Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 265 - 273 2019-10-30

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
A Research on the Relationship Between the Dimensions of Corporate Social Responsibility

Süreyya Ece [1]


Bilinçlenen toplumlar, işletmelerin faaliyetlerini ve faaliyetlerinin sonuçlarını yakından takip etmekte ve doğru veya yeterli bulmadıkları bir konuda tepkilerini göstermektedir. Bu durum işletmeler arasında rekabetin şiddetlenmesine yol açmasının yanı sıra hükümetleri de işletmelerin faaliyetlerine yönelik bazı yasal düzenlemeler yapmaya yöneltmektedir. Bütün bu gelişmeler de kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. KSS ekonomik, yasal, etik ve gönüllü sorumluluklardan oluşmakta olup, bu boyutlar birbirleriyle ilişkilidir. İşletme yöneticilerinin bir sorumluluğu yerine getirmesi bazen bir diğer sorumluluğu yerine getirmesine bağlı olabilmektedir. Ya da bir sorumluluğa yatırım yapma, başka sorumlulukların da yerine getirilmesini sağlayabilir. Bu çalışmada da Şırnak ilinde faaliyet gösteren KOBİ yöneticilerinin KSS boyutlarına verdikleri önem tespit edilerek söz konusu boyutlar arasındaki ilişkilerin ortaya konması amaçlanmıştır. Yapılan hiyerarşik regresyon analizleri sonucunda gönüllü sorumluluğun, ekonomik ve etik sorumluluk arasındaki ilişkiye kısmen aracılık ettiği belirlenmiştir. Ayrıca ekonomik ve etik sorumluluk arasındaki ilişki üzerinde yasal sorumluluğun düzenleyici bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Conscious societies closely monitor the activities of the businesses and the results of their activities and show their reactions on an activity they do not find correct or sufficient. This not only leads to intensification of competition among businesses, but also urges governments to make some legal arrangements for the activities of businesses. All these developments form the basis of corporate social responsibility practices. CSR consists of economic, legal, ethical and voluntary responsibilities and these dimensions are interrelated. The fulfillment of one responsibility by the business managers depend on the fulfillment of another responsibility. In other words, investing in a responsibility can facilitate the fulfillment of other responsibilities. With this study, in the province of Şırnak, it was aimed to determine the importance given to the CSR dimensions by SME managers and to reveal the relations between these dimensions. In the hierarchical regression analysis, it was determined that voluntary responsibility partially mediated the relationship between economic and ethical responsibility. It was also found that legal responsibility has a moderating effect on the relationship between economic and ethical responsibility.

  • Aktan, C. C., & Börü, D. (2007). Kurumsal sosyal sorumluluk. (Ed: C. C. Aktan), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (s. 11-36). İstanbul: İGİAD.
  • Arslan, M. (2012). İş ve Meslek Ahlakı: Dünya ve Türkiye Örnekleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.
  • Caroll, A. B. (1979). A three-dimentional conceptual model of corporate performance. The Academy of Management Review, 4(4), 497-505.
  • Dalyan, F. (2007). Sosyal Sorumluluğun Temelleri. (Ed: C. C. Aktan), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (s. 45-60). İstanbul: İGİAD.
  • Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. New York: Pitman Publishing.
  • Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to ıncrease its profits . The New York Times Magazine .
  • Manakkalathil, J., & Rudolf, E. (1995). Corporate social responsibility in a globalizing market. SAM Advanced Management Journal, 29-47.
  • Özalp, İ., Tonus, H. Z., & Sarıkaya, M. (2008). İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 69-84.
  • Parker, C. (2007). Meta-Regulation: Legal accountability for corporate social responsibility? (Ed: D. McBarnet, A. Voiculescu, & T. Campbell), New Corporate Accountability: Corporate Social Responsibility and the Law (s. 1-49). UK: Cambridge University Press.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2110-8091
Yazar: Süreyya Ece (Sorumlu Yazar)
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Ece, S . (2019). A Research on the Relationship Between the Dimensions of Corporate Social Responsibility. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 265-273 . DOI: 10.21733/ibad.612111