Güncel Sayı

Cilt: 4 Sayı: 3, 13.12.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, yılda üç kez çevrimiçi yayın yapan uluslararası, çok disiplinli, hakemli, açık erişimli bir dergidir. IJPES temel eğitimin her alanında, yüksek kaliteli araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlayarak Türkiye’de ve dünyada eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. IJPES, geniş bir küresel bilgi alışverişini desteklemek amacıyla araştırmaların içeriğine anında açık erişim sağlar.

Uluslararası, çok disiplinli, hakemli, açık erişimli bir dergi olan IJPES, temel eğitimin her alanında bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sunmaktadır. IJPES, tek bir yaklaşım, disiplin, metodoloji veya paradigma içermeyen, çok disiplinli bir dergidir. Genel olarak okulöncesi ve ilkokul eğitimi ile ilgilidir ve okulöncesi ve ilkokul eğitimi ile ilgili herkese adanmıştır. IJPES orijinal araştırmaları memnuniyetle kabul eder. Makaleler çeşitli teorik perspektifleri ve farklı metodolojik yaklaşımları temsil edebilir. Gözden geçirme ve seçim sürecindeki ana kriterler, temel eğitim alanına yapılan katkının önemi ile ilgilidir.

IJPES’e gönderilen her makale ilk önce editörlerimiz tarafından değerlendirilir. Orijinal olmayan, kapsam dışında, önemli bilimsel hatalardan oluşan veya yanlış yazılmış çalışmalar, başka bir değerlendirme yapılmaksızın reddedilir. Bu tür çalışmaların yazarları, makalelerini IJPES’e gönderdikten iki hafta sonra reddedilme ayrıntılarını içeren bir e-posta alır. Diğer yazılar da hakemlere gönderilir. Konu alanındaki uzmanlığa sahip iki hakem, çalışmaları altı haftada değerlendirir. Yazarlar hakemlerin yorumlarını dört hafta içinde cevaplamalıdır. IJPES’e gönderilen tüm makaleler çift kör hakem yöntemi ile incelenir. IJPES, tüm çalışmaların gözden geçirme sürecinde çift-kör inceleme yöntemini kullanır. Çift kör inceleme yönteminde hakemlerin ve yazarların kimlikleri hiçbir tarafa ifşa edilmez. Bu yöntemde yazarların ve hakemlerin kimlikleri gizlidir. Makaleler Türkçe veya İngilizce (İngiliz veya Amerikan) yazılmış olmalıdır. Tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği Yayın El Kitabı'na göre hazırlanmalıdır (6. baskı; daha fazla bilgi için lütfen bakınız: http://www.apastyle.org/). APA stilinde yazılmayan belgeler yeniden biçimlendirme için gönderene iade edilir. Aday makaleler, makale alıntı kurallarına uyulmak suretiyle en fazla %20 intihal benzerlik oranına sahip olmalıdır.

Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir.
Değişiklik talep edildiğinde editör; sorumlu yazardan yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve tüm yazarlardan değişikliği kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder. Makale kabul edildikten sonra yazar bilgisi değişikliği yapılamaz.Lütfen makalelerinizi dergi web sayfasında bulunan makale şablonunu kullanarak sisteme yükleyiniz.

Etik Kurul onayı Sosyal Bilimlerde; insan katılımcıların araştırmanın başından sonuna kadar haklarını korumak ve zarar görmelerini önlemek amacıyla araştırma önerilerini inceleyen bir komite tarafından verilir. 

*Aday makaleler için etik kurul onayı belgesi sunulmalıdır.

*Etik kurul onayı gerektirmeyen araştırmalar için etik kurul tarafından "etik kurul onayı gerektirmemektedir" belgesi alınmalıdır.

*Tezlerden üretilen makalelerde tez için alınan etik kurul onayının sunulması yeterlidir.

Yayın İlkeleri:

1-Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi sayılarında, alana katkı sağlayabilecek, özgün içeriğe sahip kuramsal ve uygulamalı araştırmalara yer verilir.

2-Makalelerin Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi'nde yayınlanabilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda özeti/geniş özeti sunulmuş makaleler için bu durum açıkça belirtilmelidir. Bilimsel bir toplantıda tamamı sunulmuş/basılmış makaleler değerlendirme sürecine kabul edilemez.

3-Makalede adı geçen yazarlar makalenin tüm içeriğinden sorumludur.

4-Dergiye gönderilen her çalışma editörler tarafından belirlenen hakemlerce tarafsız olarak değerlendirilir.

5-Değerlendirme sürecinde makalenin akademik değeri dışında hiçbir özellik (din, dil, ırk, cinsiyet, kurumsal ilişki vb) dikkate alınmaz.

6-Dergiye gönderilen bir makalenin intihal raporundaki benzerlik oranı %20'den fazla çıkarsa editör makaleyi değerlendirmeye almama hakkına sahiptir.

7-Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi 1 Ocak 2023 itibariyle; makale değerlendirme sürecinin aksamaması ve süreçte gerçekleştirilen iş ve işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi için gönderim ücreti talep etmektedir.

8-Yazarlar makalelerini, gerekçe belirtmek şartıyla geri çekme hakkına sahiptir. Makale yayın sürecine alındıktan sonra geri çekme işlemi yapılamaz.

9-Yazarlar, makale değerlendirme süreci ile ilgili tüm bilgilere DergiPark sistemi üzerinden ulaşabilirler. Değerlendirme süreci ile ilgili tüm bildirimler DergiPark sistemi üzerinden gönderilecektir. Bu nedenle yazarların süreci takip etmeleri gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci:

1-Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi'ne makale göndermek için tüm yazarlar, DergiPark sistemi üzerinden dergiye üye olmalıdır.

2-Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılan makaleler kabul edilmektedir.

3-Makaleler sisteme yüklenirken başlık sayfasında makale başlığı, yazar adı, unvan, görev yapılan kurum, ORCID ve e-posta bilgileri yer almalıdır.

4-Makalelerin benzerlik tarama programlarından geçirilerek kaynakça dahil en fazla %20 benzerlik oranına sahip olduğuna dair raporu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

5-Yazarlar tarafından doldurularak imzalanmış "Telif Hakkı Formu" ile "Etik Kurul Onay Belgesi"'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

6-Dergiye gelen makale en geç 10 gün içerisinde işleme alınır. Öncelikle baş editör tarafından ön incelemeye alınır. Ön incelemede konunun özgünlüğü, güncelliği ve alana katkısı değerlendirilir. Ayrıca dergi yazım kurallarına uygunluğu açısından bir değerlendirme yapılır. Bu kriterlere uymadığı değerlendirilen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz veya yazarına durum DergiPark sistemi üzerinden bildirilerek değişiklik yapmaları istenir.

7-Ön inceleme sonrasında editörün üzerine aldığı makale en geç 10 gün içerisinde hakemlere gönderilir. Hakemlere gönderilen makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilir. 

8-Hakem raporları tamamlandığında yazarlar DergiPark sistemi üzerinden bilgilendirilir. 

9-Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

10-Değerlendirme süreci olumlu olarak tamamlandığında çalışma, dergi yazım kuralları, düzenleme, dil yönünden inceleme, APA 7 yazım ilkeleri doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesi için sorumlu yazara gönderilir. Son kontrol yapılarak sorumlu yazardan onay alındıktan sonra makale yayın sırasına alınır.

11-Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen makalelerin içeriğinden yazarları sorumludur. Dergiye başvuru ile birlikte tüm yazarların burada yazan tüm sorumlulukları kabul ettikleri varsayılır.

YAYIN ETİĞİ

Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi’nin yayın süreci, bilimsel yöntemle üretilen tarafsız bilginin, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır. Bilimsel bilgi üretiminin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm paydaşlarının etik kurallara uymaları gerekir. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi’nin yayın etiği ve açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde uyguladığı politikalar doğrultusunda (Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “ COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm paydaşlarının etik ilkelere uymasını gerektirmektedir. Dergimiz yazarlardan analiz bulgularına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi (IJPES) 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ücretli olacaktır. Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle yayın komisyonumuzun ön incelemesinden geçmektedir. Ardından biçim ve içerik olarak uygun bulunan makaleler değerlendirilmek üzere en az 2 hakeme gönderilmektedir. Ön inceleme sürecinden geçen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için herhangi bir kabul/ret şartına bağlı olmaksızın makale başına 1250 TRY ücret ödemesi gerekmektedir.
Makalelerin hakemlik, dijital baskı, grafik tasarım, indekslere gönderim ve editoryal işlemleri bu ücret ile karşılanmaktadır. Ücret ödemesi yapılmayan makalelerin değerlendirme süreci başlatılamamaktadır.
Hakem sürecini tamamlayamayan ya da yayımlanmamasına karar verilen makaleler için editoryal giderler (500 TRY) kesilerek geriye kalan tutar (750 TRY) yazarlara iade edilir.

images?q=tbn%3AANd9GcSRmI3PyWhHEzu0GcR4VCZcs8WmlTRr8mPSkrLwlhJV7Y2pyBwd&usqp=CAUqMV-nsBH.png