Güncel Sayı

Cilt: 8 Sayı: 2, 29.12.2023

Yıl: 2023

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilecek aday makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Makaleler Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Aday makaleler en geç 1 ay içerisinde derginin editörleri tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülmesi halinde alana uygun hakemlere, değerlendirilmek üzere gönderilmektedir. Değerlendirme sonucu, en geç 2 ay içerisinde yazarlara yazılı olarak bildirilmektedir.

2016 Aralık sayısıyla yayın hayatına başlayan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen literatürel yeterliğe sahip bilimsel çalışmalara yer veren akademik ulusal hakemli dergidir. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak yayın yapan dergimiz, Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin politikası gereği yalnızca elektronik ortamda yayın yapılmaktadır.

Aşağıdaki alanlarda yapılan veya bu alanların işlendiği disiplinlerarası çalışmalar, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisinin yayın kapsamındadır;

  • Edebiyat

  • Tarih

  • Sanat Tarihi

  • Eğitim Bilimleri

  • Dil Bilimi

  • Felsefe

  • Psikoloji

  • Arkeoloji

  • Antropoloji

  • Sosyoloji

Yazım ve Yayım Kuralları

Yazılar, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi yazım ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir. Dergi sistemine belirtilen formatta yüklenmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi’nde telif veya tercüme makalelerin yanı sıra, araştırma notu, çeviri, sadeleştirme, edisyon-kritik, kitap tanıtımı ve kritiği gibi çalışmalar yayımlanır. Çeviri ve sadeleştirmelerin, metinlerin orijinalleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.

2.Sayfa düzeni; A4 boyutunda olmalı, kenar boşlukları soldan, sağdan, alttan 3,5 cm, üstten ise 3 cm şeklinde ayarlanarak tek sütun halinde yazılmalıdır.

3.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilen yazılar, Word formatında Times New Roman fontu ile 10 puntoda ve iki yana yaslı olarak 1.15 satır aralıklı yazılmalıdır. Ana başlıklar 12 punto ve kalın/bold olarak yazılmalıdır. Açıklama dipnotu kullanılacaksa Cambria fontu ile 8 puntoda yazılmalıdır. Paragraf girintisi 1 cm, aralıkları ise 6 nk şeklinde ayarlanmalıdır.

4.Yazılarda imla ve noktalama açısından Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.

5.Yazılarda sayfa numarası, üst ve alt bilgi ayrıntılarına yer verilmemelidir.  

6.Makaledeki alt başlıkların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Bunun dışında başka bir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.

7. Makale değerlendirmelerinde “Kör Hakem Uygulaması” benimsemektedir. Bu sebeple yazarın adı veya yazarın kimliğini açık edecek şekilde dipnotlarda yer alacak herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir. Makalenin sisteme ilk yüklenmesi esnasında Word metninde yazar bilgisine yer verilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.Makalelerde giriş ve sonuç bölümlerine mutlaka yer verilmelidir.

9.Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları makalenin içeriğini açık şekilde yansıtmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Times New Roman 12 punto şeklinde kalın/bold olarak yazılmalıdır. Türkçe başlıkta bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.

10.Makalenin özeti amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin Türkçe öz ve İngilizce öz bölümünün her biri 150-250 kelime arasında olmalıdır.

11.Makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) anahtar kelime belirlenmelidir.

12.Makalelerin kelime sayısı en az 3.000 en çok 8.000 olmalıdır. Araştırma notları 2.500, diğer yazılar ise 1.500 kelimeyi geçmemelidir.

13.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine yazı gönderen yazarlar, gönderilen yazının önceden başka hiçbir yerde yayımlanmamış olduğunu (Konferans bildiri kitaplarında özet olarak yayımlanması ve akademik bir tez olarak yayımlanması hariç), dergiye gönderildikten sonra yazarlara karar bildirilene kadar geçen süre içinde yayımlanmak üzere başka hiçbir yere gönderilmemiş olduğunu beyan eder.

14.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

15.Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde itb@artuklu.edu.tr adresine eposta yoluyla ulaştırılmalıdır. Fotoğraflar, tablolar, grafikler, şekiller ve haritalar ile ilgili açıklamalar, iki yana yaslı, 10 punto ve kalın/bold olarak tablo üzerinde yer almalıdır.

16.Başvurular, aşağıda linki verilen dergipark adresi üzerinden yapılmaktadır:  https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj

17.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilen makalelerde APA kaynak gösterme sistemi kullanılmalıdır. Kaynakça metnin sonunda alfabetik sırayla verilmelidir.

 

Dipnot ve Kaynakça İle İlgili Örnekler

a)      Kitap

Metin içinde: (Yeşilbaş, 2017: 76)

Kaynakçada: Yeşilbaş, E. (2017). Diyarbakır Köprüleri. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Metin içinde: (Kütük, 2018: 65)

Kaynakçada: Kütük, A. (2018). Nisibis (Nusaybin): Kadim Bir Şehrin Hikayesi. İstanbul: Divan Kitap.

Metin içinde: (Akalın ve Duygu, 2016: 85)

Kaynakçada: Akalın, K. – Z. Duygu (2016). Süryani Literatürü. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.

 

b)     Makale

Metin içinde: (Yeşilbaş, 2018: 99)

Kaynakçada: Yeşilbaş, E. (2018). Mardin Çarşılarının Tarihi ve Mimari Özelliklerine Dair Tespitler. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, C. 27, S. 1, s. 97-117.

Metin içinde: (Özcoşar ve Ertekin, 2019: 25)

Kaynakçada: Özcoşar, İ. – A. Ertekin (2019). Sultan ve Aşiret: Kürt Aşiret Reislerinin II. Abdülhamid’i Ziyareti. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, C. 4, S. 2, s. 23-38.

 

c)      Tez

Metin içinde: (Ersun, 2019: 20)

Kaynakçada: Ersun, D. (2019). Anadolu’da Togalı Heykellerin Gelişimi: Tipolojik ve Stilistik Değerlendirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

d)     Editörlü Kitapta Bölüm

Metin içinde: (Özcoşar, 2018: 23)

Kaynakçada: Özcoşar, İ. (2018). Bir İslam ve Osmanlı Şehri Olarak Diyarbakır/Amid. Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır (Ed. İ. Özcoşar – M. Öztürk – A. Karakaş – Z. Polat). İstanbul: Matsis Basımevi. s. 1-24.

 

e)      Yazma

Metin içinde: (İbn Bâcce: 206)

Kaynakçada: İbn Bâcce. Kitâbü’n-Nefs. Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi: Nr. 206.   

 

f)       Bildiri

Metin içinde: (Arslan, 2014: 490)

Kaynakçada: Arslan, N. (2014). Assos’ta Lahit Üretimi ve İhracatı. XVII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri. Ankara. C. 1, s. 489-516.

 

g)      Ansiklopedi Maddesi

Metin içinde: (Köksal, 2005: 262)

Kaynakçada: Köksal, M. (2005). Mecma’u’n-neza’ir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 28. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 262-263.

 

h)     Web/Internet Sitesi

İnternet kaynaklarında parantez içinde varsa yazar adı da belirtilerek web adresinin erişim tarihi yazılmalıdır. Web adresi yazılırken, sitenin genel sayfasının adresi değil, yazıya erişimi sağlanabilecek linkin verilmesine dikkat edilmelidir.

Metin içinde: (Kaya: E. T. 07.01.2020)

Kaynakçada: Kaya, S. (Erişim Tarihi: 07.01.2020). Zerzevan Kalesi.  (atlasdergisi.com/gundem/zerzevan-kalesi.html).

 

  

Yayın Etiği
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır. Yayın sürecinin tüm aşamasında yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da Yayın Etiği Komitesi’nin yayınladığı kılavuzlar ve politikalar yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir. Yayın etiğini kötüye kullanımın tespit edilmesi halinde makale yazarının bağlı olduğu kurum ya da kuruluşa bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi’nin yayıncısı olan Mardin Artuklu Üniversitesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2016 yılından bu yana, yayın kurulu ya da editörler kurulu yönetiminde Sosyal Bilimler alanının dergisi olarak Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin yönetsel desteği ile görevini sürdürmektedir. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Editörler Kurulu’nu, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri oluşturur. Editörler Kurulu Başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları
1. Editörler Kurulu alınan kararlarda bağımsızlık ilkesine göre karar verir.
2. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Editörler Kurulu yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
3. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Editörler Kurulu yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini karşılayacak yazım kurallarını hazırlar ve gerektiğinde günceller.
4. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Editörler Kurulu bütün makalelerin kayıtlarını ve dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ortamda ya da basılı olarak saklı tutar.
Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
1. Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken makalenin özgün ve bilim dünyasına katkı sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterirler.
2. Editörler, makalelerle ilgili ön kontrol aşamasında karar verirken makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
3. Editörler, kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar.
4. Editörler, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlar.
5. Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir ve değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını destekler.
6. Editörler, akademik bir dil yansıtmayan değerlendirmeleri engeller.
7. Editörler, yayın sürecinde görev alan bütün kişilerle etkili bir iletişim içerisinde olur.
8. Editörler, yazar ve hakemlerin bireysel verilerini korur.
9. Editörler, Etik Kurul İzni gereksinimi bulunan deneysel ve istatistiki çalışmalar için onay belgesi talep eder. Süresi içerisinde onay belgesi gönderilmeyen yazılar red edilir.
10. Editörler, makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi konusunda gerekli önlemi alır, özgünlük-benzerlik denetimi yapar.
11. Editörler, dergiye iletilen şikayetleri inceler ve gerekli açıklamaları yapar.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
1. Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
2. Hakemler değerlendirmelerini tarafsızlık içerisinde yapar.
3. Hakemler makale ile ilgili çıkar çatışması olduğu kanaatine varmaları durumunda makaleyi reddeder ve editöre bilgi verir.
4. Hakemler değerlendirmelerini yapıcı bir dille yapar, hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınır.
5. Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içerisinde değerlendirir.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
1. Yazarlar başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere sisteme gönderdikleri bir makaleyi Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine göndermemelidir.
2. Gönderilen yazının hukuki sorumluluğu makalenin yazarına aittir. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
3. Dergiye yüklenen makale yazarın kendi çalışmasından üretilmiş ise bu durum mutlaka dipnotta belirtilmelidir. Kaynağı belirtilmeyen hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.
4. Yazarlar metin içinde kullanılan kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda atıf yapmalıdır.
5. Makalenin sisteme ilk yüklenmesi esnasındaki yazar listesine dikkat etmelidir. Değerlendirme süreci ve yayım aşamasında yazar ekleme ya da çıkarma önerilmemelidir.
6. Yazarlar Etik İzin Belgesi gerektiren durumlarda onay belgesini sunmakla mükelleftir. Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
7. Yazarlar değerlendirme ve erken görünüm aşamasında elektronik ortamdaki yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiği taktirde ivedilikle editörle iletişime geçmekle mükelleftir.
8. Dergimize gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Turnitin programı ile benzerlik raporundan geçirilmelidir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %20'dir.
Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda itb@artuklu.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Dergiye gelen makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.