Yazar Rehberi

Makale Şablonu

Makale şablonu için tıklayınız.


Yazar Hakları

Belli Hakemleri Değerlendirme Süreci Dışında Tutma

Yazar/yazarlar çıkar çatışması gerekçesiyle veya etik gerekçelerle çalışmasının gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilir/belirleyebilirler.

Geri Çekme

Yazar/yazarlar henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilir/çekebilirler.

Hakem Raporlarına ve Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz

Yazar/yazarlar her zaman ve durumda hakem raporlarına ve editöryal kararlara itiraz etme hakkına sahiptir/sahiptirler. Bu ve benzeri durumlarda yazardan/yazarlardan itirazlarını gerekçeleri ile bildirmeleri talep edilmektedir. Editörya, itiraz durumlarında gerekli görürse yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.

Erratum (Dizgi Hataları)

Editöryal süreçte veya basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle yazar, ilk yayımlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için veya kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için erratum talep edebilir.


Değerlendirme Süreci

Dergiye ulaşan aday makale,

Sekretarya tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra Editöre yönlendirilir.

Editör aday makaleyi; (1) dergi yayın politikası, (2)yayın ilkeleri, (3) yazım kuralları ve (4) aday makalenin özgünlüğü bakımından inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan aday makale ilgili alan editörlerine gönderilir. Uygun olmayan aday makaleler ise gerekçesi belirtilerek yazarına iade edilir.

Alan Editörü aday makaleyi alana uygunluğu ve alana özgünlüğü bakımından inceleyerek uygun bulunan aday makaleyi yazarın kurumu dışından olan en az 2 hakeme yönlendirir. Hakem süreci tamamlanan çalışmalar Alan Editörü tarafından hakem dönütleri göz önünde bulundurularak aday makale hakkında karar verir (Kabul- Büyük Düzeltme-Küçük Düzeltme-Red). Bu karar gerekçeleri ile birlikte yazar(lar)a iletilir.

Ancak aday makalenin yayınlanması ile ilgili nihai karar Editörler Kurulu tarafından verilir.


Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Dergiye gönderilen çalışmalar için izlenecek etik kurallar:
Etik kurul kararı gerektiren insan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Makalenin yöntem bölümünde ve ilk/son sayfasında bu onay belgesine (kurul adı, tarih ve sayı no) yer verilmelidir. Görüşme ve gözlem gibi insanlarla doğrudan iletişim halinde veri toplamayı gerektiren nitel araştırmalarda ve vaka çalışmalarında bilgilendirilmiş onam formunun imzalatıldığına dair bilgi verilmelidir. TR Dizin 2020 kuralları kapsamında çalışmalarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde’ yer alan tüm kurallara uyulduğuna ve yönergenin ikinci bölümünde yer alan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”den hiçbirinin gerçekleştirilmediğine dair bir ifadenin makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir. Çalışmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru yapmadan önce bu bilgilerin aday makaleye eklenmesi gerekmektedir.

Yazım kuralları, noktalama ve kısaltmaların, tablo oluşturmanın, başlık stilinin, kaynak gösterme biçiminin ve her makale taslağının parçası olan birçok unsurun tek bir formatta kullanımını kapsamaktadır.

Yayınlanmak üzere makale hazırlayan yazar(lar), kendi çalışmasıyla söz konusu dergideki diğer makalelerin arasında veya ortaya konan çalışmanın bölümleri arasında tutarsızlıklar olmaması için yayıncı tarafından konmuş olan yazım kurallarına uymalıdır.

Dergiye gönderilecek eserler; web sitemizde yer alan taslak şablon kullanılarak biçimlendirme bozulmadan ve standart A4 kağıt boyutu ile tek sütun halinde yazılmalıdır.

Sisteme yükleme yapılırken ilk başvuru esnasında;Tam metin Türkçe, Benzerlik raporu ve Devir telif Sözleşme Formu yüklenmelidir. Kabul alan çalışmalardan ise tam metinTürkçe, Tam metin İngilizce, Proofreading belgesi, Benzerlik raporu ve Devir telif Sözleşme Formu yüklenmelidir.

Makale şablonu dergimizin internet adresinden indirilip üzerinde düzeltmeler yapılarak kullanılmalıdır.

Kaynaklar kısmındaki referanslar, Tablo (lar) ve Şekil (ler) yazılırken taslak şablonda verilen APA 7 kriteri baz alınarak hazırlanmış örnekler dikkatlice incelenerek yazılmalıdır.

Kaynakça yazılırken Palatino Linotype, 10 punto, İki yana yasılı, gövde metin, asılı, girinti değeir: 1.25 cm, önce/sonra 3nk, 1,5 satır aralığı şeklinde yazılmalıdır.

Tablo (lar), Şekil (ler) yazılırken APA 7 Stilini takip edin ve WS Word 2007 veya sonraki sürümlerini kullanın.

Tablo başlığı Palatino Linotype, italik, 10 punto, önce/sonra 3nk yazılmalıdır.

Şeklin Başlığı Palatino Linotype, 10 punto, ortalanmış, önce/sonra 3nk yazılmalıdır.

Dergiye gönderilecek aday makale, KEFAD makale şablonuna uygun olarak ve isimsiz bir şekildeyüklenmelidir. Yüklenecek tam metinlerde isim ve yazara ait herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir.

Aday makalenin İngilizce sürümüne"proofreading" yaptırılması ve yaptırıldığına dair belgelenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Aday makalelerin işleme alınabilmesi için herhangi bir akademik intihal engelleme programından (Örneğin: Ithenticate)alınmış orijinallik raporu olmalıdır.

Aday makalede ismi yer alan her yazarın https://orcid.org/signin web adresinden profil oluşturup bilgilerini sisteme kaydettikten sonra aldıkları XXXX-XXXX-XXXX-XXXX şeklindeki 16 haneli ORCID ID numarasını taslak şablonda ayrılan yere yazması gerekmektedir.

Aday makale, http://kefad.ahievran.edu.tr adresi üzerinden "Makale Gönder" kısayolu kullanılarak sisteme yüklenmelidir.

Aday makalenin Türkçe başlığı Ortalanmış, Koyu 14 pt, Palatino Linotype, önce/sonra 6nk, Sadece İlkharfler Büyük Olacak şekilde, ingilizce başlık ise önce sonra 14 nk şeklinde yazılmalıdır.

Özet Palatino Linotype, 8 punto, iki yana yaslı, 1 satır aralığı, önce/sonra 3nk şeklinde yazılmalıdır.

Aday makalenin gövde metni iki yana yaslı, Palatino Linotype yazı tipinde , 10 punto ve 1,5 aralık ile önce/sonra 6nk şeklinde yazılmalıdır.

Aday makalede başlık düzeni;

Birinci Seviye Başlık (Palatino Linotype, kalın, 10 punto, ortalanmış, önce/sonra 6nk)

İkinci Seviye Başlık (Palatino Linotype, kalın, 10 punto, 1,25 cm içerden, önce/sonra 6nk)

Üçüncü seviye başlık (Palatino Linotype, kalın, 10 punto, önce/sonra 6nk). Başlığın yanından metin devam eder…

Dördüncü Seviye Başlık (Palatino Linotype, italic, kalın, 10 punto, önce/sonra 6nk). Başlığın yanından metin devam eder…)

Beşinci Seviye Başlık (Palatino Linotype, kalın, 10 punto, önce/sonra 6nk). Başlığın yanından metin devam eder…

şeklinde olmalıdır.


2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124