Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A Research on the Determination of Tourism Potential of Erzurum City

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 4, 714 - 728, 15.12.2019
https://doi.org/10.35674/kent.604628

Öz

The
city of Erzurum has a great potential in terms of tourism with its natural and
cultural richness both in the city center and in its vicinity. Especially
mountainous areas in the vicinity of the city, variable topographic and
ethnicity, cultural diversity, climate characteristics, richness of the region
in terms of biodiversity, historical and touristic structures that are the
brand of the city, palandöken mountain, which is one of the attraction centers
of winter tourism, constitute the most important parts of this wealth. However,
in addition to such positive factors, there are some negative factors such as
the lack of publicity and tourism planning, the inefficiency of the resources
and the inability of the city to reach thedesired level of development.

This
study was carried out by using SWOT Analysis technique for the expert groups
who knew the city in Erzurum and who had knowledge about tourism activities in
the city. With the analysis, it is tried to determine the strengths and
weaknesses of the city's tourism potential and the opportunities and threats
that may occur in the future. The results of the survey, which was conducted
with one-to-one person, was analyzed by SPSS program. According to the study,
many criteria such as the city's rich cultural texture, the presence of modern
facilities on the Palandöken Mountain and winter tourism, the historical and
cultural structure of the city, and the increasing interest in nature tourism
have been determined as opportunities and strengths in the study. Weaknesses and
threats include not recognizing the natural and historical beauties at the
national and international level, lack of environmental and urban aesthetics,
unconscious tourism activities threatening the natural, cultural structure of
the city, infrastructure facilities and not being developed at the desired level.
As a result of the study, suggestions were made on many issues such as
sustainable tourism, understanding of tourism, preserving the traditional
structure of local people, integrating this process, determining tourism access
points and making appropriate plans.

Erzurum City, tourism  potential, SWOT (SWOT) Analysis

Kaynakça

 • KAYNAKÇA:Anonim (2019). http//kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 17.02.2019Avcıkurt, C., Köroğlu, A., Doğdubay, Y.M. (2003). Alternatif Turizm Planlamasında SWOT Analizinin Uygulanması. Türkiyenin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, 3-4 Mayıs 2003, Çankırı.
 • Büyüköztürk, S. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cengiz, G., Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22): 61-74, 2012
 • Doğan, N. (2017). Turizm Eğitimi Alan Orta Öğretim Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki İstihdamının Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.93. Gürlek, T.B. (2002). SWOT Analizi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜSSİDE, 2002, Gebze.İslamoğlu, H. (2003). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Karasar, N. (1982). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara.Haziran
 • Kılıç Benzer, A.N. (2006). Bolu-Göynük ve Yakın Çevresi Doğal Kültürel Bilimleri Kaynaklarının Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi. Yay No: 191029, s. 280, Bolu.
 • Kotan, N. (2018). Destinasyon Pazarlaması ve Alternatif Turistik Ürün Olarak Termal Turizmi: Erzurum İli Örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s, 99.
 • Olalı, H., Nazilli, S., Kırcıoğlu, E., Sümer, M. (1983). Dış Tanıtım ve Turizm. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Yayın No:213, Yonca Matbaası, s. 242, Ankara.
 • Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Özok K. (2001). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bölge Planlaması ve Alaçatı Turizm Yatırım Bölgesi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Pesonen, M., Kurttıla, M., Kangas, J., Kajanus, M. ve heınonen, P. (2001). Assessing the Priorities Using A’WOT among Resource Management Strategies at the Finnish Forest and Park Service, Forest Science, 47 (4), 534-541.
 • Polat, A.T. (2006). Karapınar İlçesi ve Yakın Çevresi Peyzaj Özelliklerinin Ekoturizm Kullanımları Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, s. 286, Konya.
 • Taymaz, E. (2002). Öngörü Yöntemleri ve Teknikleri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 17 Haziran, Gebze.
 • Uspanova, B. (2017). Kazakistan’ın Turizm Potansiyeli ve Geliştirilebilir Turizm Çeşidi Olarak Kültür Turizminin İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.122, Antalya.
 • Yazıcıoğlu Y., 2004. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.

Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 4, 714 - 728, 15.12.2019
https://doi.org/10.35674/kent.604628

Öz

Bu çalışma Erzurum’da kenti tanıyan, kentte yaşayan ve
ketteki turizm aktiviteleri konusunda bilgi sahibi olan uzman gruplarına
yönelik SWOT Analiz tekniği kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizle kenttin
turizm potansiyeline yönelik güçlü ve zayıf yönler ile gelecekte oluşabilecek
fırsatlar ve tehditlerin neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Örneklem
büyüklüğü hesaplanarak toplam 96 kişiyle birebir yapılan anket çalışmasının
sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir. Yapılan çalışmaya göre kentin
zengin
kültürel dokuya sahip olması, Palandöken Dağı ve kış turizmine yöenelik modern
tesislerin bulunması, şehrin tarihi ve kültürel yapısı, doğa turizmine yönelik
artan ilgi gibi pek çok kriter, çalışmada fırsatlar ve güçlü yön
ler olarak
belirlenmiştir. Zayıf Yönler ve tehditler arasında ise Doğal ve tarihi
güzelliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde yeterince tanınmaması, çevre ve
kent estetiğinin yetersizliği, Bilinçsiz turizm aktiviteleri kentin doğal,
kültürel yapısını tehdit etmesi,
altyapı imkânları ve turistik
işletmelerin istenilen düzeyde gelişmemiş olması yer almaktadır. Çalışma sonucunda,
turizmin sürdürülebilir, katılımcı planlama anlayışıyla yapılması, yerel halkın
geleneksel yapısının korunarak bu sürece entegre edilmesi, turizm erişim
noktalarının belirlenerek uygun planlamaların yapılması gibi pek çok konuda
önerilerde bulunulmuştur.Erzurum
kenti hem kent merkezi hem de yakın çevresinde sahip olduğu doğal ve kültürel
zenginliklerle turizm açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.
Özellikle kentin yakın çevresindeki dağlık alanlar, değişken topoğrafik ve
etnik yapı, kültürel çeşitlilik, iklim özellikleri, bölgenin biyolojik
çeşitlilik açısından zenginliği, kentin markası durumunda olan tarihi ve
turistik yapılar, kış turizminin cazibe merkezlerinden biri olan palandöken
dağı bu zenginliğin en önemli parçalarını oluşturmaktadır. Ancak bu kadar
olumlu etkenin yanında, yeterince tanıtım ve turizm planlamasının yapılamayışı,
kaynakların etkin kullanılmayışı, turizm alanında kentin istenilen kalkınma
düzeyine ulaşamaması gibi olumsuz etkenler de söz konusudur.
Kaynakça

 • KAYNAKÇA:Anonim (2019). http//kulturturizm.gov.tr Erişim Tarihi: 17.02.2019Avcıkurt, C., Köroğlu, A., Doğdubay, Y.M. (2003). Alternatif Turizm Planlamasında SWOT Analizinin Uygulanması. Türkiyenin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, 3-4 Mayıs 2003, Çankırı.
 • Büyüköztürk, S. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cengiz, G., Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22): 61-74, 2012
 • Doğan, N. (2017). Turizm Eğitimi Alan Orta Öğretim Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki İstihdamının Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.93. Gürlek, T.B. (2002). SWOT Analizi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜSSİDE, 2002, Gebze.İslamoğlu, H. (2003). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Karasar, N. (1982). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara.Haziran
 • Kılıç Benzer, A.N. (2006). Bolu-Göynük ve Yakın Çevresi Doğal Kültürel Bilimleri Kaynaklarının Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi. Yay No: 191029, s. 280, Bolu.
 • Kotan, N. (2018). Destinasyon Pazarlaması ve Alternatif Turistik Ürün Olarak Termal Turizmi: Erzurum İli Örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s, 99.
 • Olalı, H., Nazilli, S., Kırcıoğlu, E., Sümer, M. (1983). Dış Tanıtım ve Turizm. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Yayın No:213, Yonca Matbaası, s. 242, Ankara.
 • Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Özok K. (2001). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bölge Planlaması ve Alaçatı Turizm Yatırım Bölgesi Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Pesonen, M., Kurttıla, M., Kangas, J., Kajanus, M. ve heınonen, P. (2001). Assessing the Priorities Using A’WOT among Resource Management Strategies at the Finnish Forest and Park Service, Forest Science, 47 (4), 534-541.
 • Polat, A.T. (2006). Karapınar İlçesi ve Yakın Çevresi Peyzaj Özelliklerinin Ekoturizm Kullanımları Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, s. 286, Konya.
 • Taymaz, E. (2002). Öngörü Yöntemleri ve Teknikleri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 17 Haziran, Gebze.
 • Uspanova, B. (2017). Kazakistan’ın Turizm Potansiyeli ve Geliştirilebilir Turizm Çeşidi Olarak Kültür Turizminin İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.122, Antalya.
 • Yazıcıoğlu Y., 2004. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İşik SEZEN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0304-9072
Türkiye


Sümeyye GENCER Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7314-8290
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 9 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 12 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
AKPINAR KÜLEKÇİ, E., SEZEN, İ., & GENCER, S. (2019). Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Kent Akademisi, 12(4), 714-728. https://doi.org/10.35674/kent.604628

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management | Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi

Information, Communication, Culture, Art and Media Services (ICAM Network) www.icamnetwork.net

Address: Ahmet Emin Fidan Culture and Research Center, Evkaf Neigh. No: 34 Fatsa Ordu
Tel: +90452 310 20 30 Faks: +90452 310 20 30 | E-Mail: (int): info@icamnetwork.net | (TR) bilgi@icamnetwork.net