Cilt: 4 Sayı: 2, 30.11.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Derlemeler

Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet alanında disiplinlerarası kavramsal, ampirik ve yöntemsel tartışmalara yer veren, süreli bir yayın organı olan KTC Dergisi, muhtelif disiplinlerden gelen araştırmacılar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, alana ilişkin güncel tartışmaların üretilmesi, yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi (KTC) Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.  Başta sosyoloji, psikoloji, antropoloji, iletişim, tarih, ekonomi, işletme, hukuk, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, siyaset bilimi vb bilim dalları olmak üzere kadın ve toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili tüm bilim dallarından kadın ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle hazırlanmış ampirik ve derleme çalışmalarını kapsamaktadır. 

KTC Dergisi, kadın, toplumsal cinsiyet ve feminist perspektif ile tasarlanmış disiplinler arası özgün çalışmalara yer vermektedir. Edisyon sürecini tamamlayan çalışmaların tam metin olarak Genel Kamu Lisansına tabii internet üzerinden çevirimiçi yayınlanmasıyla birlikte dergi içeriği oluşturulmaktadır.

KTC Dergisi’ne gönderilecek olan çalışmaların başka bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekmektedir. Gönderilen tam metinlerin değerlendirme sürecine alınması için içerikte başlıkların, İngilizce/ Türkçe öz kısımların ve kaynakçaların yer alması gerekmektedir. Çalışmaların ve yazıların tam metini özet, tablolar/şekiller, kaynakça ve yazı içeriği olmak üzere en az 5000 en fazla 10000 kelimeden oluşmalıdır. Çalışmalar için şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır:

Başlık, Yazar Bilgileri (Ad, Soyad, Çalıştığı Kurum/Kuruluş, İletişim Bilgileri), Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynakça, Yazar Notu.

Yazılar Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır. Sayfa yapısında soldan 3 cm, üstten 2,5 cm, sağ ve alt kısımdan 2 cm boşluk bırakılması gerekmektedir.

Yazının üst ve alt başlıkları Times New Roman yazı karakterinde kalın (bold) yazı tipinde ve 12 puntoda olması gerekmektedir. Çalışmanın başlığı tam metinin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak Öz kısımların başında olmalıdır. Başlıklar en fazla 40 kelimeden oluşabilir. Yazım diline göre farklılık gözetmeksizin, çalışmanınöz kısmı en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Öz kısmının alt başlığında makalenin niteliğini belirtecek en az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir. 


KTC dergisine başvuracak makalelerde, çalışmanın amaç, yöntem, bulgu ve sonucunu konu alan en az 500 kelimelik İngilizce (İngilizce yazılmış makaleler için Türkçe) genişletilmiş özet bulunması gerekmektedir. Genişletilmiş özetlerin, makalenin ikinci dildeki özeti ile aynı olmamasına özen gösterilmelidir. 

Başlıklar dışında yazının metin içeriği Times New Roman yazı karakterinde ve 12 puntoda hazırlanmalıdır. Metin içeriğinde satır aralıkları 1,5 cm olarak belirlenmeli ve paragraflar arasında birer boşluk (2 cm) bırakılmalıdır. Paragrafların ilk satırları soldan 1.27 cm girintili olmalıdır.

Tablo, şekil, resim, grafik v.b. görsel içerikler metin içerisinde yer almalıdır.

Çalışmanın kaynakçası hem metin içerisinde, hem de kaynakça başlığında Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından hazırlanan kaynak gösterim formatı ile hazırlanması gerekmektedir. İlgili kaynak gösterimine ilişkin ayrıntılı bilgi Publication Manual of APA kitapçığından sağlanabilir. 

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi'ne (KTC) gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dâhil edilmemiş ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi'nde yayımlanan makalelerin telif hakkı CC BY-NC 4.0 ile lisanslanmıştır. Creative Commons Attribution ilkeleri gereğince, çalışmaların yazar ve Dergi kaynak gösterilerek paylaşılmasına izin verilir.

Yazar, KTC Dergisine yazı başvurusu yaparken, Telif Hakkı Devri Formunu imzalayarak, Dergipark sistemine yüklemek zorundadır.
Telif Hakkı Devri Formu için tıklayınız.

Sorumlu yazar tüm yazarlar adına: 

 • Sunulan makalenin yazar(lar)ın original çalışması olduğunu;
 • Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
 • Sunulan makalede tüm yazarların makaleyle ilgili tüm mali hakları KTC Dergi’ye devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığını, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağını;
 • Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
 • Tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin Dergipark sistemine doğru girildiğini;
 • Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
 • Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini
 • Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını KTC Dergi yetkisinde sınırsız olarak kullanılmak üzere KTC Dergi’ye devretmeyi kabul ve taahhüt eder.

Buna rağmen yazar(lar)ın

 • yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı;
 • makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.
 • Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir.

Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi’nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

Sorumlu yazar ayrıca telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “KTC Dergi ve dergi editörlerinin” hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun sorumlu yazar olarak kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt eder.
Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi (KTC), yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen “Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesi”nin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder.

 • KTC Dergi'ye gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dâhil edilmemiş, ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir.
 • KTC Dergi, yayın etiğini uygulamada COPE tarafından belirlenen standartları benimser. Bu çerçevede kötüye kullanım veya yayın etiğinin ihlali durumlarında COPE tarafından geliştirilen yayın etiği akış şemalarını (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) referans alır.
 • KTC Dergi, benimsemiş olduğu çift taraflı kör hakem süreci gereği, sunulan yazıların hakem değerlendirmesine gönderilme sürecinde, yazarların ve hakemlerin anonimliğini garanti altına alır.
 • Yazara dair bilgilerin gizliliği derginin sorumluluğundadır. Ancak bu bilgiler muhtemel suistimalleri soruşturmak amacıyla olası bir soruşturmada paylaşılabilir. KTC Dergi, muhtemel suistimal durumlarına ilişkin ilkelerini COPE tarafından oluşturulan yönergeler çerçevesinde tanımlar ve paydaşlarıyla web sitesinden paylaşır.
 • Bir metne ait bölümlerin, belirtilmediği halde, yazara ait birden çok yayında kullanılması durumu olan metin geri dönüşümü, KTC Dergi açısından kabul edilebilir değildir. Böylesi durumlarda dergi, COPE tarafından belirlenmiş olan ilgili yönergeleri uygular.
 • KTC Dergi ifade özgürlüğünü her koşulda savunur ve gözetir. Buna ek olarak Dergi; ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı her tür içeriği nefret söylemi içinde değerlendirir ve bu içerikteki yazıları sürece sokmadan reddetme hakkını kullanır.
 • Dergi, bir makale ile ilgili çıkar çatışması durumunda, açık bir biçimde, entelektüel ve etik standartlardan yana taraf olur; konu ile ilgili olarak yazarların, hakemlerin, editörlerin ve alan editörlerinin yükümlü olduğu etik ilkeleri tanımlar.
 • Ortaya çıkan bir çıkar çatışması durumunda Dergi, belirsizlik giderilene kadar makalenin değerlendirme sürecini askıya alır; bu bağlamda Dergi, başvuru yapan yazardan makalesi ile ilgili Etik Kurul İzni, Görüşmeci Rıza Formları ve ibraz edilmesi gereken belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.
 • KTC Dergi; düzeltme, açıklama, özür, tekzip niteliğindeki içerikleri yayınlamak konusunda sorumlu ve hassas davranır.
  Derginin editör ve yayıncıları, bir makalede oluşan yinelemelerin, yani başka bir yayınla arasındaki çakışmaların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, yasal tavsiyelere uymakla yükümlüdür.

Olası Suistimal İddialarına İlişkin İlkeler

KTC Dergi, suistimal ve kötüye kullanma durumlarına karşı, COPE’un “olası kötüye kullanım” durumlarına dair önlemlerini benimser. Bu doğrultuda; yayıncının, editörlerin, hakemlerin, yayın kurulunun ve yazarların yayın öncesi, yayın süreci ve sonrasında olası kötüye kullanım durumlarına karşı yükümlülüklerini Yayın Etiği İlkelerinde ayrıntılı olarak anlatır.

 •  Aynı çalışmanın farklı yayın organlarına gönderildiği durumlarda, farklı dergilere gönderilen aynı çalışmaların farklı versiyonlarını karşılaştırmak, gönderilen çalışmaya ilişkin yazar ve soruşturmacılardan derlenen açıklamaları karşılaştırmak, şüpheli suistimal vakalarında soruşturma için işbirliği yapmak ve çaba harcamak, soruşturmacılara/yazarlara ve/veya kurumlarına yönelik çalışmalarda birlikte hareket etmek gibi faydalar sağlamak amacını taşır.
 • KTC Dergi, bilimsel yayıncılık sürecinde gizliliğin önemini göz önüne alarak, yazar ve hakemlere ilişkin bilgileri, sadece araştırmaya dair şüpheli bir suistimali önlemek ve buna cevap verme yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla paylaşır.
 • Gerekli görüldüğünde bilgiler, yalnızca konuya ilişkin bilgi sahibi olabileceğine inanılan editörlerle paylaşılır ve paylaşılan bilgiler yalnızca olgusal içerikle sınırlı tutulur.
 • Editör ve alan editörleri, iletişim gizliliğini mümkün olan en geniş ölçüde korumayı taahhüt ederler

KTC Dergisi paydaşları arasındaki olası çıkar çatışmalarını tespit etmek ve önlemek amacıyla tüm paydaşları için yükümlülükleri tanımlar.

Hakem Sorumlulukları

 • Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir.
 • Hakemler açısından; araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çakışması bulunmamalıdır. Hakem kararları nesnel olmalıdır.
  Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.
 • Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda Editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.
 • COPE tarafından hazırlanan "Hakem Kılavuzu"adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.

Editör Sorumlulukları

 • Editörler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Gönderilen yazıların yayımlanması için adil bir çift kör eş değerlendirme süreci sağlarlar. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alırlar.
 • Editörler yayının içeriği ve toplam kalitesinden sorumludur. Dizgi hatası sayfaları yoluyla gerektiğinde düzeltme yayımlarlar.
 • Editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çakışmasına olanak vermemelidir. KTC Dergisinde hakem atamasında sadece Editör tam yetkiye sahip olup yazıların yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da kendisi sorumludur
 • COPE tarafından hazırlanan "Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları" adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.
kdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi'ne (KTC) gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dâhil edilmemiş ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi'nde yayımlanan makalelerin telif hakkı CC BY-NC 4.0 ile lisanslanmıştır. Creative Commons Attribution ilkeleri gereğince, çalışmaların yazar ve Dergi kaynak gösterilerek paylaşılmasına izin verilir.

Yazar, KTC Dergisine yazı başvurusu yaparken, Telif Hakkı Devri Formunu imzalayarak, Dergipark sistemine yüklemek zorundadır.
Telif Hakkı Devri Formu için tıklayınız.

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.