Cilt: 4 Sayı: 2, 29.07.2023

Yıl: 2023

Library, Archive and Museum Research Journal'ın amacı; Türkiye ve Dünyada ‘Kütüphane, Arşiv, Müze ve Kültürel Miras vb.’ ile ilgili alanlarda ortaya koyulan yayınlar ve ilişkili diğer bilim dallarıyla ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek, yayımlamak ve geliştirmektir. Dergi bu amaçla hareket ederek hem uygulama hem de teorik olarak ortaya konulan ulusal ve uluslararası çalışmaları bünyesinde barındırmayı hedeflemektedir.

Kütüphane, Arşiv, Müzecilik, Bilimsel ve Kültürel Belleğin Korunması, Belgesel Mirasın Korunması, Kütüphane Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Belge Yönetimi ve İşletimi konuları vb. alanlarındaki akademik araştırma, derleme, olgu sunumu ve uygulama makalelerine yer verilir. Uygulama bölümlerindeki ankete ve çeşitli uygulama çalışmalarına dayalı çalışmalar, ulusal ve/veya uluslararası alan dizinlerinde taranabilecek duruma uygun formatta makaleleri içerir.

Makalenizi burada yer alan şablon dosyasını indirerek şablon içerisinde ve açıklamalara uygun olarak isimsiz şekilde yükleyiniz. Aksi taktirde makalenizin editöryal süreci başlatılamaz. Dergi formatına uymayan yazılar, Yayın Kurulu tarafından direkt red edilip, makale yazarına iade edilecektir.

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)'ne gönderilen makaleler, Microsoft Word formatında olmalıdır. Makale metni; 11 punto, 1 satır aralığı, iki yana dayalı biçimde yazılmalıdır. Paragraflar arasında ayrıca boşluk konmayacaktır. Dipnotlar; 9 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, italik harflerle yazılmalıdır. Makale metni 40 sayfayı aşmamalıdır. Metin içi gönderme makalelerin kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir. Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile öz/abstract 150-250 kelime ve en az 3 en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır.

1. Makale Şablon Dosyası (YAZAR İSMİ YAZILMADAN SİSTEME YÜKLENMELİDİR)

2. Telif Hakkı Devir ve Çıkar Çatışması Bildirim Formu

3. Benzerlik Raporu Hakkında Yazarlara Bilgilendirme

Dergi Yazım ve Yayın İlkeleri

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)'nın dili Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilen Makale Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra önce şekil ve dergi kurallarına uygunluk konusunda alan editörüne gönderilmekte ve alan editörü tarafından iki tarafsız hakeme gönderilmekte ve hakem görüşleri dikkate alınarak; Yayın Kurulu tarafından olumlu karar verilmesi durumunda yayımlanmaktadır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Makale bir yüksek lisans veya doktora tezinden üretildiyse makale başlığına * dipnot eklenerek tezin yazarı, tezin adı, yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı ve danışman bilgi eklenmelidir.

Makale bir BAP dahil olmak üzere herhangi bir proje tarafından desteklenmiş ve finansal destek alınmışsa, ilk sayfaya proje türü, kodu ve finansal destek alınmıştır ibaresi eklenmelidir.

Makale bir konferans, sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel bir etkinlikte sunulmuş ise makale başlığına * dipnot eklenerek etkinliğin adı, tarihi, yapıldığı yer ve organizasyonu yapan kurumun adı bilgileri eklenmelidir.

Metnin sonunda makalede yararlanılan eserler, Kaynakça bölümünde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.
Kaynakça için 1,25 asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır (MS Ofis Word programında Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf)
Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b, c…” ibareleri kullanılmalıdır.
Kaynakça oluşturulduktan sonra makalenin tüm kaynakçası;
“https://search.crossref.org/references” sayfasına kopyalanarak kaynakların -varsa- doi’leri tespit edilmeli ve ilgili yayının sonuna “http://dx.doi.org/10..........” formatına uygun olarak yazılmalıdır.

Dergimiz online olarak makale kabul etmektedir.
Dergimiz yayın kurallarına uygun yazılar yazılmalıdır. Yayın kurallarına uymayan yazılar editör ve yayın kurulu tarafından hakemlere gönderilmeden iade edilir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergiye makale hazırlarken makale formatına ve yazım kurallarına mutlaka dikkat edilmelidir.
Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne ve Yeni Yazım Kılavuzu’na uygun olması gerekir.
Yayınlanan makalelerin fikir ve sonuçları tamamen yazara aittir.
Editör ve Yayın Kurulu metinde görülen yazım hatalarında düzeltme hakkına sahiptir.
Yayınlanma istemi ile gönderilen makaleler için tüm yazarlar tarafından e-imzalanmış “Yayın Hakları Devir Formu" gönderilmelidir.
Anahtar kelimeler ve terimler, Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).
Etik; İnsanlarla ilgili araştırmalar ve olgu bildirimlerinde Helsinki Bildirgesi'ne göre kabul edilmiş etik kurallara özen gösterilmelidir. Etik Kurul kararları, yayınla birlikte Dergi Yayın Kurulu’na teslim edilmelidir.
Derlemeler, standart yazı şeklinden farklıdırlar. Yazı yazmanın evrensel formatı IMRAD bunlarda uygulanmaz.
Derleme yazıları, bir konuda oluşmuş yenilikleri veya gelişmeleri bulunulan konum ve durum içinde değerlendirip sentezleyen durum derlemeleri,
İki veya daha fazla farklı yöntem ve bakış açısı için sentezleme derlemeleri,
Gözden geçirme derlemeleri, bir konu hakkında geçmişin ışığı altında günümüzde bulunulan durumu anlatan derlemeler,
Bir konuda oluşan yeni gelişmeleri veya gelişmeyi daha önce uygulanan yöntemlerle karşılaştıran derlemelerden oluşmaktadır.
Ana hatlarıyla giriş bölümü daha geniştir. Amacı ve yazı gerekçesini açıklar. Yöntem ve gereçler bölümü bulunmaz.
Bulgular kısmı bulunmaz.
Tartışma kısmı yine geniş tutulacak ve kişisel deneyimler doğrultusunda aynı konuda yapılmış çalışmalar ve onların sentezi yapılacaktır.
Sonuç anlamında bir yorum ve değerlendirme paragrafı bulunmalıdır.
Kaynaklar ise tüm yazılara göre daha fazla sayıda olacaktır. Ancak mutlaka yazarın kendi çalışmaları da bulunacaktır.
Derleme bölümleri; kapak sayfası, Türkçe ve İngilizce öz, giriş, ana metin, sonuç, ekler, kaynaklar.
Derlemelerin en önemli görülmesi gereken veya dikkat edilmesi gereken kısmı ise yazar sayısıdır. Derleme daveti almış bir yazar yazısına hangi nedenle olursa olsun isim eklememelidir. Özellikle tek yazarlı derlemelerin yer aldığı dergilerde bu önemlidir. Başka isimler eklemeniz en azından etik bir davranış olmaz.
Süreli Yayınlar (Periodicals)

*Authors (abbreviated names) (Year). “Article title (the First Letter of Every Content Words Capitalized).” Journal Title (the First Letter of Every Content Words Capitalized, Italic), Vol. (No.),starting-ending pages.

Karmaus, W., Riebow, J. F. (2004). “Storage of Serum in Plastic and Glass Containers May Alter the Serum Concentration of Polychlorinated Biphenyls”. Environmental Health Perspectives, 112 (2), 643-47.

Kitaplar (Books)

*Authors (abbreviated names) (Year). Book Title (the First Letter of Every Content Words Capitalized, Italic). Publishing Place: Publishing Company Name, Starting-ending pages.

Belter, P. A., Cussler, E. L., and Hu, W. S. (1988). Bioseparations: Downstream Processing for Biotechnology. Minneapolis: John Wiley & Sons, 214-219.

Greenberg, J. [ed]. (2008). Of Prairie, Woods, and Water: Two Centuries of Chicago Nature Writing. Chicago: University of Chicago Press.

Silverstein, T., [trans.] (1974). Sir Gawain and the Green Knight. Chicago: University of Chicago Press.

Garcia Marquez, G. (1988). Love in the Time of Cholera. [Translated by] Grossman. E. London: Cape.

Reed, B. W., Semmens, M. J., and Cussler, E. L. (1995). “Membrane Contactors.” In Membrane Separation Technology, Principles and Application. [edited by] Noble, R. D., and Stern, S. A. Amesterdam: Elsevier.

Faraday, C. Forthcoming. (2010). “Protean Photography.” In Seven Trips beyond the Asteroid Belt. [edited by Oring, J. Cape Canaveral]. FL: Launch Press.

İnternet Kaynakları (Internet Sources)

*“The article title in the website (The First Letter of Every Content Words Capitalized)”

E-Journal

Fine, L. (2005). “Einstein Revisited.” J. Chem. Educ. 82: 1601-11.

Link: http://jchemed. chem.wisc.edu/Journal/Issues/2005/Nov/abs1601.html.

E-Book

Tour, J. M. (2003). Molecular Electronics: Commercial Insights, Chemistry, Devices, Architecture and Programming. NJ: World Scientific, River Edge, 177-80. Link:http://legacy.netlibrary.com/ebook_info.asp?product_id=91422& piclist=19799,20141,20153.

Organizations

Evanston Public Library Board of Trustees. (2008). “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach.” Evanston Public Library.

Link: http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html.

Tezler (Thesis)

Mackel, H. (2004). Capturing the Spectra of Silicon Solar Cells. [Ph.D. thesis.] The Australian National University.

Bildiriler (Conferences)

Rouez, M., Blanc, D., Bayard, R., and Gourdon, R. (2008). “Evaluation of Aerobic and Anaerobic Biodegradability of Individual Fractions of MSW as Compared to Mixed Waste.” Presented at the 2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation. Patras, Greece.

Young, C. A., and Jordan, T. S. (1995). “Cyanide Remediation: Current and Past Technologies.” In Proceedings of the 10th Annual Conference on Hazardous Waste Resource, 104-29.

Raporlar (Reports)

*Article title (the First Letter of Every Content Words Capitalized, Italic). Report title (the first letter of the first word capitalized)

Wilkinson, S., Duffy, N., and Crowe, M. (2001). Waste from Electrical and Electronic Equipment in Ireland: A Status Report. EPA topic report.

Tschantz, B. A., and Moran, B. M. (2004). Modeling of the Hydrologic Transport of Mercury in the Upper East Fork Poplar Creek (UEFPC) Watershed. Technical report for Lockheed Martin energy systems, Bethesda, MD.

Patentler (Patents)

*The first letter of the first word capitalized

Izuka, M., and Tanaka, H. (1986). Cement admixture. US Patent 4,586,960, filed June 26, 1984 and issued May 6, 1986.

Morasse, S., Guderley, H., and Dodson, J. J. (2008). “Paternal Reproductive Strategy Influences Metabolic Capacities and Muscle Development of Atlantic Salmon (Salmo salar L.) Embryos.” Physiological and Biochemical Zoology, 81 (4), 402-13. (in Spanish)

Kitabın Elektronik Versiyonu

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (vol. 4, pp. 96-121). Link: http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from: http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 0.1036/0071393722

Elektronik Makaleler

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1.0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

Elektronik Gazete Makaleleri

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek.

Link: www.hurriyet.com.tr

Çok Ciltli Çalışmalar

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Tanıtım Yazıları

Orr, H. A. (2003). What‟s not in your genes. [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.

Ansiklopediler

Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570-588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Sözlükler

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.

Görüşme

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Link: http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

Yayın Etiği

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe), yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser. Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.Yazar/ların Sorumluluğu

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir. Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Tüm yazarlar, yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir.

Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir.Hakemler İçin Etik Kurallar

Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.
Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.
Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.


Editör Takımı ve Editör İçin Etik Kurallar

Editör ve editör takımı hakem değerlendirme sürecini gizli tutar ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.
Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeksizin editör ve editör takımı dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız tutum sergiler.
Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve editör takımı bu durumu araştırır. İlgili iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamaz.


ETİK KURUL ONAYI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ

Yazarlarımızın Dikkatine!

2020 yılından itibaren uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Etik kurallar başlığı altında belirtilen, “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olacaktır.


Ücret Politikası

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)’de Budapest Open Access Initiative (BOAI) kuralları esas alınarak açık erişim politikası uygulanmaktadır.

BOAI'ne göre açık erişim; “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” olarak açıklanmıştır.

LAMRe’de yayımlanan tüm çalışmalar yayın tarihinden itibaren açıktır ve bu çalışmaları indirmek isteyenlerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

LAMRe, yayımlanan tüm çalışmalar için Creative Commons Attribution License (Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" lisansını kullanmaktadır.


Hakem Değerlendirmesi ve Sürecin Tamamlanması


Ön değerlendirmeden geçen makaleler, değerlendirilmek üzere alanında doktor unvanlı iki hakeme gönderilir. 

Hakem değerlendirme süresi 15 gündür. 15 gün içinde yapılmayan hakemliklerde 1. uyarı gönderilir. 7 gün ek süre verilir. Yine yapılmazsa 2. uyarı ve 7 gün daha ek süre verilir. Yine yapılmazsa 3. uyarı yapılmadan makaleye yeni hakem atanır.

Hakemler değerlendirme yapmayı kabul ettikten sonra sistemden makaleyi indirir. Hakem değerlendirme formunu sistem üzerinde doldurur. Yazara ve editöre değerlendirme mesajlarını yazar. Değerlendirme sonucunu işaretler. 

Hakemler, makale yazım kurallarına, makale içeriğine, orijinalliğe, bilimselliğe dikkat edilip edilmediğine bakar. Yazara ve editöre not kısmına muhakkak değerlendirme yazılır. Reddedilen makalelerin ret gerekçesi muhakkak yazılmalıdır.

İki kabul alan makale, bir düzeltme bir kabul alan makale doğrudan kabul edilir. İki düzeltme alan makale düzeltmeye gönderilir. Bir ret bir düzeltme alan makale 3. hakem gönderilir. 3. hakemin kararı sonucu belirler. iki ret alan makale doğrudan reddedilir.

Kabul edilen ve düzeltme alan makaleler yazarlara gönderilir, hakem önerilerine göre düzenlenmiş son halleri istenir. Düzeltme alanların son halleri, hakemler isterse, görmeleri için hakemlere yeniden gönderilir. Hakemler makalede sorun görmezse kabul edilir. Yazarlardan 7 gün içinde makalenin son hali istenir.

Son halleri gelen makaleler grafik ve mizanpaj işlemine alınır. PDF halleri yazarlara son kontrol için gönderilir. Düzeltmeler varsa PDF üzerinde işaretlemesi, not eklemesi istenir. PDF metinler tekrar dergiye gönderilir. İşlem böylece tamamlanmış olur. Bu aşamadan sonra düzeltme yapılamaz.Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)’de Budapest Open Access Initiative (BOAI) kuralları esas alınarak açık erişim politikası uygulanmaktadır.

BOAI'ne göre açık erişim; “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” olarak açıklanmıştır.

LAMRe’de yayımlanan tüm çalışmalar yayın tarihinden itibaren açıktır ve bu çalışmaları indirmek isteyenlerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

LAMRe, yayımlanan tüm çalışmalar için Creative Commons Attribution License (Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" lisansını kullanmaktadır.