Güncel Sayı

Cilt: 5 Sayı: 1, 28.01.2024

Yıl: 2024

Library, Archive and Museum Research Journal'ın amacı; Türkiye ve Dünyada ‘Kütüphane, Arşiv, Müze ve Kültürel Miras vb.’ ile ilgili alanlarda ortaya koyulan yayınlar ve ilişkili diğer bilim dallarıyla ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek, yayımlamak ve geliştirmektir. Dergi bu amaçla hareket ederek hem uygulama hem de teorik olarak ortaya konulan ulusal ve uluslararası çalışmaları bünyesinde barındırmayı hedeflemektedir.

Kütüphane, Arşiv, Müzecilik, Bilimsel ve Kültürel Belleğin Korunması, Belgesel Mirasın Korunması, Kütüphane Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Belge Yönetimi ve İşletimi konuları vb. alanlarındaki akademik araştırma, derleme, olgu sunumu ve uygulama makalelerine yer verilir. Uygulama bölümlerindeki ankete ve çeşitli uygulama çalışmalarına dayalı çalışmalar, ulusal ve/veya uluslararası alan dizinlerinde taranabilecek duruma uygun formatta makaleleri içerir.

Makalenizi burada yer alan şablon dosyasını indirerek şablon içerisinde ve açıklamalara uygun olarak isimsiz şekilde yükleyiniz. Aksi taktirde makalenizin editöryal süreci başlatılamaz. Dergi formatına uymayan yazılar, Yayın Kurulu tarafından direkt red edilip, makale yazarına iade edilecektir.

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)'ne gönderilen makaleler, Microsoft Word formatında olmalıdır. Makale metni; 11 punto, 1 satır aralığı, iki yana dayalı biçimde yazılmalıdır. Paragraflar arasında ayrıca boşluk konmayacaktır. Dipnotlar; 9 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, italik harflerle yazılmalıdır. Makale metni 40 sayfayı aşmamalıdır. Metin içi gönderme makalelerin kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir. Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile öz/abstract 150-250 kelime ve en az 3 en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. 

1. Makale Şablon Dosyası (YAZAR İSMİ YAZILMADAN SİSTEME YÜKLENMELİDİR)

2. Telif Hakkı Devir ve Çıkar Çatışması Bildirim Formu

3. Benzerlik Raporu Hakkında Yazarlara Bilgilendirme

Dergi Yazım ve Yayın İlkeleri

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)'nın dili Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilen Makale Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra önce şekil ve dergi kurallarına uygunluk konusunda alan editörüne gönderilmekte ve alan editörü tarafından iki tarafsız hakeme gönderilmekte ve hakem görüşleri dikkate alınarak; Yayın Kurulu tarafından olumlu karar verilmesi durumunda yayımlanmaktadır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Makale bir yüksek lisans veya doktora tezinden üretildiyse makale başlığına * dipnot eklenerek tezin yazarı, tezin adı, yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı ve danışman bilgi eklenmelidir.

Makale bir BAP dahil olmak üzere herhangi bir proje tarafından desteklenmiş ve finansal destek alınmışsa, ilk sayfaya proje türü, kodu ve finansal destek alınmıştır ibaresi eklenmelidir.

Makale bir konferans, sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel bir etkinlikte sunulmuş ise makale başlığına * dipnot eklenerek etkinliğin adı, tarihi, yapıldığı yer ve organizasyonu yapan kurumun adı bilgileri eklenmelidir.

Metnin sonunda makalede yararlanılan eserler, Kaynakça bölümünde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.

Kaynakça için 1,25 asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır (MS Ofis Word programında Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf)

Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b, c…” ibareleri kullanılmalıdır.
Kaynakça oluşturulduktan sonra makalenin tüm kaynakçası;
“https://search.crossref.org/references” sayfasına kopyalanarak kaynakların -varsa- doi’leri tespit edilmeli ve ilgili yayının sonuna “http://dx.doi.org/10..........” formatına uygun olarak yazılmalıdır.

Dergimiz yayın kurallarına uygun yazılar yazılmalıdır. Yayın kurallarına uymayan yazılar editör ve yayın kurulu tarafından hakemlere gönderilmeden iade edilir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergiye makale hazırlarken makale formatına ve yazım kurallarına mutlaka dikkat edilmelidir.

Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne ve Yeni Yazım Kılavuzu’na uygun olması gerekir.

Yayınlanan makalelerin fikir ve sonuçları tamamen yazara aittir.

Editör ve Yayın Kurulu metinde görülen yazım hatalarında düzeltme hakkına sahiptir.

Yayınlanma istemi ile gönderilen makaleler için tüm yazarlar tarafından e-imzalanmış “Yayın Hakları Devir Formu" gönderilmelidir.

Anahtar kelimeler ve terimler, Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).

Etik; İnsanlarla ilgili araştırmalar ve olgu bildirimlerinde Helsinki Bildirgesi'ne göre kabul edilmiş etik kurallara özen gösterilmelidir. Etik Kurul kararları, yayınla birlikte Dergi Yayın Kurulu’na teslim edilmelidir.

Derlemeler, standart yazı şeklinden farklıdırlar. Yazı yazmanın evrensel formatı IMRAD bunlarda uygulanmaz.

Derleme yazıları, bir konuda oluşmuş yenilikleri veya gelişmeleri bulunulan konum ve durum içinde değerlendirip sentezleyen durum derlemeleri,

İki veya daha fazla farklı yöntem ve bakış açısı için sentezleme derlemeleri,

Gözden geçirme derlemeleri, bir konu hakkında geçmişin ışığı altında günümüzde bulunulan durumu anlatan derlemeler,

Bir konuda oluşan yeni gelişmeleri veya gelişmeyi daha önce uygulanan yöntemlerle karşılaştıran derlemelerden oluşmaktadır.

Ana hatlarıyla giriş bölümü daha geniştir. Amacı ve yazı gerekçesini açıklar. Yöntem ve gereçler bölümü bulunmaz.

Bulgular kısmı bulunmaz.

Tartışma kısmı yine geniş tutulacak ve kişisel deneyimler doğrultusunda aynı konuda yapılmış çalışmalar ve onların sentezi yapılacaktır.

Sonuç anlamında bir yorum ve değerlendirme paragrafı bulunmalıdır.

Kaynaklar ise tüm yazılara göre daha fazla sayıda olacaktır. Ancak mutlaka yazarın kendi çalışmaları da bulunacaktır.

Derleme bölümleri; kapak sayfası, Türkçe ve İngilizce öz, giriş, ana metin, sonuç, ekler, kaynaklar.

Derlemelerin en önemli görülmesi gereken veya dikkat edilmesi gereken kısmı ise yazar sayısıdır. Derleme daveti almış bir yazar yazısına hangi nedenle olursa olsun isim eklememelidir. Özellikle tek yazarlı derlemelerin yer aldığı dergilerde bu önemlidir. Başka isimler eklemeniz en azından etik bir davranış olmaz.

Dergimize gönderilen yazılar için referans sisteminde, dipnot gösterme biçiminde ve kaynakça düzenlemesinde American Psychological Association (APA) stili kullanılmalıdır. 


KAYNAKÇA VE GÖNDERME ÖRNEKLERİ

Makaleler:
Türkçe Tek Yazarlı Makale
Çakın, I. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24.
Gönderme
(Çakın, 2005, s. 15)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Makale
Anameriç, H. (2006). Stamps as an Information source in the National Library of Turkey. Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 30 (1/2), 117-127.
Gönderme
(Anameriç, 2006, s. 120)

Türkçe İki Yazarlı Makale
Aldemir, A. ve Oğuz, E. S. (2006). Sayısal (dijital) kültürün korunması: web arşivleme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (3), 283-311.
Gönderme
(Aldemir ve Oğuz, 2006, s. 17)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Makale
Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56 (1), 84-94.
Gönderme
(Tonta ve Ünal, 2005, s. 87)

Türkçe Üç Yazarlı Makale
Soydal, İ., Al, U. ve Sezen, U. (2005). İçerik tabanlı görüntü erişim sistemleri. Bilgi Dünyası, 6 (2), 155-170.
İlk Gönderme
(Soydal, Al ve Sezen, 2005, s. 158)

İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Soydal ve diğerleri, 2005, s. 165)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Makale
Al, U., Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and humanities literature: bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the Ameri­can Society for Information Science&Technology, 57 (8), 1011-1022.
İlk Gönderme
(Al, Şahiner ve Tonta, 2006, s. 1017)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Al ve diğerleri, 2006, s.191)

Türkçe Dört veya Beş Yazarlı Makale
Küçük, M., Al, U., Alır, G., Soydal, İ. ve Ünal, Y. (2004). Türkiye'de kütüphanelerarası işbirliği üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119-134.
İlk Gönderme
(Küçük, Al, Alır, Soydal ve Ünal, 2006, s. 123)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Küçük ve diğerleri, 2006, s. 128)

Yabancı Dilde Dört veya Beş Yazarlı Makale
Juntunen, A., Ovaska, T., Saarti, J. ve Salmi, L. (2005). Managing library processes: collecting data and providing tailored services to end-users. Library Ma­nagement, 26 (8/9), 487-493.
İlk Gönderme
(Juntunen, Ovaska, Saarti ve Salmi, 2005, s. 489)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Juntunen ve diğerleri, 2006, s. 491)

Altı veya Daha Fazla Sayıda Yazarlı Makale
Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kaygı, E. ve diğerleri. (2003). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117.

Gönderme
(Erkan ve diğerleri, 1993, s. 110)

Kitaplar:
Türkçe Tek Yazarlı Kitap
Yılmaz, E. (2005). Bilgi merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Alp Yayınevi.
Gönderme
(Yılmaz, 2005, s. 215)

Yabancı Dilde Tek Yazarlı Kitap
Sider, D. (2005). The library of the Villa dei Papiri at Herculaneum. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
Gönderme
(Sider, 2005, s. 77)

Türkçe İki Yazarlı Kitap
Özdemirci, F. ve Odabaş, H. (2005). Yazışma yönetimi ve dosyalama işlemleri. Ankara: Alter Yayıncılık.
Gönderme
(Özdemirci ve Odabaş, 2005, ss. 17-18)

Yabancı Dilde İki Yazarlı Kitap
Sullivan, F. ve Wyatt, J. C. (2006). ABC of health informatics. Malden, Mass.: BMJ Books/Blackwell Pub.
Gönderme
(Sullivan ve Wyatt, 2006, s. 21)

Türkçe Üç Yazarlı Kitap
Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
İlk Gönderme
(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, s. 45)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Tonta ve diğerleri, 2002, s. 105)

Yabancı Dilde Üç Yazarlı Kitap
Selwyn, N., Gorard, S. ve Furlong, J. (2006). Adult learning in the digital age: information technology and the learning society. London; New York: Routledge.
İlk Gönderme
(Selwyn, Gorard ve Furlong, 2006, s. 19)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(Selwyn ve diğerleri, 2006, ss. 23-24)

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap
Türk Kütüphaneciler Derneği. (1995). 2000’e 5 kala kütüphaneciliğimiz ve bilgi hizmetlerindeki sorunlarımıza çözüm önerileri. Ankara: Yazar.
İlk Gönderme
(Türk Kütüphaneciler Derneği [TKD], 1995, s. 12)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(TKD, 1995, s. 16)

Çeviri Kitap
Bloomberg, M. ve Evans, G. E. (1989). Kütüphane teknisyenleri için teknik hizmetlere giriş (N. Tuncer, Çev.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinali 1985’te yayımlanmıştır).
Gönderme
(Bloomberg ve Evans, 1985/ 1989, s. 182)

Editörü Olan Kitap
Kaya, E. ve Yılmaz, E. (Yay. Haz.). (2006). Türkiye’de bilgi hizmetleri ve yeni yaklaşımlar: 42. Kütüphane Haftası bildirileri (27 Mart – 2 Nisan). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Gönderme
(Kaya ve Yılmaz, 2006)

Kitaptan Bir Bölüm
Bayram, Ö. (2007). Bilginin depolanması ve organizasyonuna giriş: Dijital kütüphane rafları. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz.). Bilgi…içinde (ss. 45-53). Ankara: Referans Yayınevi.
Gönderme
(Bayram, 2007, s. 47)

Yazarı Olmayan Kitap
Ansiklopedik ekonomi sözlüğü. (2006). (9. bs.). Istanbul: Dünya Kitapları.
Gönderme
(Ansiklopedik, 2006)

Yayımlanmış Bildiri

Alkan, N. (2006). Bilgi merkezlerinde kullanıcı-kütüphaneci ilişkisi. E. Kaya ve E. Yılmaz (Yay. Haz.), “Türkiye’de Bilgi Hizmetleri ve Yeni Yaklaşımlar”: 42. Kütüphane Haftası bildirileri: 27 Mart-2 Nisan içinde (ss. 199-221). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
Gönderme
(Alkan, 2006, s. 209)

Elektronik Kaynaklar
Bağımsız Web Sayfası
Yee, I. H. (2003, 21 Ocak). Cataloging and metadata education: a proposal for preparing cataloging professionals of the 21st century. 26 Haziran 2005 tarihinde http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/ adresinden erişildi.
Gönderme
(Yee, 2003)

Basılı Versiyonu Olan Elektronik Kitap
Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
Gönderme
(Başar, 1999, s.175)

Elektronik Makale
Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tarihinde http://www.meb.gov.tr/index800.htm adresinden erişildi.
Gönderme
(Altun, 2003)

Elektronik Gazete Makalesi
Çongar, Y. (2006, 24 Aralık). Kütüphane kültürü. Milliyet. 26 Aralık 2006 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/pazar/yazcongar.html adresinden erişildi.
Gönderme
(Çongar, 2006)

Elektronik Bildiri
Ergun, C. (2002, 19-21 Aralık). Metadata ve kütüphanelerde kullanımı. VIII. Türkiye’de Internet Konferansı’nda sunulan bildiri. 9 Aralık 2003 tarihinde http://inet-tr.org.tr/inet conf8/bildiri/86.doc adresinden erişildi.
Gönderme
(Ergun, 2002, s. 3)

Bir Haberleşme Listesine Gönderilen Elektronik Posta
Yar, M. A. (2007, 22 Ocak). Sesli kütüphane görme engellilerin gözü oldu. Kutup-L listesine gönderilen e-posta, http://mailman.metu. edu.tr/mailman/private/kutup-l/2007-January/msg00123.html adresinde arşivlenmiştir.
Gönderme
(Yar, 2007)

Diğer Yayın Türleri:
Ansiklopedi Maddeleri
Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112­115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Gönderme
(Ersoy, 1973, s.113)

Raporlar
Türk Sanayicileri ve Iş Adamları Derneği. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.
İlk Gönderme
(Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği [TÜSİAD], 1999, s. 32)
İkinci ve Sonraki Göndermeler
(TÜSİAD, 1999, s. 37)

Yayımlanmamış Tez
Candan, B. (2006). Türkiye’de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphanecilik etkileşimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Gönderme
(Candan, 2006, s. 61)

Resmi Gazete
Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete (17625, 6 Mart 1982).
Gönderme
(Kütüphane, 1982).

Yayın Etiği

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe), yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser. Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.Yazar/ların Sorumluluğu

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir. Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Tüm yazarlar, yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir.

Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir.Hakemler İçin Etik Kurallar

Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.
Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.
Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.


Editör Takımı ve Editör İçin Etik Kurallar

Editör ve editör takımı hakem değerlendirme sürecini gizli tutar ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.
Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeksizin editör ve editör takımı dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız tutum sergiler.
Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve editör takımı bu durumu araştırır. İlgili iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamaz.


ETİK KURUL ONAYI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ

Yazarlarımızın Dikkatine!

2020 yılından itibaren uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Etik kurallar başlığı altında belirtilen, “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olacaktır.


Ücret Politikası

Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)’de Budapest Open Access Initiative (BOAI) kuralları esas alınarak açık erişim politikası uygulanmaktadır.

BOAI'ne göre açık erişim; “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” olarak açıklanmıştır.

LAMRe’de yayımlanan tüm çalışmalar yayın tarihinden itibaren açıktır ve bu çalışmaları indirmek isteyenlerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

LAMRe, yayımlanan tüm çalışmalar için Creative Commons Attribution License (Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" lisansını kullanmaktadır.


Hakem Değerlendirmesi ve Sürecin Tamamlanması


Ön değerlendirmeden geçen makaleler, değerlendirilmek üzere alanında doktor unvanlı iki hakeme gönderilir. 

Hakem değerlendirme süresi 15 gündür. 15 gün içinde yapılmayan hakemliklerde 1. uyarı gönderilir. 7 gün ek süre verilir. Yine yapılmazsa 2. uyarı ve 7 gün daha ek süre verilir. Yine yapılmazsa 3. uyarı yapılmadan makaleye yeni hakem atanır.

Hakemler değerlendirme yapmayı kabul ettikten sonra sistemden makaleyi indirir. Hakem değerlendirme formunu sistem üzerinde doldurur. Yazara ve editöre değerlendirme mesajlarını yazar. Değerlendirme sonucunu işaretler. 

Hakemler, makale yazım kurallarına, makale içeriğine, orijinalliğe, bilimselliğe dikkat edilip edilmediğine bakar. Yazara ve editöre not kısmına muhakkak değerlendirme yazılır. Reddedilen makalelerin ret gerekçesi muhakkak yazılmalıdır.

İki kabul alan makale, bir düzeltme bir kabul alan makale doğrudan kabul edilir. İki düzeltme alan makale düzeltmeye gönderilir. Bir ret bir düzeltme alan makale 3. hakem gönderilir. 3. hakemin kararı sonucu belirler. iki ret alan makale doğrudan reddedilir.

Kabul edilen ve düzeltme alan makaleler yazarlara gönderilir, hakem önerilerine göre düzenlenmiş son halleri istenir. Düzeltme alanların son halleri, hakemler isterse, görmeleri için hakemlere yeniden gönderilir. Hakemler makalede sorun görmezse kabul edilir. Yazarlardan 7 gün içinde makalenin son hali istenir.

Son halleri gelen makaleler grafik ve mizanpaj işlemine alınır. PDF halleri yazarlara son kontrol için gönderilir. Düzeltmeler varsa PDF üzerinde işaretlemesi, not eklemesi istenir. PDF metinler tekrar dergiye gönderilir. İşlem böylece tamamlanmış olur. Bu aşamadan sonra düzeltme yapılamaz.Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe)’de Budapest Open Access Initiative (BOAI) kuralları esas alınarak açık erişim politikası uygulanmaktadır.

BOAI'ne göre açık erişim; “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” olarak açıklanmıştır.

LAMRe’de yayımlanan tüm çalışmalar yayın tarihinden itibaren açıktır ve bu çalışmaları indirmek isteyenlerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

LAMRe, yayımlanan tüm çalışmalar için Creative Commons Attribution License (Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" lisansını kullanmaktadır.