Son Sayı

Cilt: 7 - Sayı: 1, 8.07.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derleme Makaleler

open-access-logo-1024x416.png


Mimarlık kavramı, günümüzde tekil yapı (bina) ölçeğinden ziyade çok yönlü ve çeşitlilik arz eden birçok disiplini içine alan bilim ve sanat dalı olarak bir konuma evrilmiştir. Bu bağlamda Mimarlık Bilimi üst çatı olarak mekânsal planlama, tasarım, onarım, koruma ve yönetimi içeren disiplinlerin ortak platformu haline gelmiştir.

MBUD’un temel hedefi, Mimarlığın bilimsel, sanatsal, ekolojik, sosyal, ekonomik ve teknolojik gibi tüm boyutları ile birlikte toplumun her kesimine bilgiyi ulaştırma, ücretsiz erişebilme ve paylaşmaya yönelik bir ortam oluşturmak, bilgi kaynaklarının olabildiğince çok yönlü katma değer sağlamak ve uluslararası, kaliteli ve özgün bir yayın platformu haline getirmektir.

MBUD dergisinde öngörülen amaçlar ise; yaşanabilir ve sağlıklı mekanlar üretme, doğal ve kültürel değerleri koruma ve sürdürülebilirliğini sağlama bağlamında bilimsel bilgi üretimi, ürün ve teknoloji geliştirme, çok yönlü katma değer sağlamak için ilgili disiplinleri ile birlikte ortak çalışmaya teşvik etmek ve çok yönlü bilgilerin paylaşılmasını sağlamaktır. 


MBUD, Mimarlık Bilimleri kapsamında mekânsal planlama ve tasarım, koruma, onarım, yönetim ve ekonomik vb boyutları ile ilişkili konularda  kuramsal (teorik) ve uygulamaya yönelik yazılmış “orijinal araştırma makalelerine"  öncelik verilmektedir. Derleme makalelerine ise sınırlı sayıda yer verilmektedir. 

Bununla birlikte Yapı Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstriyel Ürün Tasarımı, İnşaat Mühendisliği başta olmak üzere Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloji, Coğrafya, Maden Mühendisliği, Sosyoloji, Arkeoloji, Doğa Koruma, Turizm, Rekreasyon, Kültürel Miras, Çevre, İşletme vb çeşitli disiplinlerin Mimarlık Bilimleri ile ilgili olabilecek çalışma konuları da bu dergide yayımlanabilmektedir.

Ayrıca teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, proje yarışma kritikleri vb yazılara da  sınırlı düzeyde yer verilebilmektedir.  

•Makaleler hazırlanırken, aşağıda verilen “yazım kuralları”, kaynak kullanımı ve gösterimi için “APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi” ve Uluslararası “kısaltmalar ve birim sembolleri” dikkate alınmalıdır.
•Metin yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir.
MBUD Makale Taslak Formatına göre hazırlanmalıdır.


MAKALE BÖLÜM İÇERİKLERİ

Makale Başlığı
• Makale başlığı ilk harfler büyük, 16 punto, kalın ve “Calibri” yazı tipinde yazılmalıdır.
• Yazar Adı SOYADI, Calibri ve 13 punto yazılmalıdır.
• ORCID no.’su, Calibri ve 10 punto yazılmalıdır.
• Yazar iletişim bilgileri Calibri, italik ve 10 punto yazılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce Öz
• Öz ve Abstract kesinlikle 150 kelimeden fazla olmamalıdır.
• Özde, makalede ele alınan konu kısaca tanıtılarak, kullanılan yöntemler ve ulaşılan sonuçlar belirtilmelidir.
• “Anahtar kelimeler” ve “Keywords” olarak konuyu tanımlayan sözcükler (en fazla 6 kelime) verilmelidir.


1.Giriş
• Çalışmanın önemi, kapsamı ve amacı belirtilmelidir.
Konu alt başlıkları 1.1., 1.1.1., şeklinde numaralandırılmalıdır.

2. Materyal ve Yöntem
•Makalede kullanılan materyallerin özellikleri, kullanılma şekli vb. yer almalıdır.
•Kullanılan yöntem, açık ve anlaşılır bir şekilde detaylı olarak tanımlanmalıdır.

3. Araştırma Bulguları (Araştırma Bulguları ve Tartışma)
• Bu bölüm isteğe bağlı olarak "Araştırma Bulguları" veya "Araştırma Bulguları ve Tartışma" olarak düzenlenebilir.

4. Sonuç ve Öneriler (Tartışma ve Sonuç)
• Bu bölüm isteğe bağlı olarak Sonuç, "Sonuç ve Öneriler" veya "Tartışma ve Sonuç" olarak düzenlenebilir.

Teşekkür ve Bilgi Notu
Bu bölümde, çalışmaya katkısı olan kişiler, fon, bağışlar, araştırmacıların katkı oranı beyanı, proje destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanı, Etik Kurul Kararı gerektiren çalışmalar vb. belirtilmelidir.
Çalışma Tezden üretildi ise bu bilgiler burada verilmelidir. Örneğin; Bu makale, …. Üniversitesi …. Enstitüsü …… Ana Bilim Dalı’nda ......... yılında tamamlanan ve …… .................. ......adlı Yüksek Lisans veya Doktora tezinden üretilmiştir.
Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada Etik Kurul izni gerekmemiştir. Yada Çalışmada Etik Kurul izni,………..Üniversitesinin Etik Kurulu’nun …………… tarih ve ………. sayılı kararı ile alınmıştır.


Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Bilgisi
Makalede tüm yazarlar aynı oranda katkıda bulunmuştur /Yada 1. Yazar % …., 2 Yazar %.... katkıda bulunmuştur. Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır/ Yada …Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx,. adlı Kişi/ Kişilerle çıkar çatışması bulunmaktadır. 

Kaynaklar
• Kaynak gösterimi ve kullanımı olarak APA 6 Kuralları uygulanmalıdır. “APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi
• Kaynaklar listesi önce alfabetik sonra kronolojik sıraya göre sıralanmalıdır.
• Kaynaklar dizininin düzenlenmesinde, ilk satır sola dayalı olarak yazılmalı, varsa 2. ve daha sonraki satırlar 1.00 cm girintili olarak yazılmalıdır.

GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI

Yazımda sağdan 2 cm; soldan 3 cm; üstten 2 cm; alttan 2 cm kenar boşluğu bırakılmalıdır.
Yazı tipi olarak Calibri kullanılmalı ve 11 punto boyutunda yazılmalıdır.
Sadece Öz ve Abstract ile anahtar kelimeler yazı tipi olarak Calibri, 10 punto ve italik yazılmalıdır. Çizelge ve şekillerde gerekli görüldüğü hallerde yazı boyutu 8 Puntoya kadar düşürülebilir. Metin normal yazı tipinde, başlıklar ise, kalın yazı tipinde olmalıdır. İtalik yazı karakteri, sadece gerekli hallerde (Latince isim, kısaltmalar, teori/tanım vb.) kullanılabilir.
• Öz ve Abstract, metin içindeki çizelge ve şekillerin isim ve açıklamaları, dipnotlar, çizelgeler içindeki metinler, kaynaklar ve ekler tek satır aralığı kullanılarak yazılır.
• Ana metin yazımında (Öz, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları (ve Tartışma) ile Sonuç ve Öneriler (Tartışma ve Sonuç) bölümleri 1 (bir) satır aralığı kullanılır.
• Tüm çalışma boyunca paragraftan önce gelen aralık değeri (satır aralığı değil) 0 (sıfır) nk sonra gelen aralık değeri 6 (altı) nk olmalıdır.
• Başlıklardan sonra ve paragrafların sonunda boşluk bırakılmamalıdır. Paragraf başları sola hizalanmış olmalıdır.
• Makalenin metni, çizelge ve şekillerle beraber 18 sayfayı geçmemelidir. Sayfa numaraları sayfa sonunda sağa hizalanmış şekilde yazılmalıdır.
Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında kalın ve kelimelerin ilk harfi büyük, üçüncü alt bölüm başlıklarında ise kalın ve ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde yazılmalıdır.
Çizelgeler ve şekiller metin içerisinde söz edildikleri ilk cümlenin bulunduğu paragraftan hemen sonra yerleştirilmelidir ve metin yazı karakteri ile aynı olmalıdır. Yazı puntosu 8’den küçük, 11’den büyük olmamalıdır. Şekil isimleri şeklin altına, çizelge isimleri çizelgenin üstüne yazılmalıdır.Şekil ve çizelgeler sayfa ortasında olmalıdır. Şekil ve çizelge isimlerinde cümlenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olmalıdır. Şekil başlığı kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Şekil başlığına eklenmesi gerekli başka bilgiler varsa eklenebilir. Şekilde geçen semboller, kısaltmalar, terimler bu kısımda açıklanmalıdır. Çizelge ve şekillere, ilk baştan itibaren sıra ile numara verilmelidir (Çizelge 1. ve Şekil 1.). Şekil ve çizelgeler eğer başka bir kaynaktan alınmışsa mutlaka kaynak gösterilmelidir.
Denklemler sayfanın soluna dayalı olarak yazılmalıdır. Denklemlere sıra ile numara verilir. Bu numaralar (1), (2), (3) olarak satırın en sağ kenarına yazılmalıdır. Denklemlerden önce ve sonra 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Metin içinde göndermeler (atıflar)
(Soyadı, 2020). veya (Soyadı, 2020, s.120).
(Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı ve Soyadı, 2014). veya (Soyadı, Soyadı ve Soyadı, 2014, s.12).
(Soyadı ve diğerleri, 2010). veya (Soyadı ve diğerleri, 2010, s.15).
Evans ve Shaw (2008) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada,……………
Fuller’e (1982) göre……………………………………………
………………………………………………..(Küçük ve Olcay, 2008).

İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “ve” yerine “and” ifadesi,Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “and” yerine “ve” ifadesi kullanılmalıdır. İngilizce yazılan makalelerde iki veya daha fazla yazarlı yayınlarda “and” bağlacı ya da “&” işareti kullanılır.

Kaynaklar ( APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi) 


Soyadı, A. A., Soyadı, B. B. ve Soyadı, C. C. (2020). Yayının başlığı. Süreli Yayının Başlığı, Cilt (sayı), s-s. doi:…., Erişim Adresi (12.12.2019): http://www.....
Soyadı, A. (Yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başlığı (Yüksek lisans tezi/Doktora tezi). Kurum adı, Yer bilgisi. ……Veri tabanından erişildi Erişim Adresi (12.12.2019): http://..........
Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da poster başlığı. Kuruluş Adının toplantısında sunulan bildiri ya da poster, Yer bilgisi.


ÖRNEKLER
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11(3), 7-10. Online ISSN: ... Erişim Adresi (……….): http://.....

Gül, A., Örücü, Ö. K. ve Karaca, O. (2006). An approach for Recreation Suitability Analysis to Recreation Planning in Gölcük Nature Park. Environmental Management, 37(5), 606–625. Online ISSN: …. Erişim Adresi (….): http://..................

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Gül, A. ve Bostan, Ç, (2019). Peyzaj Mimarlığı Programına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Ölçütlerinin Karşılaştırılması ve İrdelenmesi. O. Uzun ve diğerleri (Ed.). 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi. Düzce Üniversitesi Yayınları (Ağustos 2019), No.9. Orman Fakültesi Eğitim Dizisi;1, Bölüm 5. (s.401-413). ISBN: …. Ankara.

Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü. (2019). Başpınar TP Gelişme Planı. MP. 6.Bölge Müdürlüğü, Isparta. Erişim Adresi (….): http://.......

MBUD Dergiisnde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve paylaşımına temel teşkil etmektedir. Bu kapsamda bütün paydaşların (yazarlar, araştırmacılar, yayıncı, editörler, kurullar, hakemler ve okuyucular) etik ilkelere ve standartlara uyması önem taşımaktadır.

MBUD’da yayınlanan bütün eserler, “YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve ilgili mevzuata ve açık erişim olarak Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uymak zorundadır
(MBUD Genel Etik ve Yayın Kurallar Detayı)

Yayınlanacak makalelerde 2020 yılında başlayan yayınlar için ETİK KURUL İZNİ zorunludur.

ETİK KURUL İZİNİ ve/veya YASAL/ÖZEL İZİN alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası sunulmalıdır.

MBUD, açık erişim politikasını benimsemektedir. Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından tanımlanan ilkeleri kabul etmektedir. 

MBUD’un yayın politikası gereği herhangi bir ürün işleme ücreti ve makale gönderme ücreti talep edilmemektedir. Derginin içeriğine herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi olarak erişilebilmektedir.

Yayımlanan yayınlardan yazarlar sorumludur. Derginin herhangi bir Editör Kurulu yayımlanan makalelerden sorumlu değildir.

MBUD sistemine bir makale yüklendikten sonra değerlendirme süreci ve süresi olarak 1. Ön Kontrol (2 hafta), 2. Değerlendirme (3 hafta) ve 3. Yayımlama Süreci (3 hafta) olmak üzere 3 aşamada ve en az 10 haftada gerçekleştirilmektedir. Makaleler sadece Ön kontrol ve Değerlendirme süreçlerinde Yazarlar tarafından geri çekme talebinde bulunabilmektedir.
(MBUD Makale Değerlendirme Süreci ve Süresi )

MBUD’de yayımlanan her makale için bir DOI numarası atanmaktadır.


Gönderilen tüm makaleler için TURNITIN programı kullanılarak en fazla %18 "Benzerlik Oranına" sahip olmalıdır.

Yayınlanan her makale için Kör Hakemlik Değerlendirmesi (en az iki hakem) yapılmaktadır.

Makale Yazım Kuralları, kaynak kullanımı ve gösterimi için “APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi” ve Uluslararası “kısaltmalar ve birim sembolleri” dikkate alınmaktadır.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisinde (MBUD) Makale gönderim ve diğer tüm süreçler ücretsizdir.