Cilt: 4 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) 2018 Haziran ayından itibaren yayın hayatına başlayan, altı ayda bir Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde akademik çalışmaları kabul eden uluslararası hakemli bir dergidir.

Ülkemizde medya ve din ilişkiselliğine yönelik girişimleri somutlaştırarak bu girişimleri bir sorgulama alanı olarak belirginleştirme, alana dair yeni yöntemsel tasarımlara zemin hazırlama, alandaki uluslararası akademik bilgi birikimini ulusal akademik ilgiye açma, alana dair özgün yerel, bölgesel ve küresel perspektifleri yansıtma misyonuna sahiptir.

Sosyal Teori, Din Bilimleri, İletişim Bilimleri, Medya Çalışmaları, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Edebiyat gibi alanlarda çeşitli bilimsel yöntemlerle kurgulanan, medya ve din ilişkiselliğine dair farklı içerimlere odaklanan özgün araştırma ürünlerine, metin neşirleri ve çevirileri ile kitap değerlendirmelerine yer verir.

 1. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD), Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİAM) bünyesinde 2018 yılından itibaren yayın hayatına başlayan, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere altı ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

 2. Sosyal Teori, Din Bilimleri, İletişim Bilimleri, Medya Çalışmaları, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Edebiyat gibi alanlarda çeşitli bilimsel yöntemlerle kurgulanan, medya ve din ilişkiselliğine dair farklı içerimlere odaklanan özgün araştırma ürünlerine, metin neşirleri ve çevirileri ile kitap değerlendirmelerine yer verir.

 3. Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır.

 4. Derginin yazı dilleri Türkçe, İngilizce ve Arapçadır.

 5. Sunulan makaleler ilk olarak editörler ve yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.

 6. Hakemlik sürecinde kör hakem sistemi uygulanır ve tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır ve yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

 7. Makaleler hazırlanırken ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uyulmalıdır. Makaleler, başvurusu kabul edildikten sonra ith.png intihal tarama programından geçirilmektedir. Araştırma ve yayın etiğine uygun bulunmayan veya intihal riski tespit edilen makaleler değerlendirilmeye tabi tutulmamaktadır.

 8. Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

  • Başlık: Çalışmanda başında içeriği yansıtan, 15 kelimeyi geçmeyen açık, anlaşılır bir başlık yer almalı, başlık koyu harf ve büyük karakterler kullanılarak yazılmalıdır.

  • Künye: Başlığın altında yazarın adı-soyadı, unvan, çalışılan kurum ve e-posta adresi bilgilerine yer verilmelidir.

  • Türkçe Öz: Künye bilgilerinin altında çalışmanın genel çerçevesiyle uyumlu 150-200 kelime aralığında Türkçe öz bulunmalıdır.

  • Türkçe Anahtar Kelimeler: Türkçe özün altında en çok beş kelimeden oluşan anahtar kelimelere yer verilmelidir.

  • İngilizce Başlık: Türkçe anahtar kelimelerden sonra çalışmanın İngilizce başlığına yer verilmelidir. Çalışma İngilizce olarak kaleme alınmışsa bu başlık Türkçe olarak yazılmalıdır.

  • İngilizce Öz: İngilizce başlığın altında en az 150-200 kelime olmak üzere İngilizce öz bulunmalıdır. Çalışma İngilizce olarak yazılmışsa burada Türkçe özete yer verilmelidir.

  • İngilizce Anahtar Kelimeler: İngilizce özün altında en çok beş kelimeden oluşan anahtar kelimelere yer verilmelidir.

  • Giriş: Çalışma Giriş bölümü ile başlamalıdır. Bu bölümde problem, amaç, yöntem, sınırlılıklar vb. bilgilere yer vermelidir.

  • Metin: Çalışmanın ana gövdesini oluşturan metin kısmı, ana ve alt başlıklar şeklinde aşağıda verilen örneğe göre numaralandırılmalı, başlıklar koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

  • İngilizce Genişletilmiş Özet: Çalışmanın sonunda en az 750 kelimelik İngilizce genişletilmiş özet bulunmalıdır. Çalışma İngilizce olarak yazılmışsa burada Türkçe özete yer verilmelidir.

 9. Makaleler en az 4000, en çok 12000 kelimeden (8-25 sayfa) oluşmalıdır.

 10. A4 boyutunda hazırlanması gereken çalışmalar, aşağıdaki gibi düzenlenmelidir: Kâğıt Boyutu: A4 Dikey, Üst Kenar Boşluk: 5 cm, Alt Kenar Boşluk: 5 cm, Sol Kenar Boşluk: 4,5 cm, Sağ Kenar Boşluk: 4,5 cm, Yazı Tipi: Candara, Yazı Tipi Stili: Normal, Yazı ve Boşluk Boyutu (Metin): 11 Punto, Özet 9 Punto, Dipnot: 9 Punto, Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – Sonra 6 nk, Paragraf Girintisi: 1 cm Satır Aralığı: Birden Çok/ Değer: 1,15 nk

 11. Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler. Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

 12. Makalelerin imla ve noktalamasında Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.

 13. Referans göstermede APA (American Psychological Association) Style 6th Edition kullanılmalıdır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Bu hususta Türk Kütüphaneciler Derneği’nin hazırladığı “Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları” isimli rehber kullanılmalıdır. Rehbere Erişim İçin: www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

 14. Makalelerin sonunda mutlaka Kaynakçaya yer verilmeli ve kaynakça oluşturulurken atıf yapılan eserler, yazar soyadı sırasına göre yazar soyadı büyük; adı küçük yazılmış bir şekilde düzenlenmelidir.

 15. Yazarın bir sayıda birden fazla makalesi yayınlanamaz.

 16. Yukarıda belirtilen ilkelere ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, DergiPark üzerinden gönderilir. Yazarlarına raporlar doğrultusunda geliştirmek ve/veya düzeltilmek üzere gönderilen yazılar gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde tekrar dergiye ulaştırılır.

 17. 2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

 18. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmemektedir.

Etik değerler tüm bilimsel çalışma süreçlerinin en önemli unsurlarından biridir. Bu sebeple, dergiye gönderilen çalışmalar tamamen gizli bir değerlendirme sürecine tabidir. Değerlendirme süresince edinilen bilgiler ve fikirler gizli tutulur; herhangi bir şekilde üstünlük sağlayacak bir avantaj olarak kullanılamaz.

İntihal Politikası

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) yayın etiği gereği kör hakemlik değerlendirme sürecinden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına ith-logo.png ile intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe ve İngilizce nüshaları yayın kurulu tarafından görevlendirilen üye aracılığı ile intihal denetiminden geçirilir.

İntihal denetimi makalenin özelliğine göre uygun yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu doğrultuda bir rapor hazırlanır. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir. Çalışmaların etik ve hukuki sorumluluğu öncelikle yazarlara aittir.

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi editör kurulu, benzerlik oranı tespitinde aşağıdaki kuralları benimsemektedir:

Genel benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara geri gönderilmektedir. Bu durumda yazarlar 3 hafta içerisinde makaleyi düzenleyip tekrar gönderebilirler. Tek bir kaynaktan benzerlik oranı %5 veya daha az olmalıdır. Editörler hakemlik süreci boyunca veya sonrasında benzerlik kontrolü yapabilirler.

Yukarıda bahsedilen kuralların makale başvurusunda bulunan tüm yazarlar tarafından kabul edilir.

Dergi yayın süreçlerinde bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe).


1. Yazarlık

Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.
Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:


a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).


2. Yazarın Sorumlulukları

 • Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
 • Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
 • Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.


3. Hakemliklerin Sorumlulukları

 • Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
 • Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
 • Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.


4. Editöryal Sorumluluklar

 • Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
 • Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
 • Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
 • Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Creative Commons License MEDYA VE DİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MEDİAD) - JOURNAL OF MEDIA AND RELIGION STUDIES

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.