Konular

• İletişim Çalışmaları


Dergiler

Hakem
Yazar
Hakem
Son Okuyucu
Yazar
Hakem
Yazar
Okur

Makaleler


Ş. BALCI, A. ARSAL GÖLCÜ
Sosyal Medyada Kendini Açma: Öz Saygı, Güven ve Algılanan Faydanın Etkinliği Üzerine Bir İnceleme, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2020)
Ş. BALCI, E. KAYA, B. KARADENİZ, H. ABAYLI
Aday İmajı Oluşumunda Etkili Faktörler: “31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Örneği”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (2020)
Ş. BALCI, S. YELES KARAMAN
Instagram Bağımlılığının Belirleyicileri Olarak Sosyal Medya Kullanımı, Benlik Sunumu, Narsisizm ve Özsaygı: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma, Erciyes İletişim Dergisi, (2020)
Ş. BALCI, E. KARAKOÇ, N. ÖĞÜT
Sağlık Çalışanları Arasında Sosyal Medya Bağımlılığı: İki Boyutlu Benlik Saygısının Rolü, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2020)
Ş. BALCI, E. KARAKOÇ, N. ÖĞÜT
Sosyal Medya Bağımlılığının Belirleyicisi Olarak Psikolojik İyi Oluş: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir İnceleme, Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, (2020)
E. BAL, Ş. BALCI
Akıllı Cep Telefonu Bağımlılığı: Kişilik Özellikleri ve Kullanım Örüntülerinin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme, Erciyes İletişim Dergisi, (2020)
A. GÖLCÜ, Ş. BALCI, A. ARSAL GÖLCÜ
Sosyal Medya Kullanımı İle Kendini Gizleme ve Yaşam Doyumu Arasında Bir Bağlantı Var mı?, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
Ş. BALCI
16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Sürecinde Siyasal Bilgilenme ve Medya: Eğitim Düzeyine Göre Bir Karşılaştırma, Erciyes İletişim Dergisi, (2019)
Ş. BALCI, E. BALOĞLU
Sosyal Medya Bağımlılığı ile Depresyon Arasındaki İlişki: “Üniversite Gençliği Üzerine Bir Saha Araştırması”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (2018)
Ş. BALCI, A. GÖLCÜ
Türkiye’de Üniversite Öğrencileri Arasında Facebook Bağımlılığı: “Selçuk Üniversitesi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2016)
O. BEKİROĞLU, Ş. BALCI
Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: “İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2016)
Ş. BALCI, H. SARITAŞ
Facebook ve Siyasal Katılım: 2014 Yerel Seçimleri Araştırması, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2016)