Cilt: 12, 30.06.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), 2011 yılından itibaren Dergi Akdeniz kültürleri, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat, Sanat Tarihi, Kültürel çalışmalar, Gerontoloji, Tarih, Dil, Edebiyat, Felsefe, Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji alanları başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir.

Dergi bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlar için tartışma platformu oluşturan disiplinlerarası süreli bir yayın organı olmayı hedeflemektedir.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca yayın yapan hakemli, disiplinlerarası ve uluslararası bir dergidir.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’ne gönderilen yazılar, aşağıda verilen ölçütlerden en az birine uygun olmalıdır:

a) Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak özgün çalışma koşullarını taşımalıdır.

b) Daha önce yayımlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

c) Kavramsal, yöntemsel ve/veya teorik yaklaşımların özgün bir biçimde değerlendirildiği çalışmalar olmalıdır.

Hakem incelemesi için dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

Makale içerisinde ilk kez tanıtılan arkeolojik eserlerin yayın izni mutlaka ilgili kazı/yüzey araştırması başkanından, müze müdüründen ya da Kültür Bakanlığı’ndan alınarak, Dergi Yayın Kurulu’na iletilmelidir.

Makale içerisinde ilk kez tanıtılan eserler özel şahısların koleksiyonlarına ait olmamalıdır.

(1) Gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Metin yazılırken 12 punto Times New Romans (PC ve Macintosh) yazı fontu kullanılmalıdır.

(2) Makale içerisinde bulunan Hellence ya da diğer özel karakterler için Aisa Unicode fontu kullanılmalıdır.

(3) Dipnotlar her sayfanın altında, makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlenecek şekilde verilmelidir.

(4) Makalelerde kullanılacak olan tüm resim, çizim ve harita gibi görsel veriler için sadece (Fig.) kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir. Bu nedenle levha, resim, çizim, şekil ve harita gibi farklı ifade ve kısaltmalar kullanılmamalıdır.

(5) Tüm figürlerin (tablo, şekil, grafik, fotoğraf, resim, çizim ve haritaların) kullanımına metin ve sayfa bütünlüğünü bozmayacak şekilde yer verilmelidir. Figür yazısı, figürün altında 10 punto büyüklüğünde ve italik yazılmalıdır.

(6) Makalelerin e-posta yoluyla mjh@akdeniz.edu.tr ya da A4 boyutlu kâğıda basılı kopya ve dijital (CD-DVD) olarak gönderilmesi gerekmektedir.

(7) Görsellerinin ise metinden bağımsız, .jpeg veya .tiff formatında, çözünürlüğünün 300 dpi’dan az olmaması gerekmektedir.

(8) Makalenin özetinde en az 150, en fazla 200 kelime kullanılmalı; çalışmaya duyulan gereksinim, kaynak taraması, yöntem, bulgular ve sonuçlarla birlikte çalışmanın alt başlıklarının ve içeriğinin tanımı yer almalıdır.

(9) Makalede en az 4, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır.

(10) Türkçe makalenin özeti Türkçe ve İngilizce, Türkçe haricindeki makalenin özeti ise yazım dili ve Türkçe olmalıdır.

(11) Başvuru formunda, yazarın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi, ORCID numarası, telefon ve varsa faks numaraları eksiksiz olarak belirtilmelidir.

(12) Dipnotlar metinde sayfa altında verilmeli, kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve metinde kullanılan kısaltmalar burada açıklanmalıdır.

(13) Metinde kullanılan kaynaklar; Harvard stili referans verme sistemi baz alınarak oluşturulmuş derginin yazım ilkelerine, kısaltma ve dipnot ile bibliyografya verimine (yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, varsa levha, figür, no.) şeklinde kısaltma olarak verilmelidir, bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir (Bk. Yazım Kuralları).

(14) Latin alfabesiyle yazılmamış yayın isimleri gibi yazar isimleri de orijinal alfabesiyle yazılmalıdır.

(15) Makale içerisinde bulunan ara başlıklarda ilk harf hariç, küçük harf kullanılmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır.

(16) Dipnot ve kaynakça bölümünde bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayınına atıfta bulunulacaksa yıldan sonra alfabenin başlangıç harfinden başlamak kaydıyla küçük harf eklenmelidir.

(17) Makalelerde yüzyıl belirtilirken MS X. yüzyıla kadar olan tarihlerde Roma rakamları (MÖ IV. yüzyıl gibi), MS X. yüzyıldan sonra ise Arap rakamları kullanılmalıdır (MS 19. yüzyıl gibi).

(18) Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, Baş Editör, Dergi Editörü ve Alan Editörleri tarafından incelenmektedir.

(19) Makaleler, ana editörlerin önerileri doğrultusunda Baş Editör tarafından seçilen en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç yazara üç ay içinde bildirilmektedir.

(20) Birbirini takip eden sayılarda aynı yazarın makaleleri art arda yayımlanamaz.

(21) Dergiye makale gönderen yazarın gerek kendi çalışmalarından (makale/kitap) gerek tez (Yüksek Lisans-Doktora) gerekse başka bir makalenin ya da kitabın bir kısmını kopyalaması ya da başka bir makalenin önemli bir bölümünü (atıf yapmadan) paraphrasing ile ifade etmesi veya başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını kendisine atfetmesi ayrıca hakemlik süreci devam eden makalelerin yayın sürecinden çekilmesi gibi her çeşit etik ve ahlaki olmayan gibi her çeşit etik olmayan yayıncılık davranışı dergi tarafından kabul edilemez. Böyle bir durum tespit edildiğinde ilgili yazar/ların söz konusu duruma istinaden Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’nde 5 yıl süreyle herhangi bir yayın için başvuruda bulunmaya uygun olmadığı kabul edilir.

(22) Tezlerden yararlanılarak yazılmış makalelerde mutlaka makalelerin ilk dipnotunda ya da yazar künyesinin hemen altında hangi tez baz alınarak üretildiği belirtilmelidir.

(23) Dergide sempozyumlar için özel sayı yayımlanmamasına karar verilmiştir.

(24) Hazırlanan metin, başlık, öz ve bibliyografya hariç 7.500 kelimeyi (yak. 20 sayfa) geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

(25) Makalenin başlığıyla konusu, amacı, yöntemi, kapsamı ve ana problematiği uyum içinde olmalıdır.

(26) Makale yazımında genel kabul görmüş bilimsel ilke ve etik kurallarına uygun şekilde kaleme alınmalıdır.

(27) Makalelerdeki fikir ve sonuçlar yazarların şahsi görüşü olup doğrudan ya da dolaylı olarak derginin görüşü niteliğini taşımaz.

(1) Dergiye gönderilecek makalelerin; alanında bir boşluğu dolduracak özgün, yeni buluntular ve yaklaşımlar içeren metodolojik bir çalışma olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, konuya ilişkin dikkate değer görüşler ortaya koyan analitik bir inceleme olması şarttır.

(2) Dergiye gönderilen çalışmaların yayımlanabilmesi için daha önce başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması gerekir.

(3) Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup bu konuda dergi ve editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makaleler herkesin kullanımına açıktır, kaynak göstermek kaydıyla her çeşit aktarma yapılabilir. Dergiye gönderilen makaleler için hiçbir şekilde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kabul edilen makalelerden ve editöryal değerlendirmelerden herhangi bir ücret talep edilmez.

Adres:
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
07058 Kampüs, Antalya / TÜRKİYE
E-Posta:
mjh@akdeniz.edu.tr