Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 12, 31.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yılda 2 defa yayımlanan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergimizde eğitimin tüm alanlarında üretilen, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel ve nicel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin temel amacı; eğitim alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, İntihal yazılım programı kullanılarak kontrol edilmektedir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yılda 2 defa yayımlanan ücretsiz, hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergimizde eğitimin tüm alanlarında üretilen, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel ve nicel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin temel amacı; eğitim alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, İntihal yazılım programı kullanılarak kontrol edilmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen yazıların değerlendirme politikaları aşağıdaki gibidir: Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik oranı kontrol edilir. Benzerlik oranı %20'in altında ise, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir.
İki hakemin de “Yayımlanması uygundur.” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı, Yayın Kurulunun belirleyeceği sayıda yayımlanır. İki hakemin de “Yayımlanması uygun değildir.” şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz. Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur. Yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Bununla birlikte eleştiri ve önerilerle ilgili olarak katılmadıkları hususlar olursa bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriği etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları ve yazı hakkındaki yazışmalar dergi otomasyonu içinde arşivlenir.

YAYIN SIKLIĞI
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik olarak yayımlanır.

BİLİMSEL SORUMLULUK
Bilimsel yayıncılık standartları açısından gönderilecek makaleler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yazım kurallarına ve Yayın Etik Kurulu (COPE) kriterlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiği kurallarına uyulması zorunludur.
• Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.
• Dergimize gönderilen makaleler değerlendirme sürecine alındıktan sonra her ne sebeple olursa olsun dergiden çekilemez.
• Dergi ile yazışmaları yapan sorumlu yazar, tüm yazarlar adına makalenin son halinin sorumluluğunu taşır.

MKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM İLKELERİ
Gönderilen yazılar, Microsoft Word 2010 ve üstü programlarda (*.docx), Calibri yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmış olmalıdır. Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Paragraflar arası boşluk, paragraf öncesi 3nk, paragraf sonrası 0 nk olarak düzenlenmelidir. Tablolarda ise otomatik boşluk kullanılmamalıdır. Paragraf girintileri 1cm, kenar boşlukları alt ve üst kenarlarda 5,5 cm; sol ve sağ kenarlarda 4,5 cm olmalıdır.

Dergide yayımlanacak yazılar, aşağıda verilen yazım kurallarına ve örneklere göre yazılmalıdır. Verilen örneklerin dışındaki durumlar için Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan “Publication Manual of American Psychological Association (6th Edition) 2010” adlı kitapta belirtilen ilkeler (APA stili) dikkate alınmalıdır (Örnekler için http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm web adresine başvurulabilir.).

Yazıların sırasıyla özet, abstract, ana metin, (varsa) ekler ve extended abstract bölümlerden oluşması gerekir.

Başlık Sayfası
Başlık sayfasında Türkçe ve İngilizce başlık, yazar ad(lar)ı, kurum ad(lar)ı, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Başlık, en fazla 12 kelimeden oluşmalı, 11 puntoyla, tamamı büyük ve koyu harflerle, satıra ortalanarak yazılmalıdır. Başlığın yazının içeriğini en iyi şekilde yansıtması gerekir. Başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır.
Yazarların ad ve soyadları başlık satırının altında, ortalı biçimde, koyu (bold) karakterde olmalı. Adın ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük; soyadın tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Yazarların çalıştığı kurum, adlarının altına yazılmalıdır. Birden fazla yazarlı makalelerde yazar-kurum adları alt alta yazılmalıdır.
Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler, 10 punto ve italik harflerle, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Özet 150-200 kelime uzunluğunda olmalıdır. Özette çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonucu kısaca verilmelidir. Özetten sonra 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Türkçe Ana Metin
Çalışmalarda sırasıyla giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerine yer verilir.
1. Giriş bölümünde, yapılan çalışma ile ilgili olarak güncel literatürdeki temel kavramlar, kuramsal gelişim ve yaklaşımlar ile araştırmadaki problem durumu, amaç, denenceler (hipotezler) varsayımlar (sayıltılar), sınırlılıklar vb. yer almalıdır. Bu bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.
2. Yöntem bölümünde, araştırmada kullanılan evren, örneklem, veri toplama araçları, veri çözümleme teknikleri, işlem aşamaları vb. açıklanmalıdır.
3. Bulgular bölümünde, araştırma problemiyle/denencelerle ilgili olarak ulaşılan sonuçlar verilmelidir.
4. Tartışma bölümünde, araştırma bulguları daha önceki araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak açıklanmalı, tartışılmalı, yorumlanmalı ve sonuç/sonuçlara bağlı olarak öneriler dile getirilmelidir.

Metindeki tablo, grafik ve şekillere sıra numarası verilmeli, isimleri üstte yazılmalıdır. Tablolarda dikey çizgi kullanılmamalı, sadece üstten iki alttan tek olmak üzere 3 yatay çizgi kullanılmalıdır.
Tablolar sayfa sınırlarını aşmamalıdır. Büyük tablolarda gerekirse yazı puntosu küçültülebilir veya sayfa yapısı yatay hale getirilebilir.

Kaynakça
Kaynakça, “Kaynakçanın Düzenlemesi” başlığı altında verilen örneklere uygun biçimde düzenlenmelidir.

(Varsa) Ekler
Araştırmanın anlaşılır olmasında önemli bir işleve sahip olan ölçek, belge, resim vb. ek olarak verilebilir. Ekler Ek-1, Ek-2, şeklinde numaralandırılmalı ve metin içinde bu numaralarla atıf yapılmalıdır.

Extended Abstract (Uzun Özet)
Türkçe yazılmış makalelerin Kaynakça bölümünden sonra İngilizce Extended Abstract eklenmesi gerekmektedir. (İngilizce yazılmış makalelere Türkçe uzun özet eklenmeyecektir). Uzun özet, 750-1000 kelime arasında olmalıdır. Derginin esas metin için geçerli olan biçimsel yazım özellikleri uzun özet için de geçerlidir. Extended Abstract, “Introduction”, “Method” ve “Result and Discussion” alt başlıklarını içermelidir. Uzun özetin İngilizce dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Özeti dil açısından yetersiz olan makaleler düzeltilene kadar yayımlanmayacaktır.

Metin içindeki başlıklar ve alt başlıklar şu şekilde düzenlenmelidir:
• Birinci Derecedeki Alt Başlık: İlk harfi büyük diğer harfleri küçük tamamı kalın harflerle, paragraf başından başlayacak şekilde.
Örnek: Giriş
• İkinci Derecedeki Alt Başlık: Sadece ilk harfleri büyük ve tamamı kalın ve italik harflerle.
Örnek: Çalışmanın Amacı
• Üçüncü Derecedeki Alt Başlık: Sadece ilk harfleri büyük ve tamamı italik harflerle.
Örnek: Türkçede Kişi Zamirleri
Bütün başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.
Metin İçinde Atıf Yapma
• Metin içinde kaynaklara atıf yapılırken yazarın/yazarların soyad(lar)ı, ilgili yayının basım yılı ve sayfa numarası kullanılır. Yazarın soyadı ile eserin basım yılı arasına virgül (,) sonra iki nokta konularak sayfa numarası yazılır.
Örnek: Konuşma sırasında yapılan bir hareket, bir toplumda mesajın etkisini artırırken diğerinde tam tersi bir etki yaratabilir (Baltaş, 1998: 46).
• Atıf yapılan eserden bir bölüm aynen aktarılıyorsa bu bölüm tırnak işareti ( “ ” ) kullanılarak gösterilmeli ve atıf yapılan eserin basım yılından sonra iki nokta (:) konularak alıntının yapıldığı sayfa numarası da yazılmalıdır. Yazarın adı cümlenin bir parçası olarak söyleniyorsa yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde ismin hemen yanında yer almalıdır.
Örnek: Korkmaz’a (2007: 68) göre dil bilgisi, “çeşitli düzeydeki okullarda, Türkçenin ses, şekil ve cümle yapısı ile cümlenin ögeleri arasındaki anlam ilişkilerini öğreten bilgi dalıdır.”
• Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise ilk atıfta, yazar soyadları eserdeki sıraya göre verilir. Aynı esere daha sonra yapılacak atıflarda ise sadece ilk yazarın soyadı yazılır ve Türkçe yazılarda “ve diğer.”; İngilizce yazılarda “et al.” kısaltması kullanılır.
Örnek: 1936 yılında hazırlanan İlkokul Türkçe Programı’nda, okuma yazma öğretiminin basit kelimelerden başlayarak gerçekleştirilmesi kabul edilmiştir (Çelenk, Tertemiz ve Kalaycı, 2000).
5’ten fazla yazarlı eserlere ilk atıftan itibaren ilk yazarın soyadı ile birlikte, Türkçe yazılarda “ve diğer.”; İngilizce yazılarda “et al.” kısaltması kullanılır.
Örnek: Böylece anlatılan bilgiler çok daha kolay anlaşılır ve kalıcı hâle getirilir (Korkmaz ve diğer., 1995).
Aynı bilgi için birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar cümle sonunda parantez içinde, aralarına noktalı virgül konularak, kronolojik sıralama ile verilmelidir.
Örnek: Okul yöneticilerinin öğretmenlere oranla daha fazla strese maruz kaldıklarını belirten çalışmalar da vardır (Savery, 1993; Feitler, 1996).
• Atıf yapılan eser bir kurum adına hazırlanmışsa ilk atıfta, kurumun açık adı, yanında kısaltması, basım yılı ve sayfa numarası verilir. Daha sonraki atıflarda kurumun açık adı değil sadece kısaltması kullanılır.
Örnek: (Türk Dil Kurumu, [TDK], 1997), (TDK, 1997)
• Bir yazarın aynı yıla ait iki ayrı eserine atıf yapılıyorsa bu yayınların yıllarına bir harf eklenir.
Örnek: (Aydın, 1998a), (Aydın, 1998b)
• Doğrudan ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı kaynak da aşağıdaki gibi belirtilmelidir.
Örnek: ... (Karahan, 1985’ten aktaran Gündüz, 1998)

Kaynakçanın Düzenlenmesi
Çalışmanın sonunda kullanılan tüm kaynaklar alfabetik sırayla aşağıdaki ilkelere uygun olarak verilmelidir.

Tek yazarlı kitap
Onan, B. (2013). Dil eğitiminin temel kavramları. Ankara: Nobel Yayınevi.

Çok yazarlı kitap
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Editörlü kitap
Kırkkılıç, A. ve Akyol, H. (Ed.). (2009). İlköğretimde Türkçe öğretimi. (2. Baskı).Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kurum yazarlı kitap
Türk Dil Kurumu, (1998). Türkçe sözlük. (8. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.

Çeviri kitap
Bloom, B. J. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev.: Durmuş Ali Özçelik). İstanbul: MEB Yayınevi.

Süreli yayınlardaki makale
Güzel, A. (2006). Edebiyat eğitiminde amaçlar ve bu amaçlara yönelik yöntem, teknik ve örnek uygulamalar. Milli Eğitim, 196, 85-105.

Editörlü kitapta bölüm
Göçer, A. (2009). Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. (Ed: A. Kırkkılıç ve H. Akyol),İlköğretimde Türkçe öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, s. 477-551.

Basılmış sempozyum ve kongre bildirisi
Huber, E. ve Uzun, L. (2000). Dilbilim alanında Türkçe yazılan bilimsel metinler üzerine gözlemler. XIII. Dilbilim Kurultayı (13-15 Mayıs 1999) Bildirileri, (Ed.: A. S. Özsoy ve E. E. Taylan) İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, s. 201-215.

Gazete Yazısı
Akyol, T. (2001, Aralık 24). Edebiyat Tartışması. Milliyet, s.12.

Tez
Uzun, L. (1992). Köktürk metinleri üzerine bir metin dilbilimsel çalışma: Kullanım bilimsel ve biçimbilimsel görünümleriyle. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Elektronik dergilerdeki / veri tabanlarındaki makale
Brewster, C., & Railsback, J. (2002). Fullday kindergarten: Exploring an option for extended learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED472733). (Erişim Tarihi: 18.09.2008).
Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: a methodfor the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, 207-218. http://www.csulb.edu/journals/jecr/ (Erişim Tarihi:15.09.2012).

Basılmamış ders notları, yayımlanmamış bilimsel toplantı bildirileri kaynak olarak gösterilmez.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne göndermemelidir.
• Yazar(lar), Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmelidirler.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ücretsizdir.

14951                     19255                   21232                    19256                     20381                       20535   

   21505                           22473                        22506                        22655           22742                              22870