Sayı: 2, 28.09.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Vefeyât

8. VEFATININ ARDINDAN PROF. DR. RAHMİ HÜSEYİN ÜNAL

Palmet Dergisi, Sanat Tarihi bilimi içerisinde;

Mimari, süsleme, resim, el sanatları ve ilgili alanlarda bilimsel birikime katkı sağlamayı,
Sanat eserleri ve sanat üslupları hakkında yeni bulgular ve bakış açıları eşliğinde değerlendirmelerde bulunmayı,
Araştırmacıların yazılarını bilim dünyasıyla buluşturmayı amaçlamaktadır.

Türk Sanatı araştırmaları başta olmak üzere, İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Ortaçağ Sanatları, Avrupa Sanatı
Çağdaş Sanatlar alanlarında, araştırma ve derleme mahiyetinde özgün makaleleri, akademik çeviri, tanıtım ve eleştiri yazılarını bilim dünyasıyla buluşturmayı amaçlamaktadır. 

Palmet Dergisi kapsamı doğrultusunda;

Türk Sanatı
İslam Sanatı
Türk-İslam Sanatı
Bizans Sanatı
Ortaçağ Sanatı
Avrupa Sanatı
Çağdaş Sanatlar alanlarında, araştırma ve derleme mahiyetinde özgün makaleleri içermektedir. Bunların yanı sıra yayın kurulu tarafından uygun görülen akademik çeviri, tanıtım ve eleştiri yazılarına da yer verilebilir. 

Palmet’e gönderilecek makaleler;

Microsoft Word dokumanı olarak en fazla 30 sayfa halinde hazırlanmalıdır.
Sayfada üstten ve alttan 3’er cm, sağ ve soldan 2’şer cm boşluk bırakılmalıdır.
Metin, Cambria yazı fontunda ve 11 punto olarak yazılmalı ve 1,5 satır aralığında olmalıdır.
Ana başlıklar ve alt başlıklar 13 punto ve kalın olarak yazılmalıdır.
Metin iki yana hizalanmış olmalıdır.
Paragraf girintisi yapılmamalıdır.
Makalede kullanılacak görsellerin bilgileri, metin kutusunda değil resmin hemen altında yer almalıdır.
Yazar/yazarların isimleri makale başlığından hemen sonra eklenmeli, yıldızlı dipnot (*) olarak unvan, kurum bilgisi, ORCID numarası ve e-mail adresi eklenmelidir. İrtibat için bu bilgilerin peşine adres ve telefon bilgisi de yazılmalıdır. Makale kabul edilmesi halinde, adres ve telefon bilgileri yayımda kullanılmayacaktır.
Makale başlığı Türkçe ve İngilizce olarak aralarında bir satır boşluk bırakılarak peş peşe yazılmalıdır.
Makalenin Türkçe ve İngilizce özetleri bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet/abstract kısmı en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Özet/Abstract kısmı makalenin giriş, yöntem, bulgu, değerlendirme ve sonuç aşamalarının ana hatlarını kısaca ifade eden bir düzende olmalıdır. Söz konusu ilke, okuyucuların kendi alanlarına uygun bilgi ve belgelere ulaşmada kolaylık sağlamayı amaçladığından yazar/yazarlar için de faydalıdır.
Özet/Abstract kısmından sonra, en az üç en fazla beş kelimelik Anahtar Kelimeler yazılmalıdır. Anahtar Kelimelerde, “Türk Sanatı/Mimari/Resim/” vb. şekilde genel ifadelerden kaçınılmalı, makalenin özünü ifade eden kelimeler seçilmelidir.
Makalede kaynak kullanımı American Psychological Association (APA) 6. versiyonuna göre düzenlenmelidir.
Metin içerisinde gerekli görülen ek bilgiler mevcutsa, dipnotta bu bilgilere yer verilebilir.
APA 6. örnek kullanımı:

Metin içi göndermelerde iki ana esas bulunmaktadır.

İnsan eksik ve fani olduğundan İslam resim sanatında idealize edilmemiştir (Çam, 2012: 97).
Nusret Çam’a (2012: 97) göre insan eksik ve fani olduğundan İslam resim sanatında idealize edilmemiştir.
İki yazarlı yayınlara atıf yapılırken;
Emevi Halifesi Abdülmelik ile birlikte Kâbe’nin örtüsünün Mescid-i Nebevi’de halka gösterilmesi ve sonrasında Kâbe’ye geri götürülmesi geleneği başlamıştır (Bozkurt & Küçükaşçı, 2004: 289).
Nebi Bozkurt ve Mustafa Sabri Küçükaşçı’nın (2004: 289) belirttiğine göre Emevi Halifesi Abdülmelik ile birlikte Kâbe’nin örtüsünün Mescid-i Nebevi’de halka gösterilmesi ve sonrasında Kâbe’ye geri götürülmesi geleneği başlamıştır.
Üç ve daha fazla yazarlı yayınlara atıf yapılırken;
Erzurum’da, farklı dönemlere ait; kale, tabya, cami, mescit, kilise, medrese, türbe, han, hamam, çeşme gibi farklı fonksiyonlarda 292 eser tanıtılmıştır (Yurttaş vd., 2008: 5).
Yurttaş ve diğerleri, (2008: 5) Erzurum’da, farklı dönemlere ait; kale, tabya, cami, mescit, kilise, medrese, türbe, han, hamam, çeşme gibi farklı fonksiyonlarda 292 eser tanıtmıştır.
Tüzel çalışmalara atıf yapılırken;
İlk gönderme;

(Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü [UNESCO], 2005).

İkinci gönderme;

(UNESCO, 2005).

Aynı parantez içinde birden fazla kaynak kullanımı;
Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermelerde, yazarların soy isimleri alfabetik sırada olmalı ve kaynaklar noktalı virgül ile birbirinden ayrılmalıdır.

(Bozkurt & Küçükaşçı, 2004: 289; Çam, 2012: 97; Yurttaş vd., 2008: 5).

Kaynakça kullanımı:
Tek yazarlı kitap;

SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

ÖZKAN, H. (2016), Saltuklu Mimarisi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi.

Çok yazarlı kitap;

SOYADI, A. & SOYADI, A. & SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

İPŞİROĞLU, N. & İPŞİROĞLU, M. (2012), Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi, İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Kitap bölümü;

SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, (Editörün A. SOYADI), Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

KÖŞKLÜ, Z. & YURTTAŞ, H. & KINDIĞILI, M.L. (2021). Kemah’ta Osmanlı Dönemi Çeşmeleri, (Ed. M.A. YILMAZ & B. CAN & M. IŞIKLI), Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür Mehmet Karaosmanoğlu’na Armağan, (s.545-558). Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Dergide makale;

SOYADI, A. (Yıl), “Makalenin başlığı”, Derginin adı (İtalik), Cilt, (Sayı), ss.

TÜRKBEN AYDIN, F. (2019). “Zahîr-i Fâryâbî’nin Dîvân’ında Vezin Türleri”, Şarkiyat, 11, (2), 543-558.

Palmet Dergisi, bilimsel, akademik/hakemli bir dergi olmak üzere; Mart ve Eylül aylarında yılda iki kere yayımlanmaktadır.

Palmet’in “amaç” ve “kapsamı” içerisinde;

Dergiye gönderilen çalışmalar özgün olmalıdır.
Türkçe ve İngilizce yayın diline sahip olan dergiye gönderilecek makalelerin başka yerde yayımlanmamış olduğu ve eş zamanlı olarak başka bir dergi/kitap/kitapta bölüme gönderilmediği yazar/yazarlar tarafından taahhüt edilmiş sayılır.
Makalenin sadece içerdiği bilgilerle değil, resim, fotoğraf, çizim, grafik vb. görseller açısından da intihal ve telif hususlarında bilimsel etiğe uygun olduğu yazar/yazarlar tarafından taahhüt edilmiş sayılır.
Palmet Dergisi ticari bir dergi olmadığından yazar/yazarlar herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar.
Online bir dergi olan Palmet’te yayımlanan tüm çalışmaların açık erişim modelinde yayımlanacağı, indexler üzerinden kullanıcılara açık hale getirileceği, yayın haklarının Palmet Dergisi’nde olduğu yazar/yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır.
Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmalarından çıkarılan makalelerde, danışman adı yazılmadığı takdirde, danışmandan izin alındığını gösterir belge sunulmalıdır.
Yayımlanan makalelerin temel hukuki hakları yazar/yazarlara aittir. Yazar/yazarların talebi doğrultusunda, sonraki süreçlerde makaleler kısmi ya da tamamen değiştirilmek, geliştirilmek, farklı biçimlerde yayımlanmak istenirse Palmet Dergisi hukuki bir engel koymaz. Ancak bu durumdaki çalışmalarda tüm etik sorumluluklar yazar/yazarlara aittir.
İntihal Politikası:

Palmet Dergisi’ne gönderilen makalelerde, derginin belirlediği yazım kurallarına, yazıldığı dilin imla ve genel kurallarına uygunluğu beklenir. Bunun yanı sıra Turnitin, iThenticate vb. programlarla çalışma intihal sürecinden geçirilerek gönderilmelidir. Bu işlemde makalede yer alan referanslar ve bibliyografya çıkarılarak makalenin ana metni üzerinden intihal taraması yapılır. Tarama sonucunda, makalede kaynak gösterilmeyen alanların başka çalışmalarla en fazla %15’lik bir benzerlik göstermesi beklenir. Kaynak gösterilmeyen alanlarda yer alan benzerlikler %10 ile %30 arasındaysa yazar/yazarlarla iletişime geçilerek düzeltilmesi istenir. %30’u aşan benzerliklerde ise makale ret edilir. Kaynak gösterilen alanlarda ise benzerlik %35’i geçtiği takdirde, makalenin özgün olmadığı kabul edilir ve ret edilir. Makale kapsamında, müze, kütüphane, kazı alanları ve kazı malzemeleri, arşiv belgeleri vb. içerikler olması halinde, ilgili kurum/kuruluştan, bilgi, belge ve görseller için izni alındığına dair belge veya yazışma sunulması beklenmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin, YÖK'ün "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ve COPE ilkelerine uygun olması beklenir.

Palmet Dergisi ücretsiz bir dergidir.