Son Sayı

Cilt: 6 - Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan özgün akademik çalışmaların paylaşımını en üst seviyede yer almasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir dergidir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyal bilgiler eğitimine yeni bir bakış açısı getirmeyi de amaçlamaktadır. 

Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Hakemli TÜRKÇE / İNGİLİZCE yayın yapan bir dergi olup Hakem Değerlendirme Sistemi mevcuttur. Sosyal Bilgiler eğitimi/öğretimi çalışma alanına ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor, etkinlik, biyografi, kitap inceleme ve editöre mektup niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden yayınlanabilir olduğuna dair karar verildikten sonra  yayımlanır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan eser, dergi editörlüğünce değerlendirme için hakemlere gönderilir. Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi'nde ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK uygulaması mevcuttur. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış makaleler Türkçe ve İngilizce olarak kabul  edilmekte ancak özetinin İngilizce veya Türkçe de basılması zorunluluğu vardır.

Araştırma Makalesi

Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılar.

Tarama Makalesi

Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar.

Kısa Bildiri

Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılar.

Bütün yazıların Telif Hakkı Devri, yazarlarına bir form gönderilmek suretiyle alınır. Telif Hakkı Devir Formu göndermeyen yazarların yayınları işleme konmaz. Yayınlanmasına karar verilen yazılar üzerine yazarlarınca hiçbir eklenti yapılamaz.
 

Her yazı konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar dizgisi yapıldıktan sonra, yazarlarına gönderilerek baskı öncesi gözden istenir. Makale içinde, dergide basıldığı haliyle gözüken hataların sorumluluğu yazarlarına aittir. Hata, editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir..

Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisinin Kapsamı 

Sosyal Bilgiler Eğitimi,

Sosyal Bilgiler Öğretimi,

Vatandaşlık Bilgisi,

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,

Eğitim Tarihi vb. konuların dışında Sosyal Bilgiler Eğitiminde yer alan özel konuları da (Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Sosyal Bilgiler Öğretmen Yetiştirme Programı, Değerler Eğitimi, Kavram Öğretimi, Beceri Eğitimi, Medya Okuryazarlığı vb.) kapsamaktadır. 


Ana tema olarak sosyal bilgiler eğitimi olsa da, disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim bilimleri ve diğer disiplinlerin sosyal bilgiler bağlamında yerinin belirlenmesi de hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Sosyal Bilimler, Spor Bilimleri ve hatta Matematik ve Fen Bilimlerinin ile Sağlık Bilimlerinin verileri de değerlendirmeye alınmaktadır. 

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi'ne (IJONASS), gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA‟nın 7. baskısı yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır.


Yazarlar için

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır :

 Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları, 

 Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar
 Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmaları

Makaleler elektronik olarak   adresinden sisteme yüklenmelidir


Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.


 Yazım Kuralları


Makalenizi yazarken, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış örnek dosyadan yararlanabilirsiniz. Örnek makale için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.

Makale Yazım KılavuzuMakale ile Birlikte Gönderilmesi Beklenen Dosyalar1) İntihal Raporu 

(Makaleler, alınan karar gereği 2017 itibari ile intihal (IThenticate, Turnitin, vb) raporu ile birlikte değerlendirilmeye alınmaktadır.) Intihal raporu eklenmediği takdirde editör kurulu IThenticate yazılımında intihal olup olmadığını kontrol ederek makaleyi direk red edme hakkına sahiptir.

2) Telif Hakları Devir Formu 

Makalelerin telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu buradan indirerek, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir. Bu formu göndermeyen yazarların yayınları basılamaz.

3) Etik Kurul Onay Raporu

Dergimize gönderilen çalışmalar için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmek kaydıyla dergi sistemine yüklenmelidir. 
İLETİŞİM İÇİN


Prof. Dr. Hakan AKDAĞ

Telefon: +90-5057470535 (Editör)


Prof. Dr. Selahattin KAYMAKÇI

Telefon: +90-50303203337 (Editör Yrd.)


Doç. Dr. Fuat Serkan SAY

Telefon: +90-5323860809 (Editör Yrd.)


e-Posta: ijonasstr@gmail.com


YAYIN ETİĞİ

Hakemli çalışmalar, bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (International Journal of New Aproaches in Social Studies - IJONASS) yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
1. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışma daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma IJONASS'a gönderilemez.
2. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmalarında eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Atıf yapma ve kaynakça oluşturmada APA 7 yazım kuralları dikkate alınmalıdır.
3. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri belirtilmelidir.
4. Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
5. Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/ölçme araçları/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
6. Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
7. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Dergisiye gönderilemez.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
1. Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
2. Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
3. Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
4. Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
5. Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
6. Değerlendirmeyi yaparken nazik bir dil kullanmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
7. Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı, zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir

Editörlerin Etik Sorumlulukları
1. Tüm yayınlar, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık ve siyasi değerlerinden bağımsız olarak entelektüel içeriğine dayanılarak adalette değerlendirilir.
2. Makalelerle ilgili kişisel bilgiler gizli tutulur.
3. Makaleye ilişkin gözlemlenen çıkar çatışmasının açıklanması gerekir.
4. Editör Kurulu, aday makalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal ve telif hakkı ihlaline karşı yasal olarak yasaklanan maddeleri temel alarak, gönderilen makaleler için yayın kararları alma sorumluluğunu üstlenir.


DERGİ POLİTİKASI

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) bilimsel araştırmaları bilim camiasına ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını artıracağı ve ve eğitim alanında gelişmeye daha çok katkı sağlayacağı ilkesini benimseyerek ÜCRETSİZ yayın politikasını seçmiştir
Yayınlanan tüm makaleler açık erişime (Open Access) sunulmuştur. Açık Erişim (Open access-OA) dergileri, hukuki veya teknik engeller olmaksızın çevrimiçi olarak okuyucuya internet ortamında ulaşan bilimsel dergilerdir. Open Access (OA), sınırsız erişim ve yeniden kullanımın olanaklarını sunar. Bu nedenle açık erişim, mümkün olan en geniş kitleye ulaşma, tüm eserleri paylaşma ve bunları yeniden inşa etme ağını oluşturur.

Yayın Dili
Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Türkçe makalelerin sonunda 750-1000 kelimelik İngilizce (Summary) bölümü yer almalıdır. Summary bölümü, “introduction, method, result and discussion” başlıkları altında oluşturulmalıdır.

Yayın Sıklığı
IJONASS yılda iki kez (Haziran - Aralık) yayınlanmaktadır. Editör kurulu derginin yayınlanma sıklığını değiştirebilir.

Makale Değerlendirme Süreci
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi'nde (IJONASS) ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK uygulaması mevcuttur. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış makaleler Türkçe ve ya İngilizce olarak kabul edilmektedir.
Derginin odak ve kapsamına giren konularda daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirme için kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak editörler ve/veya yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sürecini geçen makaleler daha sonra yazar isim ve adresleri olmaksızın konusunda uzman hakemlere gönderilmekte ve en az iki hakem değerlendirmesinin sonuçlarına göre makalenin dergide basılıp basılmamasına karar verilmektedir. Hakem sonuçlarına göre yazarlardan düzeltme istenebilir ya da makale koşulsuz olarak ret edilebilir. Basıma kabul edilmiş makale basılmadan önce sorumlu yazara son defa kontrol edilmek üzere gönderilir. 10 gün içinde istenen düzeltmeleri dikkate alarak sorumlu yazar tarafından kontrol edilmiş ve geri gönderilmiş makaleler dergide basılır.

1. Aynı makale farklı dergilerdeki yazıları kabul edilmeyecektir.
2. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni yaklaşımlar Dergisi kapsamı dışındaki içeriğe sahip gönderimler inceleme için değerlendirmeye alınmayacaktır
3. Tüm gönderimler çift kör hakemli olarak incelenecek
4. Tüm makalelerin orijinal içeriğe sahip olması bekleniyor. Daha önce yayınlanmış olmamalı ve incelemeye alınmamalıdır
5. Dergide en az iki bağımsız hakeme gönderilmektedir. Tüm gönderimler çift kör hakem incelemesine tabidir;
6. Tüm yayın kararları, hakemlerin raporlarına dayanarak, derginin editörler tarafından yapılır
7. Gönderilen tüm yazılar ve hakemlik raporları, günlüğe göre arşivlenir. Gönderilenler yayınlanmasa da iade edilmez.
8. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni yaklaşımlar Dergisinde de yayımlamaktan vazgeçmek isteyen yazarlar editör kuruluna başvurmak zorundadırlar.
9. Makalelerin yazı kalitesinden yazarlar sorumludur.
10. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni yaklaşımlar Dergisi ücretsizdir, bu nedenle Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni yaklaşımlar Dergisi yazarlara telif ücreti ödemeyecektir.
11. İmzalanmış bir Telif Hakkı Atama Formu, kağıtla birlikte gönderilmelidir.

Makale Gönderme ve Hakem Değerlendirme Süreci ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen TIKLAYIN.


Arşivleme Politikası -LOCKSS
Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz TIKLAYINIZ.
Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS Programı, kütüphanelere ve yayıncılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar. LOCKSS Programı (https://www.lockss.org/), "çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama" ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS Programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.
LOCKSS sistemi, her bir kurumdaki kütüphanecilere, abone oldukları e-içeriğe erişimi ve bunlardan korunmasını ve kütüphanecilerin tanıdıkları basılı satın alma modelini geri yüklemelerine izin verir.
Global LOCKSS Network bugünün e-dergilerini ve e-kitaplarını yarının okuyucuları için korur. Global LOCKSS Ağı hem kütüphaneleri hem de yayıncıları kendine has bir şekilde güçlendiren kanıtlanmış bir koruma yaklaşımıdır. Global LOCKSS Ağı, Stanford Üniversitesi Kütüphaneleri LOCKSS Programı tarafından yönetilir ve yönetilir. Ek bilgi için LOCKSS Program web sitesine bakın, http://www.lockss.org/lockss/Home
Teknik Altyapı, LOCKSS teknolojisinin kullanımı için güvenlik kategorisi. Bu sayfa, LOCKSS yazılımını nasıl ayırdığını ve LOCKSS ağlarında korunmanın nasıl çalıştığını daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır. (Https://www.lockss.org/about/how-it-works/)

Gizlilik beyanı
Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) bilimsel araştırmaları bilim camiasına ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını artıracağı ve ve eğitim alanında gelişmeye daha çok katkı sağlayacağı ilkesini benimseyerek ÜCRETSİZ yayın politikasını seçmiştir

Flag Counter