Cilt: 8 - Sayı: 2, 27.10.2021

Yıl: 2021

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. 

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli elektronik bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen eğitimi; matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilimini kapsayan alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

YAZIM KURALLARI

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. SDU IJES, yayınlanmak için kendisine sunulan makalelerin bütün yayım haklarına sahiptir. Makalenizin uzunluğu, kaynakça ve ekler dahil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemelidir. Uzun İngilizce özet sınırlamaya dahil değildir.


GENEL KURALLAR

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız. Makalenin ilk gönderiminde yazar(lar)a ait herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Ayrıca yanda yer alan şablona uygun şekilde makalenizi sisteme yüklemelisiniz.

Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu nedenle makalenizi yüklerken makale şablonunda yazar bilgileri girmeyiniz. Bu bölümleri şablondaki hali ile aynı şekilde bırakabilirsiniz.

Diller:  Makaleler sadece Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilmektedir.

Kelime Sayısı: Tam metin kaynakça ve ekler dahil olmak üzere 4,000 ile 8,000 kelime arasında olmalıdır.

Sayfa Yapısı:

 • Sayfa kenar boşlukları 2.5 cm (1 inch) olmalıdır.
 • Sayfa boyutu A4 formatında olmalıdır
 • Yazı biçimi olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Başlık Sayfası
 • Makale başlığınız 14 punto, kalın, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.
 • Yazarların adı, soyadı, çalıştığı kurum ve e-posta adresleri eklenmelidir. Yazarlardan bir tanesi iletişim için belirtilmelidir.
 • Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • Lütfen 4-5 adet tanımlayıcı anahtar kelime ekleyiniz. Anahtar kelimelerin ilk harfini büyük yazınız ve anahtar kelimeleri virgülle ayırınız (Örn: Fen eğitimi, Eğitim teknolojisi).


 Ana Metin:

 • Metin Times New Roman, 11 punto, iki yana yaslı ve tek satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan yazılmalıdır.
 • Altbilgi ve dipnot kullanımı kabul edilmemektedir.
 •  Paragraf boşluğu kullanılmamalı, ardışık paragraflar arasına bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Vurgu amacı ile kelimelerin altı çizilmemelidir. Bunun yerine eğik yazı (italik) biçimi kullanılabilir.
 • Liste oluşturulacağında numaralandırma ya da madde işaretleri kullanılabilir.
 • Makalenizi dergi sistemine yüklemeden önce metin içinde yaptığınız atıflara kaynakçada yer vermeyi unutmayınız. Aynı şekilde Kaynakça’da yer alan çalışmayı metin içerisinde de atıf yapınız.

Başlıklar

 • Metni numaralandırma kullanmadan anlamlı ve kısa başlıklar içerecek şekilde bölümlendirebilirsiniz.
 •  En fazla üçüncü düzey başlık kullanınız.
 • Bölüm başlıkları (1. düzey başlıklar) Times New Roman, 12 punto ve büyük harfle kalın olarak yazılmalıdır.
 • İkinci düzey alt başlıklarda Times New Roman 11 punto kalın yazı biçimi kullanılmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 • Üçüncü düzey alt başlıklarda ise Times New Roman 11 punto eğik kalın yazı biçimi kullanılmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 • Her başlıktan önce 2 satır, sonra ise 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Ancak ardışık başlıklar arasında 1 satır boşluk bırakınız.
 • Lütfen tüm başlıkları sola dayalı olarak yazınız. Tablo ve Şekiller
 • Lütfen tablo ve şekilleri uygun gördüğünüz yerlere ortalı olarak ekleyiniz.
 • Tablo ve şekiller kenar boşluklarının dışına taşmamalıdır.
 • Her tablo ve şekil için 6-8 kelimeden oluşan bir başlık oluşturunuz.
 • Tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalı ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 • Tablo içerisindeki yazı puntosu ihtiyaç durumunda küçültülebilir.
 • Şekil başlığı ise altta yer almalı ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 • Lütfen Tablo ve Şekillere metin içinde atıf yapmayı unutmayınız.
 • Şekiller GIF veya JPEG formatında net ve anlaşılır olmalıdır.
 • Şekillerde kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir.
 • Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir.
 • Şekiller, metnin bütünlüğünü bozacak sayıda ve biçimde ise Ek olarak Kaynaklardan sonra verilmelidir. Teşekkür ve Notlar Bu bölüme çalışmaya destek veren ya da ilgili olan kurum veya kuruluşlara yönelik teşekkür açıklamaları ya da çalışmanız ile ilgili notlar ekleyebilirsiniz.


Kaynaklar:

 •  Makalenin sonunda metin içerisinde atıf yaptığınız kaynakları alfabetik olarak (yazarın soyadına göre) listeleyiniz.
 • Makalede yapılacak atıf ve kaynakça gösterimi APA 6 http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/) formatına uygun olarak yapılmalıdır.
 • Makalenizi dergi sistemine yüklemeden önce metin içinde yaptığınız atıflara kaynakçada yer vermeyi unutmayınız.
 • Aynı şekilde Kaynakça'da yer alan çalışmayı metin içerisinde de yer veriniz.
 • Kaynaklar Times New Roman, 10 punto olarak verilmelidir. Kaynakça gösterimi ile ilgili bazı örnekleri aşağıda görebilirsiniz.


Ekler:  Bu bölümde varsa araştırma ile ilgili ekler sunulmalıdır.

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ İLKELERİ

SDU IJES’e gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır. Bu ve benzeri uygulamalarla ilişkili herhangi etik bir usulsüzlük durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.


a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek, intihal kapsamında ele alınmaktadır. İntihalden kaçınmak için yazarlar bilimsel kurallara uygun bir şekilde atıf yapmalı ve araştırmaları içerisinde yer alan tüm bilimsel yazılara ait kaynak gösterimine dikkat etmelidirler.


b) Veride Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan ya da değişikliğe uğratılmış verileri kullanmak, veride sahtecilik kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar verilerini etik kurallar dahilinde toplayarak, süreç içerisinde geçerlik ve güvenirliği etkileyecek bir değişikliğe maruz bırakmadan analiz etmelidirler.


c) Çarpıtma: Araştırmadan elde edilen kayıtları ya da verileri değiştirmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını değiştirmek ya da şekillendirmek, çarpıtma kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar araştırma süreci ile ilişkili verdikleri bilgilerde dürüst, objektif ve şeffaf olmalıdırlar. Etik kuralları ihlal etmekten kaçınmalıdırlar.


d) Yayın Tekrarı: Aynı yayını, yapılmış olan önceki yayınlara atıf yapmaksızın ayrı yayınlar olarak sunmak, yayın tekrarı kapsamında ele alınmaktadır. Değerlendirilmek üzere gönderilen yayınların daha önce başka bir yerde yayımlanması ya da değerlendirme sürecinde olması ile ilişkili sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazarlar tekrardan kaçınmalı, özgün ve orijinal araştırmalarını göndermeye özen göstermelidirler.


e) Bölerek Yayınlama: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları ayrı yayınlar olarak sunmak, bölerek yayınlama kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar araştırma bütünlüğünü göz önünde bulundurmalı ve sonuçları etkileyecek bölmelerden kaçınmalıdırlar.


f) Yazarlık: Araştırmaya katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek ya da katkısı olan kişileri dâhil etmemek, haksız yazarlık kapsamında ele alınmaktadır. Araştırmanın planlanması, tasarımı, verilerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, araştırmanın yayına hazırlanması ve son halinin ortaya koyulması aşamalarına tüm yazarlar yeterli düzeyde katkı sağlamış olmalıdırlar.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068