Değerlendirme Süreci

SDU IJES dergisinde 2 aşamalı değerlendirme süreci gerçekleştirilmektedir. Yayınlanmak için dergimize gönderilen makalelere ilk aşamada bir editör atanır ve makalenin ilk değerlendirmesi editör tarafından yapılır. Editör tarafından değerlendirilmesi uygun görülen makaleler "Blind review (Kör Hakemlik)" esasına göre alanında uzman en az doktora derecesine sahip ve en az iki hakemin görüşüne sunulur. Kör hakemlik uygulamasına göre hakemlere yazarların isim ve kurum bilgileri kesinlikle gönderilemez. Aynı şekilde yazarlara makaleleri değerlendirmek için atanan hakemler konusunda bilgi verilemez. Bu nedenle yazarlar yayın gönderme sürecinde makale metni  içerisinde yazar bilgilerine kesinlikle yer vermemelidirler. Yazar ve kurum bilgilerine ancak yayın kabul edildikten sonra makale metni içerisinde yer verilebilir.

Dergimize gönderilen makalelerden herhangi bir gönderi veya işlem ücreti alınmamaktadır.

SDU Inretnational Journal of Educaitonal Studies’e gönderilen tüm aday makaleler için iThenticate ya da Turnitin’den alınan benzerlik raporu sisteme yüklenmelidir. Benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir ve bir kaynakla benzerlik oranı en fazla %3 olabilir. Dergimize gönderilen makaleler ön kontrol aşamasındayken yazar tarafından geri çekilebilir. Ön kontrol aşaması 7 ile 15 gün arasında değişmektedir. Değerlendirme aşamasına geçen makaleler yazar tarafından geri çekilemez. SDU Inretnational Journal of Educaitonal Studies akademik aşırmacılık taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.

Hakemler makaleleri şu ölçütlere göre değerlendireceklerdir:

  1. Eğitim alanına katkısı var mı?
  2. İlgili literatür yeterince tartışılmış mı? (Literatür taraması ve tartışılması)
  3. Araştırma ve/veya geliştirmeye yönelik amaçlar açıkça belirtilmiş mi?
  4. Araştırma yöntemi uygun mu ve açıkça gerekçelendirilebilmiş mi?
  5. Ampirik veri, analiz, sunum ve sonuçların yorumlanması yeterli mi?
  6. Gelecek araştırma, teori, uygulama ve/veya politikalar için öneriler uygun bir şekilde sunulmuş mu?
  7.  Yazım kalitesi (makale formatı, yazı biçimleri, dil ve akıcılık), SDU IJES makale formatın ve kaynakça gösterim kurallarına uygun mu?

Yapılacak değerlendirmeler ve öneriler makalenin kabul edilmesi ya da yazarlar tarafından geliştirilerek revize edilmesi konusunda önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca Makalenin PDF formatında şekil ve diyagramlarla ilgili görüntü kalitesinin iyileştirilmesi yazarlardan talep edilebilir.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068