Hakkında

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, açık erişimli hakemli bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. 

SDU IJES dergisinde 2 aşamalı değerlendirme süreci gerçekleştirilmektedir. Yayınlanmak için dergimize gönderilen makalelere ilk aşamada bir editör atanır ve makalenin ilk değerlendirmesi editör tarafından yapılır. Editör tarafından değerlendirilmesi uygun görülen makaleler "Blind review (Kör Hakemlik)" esasına göre alanında uzman en az doktora derecesine sahip ve en az iki hakemin görüşüne sunulur. Kör hakemlik uygulamasına göre hakemlere yazarların isim ve kurum bilgileri kesinlikle gönderilemez. Aynı şekilde yazarlara makaleleri değerlendirmek için atanan hakemler konusunda bilgi verilemez. Bu nedenle yazarlar yayın gönderme sürecinde makale metni  içerisinde yazar bilgilerine kesinlikle yer vermemelidirler. Yazar ve kurum bilgilerine ancak yayın kabul edildikten sonra makale metni içerisinde yer verilebilir.

Hakemler makaleleri şu ölçütlere göre değerlendireceklerdir:

1-Eğitim alanına katkısı var mı?

2-İlgili literatür yeterince tartışılmış mı? (Literatür taraması ve tartışılması)

3-Araştırma ve/veya geliştirmeye yönelik amaçlar açıkça belirtilmiş mi?

4- Araştırma yöntemi uygun mu ve açıkça gerekçelendirilebilmiş mi?

5- Ampirik veri, analiz, sunum ve sonuçların yorumlanması yeterli mi?

6- Gelecek araştırma, teori, uygulama ve/veya politikalar için öneriler uygun bir şekilde sunulmuş mu?

7- Yazım kalitesi (makale formatı, yazı biçimleri, dil ve akıcılık), SDU IJES makale formatın ve kaynakça gösterim kurallarına uygun mu?

Yapılacak değerlendirmeler ve öneriler makalenin kabul edilmesi ya da yazarlar tarafından geliştirilerek revize edilmesi konusunda önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca Makalenin PDF formatında şekil ve diyagramlarla ilgili görüntü kalitesinin iyileştirilmesi yazarlardan talep edilebilir.


YAZIM KURALLARI

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. SDU IJES, yayınlanmak için kendisine sunulan makalelerin bütün yayım haklarına sahiptir. Makalenizin uzunluğu, kaynakça ve ekler dahil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemelidir. Uzun İngilizce özet sınırlamaya dahil değildir.

GENEL KURALLAR

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız. sduIJES_template_TR


Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu nedenle makalenizi yüklerken makale şablonunda yazar bilgileri girmeyiniz. Bu bölümleri şablondaki hali ile aynı şekilde bırakabilirsiniz. Yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız

 

Diller:

Makaleler sadece Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilmektedir.

 

Kelime Sayısı:

• Tam metin kaynakça ve ekler dahil olmak üzere 4,000 ile 8,000 kelime arasında olmalıdır.

 

Sayfa Yapısı:

• Sayfa kenar boşlukları 2.5 cm (1 inch) olmalıdır.

• Sayfa boyutu A4 formatında olmalıdır.

• Yazı biçimi olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Başlık Sayfası

• Makale başlığınız 14 punto, kalın, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

• Yazarların adı, soyadı, çalıştığı kurum ve e-posta adresleri eklenmelidir. Yazarlardan bir tanesi iletişim için belirtilmelidir.

• Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

• Lütfen 4-5 adet tanımlayıcı anahtar kelime ekleyiniz. Anahtar kelimelerin ilk harfini büyük yazınız ve anahtar kelimeleri virgülle ayırınız (Örn: Fen eğitimi, Eğitim teknolojisi).

 

Ana Metin:

• Metin Times New Roman, 11 punto, iki yana yaslı ve tek satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan yazılmalıdır.

• Altbilgi ve dipnot kullanımı kabul edilmemektedir.

• Paragraf boşluğu kullanılmamalı, ardışık paragraflar arasına bir satır boşluk bırakılmalıdır.

• Vurgu amacı ile kelimelerin altı çizilmemelidir. Bunun yerine eğik yazı (italik) biçimi kullanılabilir.

• Liste oluşturulacağında numaralandırma ya da madde işaretleri kullanılabilir.

• Makalenizi dergi sistemine yüklemeden önce metin içinde yaptığınız atıflara kaynakçada yer vermeyi unutmayınız. Aynı şekilde Kaynakça’da yer alan çalışmayı metin içerisinde de atıf yapınız. Başlıklar

• Metni numaralandırma kullanmadan anlamlı ve kısa başlıklar içerecek şekilde bölümlendirebilirsiniz.

• En fazla üçüncü düzey başlık kullanınız.

• Bölüm başlıkları (1. düzey başlıklar) Times New Roman, 12 punto ve büyük harfle kalın olarak yazılmalıdır.

• İkinci düzey alt başlıklarda Times New Roman 11 punto kalın yazı biçimi kullanılmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Üçüncü düzey alt başlıklarda ise Times New Roman 11 punto eğik kalın yazı biçimi kullanılmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Her başlıktan önce 2 satır, sonra ise 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Ancak ardışık başlıklar arasında 1 satır boşluk bırakınız.

• Lütfen tüm başlıkları sola dayalı olarak yazınız. Tablo ve Şekiller

• Lütfen tablo ve şekilleri uygun gördüğünüz yerlere ortalı olarak ekleyiniz.

• Tablo ve şekiller kenar boşluklarının dışına taşmamalıdır.

• Her tablo ve şekil için 6-8 kelimeden oluşan bir başlık oluşturunuz.

• Tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalı ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Tablo içerisindeki yazı puntosu ihtiyaç durumunda küçültülebilir.

• Şekil başlığı ise altta yer almalı ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

• Lütfen Tablo ve Şekillere metin içinde atıf yapmayı unutmayınız.

• Şekiller GIF veya JPEG formatında net ve anlaşılır olmalıdır.

• Şekillerde kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir.

• Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir.

• Şekiller, metnin bütünlüğünü bozacak sayıda ve biçimde ise Ek olarak Kaynaklardan sonra verilmelidir. Teşekkür ve Notlar Bu bölüme çalışmaya destek veren ya da ilgili olan kurum veya kuruluşlara yönelik teşekkür açıklamaları ya da çalışmanız ile ilgili notlar ekleyebilirsiniz.

 

Kaynaklar:

• Makalenin sonunda metin içerisinde atıf yaptığınız kaynakları alfabetik olarak (yazarın soyadına göre) listeleyiniz.

• Makalede yapılacak atıf ve kaynakça gösterimi APA 6 http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/) formatına uygun olarak yapılmalıdır.

• Makalenizi dergi sistemine yüklemeden önce metin içinde yaptığınız atıflara kaynakçada yer vermeyi unutmayınız.

• Aynı şekilde Kaynakça'da yer alan çalışmayı metin içerisinde de yer veriniz.

• Kaynaklar Times New Roman, 10 punto olarak verilmelidir. Kaynakça gösterimi ile ilgili bazı örnekleri aşağıda görebilirsiniz.

 

Ekler:

Bu bölümde varsa araştırma ile ilgili ekler sunulmalıdır.

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.


Açık Erişim Politikası


Budapeşte Açık Erişim Girişimi

Eski bir gelenek ve yeni bir teknoloji, eşi görülmemiş bir kamu yararını mümkün kılmak üzere birleşti. Eski gelenek, araştırma sonuçlarının ve elde edilen bilginin paylaşımı adına, bilim insanlarının çalışma çıktılarını, kendi istekleri doğrultusunda, akademik dergilerde ücretsiz olarak yayımlamasıdır. Yeni teknoloji ise İnternettir. Kamu yararı, hakemli dergi literatürünün dünya çapında elektronik ortamda dağıtımını; bu literatürün bilim insanları, araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler ve meraklıları için tamamen sınırsız ve ücretsiz erişimini mümkün kılar. Bilimsel literatüre erişimdeki engellerin kaldırılması; araştırmaların hızlanmasına, eğitimin geliştirilmesine, zengin ile yoksulun - yoksul ile zenginin bilgiyi  paylaşmasına, bu literatürün mümkün olduğu kadar kullanışlı hale getirilmesine,  insanlığın ortak bir entelektüel görüş ve bilgi arama ortamında birleşmesine zemin hazırlar. 

Açık erişim olarak adlandırdığımız bu tür ücretsiz ve serbest çevrimiçi kullanım, çeşitli nedenlerle dergi literatürünün küçük bir bölümü ile sınırlanmıştır. Bu sınırlı koleksiyona rağmen bir çok farklı girişim, açık erişimin ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Açık erişim, okuyuculara, literatüre ilişkin kaynakları bulmaları ve  onlardan yararlanmaları için ekstra güç verir; yazarlara ve çalışmalarına geniş ve ölçülebiliryeni görünürlük ortamları sağlar, okuyucu kitlesini ve etkisini artırır. Herkes için bu kazanımları güvence altına almak, literatürün geri kalanını erişime açmak, önümüzdeki engelleri ve özellikle fiyat engelini kaldırmak için ilgilenen tüm kurumları ve bireyleri yardıma çağırıyoruz.  Bu girişimi destekleyenlerin sayısı arttıkça, hep birlikte ve daha da hızlı bir şekilde açık erişimin yararları görülmeye başlanacaktır.

Bilim insanlarının ücret beklentisi olmadan dünyaya sundukları literatür, çevrimiçi ortamda serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu kategori öncelikle hakemli dergi makalelerini kapsar; bununla birlikte, yazarların yorum almak veya önemli araştırma sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşmak için yayımladıkları, herhangi bir hakemlik sürecinden geçmemiş çalışmalarının ön baskıları da bu kategoride yer alır. Bilimsel literatüre daha geniş ve daha kolay erişimin birçok derecesi ve türü vardır. Bu bildirgede açık erişim, “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır.  Çoğaltma-dağıtım üzerindeki kısıtlama ve bu alandaki telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğünü kontrol etmeleri, düzgün şekilde tanınmaları ve alıntı yapılabilmeleri için yazarlara verilmelidir.

Hakemli dergi literatürüne okuyucular çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak erişebilseler de, açık erişimli dergi yayıncılığı maliyetsiz değildir. Ancak deneyimler, açık erişimde genel maliyetlerin geleneksel dağıtım biçimlerine göre çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Açık erişim, bir yandan bilgi yayımının kapsamını genişletirken diğer yandan da tasarruf etme fırsatı sunmaktadır. Bununla birlikte, meslek örgütlerinin, üniversitelerin, kütüphanelerin, vakıfların ve diğer kurumların hizmetlerini geliştirmek amacıyla açık erişimi sahiplenmeleri yönünde de güçlü bir teşvik vardır. Açık erişimin gerçekleşmesi yeni maliyet paylaşım modelleri ve finansman mekanizmaları gerektirecektir ancak, dağıtımın toplam maliyetinin önemli ölçüde azaltılması, hedefin, sadece tercih edilebilir ya da ütopik değil, ulaşılabilir bir sonuç olduğunun göstergesidir.

Biz, bilimsel dergi literatürüne açık erişimi sağlamak için birbirini tamamlayan iki strateji kullanmanızı öneriyoruz:

I. Kişisel Arşivleme: İlk olarak, bilim insanları kişisel arşivleme olarak adlandırılan, açık elektronik arşivlere kendilerine ait hakemli dergi makalelerini yerleştirirken yardıma ve araçlara ihtiyaç duyarlar. Bu arşivler, Açık Erişim İnsiyatifi tarafından oluşturulan standartlara uyumlu olduğunda, arama motorları ve diğer araçlar ayrı ayrı arşivleri tek bir arşiv gibi ele alabilir. Böylece kullanıcılar arşivleri bulup içeriklerinden faydalanmak için, hangi arşivlerin olduğunu ve bunların nerede bulunduklarını bilmeye ihtiyaç duymazlar.

II. Açık Erişimli Dergiler: İkincisi, bilim insanları, açık erişimi destekleyen yeni nesil dergileri yayımlamaya başlamak ve açık erişime geçmeyi tercih eden dergilere katkıda bulunmak için araca/yönteme ihtiyaç duyar. Dergi makalelerinin mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşması gerektiğinden, bu yeni dergilerde yayımlanan materyale erişimi ve kullanımı sınırlamak için telif haklarına başvurulmayacaktır. Bundan sonraki süreçte telif hakları ve diğer araçlar, engellemeler koymak yerine yayımlanan tüm makalelerin açık erişimde kalıcılığını sağlamak için kullanılacaktır. Fiyat, erişim için engel olduğundan bu yeni dergiler abonelik veya erişim bedeli istemezler ve masrafları karşılamak için diğer yöntemlere yönelirler. Bu amaç için; araştırmalara para sağlayan vakıflar ve devletler, araştırmacı istihdam eden üniversiteler ve laboratuvarlar, bilim dalları veya kurum tarafından araştırmaları desteklemek için yapılan bağışlar, açık erişim destekçileri, temel metin eklentilerinin satışından elde edilen kazançlar, geleneksel abonelik veya erişim ücreti alan dergilerin kapanması veya iptali ile serbest kalacak fonlar ve hatta araştırmacıların kendi kendine katılımı gibi bir çok alternatif fon kaynağı vardır. Tüm bilim dalları veya uluslar bu çözümlerden herhangi birini kabul  etmek zorunda değildir, farklı ve yaratıcı alternatifleri aramaktan vazgeçilmemelidir.

 Hedef, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olmasıdır.  (I) Kişisel arşivleme ve yeni nesil (II) açık erişimli dergiler bu amaca ulaşmanın yöntemleridir. Bunlar doğrudan hedefe yönelik araçlar olduğu kadar, aynı zamanda akademisyenleri piyasa veya mevzuatın getirdiği değişiklikleri beklemeden doğrudan birbirlerine ulaştırır. Ana hatlarıyla belirtilen iki stratejiyi desteklemenin yanında, mevcut dağıtım yöntemlerinden açık erişime geçişi sağlamak için daha farklı yolları denemeyi de teşvik ediyoruz. Yerel koşullarda esneklik, deneme ve adaptasyon, farklı ortamlarda hızlı, güvenli ve uzun ömürlü ilerlemeyi sağlayacak en iyi yöntemlerdir.

Temelleri hayırsever George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü, amacın farkına varılması için kaynak ve temel yardım sağlamaya kendini adamıştır. Vakıf, genişleme ve kişisel arşivlemeyi teşvik etmek, yeni açık erişimli dergilerin yayımlanması ve bir açık erişimli dergi sisteminin kendi varlığını sürdürebilecek ekonomik yapıya kavuşması için kaynaklarını ve nüfuzunu kullanacaktır. Açık Toplum Enstitüsü’nün taahhüt ve kaynakları önemli olmakla birlikte bu girişim, diğer kurum/kuruluşların da kendisine güçleri ve kaynaklarıyla katkıda bulunmasına ihtiyaç duymaktadır.

Biz, devletleri, üniversiteleri, kütüphaneleri, dergi editörlerini, yayıncıları, vakıfları, aydınları, meslek örgütlerini ve bilim insanlarını vizyonumuzu paylaşmaya, açık erişimin önündeki engellerini kaldırmak üzere bize katılmaya ve dünyanın her yerinde daha özgür bir eğitim ve araştırma ortamı inşa etmeye davet ediyoruz.

14 Şubat 2002

Budapeşte, Macaristan

Leslie Chan: Bioline International
Darius Cuplinskas: Director, Information Program, Open Society Institute
Michael Eisen: Public Library of Science
Fred Friend: Director Scholarly Communication, University College London
Yana Genova: Next Page Foundation
Jean-Claude Guédon: University of Montreal
Melissa Hagemann: Program Officer, Information Program, Open Society Institute
Stevan Harnad: Professor of Cognitive Science, University of Southampton, Universite du Quebec a Montreal
Rick Johnson: Director, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC)
Rima Kupryte: Open Society Institute
Manfredi La Manna: Electronic Society for Social Scientists
István Rév: Open Society Institute, Open Society Archives
Monika Segbert: eIFL Project consultant
Sidnei de Souza: Informatics Director at CRIA, Bioline International
Peter Suber: Professor of Philosophy, Earlham College & The Free Online Scholarship Newsletter
Jan Velterop: Publisher, BioMed Central

Aşırmacılık (plagiarism) Taraması

SDU Inretnational Journal of Educaitonal Studies’e gönderilen tüm aday makaleler iThenticate yazılımı ile taranmaktadır. Benzerlik oranının %20'yi geçmemesi gerekmektedir. SDU Inretnational Journal of Educaitonal Studies akademik aşırmacılık taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.

Yayınlama Ücreti

SDU International of Journal Educaitonal Studies aday makale gönderimi aşamasında, değerlendirme süresince ve yayınlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir. SDU International of Journal Educaitonal Studies açık erişimi destekleyen akademik bir dergidir.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068