Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesi

SDU International Journal of Educational Studies etik durumlar, hatalar veya vazgeçmeler konusunda konuyla ilgili en ileri ilkeleri uygulamaktadır. Çalışmaların yayınlamasından vazgeçmeyi önlemek editöryal ekibin en önemli sorumluluklarından biridir. Etik dışı davranışların hiçbir türü kabul edilemez. SDU International Journal of Educational Studies, başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanmanın hiçbir türüne duyarsız kalmaz. Dergiye sunulmuş çalışmalarda yer alan içeriğin orijinal (asıl kaynaklar) olduğu beyan edilmiş sayılır.
Aşağıda editörler, yazarlar ve hakemler için belirlenmiş yükümlülükler, “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) esas alır. Editörler, yazarlar ve hakemler dergi başvuru ve değerlendirme işlemlerine uymakla mükelleftir.

Editörlerin Yükümlülükleri
Yayınlama Kararları: Editör, sunulan makalelerin yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editör makale önerilerini, yazarların etnik köken, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, uyruğu veya politik görüşlerini dikkate almadan değerlendirir. Editör kararı çalışmanın önemi, özgünlüğü, açıklığı, ayrıca çalışmanın geçerliği ve derginin amacına uygunluğunu esas alır.
Gizlilik: Editöryal ekip, çalışmalarla ilgili uygun bilgileri sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla paylaşamaz.
Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Makale önerisinde yer alan yayınlanmamış içerik, yazarın yazılı izni olmadan, editöryal ekibin üyelerince, kendi araştırma amaçları için kullanılamaz.

Hakemlerin Yükümlülükleri
Süre: Hakemler, makale önerisi içeriği konusunda kendilerini yeterli görmediklerinde veya belirlenen sürede değerlendiremeyeceklerini düşündüklerinde, bu durumu editöre bildirmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidirler.
Gizlilik: Değerlendirme amacıyla gönderilen herhangi bir makale önerisi, gizli bir belge olarak kabul edilmelidir.
Yansızlık standartları: Değerlendirmeler, yansız olarak yapılmalıdır. Yazarın bireysel eleştirisi yapılmamalıdır. Hakemler görüşlerini, destekleyici argümanlarla birlikte, açıkça belirtmelidirler.
Kaynakların gösterimi: Hakemler, daha önce yayınlamış ancak çalışmada belirtilmemiş ilgili çalışmaları belirtmelidirler. Başka kaynaklardan alıntıların uygun kaynak gösterimlerinin yapılıp yapılmadığını belirtmelidirler. Hakemler, editörü, makale önerisi ile daha önce yayınlanmış çalışmalar arasında benzerlikler veya aynılıklar konusunda bilgilendirmelidirler.
Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Değerlendirme sürecinde görülmüş özel veriler veya düşünceler kişisel yarar için kullanılmamalıdır. Hakemler, çalışmada geçen yazarlar, şirketler ve kurumlarla herhangi bir rekabet veya işbirliği kaynaklı bir ilgi çatışmasını dikkate almamalıdır.

Yazarların Yükümlülükleri
Raporlaştırma standartları: Yazarlar çalışmalarının önemi konusundaki yansızlığı kadar, orijinalliğini belirtmelidirler. Makale önerileri dergi başvuru yönergelerine uygun olmalıdır. (Başvuru yörgelerine bakınız)
Orjinallik: Yazarlar çalışmalarının, çalışmalarının tümünün özgün olduğunu belirtmelidirler.
Çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar: Yazarlar, makale önerilerini aynı anda birden fazla dergiye başvurmamalıdırlar. Ayrıca yazarların, çalışmalarını, gelecekte başka bir dergide yayınlamayacakları beklenmektedir.
Kaynakların gösterimi: Yazarlar, çalışamalarında kullandıkları verilerin kaynaklarını belirtmeli ve araştırmada gerekli ilgili çalışmalara atıf yapılmalıdır.
Yazarlık: Yazarlık, makale önerisinde yer verilmiş kavramsallaştırma, desenleme, uygulama veya yorumlama aşamalarında kayda değer düzeyde katkıda bulunmuş olmakla sınırlandırılmalıdır. Ayrıca yazarlar, tüm katkı sunan yazarların makale önerisini gördüğü ve isimlerine ilişkin bilgilerinin doğruluğunu teyit etmelidirler.
Veri Erişimi ve Korunumu: Yazarlar makale önerileriyle ilgili işlenmemiş verileri editöre sunmalı ve gerekli haller için korumalıdırlar.
Yayınlanmış çalışmalarda temel hatalar: Herhangi bir zamanda yazarlar önemli bir hata veya belirsizlik farkettiklerinde, hata veya belirsizliği editöre rapor etmelidir. 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068