Yazım Kuralları

SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE GENEL YAZIM KURALLARI

• Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine telif, edisyon kritik, çeviri, kitap tanıtım ve değerlendirme şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.
Dergiye gönderilen yazılar başka bir yayın organında yayımlanmamış veya yayım sürecinde bulunmaması gerekir. Daha önce kongre, bilgi şöleni, çalıştay veya toplantıda bildiri şeklinde sunulan çalışmalar ise tarih ve yeri belirtilmesi şartıyla, yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
• Dergimize yazı gönderimi sadece http://dergipark.org.tr/sinopusd adresi üzerinden Dergi Parka üye olunarak yapılabilir. Derginin bütün süreçleri elektronik ortamda gerçekleşir.
• Yazar, makale ekinde Yazar Telif Hakkı Devri Formunu doldurarak gönderir. Birden fazla yazar olduğunda ise diğerlerinin katkısını açıklayan Yazar Katkı Formu her yazar için ayrı ayrı düzenlenir.
• Dergiye gönderilen yazılar öncelikle editörlük tarafından incelenir. Dergi yazım ve yayım ilkelerine uygun olmayan yazılar düzeltilmek üzere yazara iade edilir. Makale yazarlarının düzenlemeler konusunda editörler tarafından tanımlanan sürelerin sonunda görevi tamamlamamaları halinde değerlendirme süreci dergi yönetimince sonlandırılabilir.
• Editörlük tarafından onaylanan yazılar, yazar ve hakemin isimleri karşılıklı olarak gizli tutularak değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Belirlenen sürede raporlarını göndermeyen hakemlerin yerine editörlük tarafından yeni hakem atanır.
• Dergi, hakemlerin isteği üzerine, gönderilen yazılarda düzeltme isteyebildiği gibi yazıyı reddetme hakkına da sahiptir. İstenilen düzeltmeler Dergipark makale takip sistemi üzerinden yazarlara bildirilir. Hakemler düzeltmeleri yazının yayımlanmasından önce görmek isteyebilirler. Yazıların yayımlanması hakkındaki son karar, hakem çoğunluğunun görüşü dikkate alınarak editörlük tarafından verilir. Yayımına karar verilen yazılar yazarlara bildirilir.
Yazılar, notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar/kaynakça dâhil tüm metnin 10.000 kelimeyi geçmemesi tercih edilir. Kitap incelemelerinde ise 2.500 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Kitap incelemesinde incelenen eserin yarım sayfayı geçmeyecek boyutta kapak resmi, fiziksel özellikleri, içerik analizi ve yazarı hakkında bilgilere yer verilmesi uygun görülmektedir.
Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden 300 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce öz (abstract) bulunmalıdır. Yazı amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalı aynı şekilde elde edilen bulguların değerlendirildiği bir “Sonuç” bölümü ile de bitirilmelidir.
Türkçe ve İngilizce özetin yanı sıra uluslararası standartlar gereğince, makalelerin sonuna 1500-2000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet de eklenmesi gerekmektedir. (İngilizce makalelerde genişletilmiş İngilizce özet gerekmemektedir.)
• Yazılar üsten 2,5 cm, alttan, sağ ve soldan 2 cm, üst bilgi 1 cm ve alt bilgi 0,4 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanan 17x24 cm ebadındaki sayfalara yazılır.
Ana metin 11 punto ve 1,5 satır aralığında; Türkçe ve İngilizce özetler, Dipnotlar ve Kaynakça 10 punto ve tek satır aralığında; Dipnotlar 12 nk., ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Paragraflar ilk satır ve kaynakça ikinci satır girintisi 1,25 cm olmalıdır. Tüm çalışmada Times New Roman harf karakteri kullanılmalıdır.
• Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler en fazla 5 sözcükten oluşmalıdır.
• Türkçe makale başlığı büyük harf olmalıdır. İngilizce başlığın, Öz, Anahtar Kelimeler, Abstract ve Keywords sözcüklerinin de sadece baş harfleri büyük yazılmalı ve bu sözcükler özet metinden 0,6 nk. mesafeli olmalıdır.
• Tablo, şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli, bunların isimlendirilmelerindeki her sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalı ve tablo başlığı italik olmalıdır. Başlık ve içerik yazıları ise 10 punto ve 12 nk. satır aralığında olmalı, tabloyla aralarında mesafe bulunmamalıdır (Tablo 1: Yaş-Cinsiyet Durumu).
• Metin içinde üç satırı geçen blok alıntılar “tırnak” içinde italik 10 punto, soldan 1,25 sağdan 0,5 cm satır girintili ve ana metinle 0,6 nk. mesafeli olmalıdır.
• APA yazımında açıklamalar metin altında değil kaynakçadan önce Son notlar başlığı altında dipnot numara sırasına göre verilir.
• Değerlendirme sürecinde, yazı içerisinde, yazara ait bilgiler, (yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi) verilmemelidir.
• Dergiye gönderilen çalışmalarda Türk Dil Kurumu (TDK) dil bilgisi imla kurallarına uymak zorunludur.
• Kaynakların doğruluğu, yazarların sorumluluğundadır.
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen yazılar, referans sistemi olarak American Psychological Association (APA 7) stili kullanılır, söz konusu stille ilgili bilgiler ayrı bir başlık altında aşağıda verilmiştir.
Dergimize makale gönderen yazarların Dergipark kullanıcı kayıtlarındaki Kurum, Ünvan, ORCID ve Ülke bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

  • Derginin dijital indekslenmesi, Dergipark'ın kullandığı LOCKSS sistemi ile yapılmaktadır. 


 APA 7 YAZIM KURALLARI   

Makale Şablonu  


  
                                                 

                        Bu eser Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Atıf-Gayri Ticari-Aynı Lisansla Paylaş) ile lisanslanmıştır.