Güncel Sayı

Cilt: 26 Sayı: 2, 28.10.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Sosyoloji Derneği’nin ülkemiz sosyal bilimcileri arasında etkileşimi arttırmak, üretilen bilginin yaygınlaşmasını sağlamak, akademik üretimde bir standart oluşturmak ve ülkede gerçekleştirilen sosyolojik çalışmaları uluslararası literatüre taşımak için 1997 yılından bugüne ulusal hakemli bir dergi olarak yayınlanmaktadır. 1999 yılında bir cilt, 2 sayı olarak yayınlanan dergi 2000 yılından itibaren Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) olmak üzere yılda 2 kez okuyucularına ulaştırılmıştır. 2010 yılı Bahar sayısından başlayarak Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez elektronik ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergi olarak yayınlanmaktadır.
Daha önce 1302-4426 ISSN Numarası olan dergi çevrimiçi yayınlanmaya başladıktan sonra 2148-9947 ISSN Numarasını almıştır. Dergi, sözleşmeye dayalı olarak arşiviyle birlikte TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark’a katılmıştır. Yayınlanan makalelere bu sistem aracılığıyla DOI numarası verilmekte olup, derginin tüm içeriğine DergiPark sayfasından http://sosyolojidernegi.dergipark.org.tr/sosars ve derginin web sayfası https://sosyolojidernegi.org.tr/dergi/ adreslerinden ulaşılabilir.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’ne özgün araştırma gönderilebilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup her iki dilde de eser kabul edilmektedir. Dergide yayınlanacak tüm çalışmalar editörler ve en az iki hakem tarafından çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Makaleler, Türkçe ya da İngilizce olabilir. Her makalede, makale hangi dilde yayınlanacaksa öncelikle o dildeki başlık ve öz, sonrasında makalenin diğer yayın dilindeki başlık ve öz yer almalıdır. Her iki dilde de makalenin özü 300 kelimeyi geçmemelidir. Makaleler, Türkçe ve İngilizce ana başlık, Türkçe ve İngilizce öz, anahtar kelimeler, ve kaynakça bölümleri dahil 9000 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar kelimeler her ikisinin altında da, beş kelimeyi aşmayacak şekilde yer almalıdır. Makalenin kabul edilmesi halinde, ayrı bir sayfa halinde, Türkçe makalelerin en sonuna İngilizce, İngilizce makalelerin en sonuna ise Türkçe olarak 1200-1500 kelimeyi geçmeyen bir genel özet / summary başlığı altında eklenmelidir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi.

Türkçe Makale
İngilizce Makale
Başlık
Öz
Anahtar Kelimeler
İngilizce Başlık
Abstract
Keywords
Makale Metni
Varsa Notlar
Summary
Kaynakça
Heading
Abstract
Keywords
Türkçe Başlık
Öz
Anahtar Kelimeler
Article
Varsa Notlar
Özet
References

Yazıların çift aralıklı, iki yana yaslanmış biçimde düzenlenmesi; sol, üst, alt ve sağ marjların ise en az 2,5 cm olarak ayarlanması gerekmektedir. Makalenin tamamının yazı tipi Times New Roman, ana başlık 14, metin ve alt başlıklar ise 12 punto ile yazılmalı, başlıklar koyu ve sol marja yaslı olmalıdır. Yazıların alt başlıkları, ana başlığa göre bir küçük punto ile koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır.
Birinci derecede bölüm başlıkları büyük harf, ikinci ve üçüncü derece başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olacak şekilde yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü derecede başlıklarda yer alan “ve, veya, ile” (and, or, with, the, a/an) gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Bütün bölüm başlıkları koyu (bold) olmalıdır.
Numaralandırma ise aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

ANA BAŞLIK
   1. GİRİŞ
   2. Başlık 1
         2.1 Alt Başlık 1
         2.2 Alt Başlık 2
    3. Başlık 2
    4. SONUÇ
    5. KAYNAKÇA

Dergide “APA 6.0” yazım sistemi kullanılmakta olduğundan dolayı, gönderilen yazılar da bu stilde hazırlanmalıdır. Metin içi kaynakçanın metin sonu kaynakçasıyla uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Bunun için Mendeley, Zotero, EndNote gibi kaynakça programlarının kullanılması önerilmektedir. 

Makale sonunda; “Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı”, varsa “Destek ve Teşekkür Beyanı”, “Çıkar Çatışması Beyanına” yer verilmelidir. Yazar(lar) gönderdikleri yazının dayandığı araştırmayı desteklemiş bir kurum var ise bu desteği açıkça belirtmelidir. Yazılar, herhangi bir bilimsel etkinlikte sözlü veya görsel bir bildiri şeklinde sunulmuş ise toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.

Hakemlere gönderilecek metnin içinde yazarların isimleri, tam ve açık kurum adresleri, cep telefon numaraları, makale bir proje sonucunda ortaya çıkmışsa ilgili proje bilgileri, yazarların güncel e-posta adreslerinin yer almaması gerekmektedir. Bu bilgiler yazarların kısa özgeçmişleri ile birlikte “Makale Teslim Belgesi” olarak gönderilecektir.

Makale Teslim Belgesi’nde makalenizi değerlendirebileceğini düşündüğünüz, alanında uzman üç hakem önerisine yer vermenizi rica ediyoruz. Çalışmanıza ilişkin çıkar çatışması yaşayacağınızı düşündüğünüz isimleri ayrıca belirtiniz. Önerdiğiniz isimler, editörler ve yayın kurulu tarafından uygun bulunursa, makaleniz değerlendirilmek üzere bu isimlere gönderilebilir.

Tümüyle anonimleştirilmiş makale önerisi metni ve Makale Teslim Belgesi, sosder@gmail.com adresine, konu (subject) satırı, ilk yazarın isim ve soy isim bilgileri ile birlikte “Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmasını istediğim makale” şeklinde düzenlenerek gönderilmelidir.
Elektronik Posta konu satırı için örnek: “Birsen Gökçe” - Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmasını istediğim makale.”

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, yayın etiğini uluslararası standartlarda uygulamayı taahhüt eder. 

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'ne gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya başka bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi yayın etiğini uygulamada uluslararası belirlenmiş standartları benimser. Bu çerçevede kötüye kullanım veya yayın etiğinin ihlali durumunda uluslararası geliştirilmiş yayın etiği akış şemalarını referans alır. 

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi çift kör hakem sürecini benimsemiş bir yayın organı olarak, dergiye ulaşan çalışmaların hakem değerlendirmesine gönderilme sürecinde, yazarların ve hakemlerin anonimliğini çift yönlü olarak garanti altına alır.

Yazar(lar)a dair bilgilerin gizliliği Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nin sorumluluğundadır. Ancak bu bilgiler olası suistimalleri, şikayetleri, çıkar çatışmalarını değerlendirmek ve incelemek amacıyla olası bir soruşturmada ilgili kişilerle, kurullarla ve/veya kurumlarla gerektiğinde paylaşılabilir. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, olası suistimallere, şikayetlere, çıkar çatışmalarına ilişkin ilkelerini tanımlar ve web sitesinden paylaşır.

Herhangi bir metne ait bölümlerin, açıkça belirtilmediği halde, yazar(lar)a ait birden çok yayında kullanılması Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nin yayın ilkelerine aykırı bir durumdur. Böylesi bir durum tespit edildiğinde uluslararası standartlar tarafından belirlenen yayın etiği ihlaline ilişkin süreçler işletilir.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi yazarların bilimsel ifade özgürlüğünü destekler ve savunur. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi her türden ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı söylem ve içeriğe sahip yazıyı, değerlendirme sürecine dahil etmeden reddetme hakkına sahiptir.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi çıkar çatışması oluşması durumunda tarafsız ve nesnel bir biçimde bilimsel etik kurallarının gereğini yerine getirir. Belirlenen entelektüel ve etik standartlar çerçevesinde yazarların, hakemlerin, editörlerin ve derginin ilgili kurullarının göz önünde bulundurma yükümlülüğü bulunan etik ilkeler doğrultusunda süreçler işletilir. Dergi, gerekli durumlarda yazardan Etik Kurul Onayı, Anket/Görüşme Onam Formları ve telif sorunu oluşturabilecek materyaller (tablo, görsel, harita vb.) için gerekli izinleri talep etme hakkını saklı tutar, çıkar çatışması konusundaki belirsizlik son bulana kadar makalenin değerlendirme süreci askıya alınır. 

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi; düzeltme, açıklama, özür, tekzip niteliğindeki içerikleri yayınlamak konusunda sorumluluk hisseder ve bu tür konularda hassas davranır.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi editörleri, yayın kurulu ve bilim kurulu, bir makalede gerçekleşen yinelemeler olması halinde ve makalenin başka bir yayınla arasındaki çakışmaların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, yasal tavsiyelere uymakla yükümlüdür.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, suistimal, kötüye kullanma, çıkar çatışması ve şikâyet durumlarına karşı yayıncının, editörlerin, yayın kurulunun, hakemlerin ve yazarların yayın öncesi, yayın süreci ve sonrasında yükümlülüklerini, uluslararası standartlarda belirlenmiş “olası kötüye kullanım” durumlarına dair önlemleri açıkça ifade eder.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, dergiye gönderilen çalışmanın farklı yayın organlarına gönderildiği durumlarda, farklı dergilere gönderilen aynı çalışmaların farklı versiyonlarını karşılaştırmak üzere ivedilikle ilgili kurullarını (Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Editörler, Bilim ve Danışma Kurulu, Yayın Kurulu) toplar. Söz konusu çalışmaya ilişkin yazar ve soruşturmacılardan değerlendirme ve açıklama talep edilir. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nin ilgili kurulları ulaştırılan değerlendirme ve açıklamaları karşılaştırarak, söz konusu çalışmaya ve eser sahibine (ya da sahiplerine) soruşturma için ilgili diğer üst kurullarla (belirlenecek 3 kişilik danışma grubu) iş birliği yapmak, bu kurullara, soruşturmacılara, yazarlara, kurumlarına yönelik çalışmalarda birlikte hareket etmek gibi faydalar sağlamak amacını taşır.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi bilimsel yayıncılık sürecinin tamamında gizliliği esas almaktadır. Bu doğrultuda yazar ve hakemlere ilişkin bilgileri, sadece çalışmaya dair olası/şüpheli bir suistimali önlemek, varsa gereğini yapmak ve bu iddialara, şüphelere cevap verme yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla ilgili kişilerle, kurullarla ve/veya kurumlarla gerektiğinde paylaşır.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Editörleri ve Yayın Kurulu olası suistimal iddiaları ve şüpheli durumlarda ilgili kişilerle, kurullarla ve/veya kurumlarla bilgi paylaşımı yapmadan önce ilk sorgulamayı kendi bünyesinde gerçekleştirir. İlgili kişilerle, kurullarla ve/veya kurumlarla bilgi paylaşımı yalnızca, yazardan açıklama ulaşmaması ve/veya cevap alınamaması durumunda, yazarın açıklaması ve/veya cevabının yetersiz bulunduğu veya olası suistimalden birden fazla derginin etkileneceği kanaati oluştuğunda gerçekleştirilir.

Gerekli görüldüğü takdirde söz konusu bilgiler, sadece konuya ilişkin bilgi sahibi olabileceğine inanılan editör(ler)le paylaşılır ve paylaşılan bu bilgiler yalnızca olgusal içerikten ibaret kalır.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Editörleri, Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu bilgi ve iletişim gizliliğini mümkün olan en geniş ölçüde korumayı taahhüt ederler.

Makale başvuru, değerlendirme ve yayın süreçlerinde herhangi bir ücret (gönderim, işlemleme vb.) alınmamaktadır. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi bilginin toplum yararına kullanımını desteklemek için açık erişim ilkesini benimsemektedir. Okurlar dergi makalelerine açık bir şekilde erişebilir, makaleleri çevrimiçi okuyabilir ya da PDF dosyası olarak indirebilir. Ayrıca Sosyoloji Araştırmaları Dergisi açık erişim politikasını benimseyen bir dergi olarak dergide yayınlanan tüm içerik herkes için ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak dergide yayınlanan içerik ticari amaçlar için kullanılamaz. Dergide yer alan tüm içerik yayıncı ve yazarın izni olmaksızın tam metin olarak ya da dergi tam dosya olarak çevrimiçi okunabilir, tüm içerik indirilebilir, kopyalanabilir. Ancak Sosyoloji Araştırmaları Dergisi açık erişim olmasına karşın bilimsel etik kurallara göre atıf yapılması koşuluyla söz konusu okunabilme, indirilebilme, kopyalanabilme, link verilebilmesine olanak sağlar.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research

SAD / JSR