Cilt: 10 Sayı: 2, 25.04.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makalesi

  • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

  • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.

TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 Şehit Mustafa Erciges C. 179/1 Keçiören/ANKARA e-mail: info@turkjans.com                                                     

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (TTDBD) yılda 4 kez yayınlanan (Ocak, Nisan, Temmuz ve  Ekim) uluslararası hakemli bir dergidir. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olan tarım ve doğa bilimleri alanındaki orijinal araştırma verilerine dayanan bilimsel çalışmalar kısa sürede değerlendirilip yayınlanmaktadır. Hazırlanmış olan çalışmaları Türkçe ya da İngilizce olarak kabul etmektedir. Dergi on-line olarak yayınlanmakta ve makale metinlerine erişim serbesttir.

Genel Yazım Esasları

Makaleler Microsoft Office Word uyumlu programlarda hazırlanmalı ve Yayın Kurulu’na elektronik olarak ulaştırılmalıdır. Hakem eleştirileri (varsa) doğrultusunda düzenlenen makaleler en kısa sürede elektronik olarak Yayın Kurulu’na gönderilmelidir. Yayınlanmasına karar verilen eserlere yazar(lar)ca herhangi bir eklenti ya da çıkarma yapılamaz. Makale içerisinde dergi basıldığı haliyle görünen hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yayın Kurulundan kaynaklanan basım hataları için düzeltme yayınlanabilir. Yayınlar, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, tüm kenarlardan 3 cm boşluk olacak şekilde, iki yana yaslı, çift satır aralıklı olarak hazırlanmalı ve sayfa numarası 10 punto ile otomatik numaralandırma fonksiyonu kullanılarak, sayfanın ortasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Araştırma makalelerinde, metin kaynaklar, şekiller ve tablolar dahil 16 sayfayı geçmemelidir. Çizelge ve şekiller metnin sonunda verilmelidir 

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen bir makale şu ana başlıklardan oluşmalıdır:

• Başlık

• Özet ve Anahtar kelimeler

• İngilizce başlık ve Anahtar Kelimeler (Abstract, Key Words)

• Giriş

• Materyal ve Yöntem

• Araştırma Sonuçları ve Tartışma

• Kaynaklar

Başlık: Başlık olabildiğince kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Kelime başlıkları büyük harf ile koyu (bold) ve 12 punto ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlığın bittiği en son karakter üzerine üssel olarak harf ile eserin yüksek lisans ve doktora tezinden yazılmış olduğu belirtilmelidir

Yazar Adları: Yazar isimleri 10 punto ve yalnızca soyadları büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adresleri yazar adlarının altına ve 10 punto ile numaralandırılarak yazılmalıdır. Sorumlu yazar:kkokten@bingol.edu.tr şeklinde yazar adreslerinin altında numaralandırılmadan belirtilmelidir.

Özet: 250 kelimeyi aşmayacak şekilde, 10 punto ile Türkçe olarak tek satır aralığında yazılmalıdır. Çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermelidir. Özetin hemen altına en az 3 en fazla 6 adet Türkçe Anahtar Kelimeler eklenmelidir. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük ve sıralı yazılmalıdır. Dili İngilizce olan makalelerde sadece Abstract olacaktır.

İngilizce Başlık: İngilizce başlık 10 punto, koyu (bold), büyük harflerle yazılmalı, sayfaya ortalanmalıdır ve Abstract’ın hemen üzerinde yer almalıdır.

Abstract: Abstract, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile İngilizce olarak tek satır aralığında yazılmalıdır. Abstract’ın hemen altına en az 3 en fazla 6 adet İngilizce Key Words eklenmelidir. Dili İngilizce olan makalelerde sadece Abstract olacaktır.

Metin genel olarak GİRİŞ, MATERYAL ve METOT, BULGULAR ve TARTIŞMA, TEŞEKKÜR (gerekli görülürse) ve KAYNAKLAR şeklinde olmalıdır. Ana bölüm başlıkları: Büyük harf koyu (12 p), Birinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu (12 p), İkinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu ve italik olmalıdır (12 p).

Giriş: Çalışmanın önemini, amacını ve konu ile ilgili daha önce yapılmış temel araştırmaları kapsamalıdır. En çok 3 sayfa olmalıdır. Literatür özeti ve çalışmanın amacı ve önemi bu kısımda verilmelidir ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Materyal ve Yöntem: Araştırma materyali ve yöntemi ayrıntılı olarak bu kısımda belirtilmeli ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Araştırma Bulguları ve Tartışma: Araştırma sonuçları, tartışma ve (varsa) öneriler bu kısımda verilmeli Araştırmada elde edilen sonuçların önemi vurgulanarak daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmalıdır ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Çizelge ve Şekiller: Resim, şekil ve grafikler “Şekil”, tablolar ise “Çizelge” adı altında ve kaynaklardan sonra sayfanın en sonunda verilmelidir. Şekil başlığı şeklin altında, Çizelge başlığı ise Çizelgenin üstünde yer almalıdır. Başlıkların ilk harfi büyük, diğer sözcükler ise küçük harf ile başlamalı ve satır sonuna nokta konmalıdır. Çizelge ile ilgili açıklamalar asteriks (*) ile simgelendirilerek çizelgenin altında verilmelidir. Çizelge ve şekil bilgileri 12 punto (Başlık ve Çizelge içi bilgiler dahil), açıklamalar 10 punto ile yazılmalıdır.

Kaynaklar: 12 punto ile 1, 5 satır aralığında asılı (1.25) olacak şekilde yazılmalı ve alfabetik sıraya göre sıralandırılmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. 2’den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır. Kaynak gösterimi, kısaltma yapılmadan verilmelidir. Metin içinde kaynak cümlenin başında veya içinde verilecekse yazarın soy ismi Smith (2007) şeklinde, cümlenin sonunda verilecekse (Smith, 2007) şeklinde belirtilmelidir. Eğer yazar sayısı iki ise Smith ve Cash (2007) şeklinde, yazar sayısı ikiden fazla ise ilk yazarın soyadına göre Smith ve ark. (2007) şeklinde belirtilmelidir.

Kaynakların yazımı aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır.

 

a) Kaynak dergi ise

Kökten, K. ve Tükel, T. 2009. Effects of different plant controlling herbicides on hay yield and botanical composition of a maquis brush vegetation in Cukurova. Turkish Journal of Field Crops, 14 (2): 55-63.

b) Kaynak kitap ise

Tükel, T. ve Hatipoğlu, R. 1997. Mera Amenajmanı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 191. Ders Kitabı No: A59, Adana, 300 s.

c) Kaynak kitaptan bir bölüm ise

Walstra, P., van Vliet, T. ve Bremer, C.G.B. 1990. On the fractal nature of particle gels. “Alınmıştır: Food Polymers, Gels and Colloids. (ed) Dickinson, E., The Royal Society of Chemistry, Norwich, UK, 369-382.

d) Yazarı ve/ veya tarihi bilinmeyen bir kaynak ise

Anonim. 2004. T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Elazığ İl Md. Kayıtları.

e) Kaynak kongre/sempozyum/konferans kitabı ise

Gökkuş, A., Bakoğlu, A. ve Koç, A. 1996. Bazı Adı Fiğ (Vicia sativa L.) hat ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarına adaptasyonu üzerine bir çalışma. Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, Erzurum, s. 674-678.

 

*** Ondalık rakamlar nokta ile ayrılmalıdır (123.87; 0.987 gibi).

*** Makale yazımında “Uluslararası Birim Sistemi” (SI)’ye uyulmalıdır. Buna göre; g/l yerine g l-1 mg/ l yerine mg l-1 ya da ppm kullanılmalıdır. Yüzde ifadeler açıklayıcı olmalıdır. Örneğin %3 yerine %3 (w/v), %3 (v/v), %3 (w/w) gibi.

Not: Bir yazarın ilk isim olarak en fazla iki makalesi dergide yer alabilir. Yazım dili ingilizce olan türk yazarlar tarafından yazılan makalelerde türkçe özetin de makaleye eklenmesi gerekmektedir.

 

ETİK KURALLAR

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi; Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarındaki özgün araştırmalar değerlendirilir. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisine; gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesine göre hazırlanmıştır. Ayrıca Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisinde intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Yazar(lar)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerin Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarındaki özgün araştırmalar olması gerekmektedir.

Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu (https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans) doldurulmalıdır.
Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.
Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.


Hakemler

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
Editör

Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)) ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf)) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.

Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Genel Sorumluluklar

Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.
Okuyucularla İlişkiler

Editörün, dergide hakem değerlendirmesinin gerekli olmadığı bölümlerin (editöre mektup, davetli yazılar, konferans duyuruları vb.) açıkça belirtildiğinden emin olması gerekmektedir.
Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.
Hakemlerle İlişkiler

Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep etmekle yükümlüdür.
Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.
Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.
Yazarlarla İlişkiler

Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.


Editörler Kurulu ile İlişkiler

Editör, yeni editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarını iletmeli ve kendilerinden beklenenleri açıklamalıdır.
Editör, editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarının en güncel halini iletmelidir.
Editör, editörler kurulu üyelerini değerlendirmeli ve derginin gelişimine aktif olarak katılım gösterecek üyeleri editörler kuruluna seçmelidir.
Editör, editörler kurulu üyelerini aşağıda yer alan rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirmelidir
- Derginin gelişimini desteklemek
- Kendilerinden istendiğinde uzmanlık alanlarına ilişkin derlemeler yazmak
- Yayım ve yazım kurallarını gözden geçirmek ve iyileştirmek

- Derginin işletiminde gerekli sorumlulukları yerine getirmek

Yayıncı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Dergi yılda dört sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.


İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisine gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %20 dir ve altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.

Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.


İletişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi'nde yayımlanan makaleler için yazara herhangi bir ücret ödenmez ve de yazardan ücret talep edilmez. Dergimiz makale gönderimi, makale-editörlük süreçleri veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücretleri) için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler basılı ve dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.