Son Sayı

Cilt: 5 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Özgün Makale

Derginin konusu, üniversitenin kendisidir, yükseköğretim alanıdır. Dergi üniversite kültürüne katkı yapmayı, yapılan araştırma çalışmalarını yükseköğretimin tüm paydaşlarının yararına sunmayı hedeflemektedir. Daha önce başka bir yerde yayımlanmamış inovatif, özgün bilimsel araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Dergi Kapsamındaki Konular

 • Yükseköğretim Felsefesi 
 • Küreselleşme ve Uluslararasılaşma 
 • Girişimci Eğitim, İnovasyon ve ARGE Stratejileri 
 • Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi
 • Yükseköğretim Finansmanı
 • Üniversitelerin Yapılandırılması
 • Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş
 • Vakıf ve Özel Üniversiteler
 • Yükseköğretim ve Öğrenci
 • Üniversite, Toplum, Endüstri ve İş Dünyası İlişkileri
 • Diğer Konular

Makalelerin Değerlendirilmesi

Dergiye gönderilen makaleler için yayın kararı, hakem değerlendirme süreci sonucunda verilir. Öncelikle editör tarafından dergiye uygun bulunan makaleler için hakem değerlendirme sürecine geçilir. Bu kapsamda, editör alanında uzman iki veya üç akademisyeni hakem olarak makalenizi değerlendirmek üzere seçecektir. Ancak, makalenin kabul veya reddine ilişkin nihai karardan editör sorumludur. Makale, kabul edildikten sonra mümkün olan en kısa sürede çevrimiçi (online) olarak dergide yayımlanır. Yayımlanan makalelerin bilimsel ve yasal sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Tez, poster sunumu veya bildiri özeti şeklindeki çalışmalar ancak tam metin olarak daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ise değerlendirmeye alınır. Ancak bu durum yazar(lar) tarafından dipnot olarak başlık sayfasında belirtilmelidir.

Telif Hakkı

Makale dergimizde yayımlanmak üzere kabul edildikten sonra yazarlardan “Dergi Yayımlama Anlaşması”nı imzalamaları istenecektir. Anlaşma formu makalenin dergide yayımlanmak üzere kabul edildiğini yazar(lar)a bildiren e-mail ile birlikte yollanacaktır. Yazar(lar)a telif hakkı ödenmemektedir.

COPYRIGHT TRANSFER FORM - TELİF HAKKI TRANSFER FORMU (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16044)


Yeni Gönderimler

Dergiye gönderimler tamamen çevrimiçi (online) olarak gerçekleşir. Dosyalarınızın oluşturulması ve yüklenmesi aşamalarında adım adım yönlendirilirsiniz. Başvuru makaleniz Word “doc, docx” formatında olmalıdır.

Yazıların Hazırlanması

Dergi makaleler için net bir biçimlendirmeye sahip olmamakla birlikte makaleler giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçlar gibi ana bölümleri içermelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde belirtilmelidir. Makalenin sonunda kaynaklardan önce makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan kişi ya da kurumlara "Teşekkür" yazılabilir.

Makaleler 11 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle, çift aralıklı, sola hizalanmış ve kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde hazırlanmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Paragraf başlarında girinti olmamalıdır. Paragraflardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.

Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Başlıklara ait yazıların boyutu ana başlıklar için 11 punto ve alt başlıklar için 10 punto olmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.

Tablo ve şekiller sırasıyla numaralandırılmalı (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1 gibi) ve metin içerisinde bulunması gereken yerde olmalıdır. Tablonun ismi tablonun üstünde; şekil ismi ise şeklin altında yer almalıdır. Tablo ya da şeklin başlığının ilk harfleri büyük ve 11 punto olmalıdır. Tablo veya şekle ilişkin kaynakça ise tablo ya da şeklin altına ve 9 punto yazılmalıdır. Tablo ve şekiller başlıklarıyla beraber metin içine ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller ile metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo ve şekil içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır.

Tablo ve Şekil başlığı örneği;

Tablo 1. Limanlarda Performans Ölçümüne Yönelik Yazın Taraması

Şekil 1. Çalışmanın Kavramsal Modeli

Özet ve Anahtar Kelimeler

Makaleler Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Özet metni 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özet kelimesinin baş harfi büyük harfle yazılmalı (Özet), yazı boyutu 9 punto olmalıdır. Özet metni genel olarak çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını içermelidir. Özette kısaltma kullanılmamalıdır. Dizinleme için en az üç, en çok beş anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler özel isimler dışında küçük harfle yazılmalıdır. Anahtar kelimeler arasında noktalı virgül kullanılmadır.

Başlık Sayfası

Makalenin kısa ve açıklayıcı başlığını (Türkçe ve İngilizce), yazarların adlarını, akademik unvanlarını, çalıştıkları kurum(ları), yazışmaların yapılacağı yazarın adını, açık adresini, telefon ve faks numaralarını ve e-mail adresini içermelidir. Yazar(lar)ın bir açık araştırmacı ve katılımcı kimliği (ORCID) edinmesi ve belirtmesi önerilmektedir (http://orcid.org). İsim ve kurum kimliği ile ilgili bilgiler başlık sayfası dışında hiçbir sayfada belirtilmemelidir. Türkçe ve İngilizce başlığın tamamı büyük harf, yazı boyutu 12 punto, yazı tipi stili koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar(lar)ın adı ve soyadı yalnızca ilk harfler büyük, sola hizalanmış olarak 11 punto yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvan ve iletişim bilgileri dipnot olarak verilmelidir.

Vurgu

Metin içinde kalın/koyu biçimli yazılmış kelime kullanılmaz. Eğer vurgu yapılmak isteniyorsa; italik ve 9 punto olarak yazılmalıdır.

Dipnotlar

Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfanın altında numaralandırılarak verilmelidir. Dipnot eklemek gerektiğinde rakam kullanılmalıdır.

Madde Sıralamaları

Metin içerisindeki sıralamalarda, 1, 2, 3 gibi rakamlar yerine • şeklinde madde işaretleri tercih edilmelidir.

Ekler

Anket formu, veri, istatistiki analiz vb. makaleyi destekleyici dokümanlar ekler bölümünde verilebilir. Birden fazla ek doküman sunulması gerektiğinde her bir ek için ayrı bir sıra numarası verilmelidir. Ekler kaynakçadan sonra farklı sayfalarda sunulmalıdır.

Doğrudan Alıntılar

Doğrudan alıntılar “ “ tırnak işareti içerisinde 9 punto ile yazılmalıdır.

Metin İçinde Atıflar

Yazar(lar) metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan kurallara uymalıdır. Beş yazara kadar olan kaynaklarda bütün yazarların soyadları ilk atıfta verilmelidir. Üç ila beş yazarlı kaynaklarda, metindeki ilk göndermede bütün yazarların soyadları verilirken, varsa aynı kaynağın ikinci ve sonraki atıflarında sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte sunulmalıdır. Altı ve daha fazla sayıda yazarlı kaynaklara yapılan göndermelerde ise ilk atıf dâhil sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte verilir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

Yazar adı cümle sonunda kullanılarak atıf yapılacaksa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılı verilerek atıf yapılmalıdır.

(Matthews, 2001)

(Wegener & Petty, 1994)

(Kernis vd., 1993); (Smith & Green, 2002)

Yazar adı cümle başında ya da ortasında kullanılarak atıf yapılacaksa parantez içinde ilgili kaynağın yayın yılı verilir.

Wegener & Petty (1994) tarafından yapılan araştırmaya göre………..

Harris vd. (2001) öğrenci tüketiminin……….

Aynı yerde birden fazla kaynak gösterilmesi istendiğinde, kaynaklar parantez içinde ilk yazarlarının soyadı alfabetiğine göre dizilerek ve araları noktalı virgül ile ayrılarak belirtilir.

 (Berndt, 2002; Harlow, 1983)

 (Shafranske & Mahoney, 1998; Miller, 1999; Smith vd., 2003)

Doğrudan alıntı ifadeler kullanıldığında sayfa numarası da belirtilmelidir.

Savaş (2004, s. 39)’a göre “……….”

..... çocukların gelişimi başka bir alanda tartışılmıştır (Matthews, 1979, ss. 34-35).

Aynı soyadlı yazarların kaynak gösterilmesi halinde kaynaklar yazarların adlarına göre alfabetik olarak dizilir ve araları noktalı virgül ile ayrılarak belirtilir.

(L. Johnson, 1998; E. Johnson, 2001)

Kurumsal kaynaklar

Sağlık Bakanlığı (2000) tütün tüketiminin ..........

..........öğrenci sayısı artacaktır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012, s. 7).

Çocuk Eğitim Rehberi’nde (2008) belirtildiği gibi……….

..........(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2003, s. 5).

Kaynakça

Kaynakça metnin sonunda yer almalı ve APA formatına uygun olarak verilmelidir. Metin içinde kullanılmayan atıf bilgileri kaynakçada yer almamalıdır ya da kaynakçada kullanılmayan atıf bilgileri metin içinde yer almamalıdır. Aynı yıl içinde yazar(lar)ın birden fazla yayını varsa kaynaklar yazılırken yayın yılı yanına 'a', 'b', 'c', vb. harfler eklenerek kaynaklar farklılaştırılabilinir. DOI kullanımı önerilmektedir. Yararlanılan kaynaklar kaynakça bölümünde yazar(lar)ın soyadının ilk harfine göre alfabetik sıralanmalıdır. Kaynakça başlığı ve metninin yazı boyutu 10 punto olmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

Dergiden makale yayını gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri, Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri, & Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makale adı. Dergi Adı, cilt numarası(sayı numarası), sayfalar. http://doi.org/xx.xxx/yyyyy 


§  Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science11, 7-10.
§  Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology66(1), 1034-1048.
§  Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology65, 1190-1204.
§  Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology17(2), 408-416.
§  Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161
§  Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.
 §  Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.
 §  Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.
§  Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Çev.). New York, NY: Dover.
§  O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.
Balakrishnan, R. (2006, 25-26 March). Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. doi:10.1109/VR.2006.148
Brown, S., & Caste, V. (2004, May). Integrated obstacle detection framework. Paper presented at the IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Detroit, MI

Kitap gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.


Derlenmiş kitap gösterimi

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı. Editörün Adının Baş Harfleri. Editörün Soyadı (Ed.). Baskı Yeri: Yayınevi.Kitap çevirisi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.


Kitap içinden bölüm gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı (ss. sayfa numarası aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.


Elektronik kaynak gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının adı. Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

 

§  Murray, G. (2005). A duty of care to children and young people in Western Australia: Report on the quality assurance and review of unsubstantiated allegations of abuse in care: 1 April 2004 to 12 September 2005. Retrieved from Western Australia, Department of Child Protection website: http://www.community.wa.gov.au/NR/rdonlyres/851183A4-A822-4592-AB66-C410E453AEEC/0/DCDRPTGwennMurrayreportwithcover2006.pdf

§  Goldberg, I. (2000). Dr. Ivan's depression central. Retrieved from http://www.psycom.net/depression.central.html

 

- Konferans bildirileri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri&Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay, Gün). Yazının adı. Yayımlanan Bildiri Kitabının Adı. Konfersans Adı, Yer (sayfa numaraları). Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri&Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay, Gün). Yazının adı. Konfersans Adı, Yer. doi:10.XXX/XXXXX.XX

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Eds.). (Yıl). Konferans Adı, Yer, Tarih. Baskı Yeri: Yayınevi.

      Bickman, L., & Ellis, H. (Eds.). (1990). Preparing psychologists for the 21st century: Proceedings of the National Conference on Graduate Education in Psychology, University of Utah, 1988. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum.       Wilkinson, R. (1999). Sociology as a marketing feast. In M. Collis, L. Munro, & S. Russell (Eds.), Sociology for the New Millennium. Papers presented at The Australian Sociological Association, held at Monash University, Melbourne, 7-10 December (pp. 281-289). Churchill, Victoria: Celts.

Gazete makalesi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay, Gün). Yazının adı. Gazete Adı. Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. Retrieved from http://well.blogs.nytimes.com/2008/05/06/psychiatry-handbook-linked-to-drug-industry/?_r=0

- Basılı tez

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı (Doktora tezi). Retrieved from Tezin Ulaşıldığı Kaynağın Adı. (Tez Erişim Numarası)

Biswas, S. (2008). A neuroprotective treatment target in Parkinson's disease. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (W200008)

Basılmamış tez

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tez adı (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum Adı, Yer.

 Biswas, S. (2008). A neuroprotective treatment target in Parkinson's disease (Yayımlanmamış doktora tezi). Murdoch University, Perth, Western Australia.

- Kurum

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

- Kanun

Türkiye’de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun (2020, Tem 05). Resmi Gazete (Sayı: 2922). Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc066/kanundmc066/kanundmc06602922.pdf.

Veri seti

United States Department of Housing and Urban Development. (2008). Indiana income limits [Veri Dosyası]. Retrieved from http://www.huduser.org/Datasets/IL/IL08/in_fy2008.pdf

Powerpoint

Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slaytları]. Retrieved from http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html

 

Yayınlama eylemine katılan tüm taraflar için (yazar, editör (ler), hakem ve yayıncı) beklenen etik davranış standartları konusunda anlaşmak gerekir. Dergimizin etik beyanları, Yayın Editörleri Komitesi (COPE) Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzuna dayanmaktadır.

1. Baş Editörün Görevleri

Adil davranış
Gönderilen yazılar entelektüel içerikleri açısından ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya yazarların politik felsefesi dikkate alınmaksızın değerlendirilir.

Gizlilik
Baş editör ve herhangi bir editör kurulu üyesi, gönderilen yazar hakkında herhangi bir bilgiyi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör kurulu üyesi ve yayıncı dışında kimseye açıklamamalıdır.

Bilgilendirme ve çıkar çatışmaları
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir Editörün kendi araştırmasında kullanılmamalıdır.

Yayın kararları
Derginin editörü, gönderilen makalelerin hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur. Baş Editör, derginin Yayın Kurulu politikaları tarafından yönlendirilebilir ve daha sonra iftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili olarak geçerli olacak yasal gerekliliklerle kısıtlanabilir. Baş Editör bu kararı verirken diğer editörlerle veya hakemlerle görüşebilir.

2. Hakemlerin Görevleri

Editör kararlarına katkı
Hakemlik incelemesi, Baş Editör'e editoryal kararlar vermesinde yardımcı olur ve yazarla editoryal iletişim yoluyla yazarın makaleyi geliştirmesine de yardımcı olabilir.

Çabukluk
Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için niteliksiz hisseden veya zamanında incelemenin imkansız olacağını bilen davetli hakemler, derhal Baş Editör'e haber vermeli, böylece alternatif gözden geçirenlerle iletişime geçilmelidir.

Gizlilik
İncelenmek üzere alınan yazılar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Baş Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya başkalarıyla tartışılmamalıdır.

Tarafsızlık standartları
Yorumlar objektif olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi kabul edilemez. Hakemler uygun destekleyici tartışmalarla görüşlerini açıkça ifade etmelidir.

Kaynakların kabulü
Hakemler, yazarlar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir gözlem, türetme veya argümanın daha önce bildirilmiş olduğu herhangi bir ifadeye, ilgili atıf eşlik etmelidir. Gözden geçiren bir kimse, söz konusu makale ile kişisel bilgileri olduğu yayınlanmış diğer veriler arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme olmasını Editörün dikkatine çağırmalıdır.

Bilgilendirme ve çıkar çatışması
Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Hakemler, sunuşa bağlı yazar, şirket veya kurumların herhangi biriyle rekabet, işbirlikçi veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmaları olan makaleleri değerlendirmeyi düşünmemelidir.

3. Yazarların Görevleri

Raporlama standartları
Orijinal araştırmanın sonuçlarını rapor eden yazarlar, yapılan çalışmanın doğru bir hesabını ve bunun önemi hakkında objektif bir tartışma sunmalıdır. Temel veriler makalede doğru bir şekilde temsil edilmelidir. Bir makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referans içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

Özgünlük ve İntihal
Yazarlar, tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve yazarlar, bunun uygun şekilde atıfta bulunulan veya alıntılandığına dair eserleri ve / veya diğer kelimeleri kullandıklarından emin olmalıdır.

Çoklu, gereksiz veya eşzamanlı yayın
Bir yazar genel olarak aynı araştırmayı birden fazla dergi veya birincil yayında tanımlayan yazılar yayınlamamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye paralel olarak sunulması etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Kaynakların kabulü
Her zaman başkalarının çalışmalarının uygun şekilde onaylanması gerekir. Yazarlar ayrıca bildirilen çalışmanın doğasını belirlemede etkili olan yayınları da belirtmelidir.

Makalenin yazarı
Yazarlık, rapor edilen çalışmanın tasarımına, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların hepsinde ortak yazar olarak yer almalıdır. Araştırma projesinin belirli önemli yönlerine katılan başkalarının olduğu yerlerde, bir Teşekkür bölümünde adlandırılmalıdır.

İletişim yazarı
İletişim yazarı, tüm uygun yazarların (yukarıdaki tanıma göre) ve makalenin yazar listesine uygun olmayan ortak yazarların bulunmamasını ve tüm ortak yazarların makalenin son sürümünü görüp onaylamasını yayına sunulmasını kabul etmiş olmalarını sağlamalıdır.

Tehlikeler ve insan veya hayvan denekler
Eser, kullanımlarında doğası gereği olağandışı tehlikeleri olan kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları makalede açıkça tanımlamalıdır.

Bilgilendirme ve çıkar çatışmaları

Tüm yazarlar makalelerde sonuçları veya makaledeki yorumlarını etkilediği şeklinde yorumlanabilecek herhangi bir mali veya diğer önemli çıkar çatışmasını açıklamalıdır. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır.

Yayınlanmış eserlerde temel hatalar

Bir yazar, kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, dergi Baş Editör'ü veya yayıncısını derhal haberdar etmek ve onlarla işbirliği yapmak veya makaleyi geri çekmek veya uygun bir düzeltme metni (erratum) yayınlamakla yükümlüdür.


4. Yayıncının Onayı

Bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal iddiası olduğu durumlarda, yayıncı Baş Editörler ile yakın işbirliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve söz konusu makaleyi değiştirmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Bu, bir erratumun derhal yayınlanmasını veya en ciddi vakalarda etkilenen çalışmanın tamamen geri çekilmesini içerir.

Yayıncı ve Dergi, yayıncılık programlarında, hizmetlerinde yaş, renk, din, inanç, engellilik, medeni durum, gazilik durumu, ulusal köken, ırk, cinsiyet, genetik yatkınlık veya taşıyıcı durumu veya cinsel yönelim temelinde ayrım yapmaz.

Yazarlardan makaleleri yayımlamak için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.