Yazım Kuralları

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisine mühendislik bilim dallarıyla ilgili, Türkçe ya da İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir. Gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergimizde yayımlanan makaleler izin alınmaksızın başka bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Makalelerin bir kısmı veya tamamı dergimiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Yazarlar makalelerini hazırlarken aşağıdaki yazım kurallarına mutlaka uymalıdırlar. 

 1. Makalenin hazırlanması esnasında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Makale Yazım Kurallarına göre yazılmış olan şablon makale” yi kullanmanız düzenlemeler açısından kolaylık sağlayacaktır. "Şablon makale" yazarların ORCID ID bilgisini içermektedir.
 2. Makaleler MS-Word dosya formatlarında (.doc ya da .docx) yazılmalıdır.
 3. Makaleler A4 boyutunda (210x297 mm) sayfaya üst kenardan 3.5 cm, sol, sağ ve alt kenarlardan 3.0 cm boşluk bırakılarak Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde, sağa ve sola dayalı olarak tek satır aralıklı ve tek sütunda yazılmalıdır.
 4. Makale başlığı 20 kelimeyi aşmayacak şekilde kısa ve açık olmalı, sayfa başından iki satır boşluk bırakılarak büyük harflerle 14 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır
 5. Yazarların isimleri başlıktan sonra üç satır boşluk bırakılarak 12 punto büyüklüğünde koyu, eğik ve sağa dayalı olarak, birinci ve ikinci isimlerinin sadece ilk harfleri büyük, soy isimlerinin ise tamamı büyük yazılmalıdır. Yazarların adres bilgileri ***, vs. biçiminde dipnot olarak ve kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.
 6. Yazar isimlerinden sonra dört satır boşluk bırakılarak ve satır başı yapılarak 10 punto büyüklüğünde “Özet:” kelimesi ve devamına 200 kelimeyi aşmayacak şekilde makalenin ana noktalarını belirten özeti yazılmalıdır. Özet kısmından sonra bir satır boşluk bırakılarak ve yine satır başı yapılarak “Anahtar Kelimeler:” ve devamına virgülle ayrılmış en fazla 6 tane anahtar kelime yazılmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak koyu ve ortalanmış şekilde yine 10 punto büyüklüğünde makalenin İngilizce başlığı yazılmalıdır. Bir satır boşluk bırakıldıktan sonra Türkçe özet ve anahtar kelimelere benzer şekilde “Abstract:” ve “Keywords:” kısımları yazılmalıdır. İngilizce yazılmış makalelerde bu işlemlerin tersinin yapılması gerekir.
 7. Bütün ana bölümler ve alt bölümlere ilişkin başlıklar (Arap rakamlarıyla) numaralandırılmalıdır. Başlıklardaki kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Üçüncü seviyeden daha fazla alt başlık kullanılmamalıdır.
 8. Tablolar sayfaya göre ortalanmış olarak çizilmeli ve mutlaka dış çerçeveye sahip olmalıdır. Tablo numarası (Tablo 1.Tablo 2., şeklinde) ve akabindeki açıklaması  her tablonun üzerine koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Tabloların genişliği metin sınırlarını aşmamalıdır (en fazla 150mm). Tablo sayfa genişliğine sığmadığında; ya dikey doğrultuda çizilmeli ya da diğer sayfada tabloya devam edilerek başlığı “Tablo 1. (devamı)” şeklinde atılmalıdır. Tablo üzerindeki metinlerin boyutu her ne sebeple olursa olsun 8 puntodan küçük olmamalıdır.
 9. Şekiller sayfaya göre ortalanmış olarak verilmeli ve ebatları metin sınırlarını aşmamalıdır (en fazla genişlik 150mm, en fazla yükseklik 210mm). Şekil ya da resimler en az 300 PPI (118 piksel/cm) çözünürlüğe sahip olmalı, jpegpngtiff ya da bmp formatlarından birisi tercih edilmelidir. Şekil birden çok nesneden (çizim, metin kutusu, resim vb.) oluşuyorsa hepsi tek bir resim olarak makale içerisinde kullanılmalıdır. Şekil numaraları (Şekil 1:, Şekil 2:, gibi) her şeklin altına eğik ve ortalanmış olarak, açıklaması ise şekil numarasının altına yine eğik ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Şekil üzerindeki metinlerin boyutu her ne sebeple olursa olsun Times New Roman yazı tipi 8 punto büyüklüğüne karşılık gelen boyuttan daha küçük olmamalıdır.
 10. Denklemler, MS-Word Equation Editor ya da eşdeğeri bir program ile her biri ayrı satıra gelecek şekilde ve numaralandırılmış olarak yazılmalıdır. Bunun için denklemlerin kenarlıkları gizlenmiş 1x2 tablo içerisinde verilmesi uygun olmaktadır. Birinci hücrenin genişliği %90, ikinci hücrenin genişliği %10 olmalıdır. Birinci hücre içerisindeki formül ortalanmış, ikinci hücre içerisindeki denklem numarası ise sağa hizalanmış olmalıdır. Hücrelerin sağ ve sol kenar boşlukları sıfırlanmalıdır. Denklemlerden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 11. Makalelerde sayfa sayısı sınırı; Araştırma ve Derleme Makaleleri için yirmi (20), Teknik Notlar için dokuz(9) sayfadır. Makaleye sayfa numaraları eklenmemeli, hiçbir şekilde üst ve alt bilgi kullanılmamalıdır.
 12. Makale içerisinde atıf yapılan kaynaklar yazar soyadı ve tarih belirtilerek verilmelidir. Metin içinde kaynak cümlenin başında veya içinde verilecekse yazarın soyadı Owen (1982) şeklinde, cümlenin sonunda verilecekse (Owen, 1982) şeklinde belirtilmelidir. Eğer kaynaklarda yazar sayısı iki ise Zhao ve Shao (1997) şeklinde, yazar sayısı ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadına göre Chang ve diğ. (1998) şeklinde belirtilmelidir. Aynı yazara ait ve aynı yıl içinde yayınlanmış kaynaklar, Smith (1991a), Smith(1991b) şeklinde belirtilmelidir.
 13. Makalelerin sonunda kaynaklar bölümü bulunmalı ve yararlanılan kaynaklar yazar soyadına göre A’dan Z’ye doğru alfabetik ve aynı yazar içinse kronolojik olarak sıralanıp numaralandırılarak yazılmalıdır. Kaynaklar kısmında yer alan makalelerin yayınlandıkları dergi adları kısaltılmış halleriyle değil, açık olarak yazılmalıdır.
 14. Kaynak gösterimleri aşağıdaki örneklerdeki gibi yapılmalıdır: DOI numaraları varsa mutlaka belirtilmelidir.
 15. Makalede ismi geçen tüm yazarların telif hakkı formunu imzalamaları gerekmektedir. Bu form taratılıp makale ile beraber ek olarak sisteme yüklenmelidir. http://edirik.home.uludag.edu.tr/dergipark/copyright_tr.doc adresinden telif hakkı formuna ulaşabilirsiniz.
 16. En az 3 adet hakem önerisi sunulması gerekmektedir. Hakemlerin isimleri ve iletişim adresleriyle beraber dosya oluşturup ek olarak sisteme yükleyiniz. 

Kitaplar:

Owen, G. (1982) Game Theory, Academic Press, New York.

Periyodikler:

Zhao, L. C. and Shao, F. M. (1997) Optimization of connecting two communication networks subject to a reliability constraint, Microelectronics and Reliability, 37(4), 629-633. 629-633. doi:11.3267/2553/8911.324.260

Bildiriler:

Nyhart, J. and Goeltner, C. (1987) Computer models as support for complex negotiations, International Conference of the Society for General Research, Hungarian Academy of Science, Budapest, 4-14. 629-633. doi:11.3267/2553/8911.324.260

Tezler:

Yıldız, A. (1988). Mekanik preslerde kullanılmaya uygun bir sürekli değişken aktarma organının tasarımı ve analizi, Yüksek Lisans Tezi, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Standartlar:

TS-EN50291, (2004). Karbon monoksit gazının algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Deney metotları ve performans özellikleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

WEB Adresleri:

Texas Instruments, (2002). RS-422 and RS-485 Standards Overview and System Configurations. Erişim Adresi: http://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf (Erişim Tarihi: 20.12.2012)