Journal of Theoretical Educational Science
Cover Image
ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Afyon Kocatepe University | https://dergipark.org.tr/akukeg

89.975

175.049
 • Journal of Theoretical Educational Science (JTES) is accepting research articles and reviews in English language.
 • 14019
 • The Journal of Theoretical Educational Science (JTES) is a scientific, peer-reviewed and open access electronic journal and we welcome research and reviews with both theoretical and practical focus on the topics, which include, but are not limited to Biology Education, Chemistry Education, Computer Education and Instructional Technology, Curriculum and Instruction, Educational Sciences, Educational Technology, Elementary Science Education, Foreign Languages Education, Geography Education, History Education, Mathematics Education, Philosophy Education, Physical Education, Physics Education, Social Studies Education, Turkish Education. The manuscripts submitted to the JTES should be original studies that were not published before or not submitted to anywhere else for publication. Authors are obliged to guarantee that the manuscript was not published anywhere before.
 • The JTES, which is a peer-reviewed journal, was published twice a year between 2008 and 2011: June and December. Since 2012, the JTES, which is a peer-reviewed journal, has been published online four times a year: January, April, July, October Special issues can also be published based on the decision of the Editorial Board. Our journal will provide a platform (OnlineFirst) for our readers to access peer-reviewed articles before print publication starting from 2018.
 • The JTES is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International . There is no article processing and submission charges for our journal. 

Journal of Theoretical Educational Science

ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Afyon Kocatepe University | https://dergipark.org.tr/akukeg
Cover Image

89.975

175.049
 • Journal of Theoretical Educational Science (JTES) is accepting research articles and reviews in English language.
 • 14019
 • The Journal of Theoretical Educational Science (JTES) is a scientific, peer-reviewed and open access electronic journal and we welcome research and reviews with both theoretical and practical focus on the topics, which include, but are not limited to Biology Education, Chemistry Education, Computer Education and Instructional Technology, Curriculum and Instruction, Educational Sciences, Educational Technology, Elementary Science Education, Foreign Languages Education, Geography Education, History Education, Mathematics Education, Philosophy Education, Physical Education, Physics Education, Social Studies Education, Turkish Education. The manuscripts submitted to the JTES should be original studies that were not published before or not submitted to anywhere else for publication. Authors are obliged to guarantee that the manuscript was not published anywhere before.
 • The JTES, which is a peer-reviewed journal, was published twice a year between 2008 and 2011: June and December. Since 2012, the JTES, which is a peer-reviewed journal, has been published online four times a year: January, April, July, October Special issues can also be published based on the decision of the Editorial Board. Our journal will provide a platform (OnlineFirst) for our readers to access peer-reviewed articles before print publication starting from 2018.
 • The JTES is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International . There is no article processing and submission charges for our journal. 
Volume 12 - Issue 3 - Jul 2019
 1. Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi
  Pages 842 - 873
  Ali YALÇIN, Nadire Emel AKHAN
 2. İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Mesleki Tükenmişlik Algıları Arasındaki İlişki
  Pages 874 - 891
  Cevat ELMA, Yusuf ERGEN
 3. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 892 - 914
  Ramazan SOĞUKPINAR, Dilek KARIŞAN, Hilal AKTAMIŞ
 4. Lise Öğrencilerinin Rehberlik Hizmetlerine ve Rehber Öğretmene İlişkin Algılarının İncelenmesi: Metaforik Bir Analiz
  Pages 915 - 934
  Kasım KARATAŞ, Nuraydın SÖNMEZ
 5. Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Aracı Olarak Pedagojik Dokümantasyon
  Pages 935 - 949
  Nilüfer KURU, Berrin AKMAN
 6. İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 950 - 961
  Ufuk SARIDEDE
 7. Delaware Sosyal-Duygusal Yeterlik Ölçeğinin (DSDY-Ö) Türk Diline Uyarlanması
  Pages 962 - 977
  Bijen FİLİZ, Mehmet DURNALI
 8. Ebeveynlerin Sosyoekonomik Düzeyleri ile Çocuklarının Okul Hayatına Katılımları Arasındaki İlişki
  Pages 978 - 991
  Uluhan KURT, Yasemin TAŞ
 9. Yükseköğretimde Öğretimsel Liderlik: Bölüm Başkanlarının Görüşleri
  Pages 992 - 1012
  Ayşenur KARAASLAN, Uğur AKIN
 10. Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi
  Pages 1013 - 1043
  Ayşen BAKİOĞLU, Erkan GÖKTAŞ
 11. Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi
  Pages 1044 - 1066
  Ogün ÇAKIR, Zeliha Nurdan BAYSAL, Funda İNAN-YILDIZ
 12. Ergenlerde Saldırganlığın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 1067 - 1094
  Bilge NAİR, Hülya ERCAN
 13. Türkiye Ölçme Araçları Dizininde Yer Alan Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarının Paralel Analiz Sonuçları İle Karşılaştırılması
  Pages 1095 - 1123
  Ufuk AKBAŞ, Ersoy KARABAY, Merve YILDIRIM-SEHERYELİ, Ahmet AYAZ, Özgür Osman DEMİR
 14. Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü
  Pages 1124 - 1141
  Gönül ŞENER