Bozok Medical Journal
Cover Image
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr

216.784

385.875

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Bozok Medical Journal

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Cover Image

216.784

385.875

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

HAZİRAN Cilt: 9 Sayı: 2 Last Issue
Volume 9 - Issue 2 - Jun 2019
 1. LOMBER DEJENERATİF HASTALIKLARDA LOMBER TRANSFORAMİNAL KORPUSLAR ARASI FÜZYON(TLIF) KAFESLERİNİN ANTERİORA DOĞRU YERLEŞTİRİLMESİ; RETROSPEKTİF ANALİZ Anterior Misplacement of Lumbar Transforaminal Interbody Fusion (TLIF) Cages in Lumbar Degenerative Disc Disease: A retrospective Analysis
  Pages 1 - 5
  Ahmet ÖĞRENCİ, Orkun KOBAN
 2. ENGELLİ SAĞLIK KURULUNDA VERİLEN VASİLİK RAPORLARI Guardianship Reports given by disableds’ Health Board
  Pages 6 - 10
  Müberra KULU, Filiz ÖZSOY
 3. REKÜRREN KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA PRİMER TÜMÖR LOKALİZASYONU VE SAĞKALIM ARASINDAKİ İLİŞKİ The relationship Between Primary Tumor Localization and Survival in Patients with Recurrent Colorectal Cancer.
  Pages 11 - 15
  Fatih KARATAŞ, Süleyman ŞAHİN
 4. DERMAL FİBROBLAST HÜCRELERİNDE OLEUROPEİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİNİN VE YAŞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI The Investigation of the Antioxidant Characterization and the Effects on Aging of Oleuropeinine on the Dermal Fibroblast Cells
  Pages 16 - 24
  Günnur DEMİRCAN, Ümmügülsüm GÜZELSOY
 5. ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARINDA AÇIK CERRAHİ VE ENDOVASKÜLER ANEVRİZMA TAMİRİ SONRASI AĞRI DEĞERLENDİRİLMESİ Pain Evaluation After Open Surgery and Endovascular Aneurysm Repair (Evar) in Abdominal Aortic Aneurysms
  Pages 25 - 29
  Semiha ALKAN KAYHAN, Esengül TOPAL ÇOLAK, Muhammet Onur HANEDAN, İlker MATARACI
 6. AMBULANSTA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN ELEKTROKARDİYOGRAM BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Electrocardiogram Knowledge Level of Healthcare Staff Working in Ambulance
  Pages 30 - 36
  Erdal DEMİRTAŞ, Yusuf Kenan TEKİN, İlhan KORKMAZ, Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN, Sefa YURTBAY, Esin DEMİRTAŞ
 7. YANIKLI HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE VE NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİ SİSTEMİ SONRASI CİLT GREFTİ OPERASYONLARINDA GREFT KAYIPLARINDAKİ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the Effectiveness on Skin Graft Lost at the Early Stage and Negavite Pressure Wound Treatment System Afterward Skin Graft Operations in Burned Patients.
  Pages 37 - 41
  İlteriş Murat EMSEN
 8. TÜRK GEBE POPÜLASYONUNDA 1.2.3. TRİMESTER’DEKİ VIT B12, FOLAT VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Vitamin B12, Folate and Homocystein Status in Turkish Pregnant Women for each Trimester
  Pages 42 - 47
  Pınar CALIŞ, Gizem IŞIK, Deniz KARCAALTINCABA
 9. KOLON KANSERLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN LENF NODU TESPİTİNDEKİ ROLÜ The Role of Computed Tomography for the Detection of Lymph Node in Colon Cancers
  Pages 48 - 51
  Ramazan SARI, Doğukan DURAK, Mustafa Ömer YAZICIOĞLU, Ahmet GÜRER
 10. TEK GEN HASTALIĞI VE HLA UYUMUNDA PREİMPLANTASYON GENETİK TANI: TEK MERKEZ DENEYİMİ Single Gene Disorder and HLA Matched Preimplantation Genetic Diagnosis: Single Center Experience
  Pages 52 - 57
  Ferda ALPASLAN PINARLI, İskender KAPLANOĞLU, İnci KAHYAOĞLU, Hanife SAAT, Hilal YILDIZ, Songül HARŞIT, Kadri Murat ERDOĞAN, Serdar DİLBAZ
 11. 2009-2013 YILLARI ARASINDA TAKSİM-GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE OPERE EDİLEN JİNEKOLOJİK MALİGNİTE VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Retrospective Evaluation Of Operated Gynecological Malignancies Between 2009-2013 in Gaziosmanpaşa - Taksim Training And Research Hospital
  Pages 58 - 66
  Fatma KETENCİ GENCER
 12. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEDASYON İÇİN KULLANILAN AJANLARIN ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN İN VİTRO YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Antibacterial Activities of the Agents Used for Sedation in Intensive Care Unit In Vitro Method
  Pages 67 - 72
  Emre MUTLU
 13. PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SIRASINDA ŞİŞİRME BASINCINI ETKİLEYEBİLEN FAKTÖRLER The Factors that May Affect Coronary Balloon Inflation Pressure During Percutaneous Coronary Intervention
  Pages 73 - 76
  Levent ÖZDEMİR, Erdoğan SÖKMEN
 14. ALT SERVİKAL VERTEBRAL PEDİKÜLLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE YAPILAN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLER Morphometric Measurements With Computerized Tomography in Lower Cervical Vertebral Pedicules
  Pages 77 - 83
  İhsan CANBEK, Serhat KORKMAZ, Usame RAKİP, Serhat YILDIZHAN
 15. 112 DE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA GÖRE DİKKAT VE KONSANTRASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluating the Attention and Concentratıon Levels of 112 Emergency Health Workers By Their Working Conditions
  Pages 84 - 94
  Yakup USLU, Fatih TANRIVERDİ, Gülhan Kurtoğlu ÇELİK ÇELİK, Ayhan ÖZHASENEKLER ÖZHASENEKLER, Mehmet ERGİN ERGİN, Gül PAMUKÇU GÜNAYDIN PAMUKÇU GÜNAYDIN, Şervan GÖKHAN
 16. MESANE YAN DUVAR TÜMÖRLERİNİN TRANSÜRETRAL REZEKSİYONU SIRASINDA OBTURATOR SİNİR BLOĞUNUN; TÜMÖR ÖRNEKLERİNDE DETRUSOR KASI VARLIĞI VE HASTALIĞIN NÜKSETMESİ ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Obturator Nerve Block During Transurethral Resection of Bladder Lateral Wall Tumors on Presence of Detrusor Muscle in Tumor Samples and Recurrence
  Pages 95 - 101
  Mümtaz DADALI, Erol ERŞEKERCİ
 17. İBANDRONİK ASİT VE KALSİYUM-D VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN OSTEOİNTEGRASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison Of The Effects Of Ibandronic Acid and Calcium-D Vitamin Treatment On Osteointegration
  Pages 102 - 111
  Serhat DURUSOY, Meriç ÇIRPAR, Mehmet YALÇINOZAN, Arif ASLAN, Mahi BALCI, Teyfik DEMİR
 18. YENİ TANI ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA PRESİSTOLİK DALGA AORTİK SERTLİK DERECESİNİ ÖNGÖRDÜREBİLMEKTE, FAKAT SİRKADİYEN KAN BASINCI PATERNİNİ ÖNGÖREMEMEKTEDİR Presystolic Wave Velocity May Predict Aortic Stiffness But Not Circadian Blood Pressure Pattern In Patients With Newly Diagnosed Essential Hypertension
  Pages 112 - 119
  Erdoğan SÖKMEN, Levent ÖZDEMİR, Mustafa ÇELİK
 19. TİROİDEKTOMİ SONRASI REZİDÜ DOKU TESPİT EDİLEN DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMLU HASTALARIN BAŞVURU ÖZELLİKLERİ, TEDAVİ VE TAKİP SONUÇLARI Presentations and Outcomes of Patients with Residual Tissue After
  Pages 120 - 126
  Derya ÇAYIR, Bahadır KÜLAH, Mehmet BOZKURT
 20. ARCHİTECT ANTİ HCV TESTİNİN DÜŞÜK RİSKLİ POPÜLASYONDAKİ TANISAL GÜVENİLİRLİĞİ Diagnostic Reliability of Architect Anti Hcv Tests in a Low-Risk Population
  Pages 127 - 131
  Ercan YENİLMEZ, Rıza Aytaç ÇETİNKAYA, Burak SARIKAYA, Sinem AKKAYA IŞIK, Orhan BAYLAN, Levent GÖRENEK
 21. YOZGAT İLİNDE BİR YIL İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ’NE BAŞVURAN HASTALARIN KLİNİK TANILARI VE SOSYODEMOGRAFİK VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Clinical Diagnosis and Sociodemographic Data of Patients Applying to Psychiatric Outpatient Clinic of University Hospital in Yozgat Province
  Pages 132 - 137
  Yunus HACIMUSALAR, Muhammed Alperen GÜÇLÜ, Özgül KARAASLAN
 22. YÜZEYEL FEMORAL ARTER STENOZ VE OKLÜZYONLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ Endovascular Treatment of Superficial Femoral Artery Stenosis and Occlusions
  Pages 138 - 145
  Hasanali DURMAZ
 23. APİLARNİLİN'İN ERKEK SIÇANLARDA LİPOPOLİSAKKARİTE (LPS) BAĞLI TESTİS TOKSİSİTESİNE KARŞI KORUYUCU ROLÜNÜN BELİRLENMESİ Determination of the Protective Role of Apilarnil Against Testicular Toxicity Due to Lipopolysaccharide (LPS) in Male Rats
  Pages 146 - 154
  Züleyha DOĞANYİĞİT, Sibel SİLİCİ, Emin KAYMAK, Aslı OKAN, Ali Tuğrul AKIN, Dilek PANDIR
 24. İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children
  Pages 155 - 163
  Aylin AKBULUT, Gökhan KOCA, Nur AYDINBELGE, Eda Özge YAZGAN, Koray DEMİREL, Meliha KORKMAZ
 25. ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALARIN SAĞLIK ÜZERİNE ÖNEMİ VE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE UYGULANMASI The Importance of Enriched and Fortified Foods on Health and Practices in Some Countries
  Pages 164 - 169
  Fadime KAHYAOĞLU, Buket DEMİRCİ DEMİRCİ
 26. ATİPİK LOKALİZASYONU NEDENİ İLE SEKESTRASYON ZANNEDİLEN ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖR OLGUSU: OLGU SUNUMU Misdiagnozed Atypical Carcınoidttumor Case Called Sequestration Due to Atypical Localization: A Case Report
  Pages 170 - 174
  Bayram METİN, Yavuz Selim İNTEPE, Şener YILDIRIM, Mustafa Fatih ERKOÇ
 27. RADYOLOJİK VE PATOLOJİK TANISI KONAN SAFRA KESESİ FİBROMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI Gallbladder Fibroma Diagnosed With Radiology and Pathology: A Case Report and Literature Review
  Pages 175 - 178
  İbrahim İBİLOĞLU, Ulaş ALABALIK, Gül TÜRKÇÜ, Ayşe Nur KELEŞ, Alpay ÇETİN
 28. MUSCULUS SUBCLAVİUS POSTICUS OLGUSU Musculus Subclavius Posticus Case
  Pages 179 - 182
  Kübra ERDOĞAN, Burhan YARAR, Gizem ÇİZMECİ, Gonca AY KESELİK, Mehmet Ali MALAS
 29. İSTİSNAİ VE NADİR BİR SEBEBE BAĞLI BİR BLEFAROKONJONKTİVİT OLGUSU: PİTRİYASİS PALPEBRARUM A Case of an Exceptional and Infrequent Reason of Blepharoconjunctivitis : Phthiriasis Palpebrarum
  Pages 183 - 186
  Eren EKİCİ, Adem SOYDAN
 30. PRİMER İZOLE BİLATERAL FETAL HİDROTORAKSIN TEKRARLAYAN TORASENTEZLE BAŞARILI TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Successful Treatment of Primary Isolated Bilateral Fetal Hydrothorax With Recurrent Thoracentesis: Case Report
  Pages 187 - 197
  Ethem Serdar YALVAÇ, Mustafa KARA, Taylan ONAT, Emre BASER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Hakan YAKUT