Bozok Medical Journal
Cover Image
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Bozok Medical Journal

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Cover Image

210.328

345.822

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 9 Sayı: 1 Last Issue
Volume 9 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Editöre Mektup
  Pages 1 - 2
  Murat ALTAY
 2. ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture
  Pages 3 - 8
  Yüksel Uğur YARADILMIŞ, Mustafa Caner OKKAOĞLU, Hakan ŞEŞEN, Ahmet Safa TARĞAL, Ahmet ATEŞ, Murat ALTAY
 3. ADOLESAN GEBELİKLER Adolescent Pregnancies
  Pages 9 - 13
  Selda SONGUR DAĞLI, Füsun KARBANCIOĞLU CANTÜRK
 4. NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN KRONİK HASTALIK BAKIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Evaluations of the chronic disease care from perspective of individuals with neurological Disease
  Pages 14 - 21
  Fatma ÖZKAN TUNCAY, Tülay KARS FERTELLİ
 5. AĞRI KLİNİĞİNE BAŞVURAN KRONİK AĞRILI HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK DENEYİMLERİMİZ Retrospective Evaluation of Chronic Pain Patients Attending to Pain Clinic: Our Two Years Experiences
  Pages 22 - 27
  Tülin ARICI, Ertuğrul KILIÇ
 6. YAŞLI ERİŞKİNLERDE İNTRAMEDÜLLER KİLİTLİ ÇİVİLER KULLANILARAK FEMUR DİYAFİZ KIRIKLARININ TEDAVİSİ Treatment of Femur Diaphysis Fractures in Elderly Adults By Using Intramedullary Locked Nails
  Pages 28 - 34
  Ramazan ATIÇ, Azad YILDIRIM
 7. VENTRAL HERNİ ONARIMINDA POLİPROPİLEN VE SİLİKON KAPLI POLİPROPİLEN YAMANIN RAT MODELİNDE KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Polypropylene and Silicone-Coated Polypropylene Mesh in Repair of Ventral Hernia in a Rat Model
  Pages 35 - 41
  Yılmaz ÜNAL, Arif Hakan DEMİREL, Berkay KÜÇÜK, Salih TUNCAL, Muzaffer ÇAYDERE
 8. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Investigation of Genital Hygiene Behaviors of Health Services Vocational School Students
  Pages 42 - 50
  Hatice DEMİRAĞ, Sevilay HİNTİSTAN, Aynur CİN, Birgül TUNCAY
 9. AKSİYAL ROTASYONAL DEFORMİTE İLE KAYNAMIŞ KLAVİKULA ORTA GÖVDE KIRIKLARININ AKROMİOKLAVİKULER VE KORAKOKLAVİKULER EKLEM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; SONLU ELEMANLAR ANALİZİ The Effect of Midshaft Clavicle Fractures on Acromioclavicular and Coracoclavicular Joint in Axial Malrotation; Finite Element Analysis
  Pages 51 - 57
  Emre CALIŞAL, Levent UĞUR
 10. EŞ ZAMANLI YAPILAN KAROTİS ENDARTEREKTOMİ VE KORONER ARTER BY-PASS GREFT AMELİYATINDA ALTERNATİF BİR KAROTİS YAMA OLARAK OTOLOG PERİKARD KULLANIMI Usage of Autologous Pericardıum as an Alternative Carotid Patch in Concomitant Carotid Endarterectomy and Coronary Artery By-Pass Graft Surgery
  Pages 58 - 63
  Veysel BAŞAR, Hakan HANÇER
 11. TRANSTİBİAL VE TRANSFEMORAL AMPUTELERİN DENGE VE DÜŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Balance and Falling Levels of Transtibial and Transfemoral Amputees
  Pages 64 - 70
  Abdulkadir AYDIN, Ramazan ATİÇ
 12. GÜNAŞIMI OLAN, NULLİPAR GEBELERDE PROSTAGLANDİN E2'NİN DOĞUM İNDÜKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Prostaglandin E2 on Labor Induction in Postdate, Nulliparous Pregnancies
  Pages 71 - 75
  Can TÜRKLER
 13. EBELİK HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA (GDO) YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Determination Of Knowledge Levels For Genetically Modified Organism (Gmo) Of Midnight Nursing Students
  Pages 76 - 88
  Zümrüt YILAR ERKEK, Fatih OKAN
 14. BİR İLDE 40-69 YAŞ KADINLARDA MEME KANSERİ TARAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Screening For Breast Cancer in Women of Age 40-69 in a Province
  Pages 89 - 92
  İrem AKOVA, Öznur HASDEMİR, Hayriye TÜRKOĞLU
 15. MULTİFOKAL/MULTİSENTRİK MEME KANSERİNDE DİJİTAL TOMOSENTEZİN TANISAL ETKİNLİĞİ: PİLOT ÇALIŞMA Effectiveness of Digital Tomosynthesis in Multifocal/ Multicentric Breast Cancer: A Pilot Study
  Pages 93 - 99
  Işıl BAŞARA AKIN, Kemal Çaglar TUNA, Canan ALTAY, Merih GÜRAK DURAK, Süleyman Özkan AKSOY, Pınar BALCI
 16. TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients
  Pages 100 - 107
  Bora KAYA, Erkman SANRI, Haldun AKOĞLU, Özlem GÜNEYSEL
 17. FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONUNUN SERUM OKSİDE LDL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ The Influence of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Oxidized Low Density Lipoprotein in Patients With Functional Dyspepsia
  Pages 108 - 112
  Muammer BİLİCİ, Yasin ÖZTÜRK, Başak DELİKANLI ÇORAKCI, İshak Özel TEKİN, Selim AYDEMİR
 18. MEZENTERİK İSKEMİ-REPERFÜZYONLA İNDÜKLENEN İNTESTİNAL DOKU HASARINA KARŞI EVODİAMİN’İN ETKİSİ: OKSİDATİF STRESİN ROLÜ The Effect of Evodiamine Against Intestinal Tissue Injury Induced By Mesenteric Ischemia-Reperfusion: Role of Oxidative Stress
  Pages 113 - 118
  Ayhan TANYELİ, Fazile Nur EKİNCİ AKDEMİR, Ersen ERASLAN, Mustafa Can GÜLER, Ömer TOPDAĞI
 19. İNLET PATCH SIKLIĞI ve KLİNİK ÖNEMİ Prevalence and Clinical Importance of Inlet Patch
  Pages 119 - 122
  Tutkun TALİH, Gamze TALİH, Ergin ARSLAN, Soykan DİNÇ, Betül AYTEKİN
 20. KONYA İLİNDE 6-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI Obesity Frequency of Children aged 6-18 Years in Konya
  Pages 123 - 129
  Abdullah YAZAR, Murat KILIÇASLAN, Fatih AKIN, Şükrü ARSLAN
 21. İSKİOFEMORAL SIKIŞMA SENDROMU AÇISINDAN İSKİOFEMORAL VE QUADRATUS FEMORİS MESAFELERİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Ischiofemoral and Quadratus Femoris Spaces by Magnetic Resonance Imaging in terms of Ischiofemoral Impingement
  Pages 130 - 133
  Kutsi TUNCER, Gökhan POLAT, Ahmet Emre PAKSOY
 22. ANDROCTONUS CRASSICAUDA TOKSİN SCX8 İLE ASETİLKOLİN NİKOTİNİK RESEPTÖR ETKİLEŞMESİNDE GXXXG MOTİFİNİN ROLÜ The role of GXXXG motif on the interaction of SCX8 toxin of Androctonus crassicauda and acetylcholine nicotinic receptor.
  Pages 134 - 138
  Ayça ÇAKMAK
 23. TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE KORKU VE ANKSİYETENİN YAŞAM KALİTE VE İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ Effect of Fear and Anxiety on Quality of Life and Functional Results in Total Knee Arthroplasty
  Pages 139 - 143
  Murat AŞÇI
 24. SAĞLIĞA İLİŞKİN RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VÜCUT KÜTLE İNDEKSİNİN KULLANIMI YETERLİ MİDİR? Is the Use of Body Mass Index Sufficient to Assess Health Risks?
  Pages 144 - 151
  Aslı DEVRİM, Pelin BİLGİÇ
 25. BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing
  Pages 152 - 159
  Ayşe TOPAL HANÇER, Pınar YILMAZ
 26. ANJİOÖDEM Angioedema
  Pages 160 - 165
  Ayşe ERTEKİN
 27. ORAL RİSPERİDON KULLANIMINA BAĞLI ŞİDDETLİ HİPOGLİSEMİ: BİR OLGU SUNUMU Oral Risperidone-Induced Severe Hypoglycemia: A Case Report
  Pages 166 - 168
  Mehmet Hamdi ÖRÜM, Mahmut Zabit KARA
 28. ÇOCUKTA ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU: OLGU SUNUMU Antiphospholipid Syndrome in Children: Case report
  Pages 169 - 171
  Gülşah DUYULER AYÇİN, Bahriye ATMIŞ, Ayşe Şenay ŞAŞİHÜSEYİNOĞLU, Derya UFUK ALTINTAŞ, Mustafa YILMAZ
 29. KUSMA VE HİPOKALEMİ İLE BAŞVURAN ÇOCUK OLGUDA BİLATERAL RENAL ARTER DARLIĞI Bilateral Renal Artery Stenosis in Children With Vomiting and Hypokalemia
  Pages 172 - 176
  Atilla GEMİCİ, Bahriye ATMIŞ, Anıl ATMIŞ