Issue: 2, 12/14/21

Year: 2021
Public Health, Food Sciences, Meat Technology, Food Packaging, Preservation and Processing, Dairy Technology, Veterinary Sciences, Veterinary Food Hygiene and Technology, Veterinary Microbiology
Veterinary Food Hygiene and Technology, Veterinary Microbiology, Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Veterinary Sciences (Other)

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün bilimsel makalelerin yayımlanacağı ulusal ve hakemli akademik bir dergisidir.

Gıda sektörünün, paydaşları açısından istikrarlı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine katkı sağlamak, Kurumumuzun ana statüsünde yer alan faaliyet konuları doğrultusunda yapılmış bilimsel yayınları yayımlamak.

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi’nde, dünyada ve Türkiye’de tarım, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri ile et ve süt sektörü temelinde gıda hijyeni ve teknolojisi, gıda güvenliği, hayvancılık ekonomisi, halk sağlığı, sağlıklı ve dengeli beslenme, beslenmenin önemi, biyokimya, mikrobiyoloji, AR-GE çalışmaları ve kalite yönetim sistemleri, helal gıda ve bu kapsamlardaki eğitimin rolü alanında, ulusal ya da uluslararası ilgi, uygulama içeren ve güncel bilgilere sahip bilimsel makalelere yer verilecektir. Yayımlanacak makalelerin, daha önceden yayımlanmamış ve araştırma sonuçlarına dayalı olması gerekmektedir (derleme makaleleri hariç).

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi açık erişim sağlamak üzere yılda iki defa online/basılı olarak yayımlanır. Dergi yönetiminin kararları doğrultusunda özel ya da ek sayılar yayımlanabilir.

Genel Kurallar
Makaleler, Word (.doc, .docx) formatında, iki yana yaslı, bir buçuk satır aralığı, Times New Roman yazı tipi, 12 punto, tercihen 15 sayfa yazılmalıdır.

Dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında güncel TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.

Yazım düzeni, genel akademik makale yazım kurallarına uygun olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir dil kullanılmalıdır. Cümleler “edilgen” yapıda olmalıdır (‘yaptım’ ya da ‘yaptık’ şeklinde değil, ‘yapılmıştır’ gibi).

Türkçe karşılığı olmayan teknik ve yabancı dildeki terimlerin parantez içinde kısa açıklaması yapılmalıdır. Konu bütünlüğünün bozulmaması açısından bazı araştırma makalelerinde -makale metninin bu sınırlar içinde kalması kaydıyla- editör onayı ile bu kural esnetilebilir.

Araştırma makaleleri ve kısa bildiriler; “özet, giriş, materyal ve metotlar, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar”
Olgu sunumları; “özet, giriş, olgu, tartışma ve kaynaklar”
Derlemeler; “özet, giriş, sonuç ve kaynaklar” bölümlerini içermelidir.

Başlık Sayfası
Makalenin başlığı, sorumlu yazarı, çalışmaya doğrudan katkıda bulunan yazarların adları, soyadları, çalıştığı kurum, yazışma adresleri (şehir, ülke), mail adresleri ve ORCID numaraları yazılmalıdır. Çalışmayı destekleyen fon veya kuruluş varsa belirtilmelidir. Çalışma daha önce bir kongrede sunulduysa, kongrenin adı, zamanı (gün/ay/yıl) ve yeri belirtilmelidir.

Özet
Türkçe ve İngilizce özet, araştırma, kısa bildiri ve derleme makalelerinde 300 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmamalıdır. Türkçe ve İngilizce makale başlığı bulunmalıdır. Araştırmanın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonucunu içermelidir. Olgu sunumlarında bu bölümlere gereksinim yoktur. Editöre mektuplarda özete gereksinim yoktur. Mümkün olduğunca kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Eğer kullanılacaksa, kelimenin kısaltılmış hali ilk kullanımından hemen sonra parantez içinde verilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler özetin hemen sonrasında ayrı bir satırda verilmelidir. Çalışmayla alakalı tercihen 5 kelime ya da terim, anahtar kelime olarak kullanılabilir.

Giriş
Giriş bölümü çalışmanın dayanağını, neden gerekli olduğunu ve konuya ilişkin son literatürün özetini içermelidir. Bu bölümün sonunda ayrı bir paragraf olarak çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Materyal ve Metotlar
Çalışmayı diğer araştırmacılarında tekrar edebilmesi için bu bölümde yeterli bilgi verilmelidir. Çalışmada kullanılan hayvanların sayısı, yaşı, cinsiyeti, ırkı veya soyları belirtilmelidir. Deneylerde kullanılan tüm ürün veya ekipmanların kaynağı belirtilmelidir.

Bulgular
Bu bölüm deneyden elde edilen verileri içermelidir. Şekil (Grafik, Çizelge [zaman, iş akış vb.], Harita, Çizim ve Fotoğraflar) veya tablolarla desteklenebilir. İstatistiksel olarak önemli noktalar vurgulanmalıdır.

Tablolar
Her tablonun kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Tablo başlıkları ardışık olarak (Tablo 1, Tablo 2 gibi) isimlendirilmelidir. Tabloda kısaltma kullanılırsa, kısaltmaların açık ifadeleri tablonun altındaki dipnotta alfabetik sıraya göre verilmelidir. Tablo altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlamalıdır. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmamalıdır.

Şekiller (Grafik, Çizelge [zaman, iş akış vb.], Harita, Çizim ve Fotoğraflar)
Her şeklin kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Metin içinde ardışık olarak isimlendirilmelidir. Şekil 1, Şekil 2 gibi başlıklar şeklin altında yer almalıdır. Kısaltmalar kullanılıyorsa, bu kısaltmaların açık formu şeklin altına alfabetik sırayla yazılmalıdır. Mikroskobik resimlerde, uygun birimlerle birlikte bir ölçek çubuğu verilmelidir. Başka kaynaklardan kullanılan fotoğraf, resim veya grafikler için yazılı izin alınmalıdır. Tüm resim ve çizimler JPEG formatında hazırlanmalıdır.

Şekiller (Grafik, Çizelge [zaman, iş akış vb.], Harita, Çizim ve Fotoğraflar) numaralandırılmalı, metin içindeki değinmeleri bu numaraya göre yapılmalıdır.

Şekillerde (Grafik, Çizelge [zaman, iş akış vb.], Harita, Çizim ve Fotoğraflar) yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, açıklamalar 10 puntodan küçük olmamalıdır.

Şekillerin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlamalıdır. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmamalıdır.

Simge ve Kısaltmalar
Uluslararası standartlara ve TDK, TSE gibi ülkesel standartlara uygun kısaltma ve semboller kullanılabilir. Kısaltma metin içinde ilk defa kullanıldığında açık hali ile kullanılırsa, sonrakilerde açıklamaya gerek yoktur.

Tartışma
Bulgularda sunulan veriler tekrarlanmadan, kısaca yorumlanmalıdır.

Sonuç
Çalışmanın sonucu açıkça belirtilmeli ve alana katkısı vurgulanmalıdır.

Açıklamalar
Yazar (lar)ın; Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadesine, Katkı Oranı (çok yazarlı makalelerde araştırmacıların hangi aşamada nasıl katkısı olduğuna dair) beyanına, varsa Destek ve Teşekkür (kişi, kurum ve kuruluşlara) beyanına, Çatışma (kurum ve kuruluşlarla çıkar çatışması olmadığına dair) beyanına makale sonunda yer verilmelidir.

Kaynaklar
Çalışmada atıf yapılan kaynaklar metin içinde ve kaynaklar listesinde American Psychological Association (APA) formatına uygun olarak yazılmalıdır.

Açıklama

Yayın
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi’nde, dünyada ve Türkiye’de tarım, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri ile et ve süt sektörü temelinde gıda hijyeni ve teknolojisi, gıda güvenliği, hayvancılık ekonomisi, halk sağlığı, sağlıklı ve dengeli beslenme, beslenmenin önemi, biyokimya, mikrobiyoloji, AR-GE çalışmaları ve kalite yönetim sistemleri, helal gıda ve bu kapsamlardaki eğitimin rolü alanında, ulusal ya da uluslararası ilgi, uygulama içeren ve güncel bilgilere sahip bilimsel makalelere yer verilecektir.

Dergimizde yayımlanan yazılar sadece yazarlarının görüşlerini taşır. Et ve Süt Kurumu için bağlayıcı husus ihtiva etmez.

Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

Makale Ön Kabulü-Hakem Süreci
Makaleler, yenilikçilik, güncellik, bilime-ekonomiye-ülkemize katkı, bilimsel yöntemlere uygunluk, yazım dili gibi bazı kriterlere göre alan editörleri tarafından ön incelemeye-puanlamaya tabi tutulacak olup, olumsuz kanaat bildirilen makaleler değerlendirme sürecine alınmayarak reddedilecektir.

Dergiye gönderilen araştırma makalelerinde, makaleye konu araştırma verilerinin eski yıllara ait olmaması, güncel olmasına dikkat edilmelidir. 10 yıldan daha eski veriler içeren makaleler kabul edilmeyecek, 3-10 yıllık araştırma verilerini içeren makalelerin değerlendirmeye alınıp alınmamasında editör kurulu, alan editörü, hakem görüşlerine göre editör karar verecektir.

Makale başvurusu esnasında benzerlik raporu zorunlu değildir ancak editör süreç içerisinde ihtiyaç duyması halinde yazardan benzerlik raporu isteyebilir.

Dergimizde iki taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Makaleler, TR DİZİN kuralları gereğince, farklı kurumlardan olmasına özen gösterilmek suretiyle en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilecektir.

Editör, yazar tarafından yapılan hakem önerisini dikkate alıp almamakta serbesttir.

Dergimizin makale değerlendirme süresi ortalama 1 - 3 aydır.

Dergiye katkı sunan hakemlerin isimleri, kör hakemlik sisteminin sağlıklı işlemesi amacıyla her sayıda açıklanmaz, yılın en son dergisinde yer verilebilir.

Kabul Süreci
Hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve düzenleme süreç adımına alınan makale "Kabul Edilmiş Makaleler" başlığı altında kayıt altına alınır.

Bu bölümdeki makalelerin hangi sayıya alınacağına, makalelerin konu ağırlığı, derleme makalelerin yayımlanacak olan sayıda yer alacak makale sayısının yarısından fazla olmaması, hakem işlemlerinin tamamlanma sırası gibi hususlar dikkate alınarak editör tarafından karar verilir.

Sürecin tamamlanmış olması makalenin mutlaka yayımlanacağı anlamına gelmez, sayının yayıma açılmasına kadar olan sürecin her aşamasında editör makaleyi reddetme, yayıma almama hakkına sahiptir.

Makale Geri Çekme Süreci
Yazar, diğer tüm yazarların ıslak imzalı beyanatlarını almak, sisteme kaydetmek ve somut bir şekilde gerekçelendirilmesi koşulu ile makalesini geri çekme hakkına sahiptir.

Başvurudan dergi sayısı yayıma açılana kadarki süreçte geri çekme hakkı kullanılmak istenirse makale pasife alınır ancak dergi sayısı (erken görünüm dâhil) yayıma açıldıktan sonra makale sistemden kaldırılmaz, yazar tarafından gönderilen geri çekme gerekçeleri bir sonraki sayıda yayımlanır.

DergiPark sisteminin izin vermesi durumunda, makale başlığından önce “GERİ ÇEKİLDİ” ibaresi yazılarak makale dosyasına ek olarak geri çekme gerekçesi de sisteme kaydedilebilir.

Düzeltme Süreci
Makalenin DergiPark’ta yayıma açılmasından itibaren, hakem görüşü alınmış içerik hariç olması, maddi hatalar ve imla düzeltmelerini içermesi kaydıyla düzeltme talep edilebilir.

DergiPark’ta sayı yayımlandıktan sonra düzenleme/güncelleme yapma süresi 5 gündür. Daha sonra sayıda değişiklik yapılamaz. Değişiklik söz konusu olduğu durumlarda bir sonraki sayıda düzeltme yayımlanmalıdır.

Sayı yayıma açıldığında, yazarlar dâhil, tüm kullanıcılar DergiPark tarafından e-posta ile bilgilendirildiğinden ve yazar tarafından kontrol edilmesi beklendiğinden, erken görünüm de dâhil olmak üzere yayıma açılan makaledeki maddi hatalardan editör sorumlu tutulamaz.

Açık Erişim Politikası
Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Diğer Hususlar
Bir sayıda bir yazara ilişkin yer verilecek makale sayısı hususunda; Zorunlu haller ve ek/özel sayılar haricinde, tek yazar-ilk yazar olarak bir makale, ilave ikinci yazar olarak bir makale veya ikinci yazar olarak iki makale olmak suretiyle aynı yazara ait en fazla iki makaleye müsaade edilir.

Yayımlanmak için tarafımıza gelen makalelerin yayımlanıp yayımlanmamasına ve dergimizde nasıl yer alacağına Yayın Kurulu/Editör karar verir. Yayın Kurulu/Editör gerektiğinde makalelerde kısaltma ve düzeltme yapılmasını önerebilir.

Yazarlar, makalelerini dergimize göndermekle çalışmasının telif hakkından feragat ettiğini, makalenin özgün/orijinal olduğunu, herhangi bir başka dergiye yayımlanmak üzere verilmediğini, daha önce yayımlanmadığını kabul etmiş sayılır. (Telif Hakkı Devri Formu'na DergiPark dosyalar bölümünden / https://www.esk.gov.tr/tr/telifhakkidevriformu linkinden ulaşabilirsiniz.)

Yazarlardan başvuru esnasında Benzerlik Raporu istenebilir.

Yazarlarla, diğer tüm iletişim kanalları açık olmakla birlikte, DergiPark mesajlaşma bölümü üzerinden iletişim kurulacak, uyuşmazlık hallerinde bu alan ve e-posta mesajları dikkate alınacak, sözlü iletişim dikkate alınmayacaktır. Makale değerlendirme sürecinin her aşamasında yazarla başlatılan diyalog sürecinde yazara gönderilen mesajların bir aydan daha fazla süre ile cevaplanmaması durumunda editör tarafından diyalog süreci sonlandırılabilecek ve editör tarafından talep edilen hususlar karşılanmamış veya dikkate alınmamışsa makale reddedilebilecek, silinebilecektir.

Et ve Süt Kurumu bu yazım kurallarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Yapılan her değişiklik, değişiklikten sonraki süreçler için geçerli olacaktır.

Etik İlkeler
Dergimiz basın meslek ilkeleri ile TR DİZİN, DergiPark, YÖK, ÜAK vb. tarafından tavsiye edilen akademik dergi kriterlerine, bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyar.

Makaleler, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalı, araştırma makalelerinde ICMJE ve COPE’un editör ve yazarlar için uluslararası standartları ve diğer tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.

Makaleler, etik kurallara uygunluk konusunda YÖK ve ÜAK’ın Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne uygun olmalıdır. İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık gibi bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerden kaçınılmalıdır.

Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli, belgelendirilmeli, makale ile birlikte bu belgeler de sisteme yüklenmelidir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk sayfasında yer verilmelidir.

Makalenin dergimize gönderilmesi ile birlikte sorumlu yazar; Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğunu kabul eder.

Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

Makalelerde gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak yazılmalıdır. Makalenin yazar/yazarları, ihtiyaç hissederlerse çalışma kapsamında herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması olmadığını bildirebilir. Bu bildirimi makalenin sonunda “Çıkar Çatışması" başlığı altında belirtmelidirler. Çıkar çatışmasına şu örnekler verilebilir: İstihdam, ortaklık, danışmanlıklar, hisse senedi sahipliği, hizmet karşılığı ödenen ücretler, ücretli bilirkişilik, akrabalık veya yakın kişisel ilişkiler.

Hakemler, değerlendirdikleri makalede herhangi bir çıkar çatışması olduğundan şüphelendiklerinde değerlendirme süreci ile ilgili olarak dergi editörlüğüne bilgi vermeli ve gerekirse makale değerlendirmesini ret etmelidirler.

Editör ihtiyaç hissederse yazardan çıkar çatışması beyanı talep edebilir.TR Dizin Tarafından Etik Kurulla İlgili Açıklama

SORU : Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;

  • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
  • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
  • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi


SORU : Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU : TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilmektedir.

Ayrıca;

Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep etmez.