Issue: 20-21, 12/30/22

Year: 2022

Makaleler

Research Article

5. TATAR LİNGVO KÜLTÜRÜNDE HALI ve KİLİM

Research Article

8. TEKKELERDE BULUNAN KEÇE SECCADELER

Research Article

12. YÖRÜK ÇUVALLARI

Research Article

17. SARIKAMIŞ KİLİMLERİ

Arış Dergisi, 1997 yılından bu yana Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Türk halı sanatını  doğru biçimde tanıtmak,  korumak ve yaşatmak  amacıyla yayımlanmaya başlamıştır. 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan Arış, halı, düz dokuma ve  işleme sanatları ile ilgili özgün, bilimsel makalelere yer veren hakemli ulusal bir dergidir.

ARIŞ
YAYIN İLKELERİ

Genel İlkeler
Arış:
• Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelere yer veren ulusal, indexli, hakemli bir dergidir.
• Halı, dokuma ve işleme sanatları ile ilgili bilimsel makaleler, bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak yayımlanmamış bildiriler ve lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar ile ilgili metinleri yayınlar. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.
• Gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

Yazıların Değerlendirilmesi

• Makalelerin son teslim tarihi Haziran sayısı için 15 Ocak, Aralık sayısı için 15 Haziran’dır.
• Yazarlar makalenin içeriğinden sorumludur ve Arış’ın etik ilkelerine uymalıdır.
• Editör kontrolünden geçirilen makaleler, hakemlere gönderilmeden önce İntihal.net programı ile taranır. Çalışmaların benzerlik oranı %20' yi, tek kaynak benzerlik oranı %5’i geçmemelidir. Bahsi geçen oran belirtilen kıstasların üzerinde ise ilgili çalışma hakemlere gönderilmeyerek sorumlu yazara iade edilir.
• Arış’a gönderilen her yazı, ilk olarak editörler tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamında değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editör tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.
• Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için iki hakem görevlendirilir.
• Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.
• Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.
• Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Onaylanan makaleler yayın sırasına alınır ve yazarlara bilgi verilir.
• Makale yayına kabul edildikten sonra yazar makalesini genişletilmiş özetle beraber word formatında “Genel Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni” başlığı altında belirtildiği gibi düzenleyerek editörlüğümüze arisdergisi@akmb.gov.tr adresi üzerinden ulaştırmalıdır.
• Basım aşamasında, makale yazara gönderilir. Yazar gözden geçirir ve eğer düzeltme gerekli ise makale üzerinde göstererek dergiye geri gönderir.
• Yayımlanan yazılar için telif ödenir ve yayın hakları Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na devredilmiş sayılır. Bu devir, sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.

Yayın Dili
Arış’ın dili Türkiye Türkçedir. Gönderilecek makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Her sayının %20’sini geçmeyecek şekilde, İngilizce yazılmış makalelere de Türkçe özetleriyle birlikte yer verilebilir.
Genel Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni:
• Başlık içerikle uyumlu olup 12 kelimeyi geçmemeli, büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer makale bilimsel bir toplantıda sunulmuş veya lisansüstü tezden üretilmiş ise yıldızla başlığa ilintilendirilerek ilk sayfanın altına verilmelidir.
• Yazar adı başlığın altına yazılmalıdır.
• Sırasıyla görev unvanı, kurum adresi, e-posta bilgileri ve ORCID numarası bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.
Eğer başlığa da dipnot düşüldüyse isime iki yıldız verilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda da yazar sıralamasına göre bu bilgiler yazılmalıdır.

Örnek 1: Tek Yazarlı
Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
e-posta: abcdefg@marmara.edu.tr
ORCID: 0000-0000-0000-0000
Makale Türü: Araştırma makalesi
Makale Gönderim Tarihi: 00.00.2021 / Makale Kabul Tarihi: 00.00.2021
Örnek 2: iki veya Daha Fazla Yazarlı
Prof. Dr., Araştırma Görevlisi – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
e-posta: abcdefg@marmara.edu.tr / abcdefg@ankara.edu.tr
ORCID: 0000-0000-0000-0000 / 0000-0000-0000-0000
Makale Türü: Araştırma makalesi
Makale Gönderim Tarihi: 00.00.2021 / Makale Kabul Tarihi: 00.00.2021

• Gönderilen makalelerin başında, en az 200, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve genelden özele doğru sıralanmış 5-8 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Özet içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır.
• Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kağıt Boyutu: A4 Dikey
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 12, alıntılarda 12, özetlerde 10, dipnot ve kaynakçada 10 punto
Satır Aralığı: Metinde 1.5, dipnotlarda 1.

• Makale metninde göndermeler noktadan sonra numarası verilerek dipnot olarak sayfa altında yazılmalıdır.
• Yazıların uzunluğu 5000 sözcüğü geçmemelidir. Özel fontlar kullanılmamalıdır.
• Makalede yer alan fotoğraflar yüksek çözünürlükte (600 dpi / 2000 – 3000 px) ve baskı kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir.
• Metin içinde kullanılan görsel malzemeye gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılan yerde parantez içinde (Fotoğraf / Çizim / Şekil 1 vb.) ve ilgili görselin sayı numarası verilmelidir. Birden fazla görsele gönderme yapılacak ise ilgili numaralar tire ile ayrılarak belirtilmelidir. (Fotoğraf 1-2 vb.)
• Makalede kullanılan Fotoğraf / Çizim / Şekil / Tablo’ların altına görsel başlığı, koyu ve eğik olarak yazılmalıdır. Ardından iki nokta üst üste konulmalıdır. Örneğin: Fotoğraf:
• Başlıklar koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ara başlıkların koyu ve küçük harflerle yazılması gerekir.
• Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz.
• Doğrudan alıntılar “tırnak içinde” verilir. Alıntılar 4 satırdan fazla olduğunda, bloklama yöntemi kullanılır. Paragraf girintileri bir sekme; blok alıntılarsa iki sekme içeriden yazılır. Blok alıntılarda yazı karakterinin boyutu değiştirilmez; 12 punto ile eğik yazılır.
• İmla ve noktalama işaretleri için TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.

Kaynak Gösterimi
• Makaleler, The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography) atıf ve referans sistemi esas alınarak hazırlanmalıdır.
• Görsel malzemenin kaynağı (kişi, kurum, arşiv vs.) görselin altında parantez içinde belirtilmelidir.
• Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalı; atıf yapılmayan çalışmalara kaynakça kısmında yer verilmemelidir.
• Metin içi göndermeler ve Kaynakça örneklerde belirtildiği gibi olmalıdır:

Tek Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
Ad Soyad, Eser Adı, Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı, sayfa numarası.
1. Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992, s.45.
2. Gombrich, Sanatın Öyküsü, s.45.
Kaynakçada:
Soyad, Ad. Eser Adı. Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı.
Kaynakçada:
Gombrich, Ernst H. Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.

İki Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1.Bekir Koç ve Murat Baskıcı, Bozkırdan Sanayinin Başkentine, Ankara: Ankara Sanayi Odası Yayınları, 2013, s.25.
2. Koç ve Baskıcı, Bozkırdan Sanayinin Başkentine, s.23.
Kaynakçada:
Koç, Bekir. ve Baskıcı, Murat. Bozkırdan Sanayinin Başkentine. Ankara: Ankara Sanayi Odası Yayınları, 2013.

Üç Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. İlhan Ovalıoğlu, Cevat Ekici ve Raşit Gündoğ, Belgelerle Osmanlı Döneminde Ankara, İstanbul: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2014, s.104.
2. Ovalıoğlu, Ekici ve Gündoğ, Belgelerle Osmanlı Döneminde Ankara, s.110.
Kaynakçada:
Ovalıoğlu, İlhan, Cevat Ekici ve Raşit Gündoğ. Belgelerle Osmanlı Döneminde Ankara. İstanbul: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2014.


Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Günay Kut vd., Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007, s.104.
2. Kut vd., Kandilli Rasathanesi, s.125.
Kaynakçada:
Kut, Günay, Hatice Aynur, Cumhure Üçer ve Fatma Büyükkarcı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007.

Yazarla Birlikte Yayıma Hazırlayanı Olan Kitap:
Dipnotta:
1. Müjgan Üçer, Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı, haz., Evre Başar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2019, s.46.
2. Üçer, Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı, s.125.
Kaynakçada:
Üçer, Müjgan. Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı. haz., Evre Başar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2019.

Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:
Dipnotta:
1. Seton Lloyd, Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları, çev., Ender Varinlioğlu, Ankara: Tübitak Yayınları, 2003, s.150.
2. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları, s.143.
Kaynakçada:
Lloyd, Seton. Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları. çev., Ender Varinlioğlu. Ankara: Tübitak Yayınları, 2003.

Not: Yazar belli değilse; Eser adından önce hazırlayanın veya çevirenin adı dipnot veya kaynakça düzenine göre yazılarak, ardından haz.,/Haz., veya çev.,/Çev. yazılır.

Örnek:
Dipnotta:
1. Özdemir Nutku, çev., Romeo ve Juliet, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984, s.25.
2. Nutku, çev., Romeo ve Juliet, s.46.
Kaynakçada:
Nutku, Özdemir, Çev. Romeo ve Juliet. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.

Kitaptan Bir Bölüm:
Dipnotta:
1. Ziya Kenan Bilici, “Yazılı Belgeler-Maddi Kanıtlar: Selçuklu Arkeolojisi’nin Tarihsel Kaynakları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı Mimarlık ve Sanat, ed., Ali Uzay Peker ve Ziya Kenan Bilici, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2. bs., 2015, s.142.
2. Bilici, “Yazılı Belgeler-Maddi Kanıtlar: Selçuklu Arkeolojisi’nin Tarihsel Kaynakları”, s.54.
Kaynakçada:
Bilici, Ziya Kenan. “Yazılı Belgeler-Maddi Kanıtlar: Selçuklu Arkeolojisi’nin Tarihsel Kaynakları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı Mimarlık ve Sanat. Ed., Ali Uzay Peker ve Ziya Kenan Bilici. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2. bs., 2015.

Derleme Kitap:
Dipnotta:
1. İnan Kalaycıoğlulları, der., Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – 5 Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2018, s.104.
2. Kalaycıoğlulları, der., Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – 5 Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, s.124.
Kaynakçada:
Kalaycıoğlulları, İnan, Der. Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – 5 Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2018.

Derleme Kitapta Bir Bölüm (Kitap Bölümü):
Dipnotta:
1.Ayşe Durakbaşa, “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, der., Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, s.42.
2. Durakbaşa, “Cumhuriyet Döneminde”, s.30.

Kaynakçada:
Durakbaşa, Ayşe. “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler”. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. Der., Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998: 29-50.

Basılı Makale:
Dipnotta:
1. Beyhan Karamağaralı, “Türk Halı Sanatındaki Motiflerin Yorumu Üzerine”, Arış, 2 (1997), s.30.
2. Karamağaralı, “Türk Halı Sanatındaki Motiflerin Yorumu Üzerine”, s.32.
Kaynakçada:
Karamağaralı, Beyhan. “Türk Halı Sanatındaki Motiflerin Yorumu Üzerine”. Arış. 2 (1997): 28-39.

Not: Basılı veya elektronik makale ve kitaplarda, birden fazla yazarı olan eserlerde, kaynakçada yalnızca ilk yazar Soyad, Ad şeklinde belirtilir; diğer yazarlar Ad Soyad olarak sıralanır.

Elektronik Makale: Dipnotta:
1. Nezihe Seyhan, “Resurrection Day in Divan Literature”, Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory and Culture, 18/1 (2004), s.64. (erişim 12.08.2009).
2. Seyhan, “Resurrection Day”, s.71.
Kaynakçada:
Seyhan, Nezihe. “Resurrection Day in Divan Literature”. Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory and Culture. 18/1 (2004): 62-76. (erişim 12.08.2009).
Not: Kaynakçada elektronik makalelerin kolay erişilebilir olmasını önemsiyoruz. Bu nedenle yukarıdaki örnekteki gibi gömülü link olmasa da, yazarlarımızdan linkleri kaynakçaya örnekteki gibi eklemelerini rica ediyoruz.
Örnek:
Seyhan, Nezihe. “Resurrection Day in Divan Literature”. Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory and Culture. 18/1 (2004): 62-76. https://academic.oup.com/litthe/article-abstract/18/1/62/938042?redirectedFrom=fulltext. (erişim 12.08.2009).

Ansiklopedi Maddesi:
Dipnotta:
Yediyıldız, Bahaddin. “Osmanlılar Döneminde Tük Vakıfları ya da Türk Hayrat Sistemi.” Osmanlı Ansiklopedisi. 5. Cilt. (2000). s.17-33.
1. Osmanlı Ansiklopedisi, Bahaddin Yediyıldız, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, “Osmanlılar Döneminde Tük Vakıfları ya da Türk Hayrat Sistemi” maddesi.
2. Osmanlı Ansiklopedisi, “Osmanlılar Döneminde Tük Vakıfları ya da Türk Hayrat Sistemi” maddesi.
Kaynakçada:
Osmanlı Ansiklopedisi. Bahaddin Yediyıldız. 5 cilt. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999.
Çok bilinen ve isim benzerliği nedeniyle karışması mümkün olmayan ansiklopedilere dipnotlarda kısa şekilde atıf yapılır. Örnek Dipnot:
Encyclopaedia Britannica, 15th ed., “Salvation” maddesi.

Web Sayfası:

Dipnotta:
1. “Dünya Miras Listelerinde Türkiye”, Unesco Türkiye Milli Komisyonu, erişim 19 Ocak, 2015, http://www.unesco.org.tr/?page=15:64:1:turkce.
2. “Dünya Miras Listelerinde Türkiye”.
Kaynakçada:
Unesco Türkiye Milli Komisyonu. “Dünya Miras Listelerinde Türkiye”. Erişim 19 Ocak, 2015. http://www.unesco.org.tr/?page=15:64:1:turkce.

Tez:
Dipnotta:
1. Barihüda Tanrıkorur, “Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2000, s.112.
2. Tanrıkorur, “Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri”, s.118.
Kaynakçada:
Tanrıkorur, Barihüda. “Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri”. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2000.

Yayımlanmamış Konferans:
Dipnotta:
1. Ergün Laflı, “İbn-İ Battuta’nın İstanbul Seyahati” (Türk İslam Dünyasında Seyyahlar Ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöleninde Sunulan Bildiri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Ekim 13-15, 2016).
2. Laflı, “İbn-İ Battuta’nın İstanbul Seyahati”.
Kaynakçada:
Laflı, Ergün. “İbn-İ Battuta’nın İstanbul Seyahati” Türk İslam Dünyasında Seyyahlar Ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöleninde Sunulan Bildiri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Ekim 13-15, 2016.

• Örnek Makale Dosyası (Boş Makale Dosyası): Makalenizi aşağıda bulunan örnek dosya üzerinde düzenleyerek göndermeniz gerekmektedir. Bu örnek dosyada sayfa boyutu, kenar boşlukları, Yazım kuralları dergimiz standartlarına uygun olarak sunulmaktadır.
Örnek makale dosyası aşağıdadır.

BAŞLIK (12 sözcükten daha uzun olmamalıdır)*
Ad Soyad**

ÖZ
Makalenin başında, 200 ila 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. 10 puntoyla yazılan özetlerin altında genelden özele doğru sıralanmış 5 ila 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Özet ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dokuma, Kilim, Renk, Desen, Motif.


ABSTRACT
MAKALENİN İNGİLİZCE BAŞLIĞI BURAYA YAZILMALIDIR

Yayımlanmasına karar verilen makalelerin yazarlarından 500 ila 750 kelimelik genişletilmiş özet talep edilecektir. Genişletilmiş özet çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir.

Keywords: Weaving, Rug, Color, Pattern, Motive.


* Eğer makale bilimsel bir toplantıda sunulmuş veya lisansüstü tezden üretilmiş ise yıldızla başlığa ilintilendirilerek ilk sayfanın altına verilmelidir.
** Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
e-posta: abcdefg@marmara.edu.tr
ORCID: 0000-0000-0000-0000
Makale Türü: Araştırma makalesi
Makale Gönderim Tarihi: 00.00.2021 / Makale Kabul Tarihi: 00.00.2021


1. GİRİŞ
Yazılar A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıda, MS Word veya uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar ve başlıklar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı ve sayfalar sayfa sonuna ortalanarak numaralandırılmalıdır. Yazıların uzunluğu 5000 sözcüğü geçmemelidir. Özel fontlar kullanılmamalıdır.Makale metninde göndermeler noktadan sonra numarası verilerek dipnot olarak sayfa altında 10 punto yazılmalıdır.Fotoğraf 1: Makalede yer alan fotoğraflar yüksek çözünürlükte (600 dpi / 2000 – 3000 px) ve baskı kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir.
Metin içinde kullanılan görsel malzemeye gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılan yerde parantez içinde (Fotoğraf / Çizim / Şekil 1 vb.) ve ilgili görselin sayı numarası verilmelidir. Birden fazla görsele gönderme yapılacak ise ilgili numaralar tire ile ayrılarak belirtilmelidir. (Fotoğraf 1-2 vb.)
1.1. Ara Başlık
Başlıklar koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ara başlıkların koyu ve küçük harflerle yazılması gerekir.

1.2. Ara Başlık
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
KAYNAKÇA
Ahmet Mithat. Ahbar-ı Âsara Tamim-i Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir Bakış. Haz., Nüket Esen. İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003.
Bilici, Ziya Kenan. “Yazılı Belgeler-Maddi Kanıtlar: Selçuklu Arkeolojisi’nin Tarihsel Kaynakları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı Mimarlık ve Sanat. Ed., Ali Uzay Peker ve Ziya Kenan Bilici. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2. bs., 2015.
Dağdelen, İrfan, Hüseyin Türkmen ve Nergis Ulu. Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları, 2005.
Gombrich, Ernst H. Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
Hampson, Norman. Aydınlanma Çağı. Çev., Jale Parla. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1991.
Kalaycıoğlulları, İnan, Der. Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – 5 Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2018.
Karamağaralı, Beyhan. “Türk Halı Sanatındaki Motiflerin Yorumu Üzerine”. Arış. 2 (1997): 28-39.
Koç, Bekir. ve Baskıcı, Murat. Bozkırdan Sanayinin Başkentine. Ankara: Ankara Sanayi Odası Yayınları, 2013.
Köroğlu, Erol. Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918: Propagandadan Milli Kimlik İnşasına. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.
Laflı, Ergün. “İbn-İ Battuta’nın İstanbul Seyahati” Türk İslam Dünyasında Seyyahlar Ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöleninde Sunulan Bildiri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Ekim 13-15, 2016.
Lloyd, Seton. Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları. çev., Ender Varinlioğlu. Ankara: Tübitak Yayınları, 2003.
Nutku, Özdemir, Çev. Romeo ve Juliet. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.
Osmanlı Ansiklopedisi. Bahaddin Yediyıldız. 5 cilt. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999.
Ovalıoğlu, İlhan, Cevat Ekici ve Raşit Gündoğ. Belgelerle Osmanlı Döneminde Ankara. İstanbul: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2014.
Özyürek, Esra, Der. Hatırladıklarıyla ve Unuttuklarıyla Türkiye’nin Toplumsal Hafızası. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2001.
Sabuncu, Zeynep. “Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli”. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1983.
Tanrıkorur, Barihüda. “Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri”. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2000.
Unesco Türkiye Milli Komisyonu. “Dünya Miras Listelerinde Türkiye”. Erişim 19 Ocak, 2015. http://www.unesco.org.tr/?page=15:64:1:turkce.
Üçer, Müjgan. Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı. haz., Evre Başar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2019.

Etik İlkeler
Yayın Etiği
Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm tarafların (yazar, editör, hakem ve yayın kurulu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.

Bu etik ilkeler, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan kılavuzlar ve politikalara dayanmaktadır. ARIŞ Dergisi, yayın sürecinin her aşamasında tüm tarafların aşağıdaki etik sorumluluklarını benimsemeyi ve bunları yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Yayın Kurulunun Etik Sorumlulukları
Arış Dergisi Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Dergi Yayın Kurulu, aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

Arış Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Arış Dergisi Yayın Kurulu (Bundan sonra, “Yayın Kurulu”) ve Editörler/Editör yardımcıları sorumludur.

Yayın Kurulu, yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korumakla ve yayımlanmış her kopyanın kaydını saklamakla yükümlüdür.

Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde intihal.net intihal önleme programı aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır.

Yayın Kurulu, gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.

Yayın Kurulu, Arış Dergisinin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak için öneri verirler.

Yayın Kurulu, derginin tüm sayılarındaki makalelere ücretsiz olarak elektronik ortamda erişime açık tutar.

Editörler/Editör Yardımcılarının Etik Sorumlulukları
Arış Dergisi, editör ve yardımcı editörleri, açık erişim olarak COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors", "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve “Code od Conduct” rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Editörler/Editör Yardımcıları, dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlanmasından sorumludur.

Editörler/Editör Yardımcıları, makale ve dergi yayım sürecinde fikrî mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla ve intihalle ilgili önlemleri almaktan sorumludur.

Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.

Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.

Editörler/Editör Yardımcıları, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.

Editörler/Editör Yardımcıları, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.

Editörler/Editör Yardımcıları, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.

Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.

Editörler/Editör Yardımcıları, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.

Editörler/Editör Yardımcıları, yazar, hakem veya okurlardan gelen şikâyetleri dikkatle inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Arış dergisine gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sistemi (YAYSİS)’nden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin çalışma alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Arış dergisinin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.

Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.

Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir, hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler; raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.

Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.

Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.

Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.

Yazar(lar)ın herhangi bir kötüye kullanımları durumunda (örn, intihal ya da benzer etik dışı faaliyetler) ilgili editörü hemen bilgilendirmelidirler.

Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Arış Dergisine makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”ne yer alan bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlere (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, diğer etik ihlal türleri) aykırı olmamalıdır.

Gönderilen makaleler belirtilen çalışma alanlarına uygun özgün çalışmalar olması beklenmektedir.

Yazar(lar)ın makalesinde yararlandığı tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

Yazar(lar) çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayımlanmış çalışma Arış’a gönderilemez.

Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.

Yazar(lar) yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.

Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.

Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.

Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Arış Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda arisdergisi@akmb.gov.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Uluslararası COPE kriterlerini benimseyen açık erişimli bir dergidir.