Güncel Sayı

Cilt: 13 Sayı: 1, 26.01.2024

Yıl: 2024

Editörden

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

Derleme

Diş hekimliği bilimleri ile ilgili bütün alanlarda, özellikle klinik uygulamalar ve klinik uygulamalara ışık tutacak nitelikteki araştırmalara öncelik vererek, diş hekimliğinde gerçekleşen çalışmalar, gelişimler ve değişimleri kanıta dayalı olarak sağlık bileşenlerine sunmak.

Ankara Diş hekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi’nde diş hekimliği alanındaki orijinal deneysel ve klinik araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöryel yorum/tartışmalar, bilimsel mektuplar, teknik notlar, editöre mektuplar, odanın bilimsel faaliyetleri ile ilgili haberler ve duyurular yayınlanır.

YAZIM KURALLARI


Derginin yayın dili Ocak 2024 tarihinden itibaren İngilizcedir.


Yazarlardan, göndermiş oldukları makalenin daha önce yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş veya herhangi bir dergide değerlendirme aşamasında olmadığını beyan etmeleri istenmektedir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulan özetlerin gönderim sırasında belirtilmesi zorunludur. Yazarlar, gönderim ve hakem değerlendirmesi sürecinde makalenin tüm sorumluluğunu üstlenirler. Etik beyanı gerektiren ancak ETİK KURUL Kurum adı, karar tarihi ve kimlik numarası belirtilmeyen ORİJİNAL ARAŞTIRMA MAKALELERİ değerlendirmeye alınmayacaktır. Yazarlar, tüm olgu sunumları ve gerekli tüm çalışmalar için imzalı bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmelidir. Bilgilendirilmiş onamlar sisteme ayrı bir pdf dosyası olarak yüklenmelidir. Etik Beyannameler, Gereç ve Yöntem bölümünde Etik Kurul adı, karar tarihi ve kimlik numarası ile birlikte verilmeli ve sisteme ayrı bir pdf dosyası olarak yüklenmelidir. Her makalenin benzerlik raporu ile birlikte mutlaka İngilizce proofreading sertifikasınında sisteme pdf dosyası olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci
ADO Klinik Bilimler Dergisi, değerlendirme süreci boyunca hem hakemin hem de yazarın kimliklerinin birbirinden gizlendiği anlamına gelen çift-kör değerlendirme sürecini kullanır. Bu nedenle yazarların makale dosyalarının kimliklerini açığa çıkarmayacak şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Editörler hakemleri derginin online sistemi üzerinden davet edecek, hakemlerin kabulü sonrasında değerlendirme süreci başlayacaktır. Hakemler dergi sistemine giriş yaparak ilgili dosyaların indirilmesi ve öneri süreci davetini kabul ederler. İncelemeler için izin verilen süre: 4 hafta olup, editöryal süreç gerektiği takdirde değiştirilebilir.

KABUL EDİLEN MAKALE TÜRLERİ
Orijinal araştırma makalesi: Başlıklar, Özet (İngilizce ve Türkçe), Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller ve Şekil açıklamaları.
Derleme: Derlemelerin Gereç ve Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma bölümlerini içermesi gerekmemektedir; ancak ilgili diğer başlıkları içerebilir.
Olgu sunumu: Başlık (Uzun ve kısa), Özet (İngilizce ve Türkçe), Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç,
Teşekkür, Kaynakça, Tablolar, Şekiller ve Şekil Açıklamaları
Teknik not: Başlık, Özet, Giriş, Sonuçlar, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller ve Şekil açıklamaları (gerekli ise)
Editöre Mektup: Başlık, Özet, Giriş, Sonuçlar, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller ve Şekil açıklamaları (gerekli ise)

MAKALE HAZIRLAMA

a- Her yazı normal ve düz yazı tipinde (12 punto Times New Roman), 1,5 satır aralıkla iki yana dayalı olarak yazılmalı ve tüm sayfalar orta alttan art arda numaralandırılmalıdır.
b- Her paragrafta satır girintisi kullanılmalıdır.
c- Latince terimler veya tür adlarında italik karakterler kullanılmalıdır. (örn. in vitro, Staphylococcus aureus).
d- Birimler ve kısaltmalarda, uygun olduğu durumlarda Uluslararası Birimler Sistemi (SI: http://www.bipm.org/en/si/) kullanılmalıdır. Yaygın olarak kullanılan birimler için kısaltma örnekleri şunlardır: yıl-y, hafta-hf, saat-sa., dakika-dk., saniye-sn., gram-g, litre-L, mikrolitre-µL, metre-m, Celsius derece-°C vb. Türkçe kısaltmalar dizini için Türk Dil Kurumu'nun internet sitesine bakmalıdır. (TDK; http://www.tdk.gov.tr).
e- Ondalık sayılarda ayırıcı olarak nokta (.) kullanılmalıdır ve rakam ile birim arasında boşluk bırakılmalıdır. (örn. 12,3 mm, 37 °C ) Yüzde değeri verirken değer ile yüzde işareti arasına boşluk bırakılmamalıdır (örn. %0,2).
f- Kısaltma standart bir ölçü birimi olmadığı sürece, metinde ilk geçtiği yerde parantez içindeki kısaltmanın ardından açık bir şekilde belirtilmeli ve metin boyunca aynı kısaltma kullanılmalıdır.
g-Çalışmada kullanılan malzeme/ekipmanın kaynağı ilk bahsedildiğinde belirtilmelidir (isim, üretici, şehir, eyalet (varsa), parantez içinde ülke). Aynı ürüne ilişkin daha sonraki alıntılarda menşei belirtmeye gerek yoktur. Daha önce belirttiğiniz firmanın ürettiği başka bir üründen bahsederken sadece firmayı belirtmeniz yeterlidir.

BAŞLIK SAYFASI
Başlık sayfası aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a- Makalenin başlığı (İngilizce ve Türkçe)
b- 5 kelimeyi geçmeyen kısa bir başlık. (İngilizce ve Türkçe)
c- Yazarların akademik dereceleri dahil tam adları. Yazarların bağlı oldukları kurum (şehir ve ülke dahil), soyadlarından sonra üst simge numarası verilerek adlar satırının altında belirtilmelidir.
d- Tüm yazarların ORCID tanımlayıcıları. Bir tane almalı veya https://orcid.org/ adresinden kendinizinkini kontrol etmelisiniz.
e- Sorumlu yazarın iletişim bilgileri (posta adresi, iş telefonu, cep telefonu numaraları ve e-posta adresi)
f- Makalenin türü (orijinal araştırma makalesi, editöre mektup, olgu sunumu…)
g- Özet ve ana metinde ayrı ayrı yer alan kelime sayısı (şekil açıklamaları, tablo başlıkları ve kaynaklar hariç), kaynak, şekil ve tablo sayıları.
h- Finansman kaynağı (hibe numarası, protokol numarası vb. belirtiniz)
i- Teşekkür (makalenin herhangi bir bilimsel etkinlikte daha önce sunulmuş olması)
j- Etik inceleme kurulu bilgilerini (tam ad, tarih ve numara) burada ve metinde belirtin. Onay belgesinin dijital kopyası, gönderim sırasında ayrı bir belge olarak sisteme yüklenmelidir.
k-Kayıt sitesi (örn., clinicaltrials.gov), kayıt numarası, kayıt tarihi ve internet bağlantısı (önerilen) dahil olmak üzere klinik araştırma kayıt bilgileri.

ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER:
Özet, makalede yer alan bilgileri yansıtmalı ve makalenin ana metninde yer almayan bilgileri içermemelidir. Özet, şu başlıklar kullanılarak yapılandırılmalıdır: Araştırma makalesi için Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular ve Sonuç; olgu sunumları için Giriş, Vaka raporu ve Sonuç. Derlemeler, teknik notlar ve editörlere mektupta herhangi bir başlık bulunmamalıdır.
Özet ve anahtar kelimeler hem İngilizce hem de Türkçe olarak sunulmalıdır. Anahtar kelimeler Medical Subject Headings (MESH: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) ve Türkiye Bilim Terimleri (TBT; http://www.bilimterimleri.com) arasından seçilmelidir. MESH indeksi Türkçe olup alfabetik sıraya göre listelenmeli ve noktalı virgülle (;) ayrılmalıdır. Anahtar kelimeler başlık ve özetten seçilmemelidir çünkü bunlar otomatik olarak indekslenir; bunun yerine ana metinden seçilmelidir.

GİRİŞ
Ana fikir ve önemi anlatılmalıdır. Hiçbir sonuca, tartışmaya ve veriye yer verilmemelidir. Bölümün son paragrafında çalışmanın amacı açıkça belirtilmeli ve varsa araştırma hipotezi verilmelidir.
GEREÇ ve YÖNTEM
Tüm ticari ürün ve cihazların menşei açıklanmalı ve ticari isimleri ve kaynakları belirtilmelidir (isim, üretici, şehir ve ülke).
Bu bölümde etik onay belirtilmelidir (onay alınan Etik Kurul'un tam adı, onay tarihi, onay numarası yazılmalıdır). Varsa, bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.
Gözlemsel veya deneysel çalışmalarda katılımcıların (hastalar, kontrol grupları dahil laboratuvar hayvanları) seçimine ilişkin dahil etme ve hariç tutma kriterleri açıklanmalıdır.
Bu bölümün son paragrafında, istatistiksel analiz ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. İstatistik terimleri ve sembolleri tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar yazılımı belirtilmelidir.
BULGULAR
İstatistiksel bulgular rapor edilmelidir, ancak bunların tartışılmasından veya yorumlanmasından kaçınılmalıdır. Gerekiyorsa tablo, grafik veya illüstrasyonlardan yararlanılmalıdır. Bu bölümde gerekli ise alt başlıklar kullanılabilir.
TARTIŞMA
Araştırmanın bulgularını tartışılmalı ve diğer çalışmalarla uyumu veya uyumsuzluğu belirtilmeli ve çalışmanın sınırlılıklarına yer verilmelidir. Giriş ve sonuç bölümlerinde verilen bilgilerin tekrarından kaçınılmalıdır.
SONUÇ
Bu bölümde yazarlar çalışmanın sonuçlarını kısaca ve net bir şekilde sıralamalı ve çalışmanın temel mesajlarını belirtmelidir. İstatistiksel ayrıntılara yer verilmemelidir.
TEŞEKKÜR
Çalışma bir hibe ya da başka bir fonla desteklenmişse bu bölümde destekleyen kuruluşun adı ya da hibe numarası verilmelidir.
ÇIKAR ÇATIŞMASI
Herhangi bir çıkar çatışması olmadığı belirtilmelidir.

KAYNAKLAR
ADO Klinik Bilimler Dergisi'nde alıntıların etiketlenmesi Vancouver sistemine göre yapılır. Kaynaklar ana metinde üst simge Arap rakamlarıyla ardışık olarak belirtilmelidir. Tam referans listesi numara sırasına göre verilmelidir.
Dergilerin başlıkları MEDLINE için İndekslenen Dergiler listesinde kullanılan stile göre kısaltılmalıdır. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals)
Yayınlanmamış veriler veya kişisel iletişimler referans olarak kabul edilmez.
Metinde alıntı yapma örnekleri:
…önceki bir çalışmada belirtildi.1
…önceki çalışmalarda belirtildi.2,4-6,8
Yılmaz9 tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmada şöyle bildirildi:
Yılmaz ve Akın tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada10 şu rapor edildi:
Yılmaz ve ark.11 tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada şu rapor edilmiştir:

Standart dergi makalesi
1. Erkmen E, Şimşek B, Yücel E, Kurt A. Sagittal split ramus osteotomileri sonrası farklı tespit yöntemlerinin üç boyutlu sonlu elemanlar analizi kullanılarak karşılaştırılması: Bölüm 1: İlerleme cerrahisi-posterior yükleme. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34:551-8.

Altıdan fazla yazarlı standart dergi makalesi
2. Tüter G, Kurtiş B, Serdar M, Aykan T, Okyay K, Yücel A, vd. Hem kronik periodontit hem de koroner arter hastalığı olan hastalarda ölçeklendirme ve kök düzeltme ve alt antimikrobiyal doz doksisiklinin hastalığın oral ve sistemik biyobelirteçleri üzerine etkileri. J Clin Periodontol 2007;34:673-81.

Tez
3. Kayaoğlu G. Endodontik hastalık açısından Enterococcus faecalis’in Kahve ve direnç çıkışının incelenmesi [tez]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2007.

Kitap ve kitapta bölüm
4.Okeson JP. Temporomandibular Bozuklukların ve Tıkanıklığın Yönetimi. 7. baskı. Louis, Missouri: Elsevier Mosby; 2013.s. 171- 174                                                                                       

5. Alaçam A. Pedodontik Endodonti. Alaçam T, Editör. Endodonti. 1.baskı. Ankara: GÜ Yayınları; 1990. s.809-859.

TABLOLAR ve ŞEKİLLER
Tüm tablo ve şekiller ana metinde yer alma sırasına göre Latin rakamlarıyla ardışık olarak numaralandırılmalı ve ayrıntılı olarak tartışılmalıdır. Yazılarda tablo ve şekiller ana metnin sonunda Kaynaklar kısmından sonra verilmelidir.
Tüm şekiller yüksek kalitede JPG, PNG, PDF veya TIFF formatında olmalı ve gönderim sırasında ayrı bir belge ile yüklenmelidir. Histopatolojik görüntülerde kullanılan renklendirici ve büyütme miktarı belirtilmelidir.
Kişi görüntülerinin yer aldığı yazılarda, bunların kullanılması için yazılı izin alınmalı ve yazıyla birlikte sunulmalıdır.
Tablo hazırlanırken ADO Klinik Bilimler Dergisi'nde daha önce yayınlanmış makaleler örnek olarak alınabilir. Tüm tabloların tablonun üst kısmında bir başlığı bulunmalı ve birlikte yüklenmelidir. Kısaltmalar, istatistiksel bilgiler (p değerleri veya istatistiksel analiz yöntemi vb.) tablonun altına dipnot olarak verilmelidir. Gerektiğinde yıldız işareti veya üst simge kullanılmalıdır.
Bir yazıdaki tablo ve şekillerin toplam sayısı 6’yı geçmemelidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI FORMU (ICMJE FORMU)

Dosyanın tamamını indirmek için lütfen tıklayın.

TELİF HAKKI FORMU VE YAZAR SÖZLEŞMESİ
Makale dosyalarının yükleme aşamasında telif hakkı formu ve yazar sözleşmesini indirebilirsiniz. 

ADO Klinik Bilimler Dergisi, esas olarak Türkiye'de diş hekimliğini geliştirmeyi amaçlar (ayrıntılar için bkz: Amaç & Kapsam). Hedef okuyucu kitlesi araştırmacılar, diş hekimleri, diş hekimliği eğitimcileri ve öğrenciler olmak üzere esasen diş hekimliği mesleği içerisinde yer alanlardır.
Makale gönderimlerinde ve yayımlanma sürecinde yazarlardan 'yayın katkı payı' alınmamaktadır. Dergide yayımlanan makalelerin indirilme istatistikleri makaleye ait üstveri sayfasında paylaşılmaktadır.
Dergimiz ULAKBİM TR DİZİN ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.
Etik Kurul Onayı
Bu dergide insan unsuru taşıyan, insandan elde edilen materyal ve veri kullanılarak yapılan her türlü araştırma için (çekilmiş insan dişleri de dahil olmak üzere) Etik Kurul onayı gereklidir. ADO Klinik Bilimler Dergisi, gerekli hallerde hasta tarafından imzalanmış ‘bilgilendirilmiş onam’ belgesini zorunlu görür. İnsan unsuru içeren tıbbi araştırmalarda ADO Klinik Bilimler Dergisi, Helsinki Deklarasyonunda belirtilen etik prensiplere bağlıdır.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ADO Klinik Bilimler Dergisi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayını aramaktadır. Hayvanların National Research Council tarafından yayınlanmış olan Guide for the Care and Use of Laboratory Animals adlı rehbere göre muamele edilmeleri tavsiye edilir. (http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12910)

Makalelerde etik kurul onayının alınma tarihi ve karar sayısının belirtilmesi ve olgu sunumlarında aydınlatılmış onam alındığına dair beyan cümlesinin eklenmesi gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci
Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanarak gönderilen makaleler değerlendirmeye kabul edilir:
Makale ilk olarak Editör ve/veya Editör Yardımcısı tarafından görülür. İçerik veya nitelik olarak uygun görülmeyen makaleler bu aşamada reddedilir.
Konuya bağlı olarak, makale, çıkar çatışması bulunmayan bir Yayın Kurulu üyesine dergiye uygunluğu ve değerlendirmeye alınıp alınmaması açısından danışılabilir.
Yayın Kurulu üyesi tarafından değerlendirmeye alınması tavsiye edilmezse, gerekçeleri yazara iletilerek makale reddedilir.
Yayın Kurulu üyesi tarafından değerlendirmeye alınması tavsiye edilirse, makale önce İstatistik Editörüne danışılır, ardından teknik standardizasyon kontrolü için Teknik Editöre gönderilir. Bilimsel değerlendirme süreci Editör veya bir Yardımcı Editör tarafından yönetilir.
Bu aşamada makale en az iki hakeme yönlendirilir. Hakemler makaleyi olduğu haliyle kabul etme, düzeltme isteme veya red tavsiyelerinde bulunabilirler. Hakemler arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde makale başka hakem(ler)e yönlendirilebilir. Makale ancak hakemlerin istediği düzeltmeler yerine getirildiği takdirde yayına kabul edilir; hakemlerin değerlendirmelerini dikkate alarak nihai karar editöre aittir.
Çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirinin kimliğinden habersizdir.
‘Çıkar çatışması’ ve varlığında değerlendirme kuralları
World Association of Medical Editors (WAME) çıkar çatışması kapsamını şöyle tanımlamıştır: “Medikal yayıncılık bağlamında çıkar çatışması, yayın sürecinde yer alan iştirakçinin (yazar, hakem, veya editör) yayın sürecindeki sorumluluklarını önemli derecede etkileyecek bir durum içerisinde olmasıdır. Yayın sürecindeki sorumluluklar arasında akademik doğruluk, araştırmanın tarafsız yürütülmesi ve rapor edilmesi, ve karar veya yargıların dürüstlüğü sayılabilir. Yayın süreci ise makalenin gönderilmesi, hakemlik süreci, editöryal karar, ve yazar-hakem-editör arasındaki iletişimi kapsar.”
Çıkar çatışması tipleri çok çeşitli olmakla birlikte, en sık görülenleri: finansal bağlar, akademik nedenler, kişisel ilişkiler, politik ve dini inançlar ve kurum üyelikleridir (http://wame.org/conflict-of-interest-in-peer-reviewed-medical-journals). Çıkar çatışmasının bulunması bir makalenin yayımlanamayacağı anlamına gelmez; ancak, bu durumun kontrol altında tutulmasını ve okuyucuya açıklanmasını gerekli kılar. Dergimizde çıkar çatışması beyanatı zorunludur.
Kişisel ilişki nedenli çıkar çatışması halinde makale başvurusunun değerlendirilmesi (kurum-içi mesai ortaklığı, ast-üst ilişkisi, arkadaşlık, vs.)
Dergimizde en sık karşılaştığımız çıkar çatışması tipi kişisel ilişki nedenli çıkar çatışmasıdır. Bu durumda, çıkar çatışması bulunan kişinin editöryal süreçten çekilmesi esas alınır (WAME; abstaining from decisions where COI might arise)
Bu durumda Editör ve Yardımcı Editörler arasından çıkar çatışması bulunmayan biri süreci rutin yolla yürütür.
Tümünün çıkar çatışması olması durumunda, makale bir Yayın Kurulu Üyesine değerlendirmeye alınıp alınmaması bakımından danışılır (çift-kör). Üye olumsuz cevap verirse, yazara Yayın Kurulu imzasıyla red cevabı gönderilir. Üye olumlu cevap verirse, bir editör atanır ve makale değerlendirmeye alınır. Karar aşamasında hakem tavsiyesi belirleyici olur. Kabul kararı için tüm hakemlerin veya çoğunluk hakemin pozitif tavsiyesi gerekir, veya red için ise tam tersi gerekir.
Editör veya Yardımcı Editörden gelen makale başvurusunun değerlendirilmesi
Bu derginin editörleri aktif araştırma içindedirler ve her biri potansiyel yazardır. Bir gönderide yazarın bu kişilerden biri olması durumunda, o kişi değerlendirme süreç yönetiminin dışında tutulur, ve gündemi kendi başvuruları olan editöryal tartışma toplantılarına katılamazlar (WAME; exclusion of those with COI from the process; e.g., reviewer or editor)
Makale, bir Yayın Kurulu Üyesine değerlendirmeye alınıp alınmaması bakımından danışılır (çift-kör). Üye olumsuz cevap verirse, yazara Yayın Kurulu imzasıyla red cevabı gönderilir. Üye olumlu cevap verirse, bir editör atanır ve makale değerlendirmeye alınır. Karar aşamasında hakem tavsiyesi belirleyici olur. Kabul kararı için tüm hakemlerin veya çoğunluk hakemin pozitif tavsiyesi gerekir, veya red için ise tam tersi gerekir.
Yayın Sıklığı
Bu dergi yılda 3 sayı şeklinde yayımlanır.
Yayın sırası, makale kabul tarihine göredir.
Açık Erişim Politikası
ADO Klinik Bilimler Dergisi açık erişimli olup ücretsiz şekilde online olarak ulaşılabilmektedir.
Yayın Etiği ve Yayın Malpraktis Açıklaması
ADO Klinik Bilimler Dergisi yayıncılık görevini yüksek standartlarda yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu, en başta birtakım etik ilkelerin benimsenmesini gerektirmektedir. Bu anlamda ana kaynak, Committee on Publication Ethics (COPE; Yayın Etiği Komitesi) tarafından yayımlanan Yol Göstericilerdir.
Düzeltmeler, Geri Çekmeler ve Editöryal Endişe İfadeleri
Düzeltmeler: Yayınlanan materyalde bulguları büyük ölçüde etkilemeyen bir hata tespit edilmesi durumunda (örneğin, yanlış yazar listesi, eksik bir resim, yanlış sunulan formül), bir sonraki sayıda düzeltme yayınlanacaktır. Düzeltme Erratum (yazarın hatası için) veya Corrigendum (yayıncının hatası için) şeklinde olacaktır. Erratum ve Corrigendum sayfa numaralandırılmış olacak, derginin İçindekiler listesinde listelenecek ve orijinal makaleye atıf yapılacaktır.
Geri Çekme: Makalenin ulaştığı sonucu etkileyecek büyük bir bilimsel hata varsa veya mesleki etik kuralların ihlali söz konusuysa, Editör ve/veya yazar tarafından geri çekilebilir. Bu hatalar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çoklu gönderim, fazladan yayın, intihal, sahte veri üretimi, dürüst hata (ör. hesaplama hataları, deneysel hatalar) bulunur. Bu durumda, bir sonraki sayıda "Geri Çekme: [makale başlığı]" başlıklı bir geri çekme notu yayınlanacaktır (sayfa numaralandırılmış şekilde). Bu not, derginin İçindekiler listesinde listelenecektir. Geri çekme metni, makalenin neden geri çekildiğini açıklayacak ve orijinal makaleye bir link verecektir. Orijinal pdf makalesi derginin web sitesinde saklanacak, ancak makalenin her sayfasına "Geri çekildi" şeklinde bir filigran eklenecektir.
Değerlendirmede olan veya kabul edilmiş ancak yayınlanmamış makaleler için yazarlar geri çekme talebinde bulunabilirler. Bu durumda, geri çekme nedenini açıklayan, tüm yazarlar tarafından onaylanmış ve imzalanmış bir geri çekme talep mektubu Editöre gönderilmelidir.
Endişenin İfadesi: Yayınlanan bir makalenin içeriği hakkında sağlam gerekçelere dayanan endişeler varsa ve editör okuyucuları bu makalenin içerdiği potansiyel yanıltıcı bilgiler konusunda uyarmak istiyorsa, dergide bir editöryal Endişe İfadesi yayınlanabilir.
Makale kaldırma: Nadiren hakaret, başkalarının yasal haklarının ihlali, mahkeme kararları, makale içeriğinin oluşturabileceği ciddi sağlık riskleri vb. gibi koşullar durumlarda, bir makale çevrimiçi veri tabanından kaldırılabilir. Bu durumda, makale başlığı ve yazar adları (metaveri) web sayfasında saklanacak ve makalenin yasal nedenlerle kaldırıldığını belirten bir bildirim yapılacaktır.
İntihal Kontrolü
Bu dergide makaleler değerlendirme öncesinde intihal için incelenirler (iThenticate).

Yazar İsimleri Hakkında

Makaleye katkısı bulunan tüm yazarların isimleri, makalenin Dergipark sistemine yüklendiği esnada sırası ile sistem üzerinde ve kapak sayfasında sorumlu yazar tarafından belirtilir. Telif Hakkı Formu ve Yazar Sözleşmesinin isim sırasına uygun şekilde sisteme yüklenmesi zorunludur.  Ayrıca her yazar için Çıkar Çatışması Formu (ICMJE Formu) ıslak imzalı olarak taratılıp sisteme yüklenmelidir. Makalenin kabul edilmesi ve DOI numarasının alınmasından sonra yazar ekleme/çıkarma ve isim sırası değişikliği yapılmayacaktır.


İtiraz
Yazarlar reddedilen makaleleri için itirazda bulunabilirler (örneğin: değerlendirme sırasında teknik bir hata yapıldığını düşündüklerinde veya bir noktanın hakemlerin gözünden kaçtığını düşündüklerinde, vb). İtiraz mektubu adoklinikbilimler@gmail.com adresine elektronik olarak gönderilmelidir. İtirazın yapılacağı tek adres Yayın Kuruludur ve e-posta ile başvuru dışında başka iletişim yolu kullanılmamalıdır. Yazarlar mektuplarında itiraz nedenlerini yeteri ayrıntıyla açıklamalı, hakem ve/veya Editörün yorumlarına madde madde cevap vermelidir. Bu aşamada düzeltilmiş makale gönderilmemelidir.
İtiraza karşı yapılan değerlendirme sonucu alınan karar kesindir. Öncelik her zaman yeni makale başvurularındadır. Dolayısıyla itiraz süreci uzun sürebilir.
Editöryal Süreç için İletişim
Editöryal süreç hakkında tüm sorular Yayın Kuruluna yazılı olarak adoklinikbilimler@gmail.com elektronik-posta adresi yoluyla iletilmelidir.
Reklam
Bu dergide ticari reklam kabul edilmemektedir.

ADO Klinik Bilimler Dergisi'ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmektedir. ADO Klinik Bilimler Dergisi ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmakta ve herhangi bir baskı ücreti alınmamaktadır.