Sayı: 12 (Özel Sayı), 31.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS) yayın hayatına 2017 yılında başlamıştır. Dergi 2017 yılı itibariyle Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, hakemli akademik bir dergidir.

AKSOS, özgün araştırmalar, derleme makaleler, yorum, kitap eleştirisi gibi çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimsel bilgi birikimine ve alışverişine katkı sağlayan açık erişimli bir platform olmayı hedeflemektedir. Bir sosyal bilimler enstitüsü dergisi olarak, AKSOS dergiye kabul edilen çalışmaları dar bir disiplinle, metodolojiyle (nitel vs. nicel gibi) ya da yaklaşımla sınırlandırmamakta; sosyal bilimlerin tüm alanlarından özgün çalışmaları değerlendirmeye almaktadır. AKSOS, uzun vadede özenli, derinlikli, nitelikli, alanda etkisi yüksek çalışmalara özgürce ve ücretsiz olarak erişmeye imkan sağlayan bir platform olmayı amaçlamaktadır.

AKSOS; sosyal bilimler ilgili hemen her alandan özgün ve nitelikli çalışmayı değerlendirmeye almaktadır. AKSOS; iktisat, işletme, maliye, pazarlama, sosyal politika, çalışma ilişkileri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, hukuk, davranış bilimleri, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, eğitim bilimleri, coğrafya, iletişim bilimleri, sosyoloji, felsefe, antropoloji, sanat ve tasarım, yabancı diller ve edebiyatları, dil bilim, din bilimleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları, turizm, gerontoloji, gastronomi ve mutfak sanatları, spor bilimleri vb. gibi alanlarda –bunlarla sınırlı olmamakla birlikte– üretilen Türkçe ve İngilizce çalışmaları yayınlayarak Türkiye’de bu alandaki birikime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yazıların Gönderilmesi

Belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar, yazar/yazarlara ait özgeçmiş ve ORCID numaraları ile birlikte, Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Dergipark sistemine erişimi olmayan yabancı yazarlar, çalışmalarını aksosdergi@gmail.com adresine e-posta yoluyla göndermelidir.

Yazı Teslim Kuralları

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (AKSOS) Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalar sarih bir akademik dille yazılmalı, açıkça ve tutarlı bir biçimde metin içinde ifade edilmiş kuramsal ve yöntemsel arka plana sahip olmalıdır.

AKSOS'a gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 6.0 stilinde hazırlanmalıdır.

Makaleler; Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet (150-200 kelime), İngilizce özet (150-200 kelime), Türkçe anahtar kelimeler (5 adet), İngilizce anahtar kelimeler (5 adet), giriş, kavramsal arka plan, yöntem, analiz/bulguların tartışılması, sonuç, teşekkür ve kaynakça kısımlarından oluşmalıdır.

Başlık;

içerik ile uyumlu olmalı, yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalı, yazar adı yer almamalıdır. Ayrı bir kapak sayfasında yazarlar, isimlerini, tam ve açık kurum adreslerini, telefon ve faks numaralarını ve elektronik posta adreslerini bildirmelidirler. Bu bilgiler, hakemlere gönderilmeyecektir.

Özet;

gönderilen makalelerde 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce Öz (Abstract), en fazla beş anahtar kelime (hem İngilizce hem Türkçeleri) olmalıdır. Bir toplantıda tebliğ edilmiş ancak yayımlanmamış olan bildirilerde toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.

Ana Metin;

12 punto ile 1.5 satır aralığında yazılıp, Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Yazıların uzunluğu konusunda kesin bir sınırlama olmamasına karşın, en fazla 9000 sözcük, ideal bir yazı uzunluğu olarak varsayılmaktadır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar koyu (kalın) değil eğik harflerle (italik) yazılmalıdır. Alıntılar tırnak içerisinde verilmeli, beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride blok halinde ve 1 satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır.

Bölüm Başlıkları;

yazı, giriş bölümüyle ikinci sayfadan başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır.

Notasyon ve Kısaltmalar;

ilgili bilim alanının standart notasyon ve kısaltmaları olmalı veya metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda, notasyon ve kısaltmalar Giriş bölümünde veya bu bölümü izleyen ayrı bir bölüm içinde verilebilir.

Şekiller ve Tablolar;

tüm çizimler, haritalar, grafikler, fotoğraflar vb. şekil olarak değerlendirilmelidir. Şekiller, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde “Şekil 1.” şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil için uygun bir başlık kullanılmalı ve başlık şeklin altına numarasıyla birlikte yazılmalıdır. Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolara metin içinde numaralarıyla “Tablo 1.” şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık tablonun üzerine numarasıyla birlikte yazılmalıdır.

Sorumluluk Beyanı

Çalışmalar gönderilirken yazarların aynı zamanda “Sorumluluk Beyanı Formu” yüklemeleri gerekmektedir.

Etik Kurul Onayı

TUBITAK ULAKBIM TR Dizin Kriterlerine göre insanların veya hayvanların denek veya veri kaynağı olarak kullanıldığı tüm araştırmalar için etik kurul onayının alınması ve makale başvurusu sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Etik kurul onayı bulunmayan çalışmalar iade edilecektir.

İntihal Raporu

Çalışmalar gönderilirken yazarların çalışmaya ilişkin intihal raporlarını (TURNITIN, ITHENTICATE, intihal.net vb.) yüklemeleri gerekmektedir. AKSOS, gerekli görüldüğü takdirde kendi bünyesinde intihal raporu alma hakkını saklı tutar.

AKSOS, yaygın olarak kabul edilen yayın standartlarını korumak ve gerektiğinde etik dışı eylemleri bertaraf etmek için Yayın Etiği Komitesi (COPE) standartlarını takip etmeye çalışır ve araştırma bütünlüğü ve dürüstlüğünü korumak için ilkelerine bağlı kalır. Gönderim, inceleme ve yayın süreçlerinde yer alan tüm tarafların sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

Yayın Kararları

Dergiye gönderilen yazıların hangilerinin yayımlanacağına karar vermek baş editör ve ilgili alan editörlerinin sorumluluğundadır. AKSOS'a gönderilen tüm makaleler, bilimsel esasa göre ve yalnızca baş editör ve ilgili alan editörlerinin etik açıdan uygun bulmaları halinde değerlendirilecektir. Editörler, yazarların ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı veya siyasi felsefesi gibi konularda ayrım gözetmeksizin editoryal süreci yürütecektir. Gönderilen çalışmanın bilimsel değerine ve derginin kapsamıyla olan ilgisine dayalı bir karar verilecektir. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal konular da dikkate alınacaktır.

Gizlilik

Editör ve herhangi bir editoryal personel, gönderilen bir çalışma hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler ve başka bir editör danışmanı dışında hiç kimseye açıklayamaz.

Açıklama ve çıkar çatışmaları

Gönderilen bir çalışmada yer alan yayınlanmamış materyaller, hiçbir şekilde editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmayacaktır.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

Editoryal kararlara katkı


Hakem değerlendirmesi, editöre ve yayın kuruluna editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazara çalışmasını geliştirmesi noktasında hizmet edebilir.

İvedilik

Bir makalede rapor edilen araştırmayı gözden geçirme konusunda kendini yetersiz hisseden veya kısa sürede değerlendirmesinin imkansız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre haber vermeli ve inceleme sürecinden çekilmelidir.

Gizlilik

İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe, başkalarına ifşa edilmemeli veya tartışılmamalıdır.

Nesnellik standartları

Değerlendirmeler nesnel olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel olarak eleştirilmesi uygun değildir. Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidir. Hakemlerin, hayvanların kötüye kullanımı veya kötü muamelesi, insan katılımcıların yanlış yönlendirilmesi veya nefret söylemi, ırkçılık, cinsiyetçilik, engellilik vb. gibi her türlü ayrımcı söylem dahil olmak üzere olası araştırma etiği ihlalleri ile ilgili her türlü etik kaygıyı ifade etmesi beklenir.

Kaynakların tanınması

Hakemler, makalede atıfta bulunulan ilgili yayınlanmış çalışmalara referans bölümünde atıfta bulunulmadığı durumları belirlemelidir. Diğer yayınlardan elde edilen gözlem veya argümanlara ilgili kaynağın eşlik edip etmediğini belirtmelidirler. Hakemler, incelenmekte olan makale ile kişisel bilgilerine sahip oldukları diğer yayınlanmış makaleler arasında herhangi bir önemli benzerlik veya örtüşme olduğunda editöre bildirecektir.

Açıklama ve çıkar çatışması


Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlardan, şirketlerden veya makalelerle ilişkili kurumlardan herhangi biriyle rekabetten, işbirliğinden veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri dikkate almamalıdır.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Raporlama standartları


Özgün çalışmanın yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir dökümünü ve çalışmanın öneminin nesnel bir tartışmasını sunmalıdır. Hileli veya bilerek yapılmış yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Veri erişimi ve saklama

Yazarlardan, editör incelemesi için makaleleriyle birlikte çalışmalarının ham verilerini sağlamaları istenebilir ve mümkünse verileri kamuya açık hale getirmeye hazır olmalıdır.

Özgünlük, intihal ve kaynakların tanınması

Yazarlar yalnızca tamamen özgün eserler sunmalı ve başkalarının eserlerini ve/veya sözlerini uygun şekilde alıntılamalı veya atıfta bulunmalıdır. Gönderilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da atıfta bulunulmalıdır.

Çoklu, tekrar eden veya eşzamanlı yayın

Genel olarak, temelde aynı araştırmayı ele alan makaleler birden fazla dergide yayınlanmamalıdır. Aynı çalışmanın aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi yayın etiği ihlali olarak kabul edilir.

ETİK KURUL İZNİ

AKSOS, aşağıdaki özellikleri taşıyan tüm araştırmalar için yazarların kurumlarının ilgili kurullarından Etik Kurul İzni almalarını şart koşar;

- Anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney veya görüşme teknikleri kullanılarak insan katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde klinik çalışmalar,
- Hayvan çalışmaları,
- Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamına giren geriye dönük retrospektif çalışmalar,

Yazar(lar), araştırmanın insan katılımcılarından alınan “Bilgilendirilmiş Onam Formu”nu sunmalıdır.

Yazar(lar), ilgili sahiplerinden ölçek, anket, fotoğraf vb. kullanımı için izin almalı ve belirtmelidir.

YAZAR(LAR)IN DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ HAKLARI

AKSOS DERGİSİ’ne gönderilmiş bir çalışmanın çift-kör hakemlik ve değerlendirme sürecinde derginin editoryal ve değerlendirme kararına itiraz etmek isteyen yazarlar; derginin çevrimiçi yayın ofisine itiraz mektubu ile ulaşabilir ve itirazın gerekçesini açık bir şekilde belirtebilir.

Yazar, itiraz mektubunda karara neden katılmadığını detaylandırabilir. İtiraz başvurusunda bulunan yazarlardan red kararına katkıda bulunan editörün ve/veya hakemlerin yorumlarına spesifik yanıtlar vermesi beklenmektedir.

Yazar, derginin dikkate almasını istediği yeni bilgi veya verileri sağlamakla yükümlüdür.

Yazar, bir hakemin değerlendirme sürecinde teknik hatalar yaptığına inanıyorsa kanıt sunmalıdır. Yazar, bir hakem ile bir çıkar çatışması içinde olabileceğini düşünüyorsa kanıt sunabilir.

İtirazı aldıktan sonra, derginin editörü, başvurunun niteliğine bağlı olarak, alan editörleri ve danışma kurulu ile işbirliği içinde itiraz başvurusunu tekrar değerlendirebilir. 

AKSOS DERGİSİ, açık erişim modelini benimsemektedir. Dergi içeriğine açık erişim, internet üzerinden hakemli akademik dergi makalelerine sınırsız erişim sağlama uygulamasıdır. AKSOS tarafından yayınlanan tüm özgün yayınlar, yayınlandıktan hemen sonra çevrimiçi olarak ücretsiz ve kalıcı olarak erişilebilir durumdadır.

Açık erişim yayın modeli, dergi ve yazar açısından;

- Kolay, ücretsiz ve sınırsız erişilebilirlik ve yüksek görünürlük,
- Araştırma makalelerinin titiz ve ayrıntılı hakem değerlendirmesi,
- Yüksek atıf sayısı gibi pek çok avantaj sağlamaktadır.

Bu bağlamda, AKSOS DERGİSİ, dergiye gönderilen bir çalışmayı editoryal işleme almak için ya da yayımlamak için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde yayımlanan çalışmalar için yazarlara ya da çift-kör hakemlik sürecinde görev alan hakemlere herhangi bir ücret ödenmemektedir.

TELİF HAKKI HÜKÜMLERİ

Yazarlar, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde (AKSOS) yayınlanan makalelerinin telif haklarına sahip olmaya devam etmektedirler ve bu çalışmaları,

- makaleyi kullandıklarında yayının orijinal kaynağına (AKSOS) atıfta bulunmak,
- makalenin AKSOS web sitesinde açık erişimli olarak erişilebilir kalacağını kabul etmek şartıyla başka herhangi bir çalışmanın (kitap, derleme vs.) parçası olarak yeniden yayınlayabilirler.

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)