Cilt: 15 Sayı: 2, 22.04.2022

Yıl: 2022

Makaleler


DERGİMİZ HAKKINDA


Amaç
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz çevrimiçi bir dergidir. 
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), 21. yüzyılda bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanabileceği bir eğitim sisteminin kurulmasında etkin rol sahibi olmayı hedeflemektedir. Bu anlamda, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG) teori ve pratiği diğer bir deyişle araştırma ve uygulamayı ortak bir zeminde buluşturmayı hedeflemektedir.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), temel eğitimden yükseköğrenime eğitimin her kademesinde sorunlar üzerine çalışmaları uluslararası ve özgün bir platformda bir araya getirerek Türkiye’deki eğitim politikalarını tartışmaya açmayı ve düzenlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), bilim insanları ve öğretmenlerin güncel araştırmaları takip edebileceği ve akademik gelişimlerini sağlayabileceği bir mecra oluşturma gayretindedir.

Kapsam

Bu amaçlar doğrultusunda Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG);

 • Temel eğitimden yükseköğrenime eğitimin herhangi bir kademesindeki mevcut durumu, sorunları ve olumlu yönlerini irdeleyen,
 • Eğitimin tüm paydaşlarına (öğrenci, öğretmen, akademisyen, yayıncı, eğitim planlamacısı vb.) ilişkin konuları inceleyen,
 • Eğitim paydaşlarının akademik, sosyal, kültürel ve duygusal tüm gelişimlerini inceleyen ve irdeleyen,
 • Türkiye’deki ve diğer dünya ülkelerindeki sorunlara değinen veya Türkiye ile diğer ülkelerdeki eğitim sistemleri üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yapan,
 • Teoriyi pratikle birleştirebilme potansiyeline sahip her türlü uygulamayı teorik ya da deneysel olarak okuyucuyla buluşturmayı hedefleyen,
 • Eğitim sorunları üzerine teorik ve uygulama model önerilerinde bulunan çalışmalar yayımlamaktadır.

Yayın Sıklığı
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.

Genel Biçim Özellikleri

 • Dergimizin yayın dili İngilizcedir. Dergimize göndermek istediğiniz makaleleri Makale Şablonuna göre hazırlayınız. Şablon makaleye ulaşmak için tıklayınız. Başlık sayfası için tıklayınız!
 • Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır. Derginin hiçbir geliri olmadığı için yazarlar tüm dizgileme, sayfa düzeni, dil kontrolü ve çeviri hizmeti noktasında sorumluluk üstlenmek durumundadır.
 • Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Makale gönderimi esnasında yazarlar açık erişim politikasını, Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansının gerekliliklerini ve KEG’in etik ilkelerini kabul etmiş olur.
 • Dergimize sayfa sınırı çok katı olmamakla birlikte 6000 kelimeden az 10000 kelimeden fazla olmaması tavsiye edilmektedir.
 • Makalenizin özgünlüğü teyit etmek için makaleniz özgünlük tespit yazılımı tarafından kontrol edilebilir. Yüksek benzerlik oranları, editör reddine neden olmaktadır.
 • Dergimiz herhangi bir etik tartışmaya mahal vermemek adına makalesi yayımlanmış bir yazarın tekrar gönderim yapmasını tavsiye etmemektedir.

Başvurunun Bölümleri, Etik Kurallar ve Atıf Biçimi
 • Dergimizde katı biçim kuralları bulunmamaktadır fakat tüm çalışmalar çalışmanızı ifade edecek Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Şablonda da belirtildiği üzere 150-200 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet hazırlanması gerekmekte, bunu 3 ila 5 kelime arasında anahtar sözcük izlemelidir.
 • İnsan katılımcıları içeren çalışmalardaki verileri sunan tüm gönderiler için KEG, çalışmanın uygun bir kurumsal inceleme kurulu veya etik komitesi tarafından resmi inceleme ve onay almasını talep etmektedir. Bu resmi inceleme ve onay gönderinin Yöntem kısmında ifade edilmelidir.
 • Eğer çok yazarlı bir makale kabul edilirse KEG, her yazarın makaleye katkıda bulunduğu kısmı ayrıntılarıyla açıklayan bir sorumluluk beyanı sağlamasını ister.
 • Teşekkür kısmında (Acknowledgements) yazarlar araştırma sırasında yardım sağlamış kişileri (dil desteği sağlayan, yazma sürecinde yardımcı olan ya da makaleye okuma yapan vb.) ya da kurumları ve finansmanı ifade etmelidir.
 • Hem metin içerisinde hem de kaynakçada Publication Manual of American Psychological Association (APA) (7. Baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları yani APA 7.0 uygulanmalıdır.
 • Her bir ek, kaynakçadan sonra eklenmelidir.
 • Metin içinde vurgulamak istediğiniz kısımları kalın yani bold ile değil “…” işareti veya italik ile belirtiniz.

Değerlendirme
 • Dergimize gelen makaleler intihal taramasından geçmektedir. Editör gönderinin dergi politikasına uygun ve hakem değerlendirmesi için yeterli olduğunu düşünürse ilgili alan editörüne atar ya da kendisi hakem atayabilir. Uygun ve nitelikli çalışmalar konu alanında uzman ve farklı üniversitelerde çalışan en az 2 hakeme gönderilir. 
 • Değerlendirme yapmaları için hakemlere 15 gün süre tanınır ve bu süre editör ve/veya alan editörleri tarafından uzatılabilir. Sürecin uzaması durumunda editör ve/veya alan editörleri yeni hakem atayabilir.
 • Hakem değerlendirmeleri olumlu sonuçlanır ise editör ve/veya alan editörleri hakem görüşlerini dikkate alarak kabul etme ya da dergi kalitesini ve prestijini korumak adına makul gerekçe(ler) göstererek makale reddetme yetkisine sahiptirler.
 • Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında düzeltmelerle kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde, makalenin hakem görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmelerinin yapılması amacıyla yazar(lar)a gönderilmesine ve yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirilmesi durumunda yayınlanmasına karar verilir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına dair kanaat oluşmaz ise makale reddedilebilir.
 • Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi durumunda üçüncü bir hakemin belirlenmesine ve üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda editör ve/veya editörler kurulu tarafından makalenin yayınlanmasına veya reddine karar verilir.
 • Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin olumsuz (Red) görüş gelmesi durumunda makalenin reddine karar verilir. Bu kararı editör ve/veya alan editörlerinin değiştirmeye yetkisi bulunmamaktadır.
 • Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir.


Etik Politikası
Editörler:

Yazarlar:

 • daha önce bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanması üzere başka bir yere gönderilmemiş çalışmalar göndermelidir.
  sadece çalışmaya entelektüel açıdan katkı sağlamış yazarları eklemelidirler.
 • İstendiğinde işlenmemiş veri, onam formları ve izin formları gibi ekstra dökümanlar sunmaya hazır olmalıdır.
 • Tek seferde sadece bir dergiye makale eklemelidir.

Hakemler:

 • yansız ve gizli olarak uzmanlık alanındaki makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • makaleleri yapıcı ve nazik bir şekilde hakaretten kaçınarak değerlendirmelidir.
 • makaleleri cinsiyet, din ve siyaset ayrımı gözetmeksizin nesnel bir şekilde içerik bakımından değerlendirmelidir.

Telif Hakkı Politikamız
 • Yayımlanmak üzere dergimize gönderdiğiniz çalışmalar daha önce bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanması üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Yazarlar makale gönderimi esnasında yazarlar açık erişim politikasının, Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansının gerekliliklerini ve KEG etik kabul eder. Ayrıca yazarlar gönderim yaparak çalışmalarının telif hakkını KEG’e devrettiğini kabul etmiş olurlar.
 • Yazarlar telif haklarını KEG’e devrettiği için bundan sonra ilgili çalışma ile ilgili süreçler KEG Editörler Kurulu tarafından yürütülür. Dolayısıyla çalışmasını geri çekmek isteyen Yazar(lar) dergiye bir geri çekme formu imzalayıp göndermelidirler. Geri çekme talepleri KEG’in Editör Kurulu tarafından incelenip karar bir hafta içinde Yazarlara bildirilecektir.
Yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:
 • Patent hakları,
 • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
 • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
 • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
 • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sayfalarında veya üniversitelerinin açık arşivinde bulundurma hakları.

Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.