Makale Değerlendirme Süreci

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan tüm makaleler (orjinal araştırma makalesi, derleme vb.) önce Dergi editörlüğü tarafından, daha sonra en az 2 (çift kör akran değerlendirmesi) hakem tarafından yapılan değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Makale Yayın Süreci

1. Yazar tarafından yazılmış makaleler, dergi yazım kurallarına göre hazırlanarak sunulur.

2. Dergiye sunulan makaleler, Dergi editörlüğü tarafından yapılan ön değerlendirmeye tabi tutulur (dergi yazım kurallarına uygunluk, bilimsellik ve intihal). Bu aşamada makale editörlük tarafından reddedilebilir, revizyon istenebilir veya hakem değerlendirmesine tabi tutulması kararına varılabilir.

3. Hakem değerlendirmesine tabi tutulmasına karar verilen makaleler, makale konusu ile ilgili en az 2 hakem değerlendirmesine sunulur.

4. Makale yazarları hakemleri, hakemler de yazarları bilmezler.

5. Hakemler, makaleleri dergi yazım kuralları, bilimsel kalite, ulusal/evrensel bilime ve pratiğe katkı gibi alanlarda değerlendirir.

6. Makale, hakem tarafından yapılan inceleme sonrasında makalenin reddedilmesi, revizyonu veya kabulü ile ilgili bir tavsiye ile birlikte Editöre gönderilir.

7. Editör, yazara bildirilmek üzere hakem önerileri doğrultusunda bir karara varır.

8. Makale, hakem raporları ile birlikte yazara geri gönderilir.

9. Editör, makalenin yazar tarafından yapılan revize edilmiş son halini aldıktan sonra gerekli kontrolleri yapar ve kabul yazısı vererek makaleyi baskı sırasına alır.

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.