Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi yılda 2 kez (Mart ve Ekim) yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide sanatın tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılara yer verilir. Dergide yer alan tüm makalelere ücretsiz açık erişim sağlanmaktadır. Ayrıca dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimini (BOAI) desteklemektedir. Bu dergi, kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır.

Yazarlar, makalenin dergi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı altında lisanslanacağını kabul ederler.

Yayın Politikası
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
1. Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmemiş orijinal makale olmalıdır.
2. Editörler kurulu yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir.
3. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar teknik değerlendirme aşamasına geçtikten sonra Çifte Kör Hakemlik (Peer Review) sürecine girerek, yayın kurulunun uygun gördüğü en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerin herhangi birinden olumsuz rapor gelmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Üçüncü hakemden gelen rapor doğrultusunda ve editör kararı ile yazının yayınlanması uygun görülürse dergide basılır. Hakemlerin değerlendirme süresi 20 gündür.
4. Yayın için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle dergiden çekmek isteyen yazarlar ön kontrol aşamasında Dergipark sistemi üzerinden geri çekme işlemini kendileri yapabilirler. Ön kontrol aşamasını geçmiş yazıların geri çekilmesi için, editöre sistem üzerinden geri çekme talebi bildirilmelidir.
5. Dergiye gönderilen yazılar için telif devir hakkı formu doldurulmalıdır. Yazılar için telif hakkı ödenmez.
6. Yazıların, Türkçe ve İngilizce yazım kuralları ile APA 7 yazım formatına uygun olması gerekmektedir.
7. Dergiye gönderilen makalelerde her yazara ait Orcid Id belirtilmesi zorunludur.
8. Dergiye gönderilen makaleler benzerlik oranı için “Crossref Similarity Check Powered by iThenticate” ile kontrol edilmektedir. Benzerlik oran sınırını (%20) aşan makaleler hakeme yönlendirilmeden reddedilir.

Etik İlkeler
Dergiye gönderilen makalelerin, uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygunluğu ilkesine dayalı olarak bilimsel yazılarda ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)' un editör ve yazarlar için uluslararası standartları dikkate alınmaktadır.

Yazarlar için
1. Yazarlar gönderdikleri makalelerin detaylı değerlendirme sürecine tabi tutulmasını kabul etmiş sayılırlar.
2. Makalede isimleri bulunan yazarlar makaleye yaptıkları katkıyı editörlüğe bildirmek zorundadırlar.
3. Yazarlar, makalelerini dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp göndermelidirler.
4. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen herhangi bir makalede isimleri bulunan yazarlar, makaledeki her türlü verinin gerçek ve orijinal olduğunu beyan etmiş sayılırlar.
5. Yazarlar, hakem değerlendirmesine tabi tutulmuş makaleleriyle ilgili hakemlerin ve editörlüğün istediği her türlü düzeltmeyi yapmakla yükümlüdürler.
6. Nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen ve anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak verileri toplanan her türlü araştırma için Etik Kurul Onayı alınması zorunludur. Makalenin Yöntem kısmında Etik Kurul Onayı alınan kurum, tarih ve onay numarası belirtilmelidir.
7. Yazarlar, başka kaynaklardan alınan veya kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymakla yükümlüdürler.
8. Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.

Hakemler için
1. Makale değerlendirmesinde görev yapan hakemler objektif ve tarafsız olarak değerlendirme yapmalı ve makale hakkındaki görüşlerini açık ve anlaşılır bir dille ifade etmelidirler.
2. Makale yazarları veya makaleyi destekleyen kurum ve kuruluşlar ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunan hakemler durumu editörlüğe bildirerek, makale değerlendirmesinde bulunmamalıdırlar.
3. Hakemler değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini kimseyle paylaşamazlar.
4. Düzeltme isteyerek makalenin yayınlanabileceği yönünde kanaate varan hakemler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makaleyi yeniden inceleme hakkına sahiptirler.
5. Hakemler değerlendirdikleri makaledeki bilgilerin yayınlanmış başka bir makaledeki bilgilerle benzerlik gösterdiğini belirlemeleri halinde, durumu Dergi Editörlüğüne derhal bildirmelidirler.

Editör ve Editör Kurulu için
1. Makalelerin ön değerlendirmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılır.
2. Makaleler değerlendirilmek üzere Yayın Kurulu tarafından en az iki hakeme gönderilir. Danışman raporlarına bağlı olarak Yayın Kurulu, makalelerin kabulüne, reddine veya düzenlenmesine karar verir.
3. Yayın Kurulu, yayımlanmamış makalelerin verilerini hiçbir şekilde şahsi işleri için kullanamaz ve bu verileri hiçbir şekilde paylaşamaz.
4. Makale değerlendirme süreci tamamlandığında, editör kararı sorumlu yazara iletir.
5. Editör, bir makalenin kabulüne ya da reddine karar verirken, makalede ismi bulunan kişi ya da kişilerle olan çıkar çatışmasından etkilenmemelidir.

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.