Yazım Kuralları

Dergimize gönderilecek yazıların aşağıdaki şekil özelliklerini taşıması yayın birliği açısından zorunludur.

Metin boyutu, sayfa kenar boşlukları 2,5 cm (sağ, sol, üst, alt) olacak şekilde Times New Roman 10 pnt ve 1 satır aralıklı verilmelidir. Paragraf başları boşluk verilmeden sol başa yaslı başlatılmalıdır. Satır aralığı seçeneklerinden satır öncesi ve satır sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Tablo, grafik ve görsel numaraları kalın ve düz karakterle verilmelidir. Tablo, grafik ve görsel açıklamaları ise, bir satır alttan italik karakterle verilmelidir. Figürlere ait numara ve açıklamalar sola dayalı olarak gösterilmelidir. Tablo, grafik ve görsellere ait tüm numara ve açıklamalar, bu figürlerin üstünde gösterilmelidir. Tüm figürler sola dayalı olarak yerleştirilmelidir. Tablo, grafik ve görsel açıklamalarında tüm kelimelerin baş harfi büyük harfle başlatılmalıdır. Harici kaynaklardan alınan tablo, grafik ve görsellerin altında sola dayalı olarak referans gösterilmelidir. Tablo içeriği 8 pnt olarak belirlenmelidir. Tablolarda sütun çizgileri kaldırılmalı sadece satır çizgileri gösterilmelidir. Ayrıca tablolarda satır aralığı 1pnt’ya düşürülmeli ve satır öncesi ve sonrası boşluklar 0 nk olmalıdır.

İlk sayfada, Türkçe makale isminin (18 punto) ve İngilizce makale isminin (14 punto) kelimelerinin ilk harfi büyük diğer harfler küçük karakterle verilmelidir. Hiçbir başlıktan önce satır boşluğu bırakılmamalı, sadece satır aralığı seçeneklerinden satır öncesi ve satır sonrası 6nk ayarlanmalıdır. Makale eğer tez, bildiri v.b. başka bir çalışmadan üretilmişse ilk sayfada yazar isim ya da isimlerinden hemen sonra üslü gösterim şeklinde ve 9 pnt olarak verilmelidir. Yazar isim ya da isimleri İngilizce başlığın altında Bold (Koyu) 11 pnt, Ünvan, Kurum, e-mail ve Orcid Id bilgileri ise yazar isminin hemen altında 9 pnt karakterle verilmelidir. Öz ve Abstract 8 pnt ve 1 satır aralığı ile oluşturulmalıdır. Öz bölümünde araştırmanın amacı, çalışma grubu, yöntem ve elde edilen sonuçlarla ilgili öz bilgilere mutlaka yer verilmelidir. Özet 250 kelimeyi geçmemelidir. Öz ve Abstract altında en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime mutlaka belirtilmelidir.

Makaleler 1. Bölüm Giriş bölümü, 2. Bölüm Yöntem bölümü, 3. Bölüm Bulgular ve Yorum bölümü ve 4. Bölüm Sonuç, Tartışma ve Öneriler bölümü olarak düşünülmeli; Ana bölüm başlıkları (1, 2, 3 gibi), 1. derece alt başlıklar (1.1, 1.2 gibi) ve 2. derece ve üstü alt başlıkların tamamı (1.1.1, 1.1.2, 1.1.1.1 gibi) sola dayalı ve kelimelerin baş harfleri büyük harfle başlatılmalıdır. Ana bölüm başlıkları ve 1. derece alt başlıklar düz karakterle, 2. derece alt başlıklar italik karakterle verilmelidir.

Metin içerisindeki alıntılarda dipnot kullanılmamalı, alıntıların tamamında (dolaylı ya da dolaysız) Yazar soyadı, Yayın yılı, s. sayfa no kuralına uyulmalıdır [Örneğin (Sönmez, 1998, s. 76)]. Doğrudan ya da dolaysız alıntılarda, yapılan alıntı 40 kelimeyi geçmiyorsa tırnak içerisinde gösterilmeli; 40 kelimeyi geçiyorsa sıkıştırılmış paragraf olarak (paragrafın tamamı soldan 1 tab (1 cm) içeriden verilerek ve tırnak işareti koyulmadan gösterilmelidir.

Kaynakça ve varsa görsellerin kaynakçası açık şekilde belirtilmeli; metin içerisinde yapılan alıntılar ile kaynakça birebir örtüşmelidir. Kaynakçada, gösterilen kaynak bir satırı geçiyorsa, iki ve daha sonraki satırlar 0.5 cm içeriden verilmelidir. Makale yazım düzenine ait bir şablon dergi sayfası üzerinde mevcuttur. Yazarlar makale şablonunu indirip hazırlayacakları makaleyi bu şablon içerisinde oluşturup gönderim sağlamalıdır. Kaynak gösteriminde, gönderilen makaleler APA 7 formatına uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Makale şablonuna, yazım kurallarına ve kaynak gösterme kurallarına uygun olarak hazırlanmayan makaleler, ön kontrol aşamasında hakem değerlendirmesine yönlendirilmeden elenecektir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazara aittir. Referanslar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gösterilmelidir.

Süreli Yayınlar:
Makalenin doi numarası varsa bu numara yoksa erişim adresi linki verilmelidir. Süreli yayınlarda uyulması gereken genel referans biçimi şu şekildedir:
Soyisim, A. A., Soyisim, B. B., & Soyisim, C. C. (Yıl). Yazının başlığı. Süreli Yayının Başlığı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı. Doi ya da URL
Örnek:
Can, D. (2009). Geçti bu demde cihandan Piri Mimaran Sinan… İSMEK El Sanatları Dergisi, 10(8), 24-37. http://ismek.ist/files/ismekOrg/File/ekitap/el_sanatlari/elsanatlaridergisi8y.pdf
Uray, G., & Gümüş, D. (2017). Aksaray ili Güzelyurt ilçesinde Tanrıça Tanit’in izleri. Turkish Studies,
12(21), 519-530. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12207

Kitap:
Bir kitaba atıf yapmak için şu kaynakça formatları kullanılır:
Soyisim, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. Yayıncı.
Soyisim, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. URL
Soyisim, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. Doi
Soyisim, A. A. (Ed.). (Yıl). Eserin başlığı. Yayıncı.
Örnek:
Tek yazarlı kitap
Abisel, N. (2006). Sessiz sinema. Deki Yayınevi.
Zizek, S. (2009). Matrix: ya da sapkınlığın iki yüzü. (B. Turan, Çev.). Encore Yayınevi.
Çok yazarlı kitap
Abisel, N., Arslan, U. T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S. R., & Ulusay, N. (2005). Çok tuhaf çok tanıdık. Metis Yayınları.
Editörlü kitap
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. Hil Yayıncılık.
Birden çok baskısı olan kitap
Strunk, W. J., & White, E. B. (2000). The elements of style (4. Baskı). Longman.
Sadece elektronik basılı kitap
O'Keefe, E. (2001). Egoism & the cnsts in Western values. http://www.onlineoriginals.com/ showitem.asplitemI135

Kitap Bölümü:
Bir kitap bölümüne atıf yapmak için şu kaynakça formatları kullanılır:
Soyisim, A. A., & Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm ya da giriş başlığı. A. Soyisim, B. Soyisim ve C. Soyisim
(Ed.), Kitap başlığı (s. xxx-xxx) içinde. Yayıncı.
Soyisim, A. A., & Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm ya da giriş başlığı. A. Soyisim ve B. Soyisim (Ed.), Kitap
başlığı (s. xxx-xxx) içinde. URL
Soyisim, A. A., & Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm ya da giriş başlığı. A. Soyisim, B. Soyisim ve C. Soyisim
(Ed.), Kitap başlığı (s. xxx-xxx) içinde. Doi
Örnek:
Dalkıran, E. (2013). Cumhuriyet’e geçiş ve cumhuriyet dönemi müzik yaklaşımları. Z. Nacakçı & A.
Canbay (Ed.), Müzik Kültürü (s.173-195) içinde. Pegem Yayıncılık.

Toplantı ve Sempozyum:
Toplantı ve sempozyum bildirileri kitap veya süreli yayın formatında yayımlanabilir. Kitapta yayımlanmış bildirilere atıf yaparken kitap veya kitap bölümü formatı kullanılır. Düzenli olarak yayımlanan bildirilere atıf yaparken ise süreli yayın formatı kullanılır. Resmi olarak yayımlanmamış olan bildiri/poster sunumları veya sempozyuma yapılan katkılar için şu formatlar kullanılır:
Soyisim, A. A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da poster başlığı [Konferans sunumu]. Kuruluş Adı, Yer bilgisi.
Soyisim, A. A. (Yıl). Bildiri ya da poster başlığı. A. Editör, & B. Editör (Eds.), Kuruluş bildiri kitabı (s. x-x) içinde. Yayıncı. Doi ya da URL
Örnek:
Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, 8–11 Ağustos). Gun violence: An event on the power of community [Konferans sunumu]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video
Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (s. 225–240) içinde. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

Tez:
Doktora ya da yüksek lisans tezlerine elektronik veri tabanlarından, kurumsal arşivlerden ve kişisel web sayfalarından erişilebilir. Eğer bir teze ProQuest doktora ve yüksek lisans tezleri veri tabanından ya da diğer bir kaynaktan erişildiyse atıfta bu bilgi verilmelidir. Bir veri tabanı servisinde mevcut olan bir doktora ya da yüksek lisans tezi için aşağıdaki kaynak gösterme biçimi kullanılır:
Soyisim, A. A. (Yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başlığı (Erişim ya da Sipariş No.) [Yüksek lisans tezi/Doktora tezi, Üniversite Bilgisi]. Veritabanı Bilgisi.
Örnek:
Çizili, İ. (2000). Müzik öğretmenliği programları mezunlarının piyano derslerinde öğrendikleri davranışları öğretmenlikte kullanmaları (Tez No. 96081) [Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.

Ansiklopediler:
Yazar, A veya Şirket/Grup Yazarı. (Tarih). Giriş başlığı. Ansiklopedi başlığında.
Yazar, A veya Şirket/Grup Yazarı. (Tarih). Giriş başlığı. Ansiklopedi başlığında. URL
Örnek:
Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570-588) içinde.
Easton, B. (2012). Economic history: Boom and bust, 1870–1895. Te Ara: The encyclopedia of New Zealand içinde. http://www.teara.govt.nz/en/economic-history/page-5

Sözlükler:
Şirket/Grup Yazarı. (Tarih). Sözlük girişi. Sözlüğün başlığında. URL
Örnek:
Merriam-Webster. (2003). Litmus test. Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed., s. 727) içinde.
Merriam-Webster. (t.y.). Practice. Merriam-Webster.com dictionary içinde. http://www.merriam-webster.com/dictionary/practice

Online Gazete:
Soyisim, A. (Yıl, Gün ve Ay). Gazete yazısı başlığı. Gazete İsmi. URL
Örnek:
McKay, E. (2019, 9 Temmuz). Contamination rates getting better for Wellington's public recycling bins. New Zealand Herald. https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1& objectid= 12247753

Televizyon programı:
Yapımcı, A., & Yapımcı, B. (Yapımcılar). (Tarih aralığı). Programın başlığı [TV dizisi]. Üretim şirketi.
Örnek:
Serling, R. (Yapımcı). (1959–1964). The twilight zone [TV dizisi]. Cayuga Productions

Film
Yönetmen, A. (Yönetmen). (Tarih). Film ismi [Film]. Üretim şirketi.
Örnek:
Fleming, V. (Yönetmen). (1939). Gone with the wind [Film]. Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.

Fotoğraf
Fotoğrafçı, A. (Tarih). Fotoğraf ismi [Fotoğraf]. İnternet Sitesi İsmi. URL
Örnek:
Perry, G. (2014). Comfort blanket [Fotoğraf]. Art Basel. https://www.artbasel.com/catalog/artwork/ 18906/Grayson-Perry-Comfort-Blanket

Web Sitesi:
İnternetten erişilen kaynaklarda yapılan atıfın tarihi yoksa (t.y.) ibaresi ile tarihi varsa (Tarih, Gün Ay) formatı ile verilmelidir.
Yazar, A. veya Şirket/Grup Yazarı. (Tarih). Web sayfasının başlığı. Web Sitesinin Adı. URL
Örnek:
Collection online. (t.y.). Hannah Wilke. Guggenheim. https://www.guggenheim.org/artwork/artist/hannah-wilke
Ateş, S. (2015, 11 Ağustos). Tabularla dans Halil Altındere. Sanat Karavanı. https://sanatkaravani.com/ tabularla-dans-halil-altindere/

APA 7 yazım kuralları ile ilgili geniş bilgiye, https://www.apastyle.apa.org/ ve https://libguides.wintec.ac.nz/APA/current adreslerinden ulaşılabilir.

Hakem sürecini tamamlayan ve yayınlanması uygun görülen makaleler editör kontrolünden geçerek son kez yazım kurallarına ve makale şablonuna uygunluğu denetlenecek, düzeltme gerektiren makaleler yazarlarına yönlendirilerek, düzenleyip gönderim sağlamaları istenecektir. Yazarlardan geri dönüş sağlanan makaleler tekrar incelendikten sonra, Yayın İlkelerine ve Yazım Kurallarına uygun bulunmadığı takdirde reddedilecektir. Geri dönüş için tanınan süreyi aşan makaleler, yayın sürecini aksatmamak için bir sonraki sayıya bırakılacaktır.

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.