Cilt: 7 Sayı: 2, 29.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Değerli Yazarlar ve Kullanıcılarımız,

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER) (e-ISSN 2618-5768), eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli, ücretsiz, elektronik ve uluslararası bir dergidir. BUJER, yılda iki kez (Aralık ve Haziran) yayınlanır. Derginin okuyucu kitlesi akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, aile birlikleri, eğitim fakültesi çalışanları, okul çalışanları ve eğitimle ilgilenen tüm bireylerden oluşan geniş bir kitledir.


Dergide okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar uzanan geniş bir yelpazede her eğitim düzeyinde yer alan farklı uzmanlık alanları ile ilgili (özel eğitim, mesleki eğitim, eğitim programları, eğitim yönetimi, politikası ve planlanması, eğitimde araştırma yöntemleri, dil eğitimi, matematik eğitimi, fen eğitimi, din eğitimi, müzik eğitimi, yaşam boyu öğrenme vb.) özgün çalışmalar yayınlanır.


Dergide nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri, derleme ve çeviri makalelerine yer verilmektedir.


Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi (BUJER), eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli, elektronik, uluslararası bir dergidir. BUJER, 2017 yılında yayım hayatına başlamıştır. Dergide yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere İngilizce veya Türkçe yazılmış bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Derginin okuyucu kitlesi akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, aile birlikleri, eğitim fakültesi çalışanları, okul çalışanları ve eğitimle ilgilenen bireylerden oluşan geniş bir kitledir.


Dergide, geniş bir yelpazede yer alan farklı uzmanlık alanları ile ilgili;
• Öğretmenlerin meslek hayatlarındaki sorunlara çözüm önerileri sunan ve gelişimlerini sağlayan,
• Okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ile yükseköğretim kademelerindeki eğitim problemlerini inceleyen, çözüm önerileri geliştiren,
• Ülkemizdeki eğitim politikalarının kuramsal ve uygulama alanlarındaki sorunlarını, gelişimlerini irdeleyen, kuram ile uygulama arasında köprü olan,
• Eğitimin tüm kademelerindeki paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, akademisyen, yayıncı, eğitim planlayıcısı vb.) sorunlarını ve gelişimlerini araştıran,
• Güncel uluslararası eğitim sistemlerini irdeleyen ve Türkiye’deki eğitim sistemi ile karşılaştıran,
• Eğitimin tüm kademelerindeki öğrencilerin bireysel, eğitsel, kariyer planlama yoluyla mesleki ve sosyal gelişimlerine etki edebilen,
• Yeni eğitsel modellerin geliştirildiği ve değerlendirildiği,
• Eğitimin teknoloji ile entegrasyonunu irdeleyen, inceleyen ve yeni yaklaşımlar geliştiren,
• Disiplinler arası,
• Yeni bir ölçek geliştirme, uyarlama ile eğitsel ölçme araçlarının geliştirildiği ve kullanışlılığının sınandığı,
• Eğitim sorunları üzerine kuramsal ve uygulamaya yönelik model önerilerinde bulunan çalışmalar yer almaktadır.
• Yaşam boyu öğrenme, hizmet içi eğitim gibi örgün eğitim dışındaki konular hakkında da bilimsel nitelikte çalışmalara yer verilmektedir.


Dergiye nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri gönderilebileceği gibi, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri, çeviri makaleler vb. gönderilebilir.
Ayrıca, çalışmaların yayımlanma sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen çalışmalar Türkçe (750-1000 kelime İngilizce uzun özet ile birlikte) veya İngilizce (750-1000 kelime Türkçe özet ile birlikte) olarak yayımlanmaktadır. Yazar(lar)ın çalışmalarını, genel ağ sayfasında bulunan şablonu kullanarak ve gerekli basamakları takip ederek yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru dosyalarında hiçbir şekilde kişi, kurum, kuruluş adları geçmemelidir. Başvurular İngilizce veya Türkçe olarak tek bir dosyada yüklenmelidir.

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi'ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki "Makale Şablonu" üzerinde hazırlanmalıdır.

Makale Şablonu

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

Dergiye gönderilecek makalelere sayfa veya kelime sayısı sınırlaması getirilmemekle birlikte editor, çalışmanın kısaltılabileceği yönünde görüş belirtebilir.

Font Ailesi: Times New Roman, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Dergiye gönderilen çalışmalar sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşabilir:

Başlık

Çalışmanın başlığı, Times New Roman yazı tipinde ve 14 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Başlık, metnin bütününü kapsayacak şekilde olmalıdır. Başlık, bağlaçlar hariç olmak üzere kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Öz

Öz, Times New Roman yazı tipinde ve 8 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük aralığında olacak şekilde yazılmalıdır. Öz; çalışmanın amacını, yöntemini, sonuçlarını ve özgün değerini yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çalışma ile ilgili 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Giriş

Giriş bölümünde çalışmanın kuramsal temeli, ilgili araştırmalar, çalışmanın önemi, problem, amaç(ları)/hipotez(leri) yer almalıdır.

Yöntem

Çalışmanın türü, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama süreci, verilerin analizi, sınırlılıkları gibi çalışma ile ilgili yöntemsel konular bu ana başlık altında ele alınmalıdır.

Bulgular

Çalışmadan elde edilen bulgular çalışmanın amaçları/hipotezlerinde belirtilen sıraya uygun olarak sunulmalıdır. Bulguların sunumunda grafik, resim, tablo, şekil, gibi ögeler kullanılabilir.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmadan elde edilen bulgular çalışmanın amaç veya hipotezleri doğrultusunda alanyazın dikkate alınarak tartışılmalıdır. Ayrıca, çalışmanın sonuçları ve sınırlılıklarına dayanarak, gelecek araştırmalara ve uygulamalara yönelik önerilere de yer verilmelidir.

Teşekkür ve Bilgilendirme

Çalışma, herhangi bir kurum ya da fon tarafından desteklenmişse, daha önce tamamı yayımlanmamış olmak şartıyla bildiri olarak sunulmuşsa ya da çalışma bir tez çalışmasından üretilmişse bununla ilgili açıklama mutlaka yapılmalıdır. Eğer, çalışma kapsamında herhangi bir kişi ya da kuruma teşekkür etmek gerekiyorsa da teşekkürün bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme kurallarına göre hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflarda Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Font ailesi Times New Roman yazı tipi ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 0.5 cm olacak şekilde verilmelidir.

Ekler

Metin içinde belirtilen tablo, şekil, grafik veya resimlere ek olarak çalışmaya tablo, şekil, grafik veya resimler konulması isteniyorsa bunlar Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılarak ayrı ayrı başlık verilmesi gerekir.

Şekil numaraları ve başlıklar şeklin altında verilir. Özel adlar hariç şekil adlarının sadece ilk harfi büyük yazılır. Koyu yazılmaz. Şekil adından önceki bölüm (Şekil 1. Şekil 2.) kalın yazılır. Şekillerin 300 DPI çözünürlüğünde olması gerekmektedir. Şekil adı ile şekilden sonraki paragraf arasında 6 nk boşluk olmalıdır.


KAYNAKÇA YAZIMI

Metin İçi Referanslar/Göndermeler

Tek yazarlı

Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Semerci’ye (2006) göre …,

Semerci (2006) …,

…. (Semerci, 2006).

…. (Semerci, 2006, s. 1130).

İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

As Semerci (2006) states,

Semerci (2006) …,

…. (Semerci, 2006).

…. (Semerci, 2006, p. 1130).İki yazarlı

Yazar soyadları çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir. Yazar soyadlarının arasında Türkçe metin içerisinde “ve”, İngilizce metin içerisinde “and” kullanılır. Metin içerisinde “&” işareti kullanılmaz, sadece metin içerisinde parantez içindeki kaynak gösterimlerinde “&” işareti kullanılır.

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Yüzüak ve Erten’e (2017) göre …,

Yüzüak ve Erten (2017) …,

… (Yüzüak & Erten, 2017).· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

As Yüzüak and Erten (2017) state…,

Yüzüak and Erten (2017) …,

… (Yüzüak & Erten, 2017).Üç ve daha çok yazarlı

Yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçede “ve diğerleri” ifadesi, İngilizce metin yazımında “et al.” ifadesi kullanılır.

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

o Metin içerisinde ilk geçtiği yerde:

Turiman, Omar, Daud ve Osman (2012) göre …,

…. (Turiman, Omar, Daud & Osman, 2012).

o Metin içerisinde ikinci ve daha sonraki geçtiği yerde:

Turiman ve diğerleri (2012) …

…. (Turiman ve diğerleri, 2012).· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

o First time cited in text:

As Turiman, Omar, Daud and Osman (2012) state …,

…. (Turiman, Omar, Daud & Osman, 2012).

o Second or subsequent citations in text:

Turiman et al. (2012) …

…. (Turiman et al., 2012).Altı ve daha fazla yazarlı

Sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçede “ve diğerleri” ifadesi, İngilizce metin yazımında “et al.” ifadesi kullanılır.

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Akyüz ve diğerleri (2012) …

…. (Akyüz ve diğerleri, 2012).

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

Akyüz et al. (2012) …

…. (Akyüz et al., 2012).Kurum adlarının gösterimi

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Metin içerisindeki ilk göndermede kurumun adı, yanında kısaltması ve tarih verilir:

“(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013)”.

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

First text citation name of institution, abbreviation with the date are given:

“(Ministry of Natioanal Education [MoNE], 2013)”.Aynı soyada sahip farklı yazarlı çalışmalarda

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Aynı soyada sahip yazarları birbirinden ayırt etmek için yazarların adlarının baş harfleri kullanılır: taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır:

“Ç. Semerci (2003) ve N. Semerci (2000) tarafından yapılan araştırma sonuçları göstermektedir ki…

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

Ç. Semerci (2003) and N. Semerci (2000)…Aynı yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumu

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Aynı yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla çalışmasına gönderme yapılması durumunda yayın tarihlerine sırasıyla harf eklenerek ayrım sağlanır:

… (BouJaoude, 1999a, 1999b).

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

…(BouJaoude, 1999a, 1999b).Aynı tarihli birden fazla yayına aynı anda gönderme yapılması gerekiyorsa

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir:

… (Arora, 2006; BouJaoude, 2006; Fomichow, 2006; Kapanadze, 2006) ...

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

… (Arora, 2006; BouJaoude, 2006; Fomichow, 2006; Kapanadze, 2006).....Kaynakça Bölümünün YazımıKitaplar

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Kitap adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük yazılır. Kitap adı, yayınlandığı il ve yayınevi bilgisi verilmelidir. Kitap adları italik yazılmalıdır.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry research design choosing among five approaches. Sage Publications.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. bs.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Education.

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry research design choosing among five approaches. Sage Publications.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. bs.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Education.Editörlü kitaplar

Ellis, A. (1973). Rational-emotive psychotheraphy, In H. C. Patterson (Ed.), Theories of counseling and psychotherapy (pp. 49-57). New York, Harper and Row Publishers.Çeviri kitaplar

Ong, W. J. (2012). Sözlü ve yazılı kültür: Sözün teknolojileşmesi (6. bs.) (çeviri: Sema Postacıoğlu Banon,.). İstanbul: Metis Yayınları.Makaleler/ Articles

· Türkçe:

Makale adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük yazılır. Dergi adlarında baş harfler büyük yazılır. Dergi adı ve cilt numarası italik olarak verilmelidir.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26, 131-140.

Semerci, Ç. (1999). Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği. Eğitim ve Bilim, 23(111), 51-55.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri: Teori ve Uygulama, 4(2), 207-239.

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

Bandura A. (1982). Self-efficacy mechanism human agency. American Psychologist. 37(2), 122-147.

Bentler, P. M., & Bonnet, D. C. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606.

Koballa, Jr. T. R. (1988). Attitude and related concepts in science education. Science Education 72(2), 115-126.Bildiriler

Bildiri adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük yazılır. Bildirinin sunulduğu konferans/sempozyum/etkinlik adları italik ve baş harfler büyük yazılır. Bildirinin sunulduğu konferans/sempozyum/etkinlik adı İngilizce olarak verilmelidir.

· Türkçe:

Semerci, Ç., Semerci, N., & Yazıcıoğlu, S. (2000). Duyuşsal boyutun ölçülmesi. 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 01-03 Eylül 2000 (pp. 334). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey.· İngilizce:

Munneke, L., Andriessen, J., Kirschner, P., & Kanselaar, G. (2007). Effects of synchronous and asynchronous CMC on interactive argumentation. In Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning 16-21 July 2007 (pp. 532-541), New Brunswick, NJ, USA.Tezler

Tez adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük ve tamamı italik yazılır. Tezin türü (yüksek lisans / doktora) ve yapıldığı üniversite bilgilerinin baş harfler büyük yazılır.

· Türkçe

Semerci, N. (1999). Kritik düşünmenin mikro öğretim dersinde eleştiri becerisini geliştirmeye etkisi (F. Ü. Teknik Eğitim Fakültesi örneği) Doktora Tezi, Fırat Universitesi, Elazığ, Turkey.

· İngilizce:

Keys, P. M. (2005). Primary and secondary teachers shaping the science curriculum: The influence of teacher knowledge. Unpublished Dissertation, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.Elektronik Kaynaklar:

Duyuru/ Announcement

British Council (2012). 6th Annual GCC nationalisation summit. Dubai, UAE: Author. Retrieved 29 October 2012, from http://www.britishcouncil.org/learning-skills-for-employability-project-policy-dialogue-sixth-annual-gcc-nationalisation-summit.htm

Bir web sitesinde belirli bir sayfa/ A particular page on website

Açıklama

European Network and Information Security Agency (ENISA) (2011). Network Information Security in Education. Retrieved 10 February 2016, from https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurityeducation/nis-in-education/nis-brokerage-1/NetworkInformationSecurityinEducation.pdfUnited Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2012). Science for a sustainable future. Retrieved 07 November 2017, from http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002204/220416e.pdf
Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergiye gönderilen makaleler, başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalı; başka bir dergide değerlendirme sürecinde bulunmamalıdır. Başvuru sırasında makalede yazar ve yazarların kimliğini açığa çıkaracak herhangi bir bilginin yer almaması gerekmektedir. Ayrıca çalışma için Telif Hakkı Devir Sözleşmesi, makale başvurusu sırasında DergiPark başvuru sistemi üzerinden yazarlara sunulmakta ve doldurulup imzalandıktan sonra dijital kopyasının başvuru gönderim aşamasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Dergi editörlüğünce ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemiyle en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin raporlarında düzeltme istemesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporlarından birisinin olumsuz olması durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Hakemlerce istenen düzeltmelerin yapılması için, yazıyla ilgili bütün hakemlerin raporlarının gelmesi beklenir.

Gönderilen yazıların tezden üretilmesi, kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulması yayınlanması için engel değildir. Bu tür etkinliklerden ve çalışmalardan türetilen makale başvuruları için editöre not olarak çalışmanın hangi etkinlikten türetildiği iletilmelidir. Dipnot olarak bu durum, makale altında mutlaka belirtilmelidir.

Dergiye verilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gerekir. Yazım kurallarına göre düzenlenmeyen yazılar, editör değerlendirmesi ve hakem sürecine geçmeden reddedilmektedir. Bu durumda gerekli düzeltme sonrası yazarın yeni bir başvuru oluşturması gerekmektedir.

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki özelliklere göre hazırlanmalı ve makale oluşturulurken sayfada yer alan “ŞABLON” kullanılmalıdır. Şablon kullanılmayan çalışmalar yazara iade edilmektedir.

Bir sonraki sayının yayınlanmasında en az 30 gün (1 ay) önce gönderilen başvurular, derginin yayın doluluğuna göre gelecek sayıda değerlendirilmeye alınabilecektir.
Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içeriksel, dilsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.

Açık Erişim İlkesi


Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi tüm içeriği okurlarına ücretsiz olarak sunmaktadır. Okurlar, ticari amaçlar haricinde dergide yer alan tüm çalışmaların tam metnine erişim sağlayabilir. Ancak yazılı izin olmaksızın derginin ya da çalışmaların tümünün veya bir kısmının çoğaltımı ile uygun olmayan ölçütlerde ve kaynak göstermeden alıntılanması yapılamaz.

Araştırma Etiği

Araştırma etiğinde uluslararası standartların gözetildiği Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde etik kurallara uygunluk, yazarın sorumluluğunda olup uluslararası araştırma etiği benimsenmiş ve gözetilmiş olmalıdır.

• İnsan araştırmalarında (anket, görüşme, deney vb.) kurumlardan Etik Kurul Onayı alınmalıdır. Etik Kurul Onayı olmayan çalışmalar dergiye kabul edilmemektedir. Bu çalışmalarda Etik Kurul Belgesi, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

• İnsan araştırmalarında katılımcılardan da “bilgilendirilmiş onam” alındığının yöntem bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

• İnsan araştırmalarında katılımcılar araştırmanın amacı, yöntemi ve varsa riskler konusunda bilgilendirilmelidir. Çalışmalarda katılım zorunlu olmamalı, gönüllülük esası benimsenmelidir.

• Çalışmalar herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse, bu kurumdan gerekli izinlerin alınmış olduğu belgelenmelidir.

• Araştırmada çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

• Araştırmada çocukların, vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır ve bu onaylar gerektiği durumda belgelenmelidir.

Yazarların Sorumluluğu


• Bilimsel ve etik kurallara uygunluk, yazarın ya da yazarların sorumluluğundadır. Dergiye gönderilen çalışmalarda yazar çalışmanın başka yerde ya da dilde yayınlanmamış olduğunu ve başka bir yerde ya da dilde değerlendirmede olmadığını garanti etmek zorundadır. Yazarlar, çalışmanın orijinalliğini sağlamakla yükümlüdür.

• Çalışmada atıf ve kaynak gösterme kurallarına dikkat edilmeli ve yazar bu konuda doğabilecek yasal yükümlülüklerden sorumlu olduğunu bilmelidir. Çalışmada kullanılacak tablo, şekil, görsel gibi telife bağlı materyaller için gerekli izinler alınmalı ve referanslar metin içinde verilmelidir.

• Yazarların isim sıralaması, çalışmanın yazarlarının kararı olup bu sıralama Telif Hakkı Formu’nda da belirtilmeli ve form, tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Bu konuda çıkan anlaşmazlıklar, yazarların kendi sorumluluğundadır.

• Çalışmada, araştırmayı etkileyebilecek finansal destek ve/veya çıkar çatışması varsa bunlar belirtilmelidir.

• Yazarın kendi çalışmasında hata ya da yanlışlık tespit etmesi durumunda yazısını çekme hakkı saklıdır. Bu durumda geri çekme talebi için yazarın, yazılı bir dilekçe ile dergiye başvurması gerekmektedir.

Editörlerin Sorumluluğu

• Dergiye gönderilen tüm çalışmalar, nesnel olarak değerlendirilir.

• Değerlendirme amacıyla gönderilen çalışmalar, çift kör hakem değerlendirilmesinden geçirilir. Bu süreçte yazar ya da yazarların kimliklerini açığa çıkaracak herhangi bir bilginin, hakemlik sürecinde yer almaması dergi ekibi tarafından sağlanır.

• Editörler ve editör yardımcıları değerlendirme süreçlerinin devamlılığı konusunda sorumludur. Bir yazının başvurusundan itibaren tüm süreci titizlikle yönetmekle yükümlüdürler.

• Editörler, yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermeden hakem atama süreçlerinde tam yetkilidir. Öte yandan dergide yayınlanacak çalışmalarla ilgili nihai karar, editör kuruluna aittir.

Hakemlerin Sorumluluğu

• Hakemler, değerlendirmeleri için gönderilen çalışmaları nesnel olarak incelemelidir.

• Hakemler; değerlendirme için kendilerine gönderilen çalışmaları, araştırma alanlarına uygun olarak kabul etmeli ya da reddetmeli, derginin işleyişinin devamı için bu kararlarını en kısa sürede editörlere bildirmelidir.

• Hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmalara ait bilgilerin gizliliğini sağlamalı ve çalışmada herhangi bir telif hakkı ihlali ya da intihal tespit ederlerse, bunu gerekçeleri ile editör kuruluna bildirmeli ve bu durum hakkında rapor tutmalıdır.

• Hakemler bir çalışmayı değerlendirmeyi kabul ettiklerinde, kendilerine tanımlanan süre zarfında çalışmayı değerlendireceklerini beyan ederler. Aksi bir durumda editörlere bilgi vermeleri beklenmektedir.

• Hakemlerin kararlarını gerekçelendirerek bildirmeleri beklenmektedir. Bu durum hem akademik çalışmaların gelişimi hem de yazarın çalışması ile nihai kararın gerekçelerini bilmeleri açısından önem taşımaktadır.

• Hakemler; değerlendirme formunda bulunan ‘yazara not’ başlıklı alana çalışmaya ilişkin kararlarını ayrıntılı biçimde yazmalıdır.

YAZARLARA BİLGİ

• Dergiye gönderilen çalışmalar, dergi kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergi yayın politikası ve amaçları ile uygun olmayan çalışmaların değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi editör kurulunun kararına bağlıdır.

• Yazının orijinalliğinden yazarın kendisi sorumludur. İntihal ya da benzeri bir sorunla karşılaşılan çalışmalarda çalışmaya ilişkin nihai karar, editör kuruluna aittir.

• Bilimsel toplantılarda sunulan özet bildiriler ya da tezden üretilmiş makaleler belirtilmek koşulu ile değerlendirme sürecine kabul edilir. Yüksek lisans ya da doktoradan üretilen çalışmalar kabul edilmiş olsa dahi normal hakemlik süreci bu çalışmalarda da işletilmektedir.

• Makale değerlendirilmek üzere gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan silinemez, yeni bir yazar eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

• Dergiye gönderilecek çalışmalar için intihal.net, Ithenticate veya Turnitin üzerinden alınmış benzerlik raporu editörler tarafından alınıp sisteme yüklenecektir. Gönderilen çalışmalar öncelikle intihal taraması ile kontrol edilecektir. %20 ve üzeri benzerlik olan çalışmalarda benzerliğin içeriğine göre düzeltme ya da reddetme hakkı editör kuruluna aittir. Makale benzerlik oranı %20’yi aşmamalıdır.

İntihal tespit edilen çalışmalar iade edilir. Bu konudaki sorumluluk, yazara aittir.

Hakem Süreci

Değerlendirmeye alınması uygun görülen çalışmaların kör hakem değerlendirme süreci başlatılır.

Değerlendirmeye alınması uygun görülen çalışmalar iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir.

Hakemlerin birbirinden farklı karar verdikleri durumlarda yazılar üçüncü bir hakeme gönderilir ve gelen karar bu doğrultuda değerlendirilir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda bir çalışmanın doğrudan kabul edilmesi, reddedilmesi ya da düzeltme talep edilmesi ihtimali bulunmaktadır.

Düzeltme talep edilen çalışmalar, hakemlerin talepleri doğrultusunda yeniden hakem değerlendirmesine alınabileceği gibi, hakemin yeniden görmeyi talep etmediği durumlarda editör tarafından kontrol edilir. Düzeltmelerin uygun bulunması ile yazının yayımlanmasına ilişkin nihai karar verilir.

İşlemleme Ücreti

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi herhangi bir ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayınlanması için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti, gönderim ücreti ya da telif ücreti adları altında herhangi bir ücret alınmaz ve ödenmez.

Dergimiz yazarlardan ya da yazarların eserlerine ulaşmak isteyen okuyuculardan ücret talep etmemektedir.

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

2017