Cilt: 18 Sayı: 1, 30.06.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Spor Bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporcu Sağlığı ve Rekreasyon) ilişkin araştırma yazıları, gözden geçirme yazıları, olgu sunumları, özgün yazılar ve özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, vb.) yayınlandığı hakemli bir dergidir.

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Spor Bilimleri alanına ilişkin güncel konularda hazırlanan makaleleri kabul etmektedir.


Spor Bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporcu Sağlığı ve Rekreasyon) ilişkin araştırma yazıları, gözden geçirme yazıları, olgu sunumları, özgün yazılar ve özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, vb.) yayınlandığı hakemli bir dergidir.

YAZIM KURALLARI

ÖNEMLİ NOT: Göndereceğiniz makale dosyası aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak yazılmalıdır. ANA MAKALE dosyası içerisine aşağıda belirtilenler haricinde YAZAR İSİMLERİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ gibi ek bilgiler KESİNLİKLE YAZMAYINIZ! Ayrıca hakem düzeltmelerine verdiğiniz yanıtlarda da kimlik bilgilerinizin yer almadığından emin olunuz! Yazar isimleri, iletişim bilgileri ek dosya olarak göndereceğiniz bilgiler makale ana metninden bağımsız olarak BAŞLIK SAYFASINDA (TITLE PAGE) ve YAYIN HAKLARI DEVİR FORMUNDA belirtilmelidir.


YAZI ÇEŞİTLERİ

A. Araştırma Yazıları:

Daha önce herhangi bir dergi vb. ortamda yayınlanmamış, toplanan özgün verilerin değerlendirildiği, dergi yazı düzenine uyarak hazırlanmış araştırmalardır. Ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 18 sayfayı geçmemelidir. Araştırmadaki veri seti daha önce başka bir araştırmada kullanılmış ise bu yazı kaynaklar bölümünde yer almalıdır.
Yapısı:
- Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Gereç ve Yöntemler (Örnek şablonda yer alan alt başlıklar buraya eklenmelidir!)
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç (İsteğe bağlı olarak Tartışma ve Sonuç şeklinde de olabilir!)
- Teşekkür (isteğe bağlı)
- Kaynaklar

B. Derleme (Gözden Geçirme) Yazıları:

Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında güncel bilgi ve kaynak içeren, hem yerli hem de yabancı kaynakların tarandığı ve yazar/yazarların bilgiyi en yüksek düzeyde işlediği (analiz ve sentez) yazılardır. Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Başlık sayfası, özetler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, tablo/şekil/resim ve kaynaklar bölümünü içerir. Ana metin konu ile bağlantılı alt başlıklara bölünebilir.
Yapısı:
- Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

YAZI DÜZENİ

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazılar Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygun olmalıdır. Türkçe özel terimlerin İngilizce karşılığı parantez içinde belirtilmelidir. İngilizce kullanılırken, İngilizce yazım kurallarına bağlı kalınmalıdır. Makalenizde sık kullanılan terim ya da ölçek isimleri yer alıyorsa, ilk gösterimde kullanılan terimin ilk harfleri büyük yazılmalı ve terimin sonunda parantez içerisinde kısaltmayı büyük harflerle yazıp diğer gösterimlerde sadece kısaltma kullanınız. Örneğin: Terim ilk kullanıldığında, Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), Telefon Bağımlılığı Ölçeği (TBÖ) örneklerinde olduğu gibi sonundaki parantezde kısaltması ile verilmelidir. Daha sonraki tüm kullanımlarda ise sadece büyük harfle yazılan kısaltma kullanılmalıdır (Kısaltmalardan sonraki eklerin kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre eklenmesine dikkat ediniz! Örn: TDK’nın).

Başlık ve Yazar İsmi: Başlık 10-12 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 14 punto, bağlaçlar hariç ilk harfler büyük olacak şekilde, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir. Çalışmanın yazarının adı soyadı 11 punto, soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adlar çalışmaya katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı kurum ve e-posta adresi eklenmelidir. Eğer araştırma bildiri, tez çalışması veya bir projeden türetilmiş ise dipnotta özel imle (*) örnek şablondaki açıklama şekline uygun olarak belirtilmelidir.
Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet “Özet” başlığı altında, İngilizce özet “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır. Özet, 9 punto büyüklüğünde, 200-250 kelime, Times New Roman karakteri ile tek satır aralığı ve tek sütun olarak yazılmalıdır. Hem Türkçe hem de İngilizce özet, amaç, çalışma grubu/örneklem hakkında bilgi, veri toplama araçları, verilerin analizi, bulgular ve sonuç ile ilgili bilgilere yer vermelidir. Türkçe özetin hemen altında “Anahtar Kelimeler”, İngilizce özetin hemen altında “Keywords” başlığı ile verilmelidir. Anahtar sözcüklerin 3 ile 5 adet olması yeterlidir. Anahtar sözcüler seçilirken başlıkta olmayan kelimelerin seçilmesi önemlidir.

A. Ana Metin:

Yazılar standart A4 boyutlarda MS Word programında 12 punto, Times New Roman karakteri ile yazılmalı, sayfanın her tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak ve 1.15 satır aralıklı yazılmalıdır. Tüm sayfalar başlık sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Bir araştırma makalesinde, sırası ile Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç ve Öneriler bölümleri yer almalıdır. Gözden geçirme makalelerinde (Derleme) bu içeriğe dikkat edilmeyebilir. Ana metinde yer alacak tablo, grafik, şekil ve resimler metin içinde uygun yerlerde gösterilmeli ve numaralanmalıdır. Grafik, şekil ve resimler isimlendirilip, numaralandırılmalı ve altlarına gerekli açıklama içeren yazılar eklenmelidir. Tabloların üstüne tablo numarası ve başlığı yazılmalıdır. Tablo ve grafikler APA 7 stiline göre hazırlanmalıdır.


B. Teşekkür:

Zorunlu olmayan ancak yazar/yazarların araştırmaya katkısı yazarlık düzeyinde olmayan kişilere birkaç cümlelik teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları açık bir şekilde yazılmalıdır.
C. Kaynaklar:
Yazının son sayfası KAYNAKLAR başlığından oluşmalıdır. Kaynaklar 9 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Kaynaklar arasında bir boş satır bırakılmalıdır. Başvurusu yapılan yazıda; önemli, yeni ve/veya çalışmayı doğrudan ilgilendiren kaynaklara yer verilmelidir, ancak kaynak sayısı 60 adeti aşmaması tavsiye edilmektedir. Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere ait bildirimler (Yüksek Lisans ve Doktora tezleri hariç) kaynak olarak kullanılmamalıdır. Dipnot kullanılmamalıdır. Bütün kaynaklar alfabetik sıra ile yazılmalıdır.
Detaylı gösterimler için Dergi Örnek Şablonunu inceleyiniz.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Türkiye ve dünyada spor bilimleri alanına katkı sağlamayı amaçlayan bu alandaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide yayın politikası gereğince, spor bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili nicel - nitel araştırma, inceleme ve derleme makalelerine yer verilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir. Dergiye gönderilecek makalelerin dergipark bünyesinde yer alan https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbubesbd adresi kanalıyla dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Editörlere, Yayın Kurulu üyelerine veya dergi iletişim e-posta adresine gönderilen makaleler resmi başvuru yapılmış olarak kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz. Çok yazarlı makalelerde makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez. Ayrıca süreç başladıktan sonra hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. 
Dergiye gönderilen tüm makaleler Yayın Kurulu'nca ön değerlendirilmeye alınır. Ön değerlendirmede, makaleler:
a) Yayın etiği,
b) Dergi yayın ilkeleri,
c) Bilimsel açıdan özgünlük ve güncellik,
d) Spor bilimleri alan yazınına katkı,
e) Dergi yazım kuralları ve makale şablonuna uygunluk kriterleri açısından denetlenir. 
Ön değerlendirmeyi geçen makaleler, konu alanında uzman en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Makalelerin değerlendirilmesi sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişim sadece editörler aracılığıyla sağlanmaktadır. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda makalenin yayınlanmasına, hakem raporları çerçevesinde düzeltilmesine ya da makalenin ret edilmesine karar verilebilir. Makalelerinin hakem süreci hakkında yazarlar en kısa sürede bilgilendirilir. Yazarın hakem raporlarına itirazı veya hakemlerden gelen raporların birbiriyle çelişmesi durumunda makale yeni bir hakeme (üçüncü hakeme) yönlendirilir. Son hakem raporları doğrultusunda makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin nihai karar verilir. Düzeltme istenen makalelerin, yazarlar tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak, en kısa süre içerisinde Yayın Kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Yazarın hakem değerlendirme raporlarına uygun bir zaman dilimi içerisinde cevap vermemesi durumunda ilgili makale bir sonraki sayıya bırakılabilir. Gerekçesiz bir şekilde yazar(lar)ın hakemler tarafından kendilerinden istenilen düzeltmeleri bir yayın dönemi içerisinde gerçekleştirmemeleri durumunda ise makale ile ilgili karar dergi editör kuruluna aittir.
Yayına kabul edilen makalelerin basılması için, dergi web sayfamızda yer alan “Yayın Hakları Devir Formu’nun makalede ismi yer alan tüm yazar tarafından imzalanmasının yanı sıra makaleye ilişkin “Etik Onam Belgesi” ile birlikte dergi sistemi aracılığı ile tarafımıza iletilmiş olması gerekmektedir. ULAKBİM TR Dizin kuralları gereği, makalelerde yer alan tüm yazarların ORCID numaralarının makalenin son şekline eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. ORCID numarası eksik yazarlara ait makalelere DOI numarası verilmez ve erken görünüm olarak yayına açılmaz.
Aşağıda dergi yayın politikası açısından yazarların, dergi editörlerinin, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevlerini içeren temel ilke ve kurallar yer almaktadır. Bu ilke ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesi esas alınarak belirlenmiştir.

Yazarlara ait etik sorumluluklar
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerin spor bilimleri alanında özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) doğru ve dergi yazım kurallarına uygun bir şekilde gösterilmelidir.
Dergiye gönderilen makalelere ilişkin Yayın Hakları Devir Formu (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/9214) tüm yazarlar tarafından imzalandıktan sonra taratılarak dergi sistemi aracılığı ile ilk gönderim esnasında tarafımıza iletilmelidir. 
Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editör kuruluna iletmesi istenebilir. Bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır. Dergiye gönderilen aday makalelerin editör kurulumuzca değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmaya ilişkin “Etik Onam Belgesi”nin mevcut olması ve dergi sistemi aracılığı ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makaleleriyle ilgili herhangi bir hata fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle zamanında iletişime geçmelidir. Yazar(lar)dan erken görünüm süresi ya da dergipark sisteminin editörlere değişiklik yapma olanağı sunduğu süreler içerisinde dergi sistemi yada dergi e posta adresimiz aracılığı ile makaleleri ile ilgili düzeltme ya da yayından çekme taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Bu süreçlerin aşılması durumunda oluşabilecek tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir.
Değerlendirme süreci tamamlanan makalenin ORCID ID numaraları da dâhil olmak üzere yayınlanacak onaylanmış son hali yazarlardan istenmektedir. Gelen belge incelenerek dizgi oluşabilecek oluşabilecek bir hatanın önlenmesi amacıyla yayın öncesi son kontrol için sayfa numarası verilmiş şekli ile makale tekrar yazar(lar)a iletilmektedir. Yazar(lar)ın son onayı alındıktan sonra makale erken görünüme açılmaktadır. 
Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu mutlaka belirtilmelidir.

Dergi editörlerine ait etik sorumluluklar
Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamalı, gerektiğinde dönüt vermeli, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda şeffaflık ilkelerine göre hareket etmelidir. 
Editör, yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmelidir.
Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alan yazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen göstermelidir.
Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutmalıdır.
Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalı, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurmalı, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmemelidir.
Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir. 
Editörler, makaleleri hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak göndermeli, gelen makaleye göre konu alanı uzmanlarına ulaşarak hakemlik talebinde bulunmalı, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız bir şekilde yapılmasını desteklemelidir. Editörler, dergi hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve güncel tutulması için sürekli bir arayış içinde olmalıdır.
Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne almalıdır.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlamalı, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirmeli, gerektiğinde eğitim programı hazırlamalıdır.
Editörler, yayın sürecinde görev alan herkesle etkili bir iletişim içinde olmalı, belirli aralıklarla toplantılar düzenlemelidir.
Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlamalı; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumalıdır.
Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen göstermelidir. Makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemsemeli, etik kurul onayı ve deneysel araştırmalarda alınması gerekli izinlerin alınıp alınmadığını denetlemelidir. 
Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem almalıdır. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşmalıdır.
Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin ve hakemlerden gelen düzeltmelerin takibini yapmalıdır.
Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumalıdır, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunur. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri almalı; özgünlük-benzerlik denetimini yapmalıdır (Turnitin, İthenticate; %15). 
Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate almalı, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanımalıdır.
Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundurmalıdır.
Editörler, Dergiye iletilen talep ve şikayetleri inceleyip ve gerekli açıklamaları yapmalıdır.

Hakemlere ait etik sorumluluklar
Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidir.
Değerlendirmelerde gizlilik kurallarına uyulmalıdır. Değerlendirme raporları içerisinde hakem kimliklerini ifşa edecek bir veriye yer verilmemeli; makalenin yazar(lar)ı ile hakem raporu haricinde başka bir iletişim kanalı ile iletişim kurulmamalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri yayın öncesinde üçüncü kişilerle ya da her hangi bir iletişim platformunda paylaşmamalı, yayın öncesinde makalede yer alan hiçbir veriyi kullanmamalı ve değerlendirme sürecinden sonra yok etmelidir. Gerekiyorsa, ancak makalenin yayınlanma süreci tamamlandıktan sonra ilgili makaleyi kullanmalıdır. 
Hakemler makaleye ilişkin doldurdukları hakem değerlendirme formunu dikkatlice ve detaylı şekilde doldurmalıdır. Ayrıca kendilerine gönderilen belge üzerinde istedikleri değişiklikleri açık ve anlaşılır bir şekilde not etmelidir. 
Hakem(ler) incelediği makaleye ilişkin ret kararı verecek ise editör kurulu ve makale yazar(lar)ının makalenin neden ret edildiğini nesnel ve bilimsel açıdan ortaya koyan raporunu sistem üzerinden göndermelidir. Düzeltme ile giderilebilecek durumlarda doğrudan ret verilmemeli, detaylı bir düzeltme raporu hazırlayarak yazar(lar)a yayın sürecinde ışık tutmalıdır. 
Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Hakemler, değerlendirmelerini akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret, küçümseme ve düşmanlık içeren öznel yorumlardan kaçınmalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidir.

Etik dışı bir durumla karşılaşıldığında
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve bunların dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen besbd.mcbu@gmail.com adresine e-posta yoluyla tarafımıza bildiriniz.

Journal of CBU Physical Education and Sport Sciences do not demand any charges for publication or publication cost from the author or the authors in any phase such as the submission, evaluation publication phases.