Özel Sayı

Sayı: 29, 1.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Konferans Bildirisi

7. Dağıtık Defter Teknolojileri ve Uygulama Alanları Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

28. Dijital Denekler

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi'nin amacı, mühendislik ve bilim konularına yönelik araştırma alanlarındaki öğrencilere, araştırmacılara, yazarlara ve diğer profesyonellere özgün ve güncel araştırma çalışmalarını geniş bir uluslararası izleyici kitlesine yayınlamaları için tanınmış bir platform sağlamaktır. Bu kapsamda;


• Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımına ilişkin yeni eğilimleri ve seçenekleri göstermek;

• Bilgisayar uygulamalarının geniş alanında farklı teknoloji alanlarını birbirine bağlamak veya entegre etmek;

• Başta mühendislik olmak üzere mimarlık, tarım, temel bilimler ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında disiplinler arası çalışmalara yer verilmesi hedeflenmektedir. 
EJOSAT, mühendislik ve teknoloji alanındaki sade ve uygulamalı araştırmaları yayınlayan açık erişimli bir dergidir. Dergi, aşağıdaki alanlarda en son bilimsel bulguları, ampirik ve teorik araştırmaları teşvik eder. Yazılar, orijinal araştırma çalışmaları veya yeterli sayıda referansın incelemeleri olabilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Yazar Rehberi

Dergi kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm dallarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeler yayımlanmaktadır. Makaleler Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology) çevrimiçi sisteminden editöre gönderilerek işleme alınmaktadır. Makalelerin kapsamından ve içeriğinden tamamen yazarlar sorumludur. Gönderilen makalenin daha önce başka bir yerde yayımlanmaması veya yayım aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Sorumlu yazar makaleyi dergiye göndermekle, makalesinin daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını kabul etmiş sayılır. Dergide yazılar İngilizce veya Türkçe olarak yayınlanır. Ancak, yazıda Türkçe veya İngilizce özet mutlaka olmalıdır. Özet kısmında kısaca giriş, materyal ve metot, sonuçlar ve tartışma başlıklarını içermelidir. Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen yazıların yazımında ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara Committee on Publication Ethics (COPE) uyularak araştırma ve yayın etiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Dergimizde yayımlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergiye devredilmiş sayılır.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi’ne makale gönderen yazarlardan, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Doçentlik Kriterleri Sıkça Sorulan Sorular 44. Madde ile uyumlu olarak makale gönderimi sonrasında ücret alınmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için dijital baskı, dizgi işlemleri, dergi personeli ücreti ve doi numarasının satın alınmasına katkı olarak katılım bedeli talep edilecektir. Bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilecektir.


1. Başlık Sayfası

1.1 Başlık


Başlık, kalın harflerle ve Times New Roman 18 punto ile kelimelerin ilk harfleri büyük ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. Başlık kısa ve bilgilendirici olmalı, ancak başlıktaki kelime sayısı makalenin önemli içeriğini vurgulayan kelimelerle sınırlı olmalıdır.

1.2 Yazar Bilgileri

Başlıktan sonra bir satır bırakılarak, yazar(lar)ın ad(lar)ı Times New Roman yazı tipi boyutu 12 olacak şekilde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, üst simge rakamlar (örn. 1, 2, 3) her yazarın soyadının sonunda. Sorumlu yazar yıldız işareti ile belirtilmelidir.

1.3 Özel Not

Makale ile ilgili olarak ek bilgilerin (konferans bilgisi, tezden türetilmesi vb.) burada belirtilmesi beklenmektedir.

1.4 Destekleyen Kurum, Proje No ve Teşekkür

Kişilerin, bağışların, fonların vb. teşekkürleri yer almalıdır. Fon veren kuruluşların ve hibe veren kuruluşların adları tam olarak yazılmalıdır.


2. Ana Metin

Metnin ana bölümü “Giriş”, “Materyal ve Yöntemler”, “Sonuç ve Tartışma” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşmalı ve makale boyunca Times New Roman 10 punto ve iki yana yaslı olarak tek satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Her bölümden sonra bir satır bırakılmalı ve metin, bölüm başlıklarından sonra bir satır bırakılarak başlamalıdır.

Giriş: Araştırılmakta olan problemi içermeli, konuyla ilgili daha önceki çalışmaların bir özetini vermeli ve mevcut çalışmaların durumunu tanımlamalıdır. Lütfen ayrıca makalenin yazılma amacını kısaca ve açık bir şekilde belirtin.

Gereç ve Yöntem: Bu bölümde çalışmada kullanılan materyaller ve araştırma prosedürü ayrıntılı olarak sunulmalıdır.

Sonuçlar ve Tartışma: Çalışmanın sonuçları ve tartışma birlikte gruplandırılmalıdır, ancak bazen bu bölümler ayrı bölümler olabilir. Sonuçlar ve Tartışma, konuyla ilgili önceki çalışmalarla ilgili sentez ve tartışmayı içermelidir. İlgili tablolar ve resimler bu bölümde sağlanmalıdır. Ancak aynı veriler iki şekilde gösterilmemelidir, örn. grafiksel olarak ve bir tabloda.

Sonuç: Bu bölüm ana bulguları özetlemeli ve ayrıca önerilere bağlantı vermelidir.

Ana bölüm başlıkları ve alt başlıklar, başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde Times New Roman 14 punto kalın yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır (örn. 1. Giriş, 2. Gereç ve Yöntemler, 2.1 Çalışma Alanı…). Alt başlıklar üç düzeyle sınırlandırılmalıdır.

Makaledeki bilimsel isimler (bitki ve hayvan isimleri gibi) italik yazılmalıdır. Birimler (SI birimleri) için uluslararası kabul görmüş işaret ve semboller kullanılmalıdır. Kısaltmalar ilk geçtiği yerde tanımlanmalı ve bundan sonra tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır. Dipnotlar, referans listesinde yer alan bir referansın alıntısını içerebilecek ek bilgi vermek için kullanılabilir.

Teşekkür: Kişilerin, bağışların, fonların vb. teşekkürleri kaynak listesinden önce ana metnin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır. Fon veren kuruluşların ve hibe veren kuruluşların adları tam olarak yazılmalıdır.


3. Tablolar ve Şekiller

Tüm tablo ve şekiller Arap rakamları kullanılarak numaralandırılmalı ve metinde her zaman ardışık numara sırasına göre atıf yapılmalıdır (yani Şekil 1, Tablo 1 …). Tablo ve şekiller metin içinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır. Daha önce yayınlanmış tüm materyaller, başlıkların sonunda kaynak olarak orijinal kaynak belirtilerek belirtilmelidir.

Tablo ve şekillerin içeriği Times New Roman 10 punto büyüklüğünde olmalıdır. Şekil bölümleri küçük harflerle (a,b,c…) gösterilecektir.

2022 yılı itibariyle tüm makalelerde tablo ve şekil isimleri hem Türkçe hem İngilizce olarak sunulması zorunludur. 4. Referanslar

Kaynaklar sadece makalede atıfta bulunulan ve yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş çalışmaları içermelidir. Yayınlanmamış sonuçlar ve makaleler ve kişisel iletişim yoluyla elde edilen bilgilerin referans olarak kullanılması önerilmez. Kaynaklarda basılan aşamada varsa DOI numarası verilmelidir. Kaynaklar metin içinde belirtilmelidir. Kaynaklar metin içinde parantez içinde isim ve yıl ile belirtilmelidir.


Kaynaklar, her eserin ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Atıf yapılan tüm kaynaklar ve kaynak adı, yazar adı, dergi adı/kitap başlığı, bölüm başlığı/makale başlığı, yayın yılı, cilt numarası/kitap bölümleri ve sayfa numaraları mevcut olmalıdır. Kaynaklarda kısaltılmış dergi adları ve kitap adları kullanılabilir. Varsa, referansların URL'leri sağlanmalıdır.

Referans gösteriminde APA formatı kullanılması önerilmektedir. Daha fazla bilgi için ilgili sayfayı (https://apastyle.apa.org/) ziyaret edebilirsiniz.


5. Makale Gönderim Süreci

Dergimizin şablonlarına uygun gönderilmesi zorunlu olup ön incelemede uygun görülmeyen çalışmalar reddedilecektir. Yazım kuralları ve istenilenler şablonların içeriğinde mevcut olup, kaynakça kısmında APA stili kullanılmalıdır. 

Dergimiz kör hakem değerlendirmesi süreçlerini takip etmesi nedeni ile makale şablonundan; yazar adı-soyadı, kurum ve adres bilgileri, geliş ve kabul tarihleri, DOI ve atıf kısımları silinmelidir. Sonrasında şablondaki yazının içeriğinin tablo ve şekiller vb. bozulmadan yüklenmesi oldukça önemli ve zorunludur. 

Yayınlarınızı yükleme sırasında iThenticate: Plagiarism Detection Software programı çıktısı (intihal raporları) incelenerek %20 üzerinde olan yayınlar reddedilir. Yazarların makalelerinde dergimizin yayınları arasında yakın veya ilişkili makalelere atıf yapması oldukça önemlidir. Derginin makale değerlendirme süreci yaşanan yoğunluk nedeniyle hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için 2 ile 5 ay arasındadır. Yazarlarımızın aşağıdaki dosyaları hazırlaması ve yönergeye uygun isimlendirmesi oldukça önemlidir:

  • Makalesinin tam metnini şablon üzerinden hazırlaması sonrasında tammetin_blind (yazar bilgilerinin çıkarılmış hali) şeklinde,
  • Makaleye ilişkin iThenticate raporunun tammetin_benzerlik şeklinde,
  • Telif hakkı formunun yazarların tamamı tarafından imzalanarak ve gerekli iletişim kısımları doldurularak telif_hakki_formu şeklinde,
  • Eğer makale etik kurul izni gerektiriyorsa (ilgili sayfayı inceleyiniz) bu belgenin etik_kurul_raporu şeklinde ve
  • Başlık Sayfası kısmında ise yazarların isimleri gibi bilgilerin yer alarak baslik_sayfasi şeklinde isimlendirilerek yüklenmesi gerekmektedir.

Makaleler toplamda 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarların çalışmalarını sisteme yükleme konusunda yaşadıkları sıkıntılarda Dergipark Yardım Videolarını izlemeleri tavsiye edilir.


6. Makale Şablonları

Başlık Sayfası/Title Page için burayı tıklayınız.

Araştırma makalesi şablonu için tıklayınız (English / Turkish)

Derleme makalesi şablonu için tıklayınız (English / Turkish) - 2022 yılı itibariyle Derleme makale davet usulü gerçekleştirileceği için kabul edilmeyecektir.

Telif Hakkı formu için tıklayınız.


Yayın Etiği
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi mühendislik ve temel bilimler alanı başta olmak üzere disiplinler arası çalışmalara ait süreçler, bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve paylaşılması esasına dayanır.
Bilimsel bir çalışma ortaya koyan yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu yani tüm paydaşların, bilimin ilerlemesinde doğru bir süreç takip edilerek katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında çalışmaların bilimsel etik ilkelere uygunluk göstermesi oldukça önemlidir.
Bu kapsamda Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası COPE (Committee on Publication Ethics) açık erişimde yayınlanan kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda düzenlenmiştir.
Makalelerde kullanılan verilere yönelik editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütler kapsamında gerekli görüldüğünde yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir. Verilerin etik kurallara uymayan şekilde kullanımı yazarların sorumluluğunda olup tespit edilen eksiklikler yazarın kurumuna bildirilerek makale reddedilecektir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişimi sağlayabilmek.
Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından veya kabul edilmediğinden emin olmak.
Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak, gerektiğinde editöre, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını sunmak, başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, atıf göstermek.
İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuar Hayvanlarının Kullanımına İlişkin Politika, Hayvanların Kullanımına İlişkin AB Direktifi) gerekli onayların alındığını onaylamak, denek mahremiyete saygı göstermek. Çalışmasına dair ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “Gereç ve Yöntem” kısmında belirtmek.
Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmek.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Makalelerin kabul edilmesi durumunda en geç 5 gün içerisinde makalesi ile ilgili gördüğü eksiklikleri dergi sekreteryasına iletme sorumluluğunu kabul etmek ve bu süreç sonrasındaki düzeltmelerin dergi sayfasında yer alan “Önceki Sayılara İlişkin Düzeltmeler” sayfasında yer alması için dergi sekreteryasını bilgilendirmek.
Etik kurula ilişkin bilgilendirmeler için “Etik Kurul İzni” sayfasını incelemek ve gereğini yerine getirmek.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek.
Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek.
Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek.
Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak,
Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak. Dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmek.
Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek.
Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek.
Potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazar ve yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse bu yazı için yardımlarını geri çekmek konusunda editörü uyarmak.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

İntihal Politikası
İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik ihlalidir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suçtur ve kabul edilemez.
Dergi Yönetimi, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edebilmektedir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda ejosat@outlook.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 


Politikaların hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde yararlanılan kaynaklar:
COPE (Committee on Publication Ethics)
ANKEM Dergisi Yayın Politikaları
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Etik İlkeler ve Yayın Politikası
YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi’ne makale gönderen yazarlardan, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Doçentlik Kriterleri Sıkça Sorulan Sorular 44. Madde ile uyumlu olarak makale gönderimi sonrasında ücret alınmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için dijital baskı, dizgi işlemleri, dergi personeli ücreti ve doi numarasının satın alınmasına katkı olarak katılım bedeli talep edilecektir. Bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilecektir.