Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 1, 5.04.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Derlemeler

Amaç, Kapsam ve Hedef Kitle
Derginin amacı, ebelik ve sağlık bilimleri alanında en yüksek bilimsel ve klinik değere sahip orijinal araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ayrıca derlemeleri, nadir vaka raporlarını ve editörlere mektupları da kabul etmektedir.

Derginin hedef kitlesi ebelik, hemşirelik, akademik, klinik araştırma ve sağlık hizmetlerinde yer alan çok çeşitli kişi ve kuruluşları kapsamaktadır. Hasta bakımıyla aktif olarak ilgilenen ebe ve hemşireler, öğretim ve araştırmaya adanmış akademisyenler, sağlık hizmetlerinde yeni yollar keşfeden klinik araştırmacılar, bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen tıp ve sağlık profesyonelleri, ilgili disiplinlerde eğitim gören öğrenciler, mesleğin geleceğini şekillendiren ebeler ve sağlık bilimlerinin büyümesini ve gelişmesini destekleyen ilgili mesleki ve akademik kurum ve kuruluşlar bu kitlenin içinde yer almaktadır. Dergi, bu farklı kitleye hitap ederek, işbirliğini, bilgi paylaşımını ve alanın genel ilerlemesini teşvik etmeye çalışmaktadır.

Dergide yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak için makaleler, ulusal bir arşiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS'in içeriği toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark'ta saklanmaktadır.

Makale Gönderim Tanıtımına buradan ulaşabilirsiniz.

Makale Gönderim Tanıtımı videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Makale şablonunu lütfen buradan indiriniz.

Derginin başvuru, hakemlik, yayın ve etik standartlarla ilgili politikaları hakkında kapsamlı bilgi için Politikalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Benzer şekilde, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Amaç ve Kapsam sayfasını ziyaret ediniz.

Derginin yönergelerine uygunluğu sağlamak için herhangi bir makale göndermeden önce derginin politikalarını gözden geçirmeniz önemle tavsiye edilir.

Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler orijinal olmalı ve daha önce herhangi bir elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Bir makale daha önce bir konferans veya toplantıda sunulmuşsa, yazarlar organizasyonun adı, tarihi ve yeri de dahil olmak üzere etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir.

Makaleler, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmaların Yapılması, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması İçin ICMJE Önerilerine (Mayıs 2023'te güncellenmiş) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yazarların makaleleri aşağıda listelenen ilgili kılavuza uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir:

• Randomize araştırma çalışmaları ve klinik deneyler: Protokoller için CONSORT yönergelerine (lütfen SPIRIT rehberine bakınız) uyulmalıdır.
• Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları: STROBE kılavuzları
• Tanı doğruluğu üzerine yapılan çalışmalar: STARD yönergeleri
• Deneysel hayvan çalışmaları: ARRIVE yönergeleri ve Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Rehberi'nin 8. baskısı uygulanmalıdır.
• Davranışsal ve halk sağlığı müdahalelerinin randomize olmayan değerlendirmeleri: TREND yönergeleri
• Olgu sunumu: CARE vaka raporu yönergeleri
• Genetik ilişki çalışmaları: STREGA yönergeleri
• Nitel araştırma: SRQR kılavuzları

Araştırmanız için doğru kılavuzu bulmak için lütfen Equator Network'ün buradaki anketi doldurunuz.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, yazarlarına, araştırmalarda cinsiyet ve cinsiyet eşitliği faktörlerini içermeyi teşvik etmek amacıyla, yazılarını hazırlarken 'Sex and Gender Equity in Research - SAGER - kılavuzlarını' takip etmelerini önerir. Göndermeden önce yazarlar, EASE Yazarlar ve Çevirmenler için Kılavuzlarını danışarak, anlaşılır, özlü ve doğru metinler oluşturmayı ve yaygın hatalardan ve tuzaklardan arınmış olmalarını sağlayabilirler.

Makalelerin biçimlendirilmesi American Psychological Association (APA) Yayın Kılavuzu'nun Yedinci Baskısı (2020) doğrultusunda olmalıdır.

Makaleler sadece derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Diğer herhangi bir ortam aracılığıyla ve yazarlar dışında yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlk gönderim sırasında, yazarların aşağıdaki formu sunmaları gerekmektedir:
-Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu
-ICMJE Çıkar Çatışması Formu (tüm katkı sağlayan yazarlar tarafından doldurulmalıdır).

Makalenin Hazırlanması
Başlık sayfası:
Tüm başvurularla birlikte ayrı bir başlık sayfası gönderilmeli ve bu sayfa aşağıdakileri içermelidir:
• Makalenin tam başlığı ve en fazla 50 karakterden oluşan kısa bir başlık (kısa başlık),
• Yazar(lar)ın ad(lar)ı, bağlı oldukları kurumlar, en yüksek akademik derece(ler)i ve ORCID kimlikleri,
• Hibe bilgileri ve diğer destek kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi,
• Sorumlu yazarın adı, adresi, telefonu (cep telefonu numarası dahil) ve e-posta adresi,
• Makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilere teşekkür.
• Yazar(lar) derginin Yayın Kurulu üyesi ise, bu durum başlık sayfasında belirtilmelidir.

Özet: Editör Mektupları hariç, tüm gönderilerle birlikte bir özet sunulmalıdır. Araştırma Makalelerinin özeti alt başlıklarla yapılandırılmalıdır (Amaç, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç). Kelime sayısı özellikleri için lütfen aşağıdaki Tablo 1'i kontrol edin.

Anahtar Kelimeler: Her başvuruya, özetin sonunda konu indekslemesi için en az üç en fazla altı anahtar kelime eklenmelidir. Anahtar kelimeler kısaltma yapılmadan tam olarak listelenmelidir.

Makale Türleri
Araştırma Makaleleri:
Araştırma makaleleri, orijinal araştırmalara dayalı yeni bilgiler sunar. Araştırma makalelerinin kabulü genellikle araştırmanın özgünlüğü ve önemine dayanır. Bir Araştırma Makalesinin ana metni, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler gibi alt başlıklarla yapılandırılmalıdır.

Araştırma Makalelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'i kontrol ediniz.

Klinik Deneyler
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, ICMJE'nin klinik deney kaydı politikasını benimsemiştir. Bu politika, klinik deneylerin WHO Uluslararası Deney Kayıt Platformu'nun (ICTRP) birincil kaydı olan halka açık bir kayda veya ClinicalTrials.gov'a kaydedilmesini gerektirir. Klinik deneylerin halka açık bir kayda kaydedilmesi, yazarların araştırmalarında şeffaflığı ve sorumluluğu teşvik etmelerine yardımcı olabilir.

Klinik deneylere ilişkin talimatlar aşağıda listelenmiştir:

• Klinik deney kaydı, sağlıkla ilgili bir müdahale ile sonuç arasındaki ilişkiyi inceleyen ve insanları farklı gruplara atayan ileriye yönelik araştırma projeleri için gereklidir.
• Yazarlar, makalelerinin dergide değerlendirilmesi için araştırmalarını ilk hasta kaydı yapmadan önce veya aynı zamanda halka açık bir kayda kaydetmelidir.
• En güncel ICMJE önerilerine göre, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, kabul edilebilir minimum 24 maddelik deney kaydı veri setini içeren halka açık kayıtları kabul etmektedir.
• Yazarlar, klinik deney kaydı için veri paylaşım planı belirtmek zorundadır. Lütfen "Veri Paylaşımı" bölümünde ayrıntıları inceleyin.
• Daha fazla ayrıntı için lütfen ICMJE Klinik Deney Politikası ve COPE Veri ve Çoğaltılabilirlik yönergelerini kontrol edin.

İstatistiksel Analizin Raporlanması
Sonuçları desteklemek için genellikle istatistiksel analiz gereklidir. İstatistiksel analizler, uluslararası istatistiksel raporlama standartlarına (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Medical dergi yazarları için istatistiksel kılavuzlar. Br Med J 1983: 7; 1489-93) uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İstatistiksel analizlere ilişkin bilgiler, Yöntemler bölümü altında ayrı bir alt başlık altında sağlanmalı ve işlem sırasında kullanılan istatistiksel yazılım belirtilmelidir.

Bir araştırma makalesinde istatistiksel veriler raporlanırken, değerlerin açık ve tutarlı bir şekilde sunulması önemlidir. p değerleri, güven aralıkları (CI) ve diğer istatistiksel ölçümler uygun şekilde yuvarlanmalı ve sağlanan yönergelere göre ifade edilmelidir. Örneğin, p değerleri, ilk iki hane sıfır olmadığı sürece ondalık noktanın sağındaki iki haneye kadar ifade edilmelidir, bu durumda üç hane verilmelidir (örneğin, p < .01 yerine p = .002 olarak raporlayın). Bununla birlikte, .05'e yakın değerler üç ondalık basamağa kadar raporlanabilir çünkü .05 istatistiksel anlamlılık için keyfi bir kesme noktasıdır (örn., p = .053). .001'den küçük p değerleri tam değeri vermek yerine p < .001 olarak belirtilmelidir (örn., p = .000006).

Birimler Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Derleme Makaleleri
Belirli bir alanda kapsamlı bilgi ve uzmanlığa sahip ve güçlü bir yayın geçmişi olan yazarlar tarafından yazılan derleme makaleler memnuniyetle karşılanmaktadır. Hatta bu yazarlar dergiye bir derleme makale ile katkıda bulunmaya davet edilebilir. Derleme makaleleri, derginin konusuyla ilgili mevcut bilgi durumuna kapsamlı bir genel bakış sağlamalı ve ilgili araştırmaların tartışmalarını ve değerlendirmelerini içermelidir. Derleme makalelerinin alt başlıkları yazarlar tarafından planlanabilir. Ancak her derleme makalesi bir "Giriş" ve bir "Sonuç" bölümü içermelidir.

Derleme Makalelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Olgu Sunumları
Derginin olgu sunumları için sınırlı alanı bulunmakta olup, nadir vakalar veya zorlu durumlar hakkında yayın yapmayı önceliklendirir. Bu tür raporlar, tanı ve tedavi konusunda yeni içgörüler sunan, yeni tedaviler sunan veya henüz literatüre dahil edilmemiş bilgileri ortaya koyan vakaları içermelidir. İlginç ve eğitici vaka raporlarının da yayınlanması memnuniyetle karşılanır. Bir vaka raporunun metni, Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Yapılandırılmamış bir özet de bulunmalıdır. Olgu Sunumlarının sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Editöre Mektup
Bir "Editöre Mektup", daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli veya gözden kaçan yönlerini tartışan bir makale türüdür. Bu tür bir makale, okuyucuları ilgilendiren, özellikle eğitici vakaları içeren derginin kapsamı dahilindeki konuları da sunabilir. Okuyucular ayrıca yayınlanmış makalelere yorumlarını paylaşmak için "Editöre Mektup" formatını kullanabilir. "Editöre Mektup" metni yapılandırılmamış olmalı ve özet, anahtar kelimeler, tablolar, şekiller, resimler veya diğer medya içermemelidir. Eleştirilen makaleye "Editöre Mektup" içinde uygun şekilde atıfta bulunulmalıdır.

Tablo 1: Makale türleri için kısıtlamalar


Makale türü 
Sözcük limiti 
Özet sözcük limiti 
Kaynak limiti 
Tablo limiti 
Şekil limiti
Özgün Araştırma 
4000
250 (Yapılandırılmış) 
35
65 ya da toplamda 10 şekil
Derleme
5000
250
50610 ya da toplamda 15 şekil
Olgu Sunumu 
1200
200
15Tablo yok 
4 ya da toplamda 8 şekil
Editöre Mektup 
400
Özet yok 
5Tablo yok 
Şekil yok

*Kelime sınırlaması özet, referanslar, tablolar ve şekil açıklamalarını içermemelidir.

Tablolar
Tablolar ana belgede referans listesinden sonra yer almalı ve metin içinde atıfta bulunuldukları sıraya göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her tablonun üzerinde açıklayıcı bir başlık bulunmalı ve tabloda kullanılan kısaltmalar tablonun altında dipnotlarla tanımlanmalıdır (ana metinde tanımlanmış olsalar bile). Tablolar, kelime işlem yazılımının "tablo ekle" komutu kullanılarak oluşturulmalı ve verilerin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için açık bir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ana metni desteklemeli ve geliştirmelidir.

Şekiller ve Şekil Açıklamaları
Şekiller TIFF veya JPEG formatında ayrı dosyalar olarak gönderilmeli ve Word belgesine veya ana makale dosyasına gömülmemelidir. Bir şeklin alt birimleri varsa, her alt birim ayrı bir dosya olarak sunulmalı ve alt birimler tek bir görüntüde birleştirilmemelidir. Şekiller, alt birimleri belirtmek için etiketlenmemelidir (a, b, c, vb.). Bunun yerine, şeklin farklı bölümlerini tanımlamak için şekil açıklaması kullanılmalıdır. Kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler şekil açıklamalarını desteklemek için görseller üzerinde kullanılabilir. Her bir şeklin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalı ve şekiller net ve kolay okunabilir olmalıdır. Şekil açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir. Şekillere ana metin içinde atıfta bulunulmalı ve bahsedildikleri sıraya göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalar
Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve akronimler, hem özet hem de ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımın ardından parantez içinde verilmeli ve makale boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.

Ürünlerin tanımlanması
Bir makalede bir ilaç, ürün, donanım veya yazılım programından bahsederken, parantez içinde ürün hakkında ayrıntılı bilgi vermek önemlidir. Bu, ürünün adını, ürünün üreticisini ve şirketin bulunduğu şehir ve ülkeyi içermelidir. Örneğin, General Electric tarafından Milwaukee, Wisconsin, ABD'de üretilen bir Discovery St PET/BT tarayıcıdan bahsediliyorsa, bilgiler aşağıdaki formatta sunulmalıdır: "Discovery St PET/CT tarayıcı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD)." Bu bilginin verilmesi, ürünün doğru şekilde tanımlanmasını ve kaynak gösterilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Ek Materyaller
Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.

Referanslar
Hem metin içi alıntılar hem de referanslar Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Yayın El Kitabı, Yedinci Baskı (2020) uyarınca hazırlanmalıdır.

Yayınlara atıfta bulunurken en yeni, en güncel kaynaklar tercih edilmelidir. En güncel kaynaklara atıfta bulunmak, makalenin konuyla ilgili ve güncel olmasını ve alandaki en son gelişmeleri yansıtmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Makalelerindeki referansların doğruluğundan emin olmak yazarların sorumluluğundadır. Tüm kaynaklara uygun şekilde atıfta bulunulmalı ve atıflar doğru şekilde biçimlendirilmelidir.

İntihalden kaçınmak için, makalenizdeki diğer kaynakları metin içi alıntılar yoluyla belirtmeniz gerekir. Her metin içi atıf için ilgili bir referans listesi girişi sağlanmalıdır.

APA metin içi atıf stili, yazarın soyadını ve yayın yılını içerir, örneğin (Field, 2005). Doğrudan bir kaynaktan alıntı yapılıyorsa, sayfa numarası da eklenmelidir, örneğin (Field, 2005, s. 14).

Eğer baskı öncesi bir yayına atıfta bulunuluyorsa, DOI numarası referans listesinde belirtilmelidir.

Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur.

Dergi Makalesi: Edwards, A. A., Steacy, L. M., Siegelman, N., Rigobon, V. M., Kearns, D. M., Rueckl, J. G., & Compton, D. L. (2022). Unpacking the unique relationship between set for variability and word reading development: Examining word- and child-level predictors of performance. Journal of Educational Psychology, 114(6), 1242–1256. https://doi.org/10.1037/edu0000696

Kitap Bölümü: Zeleke, W. A., Hughes, T. L., & Drozda, N. (2020). Home–school collaboration to promote mindbody health. In C. Maykel & M. A. Bray (Eds.), Promoting mind–body health in schools: Interventions for mental health professionals (pp. 11–26). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000157-002

Tek Yazarlı Kitaplar: Haslwanter, T. (2022). An introduction to statistics with Python. New York, NY: Springer International Publishing.

Yazar Olarak Editör(ler): Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

Tez Bölümü: Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing [Master's thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks. https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en

Websiteleri: Chandler, N. (2020, April 9). What’s the difference between Sasquatch and Bigfoot? howstuffworks. https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/strange-creatures/sasquatch-bigfootdifference.htm

Epub Baskı Öncesi Makaleler: Muldoon, K., Towse, J., Simms, V., Perra, O., & Menzies, V. (2012). A longitudinal analysis of estimation, counting skills, and mathematical ability across the first school year. Developmental Psychology. Epub ahead of print. doi:10.1037/a0028240.

Yedinci baskıda, artık bir referans listesi girişine en fazla 20 yazar dahil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listelenen 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (...) ve ardından listelenen son yazarın adı ile değiştirilir:

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z.

Üretim
Bir makale yayın için kabul edildikten sonra, profesyonel dil editörleri tarafından yapılan bir değerlendirme sürecinden daha geçer. Bu süreçte dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçimlendirme hataları düzeltilirken, makalenin genel anlaşılırlığını ve okunabilirliğini artırmak için değişiklikler yapılabilir.

Dil Değerlendirme süreci sonrasında, makale "ahead-of-print" yayını olarak çevrimiçi olarak yayınlanabilir. Bu, makalenin dergi sayısında yer almadan önce okuyucuların erişimine sunulduğu anlamına gelir. Bu, okuyucuların araştırmaya en kısa sürede erişimini sağlamak amaçlıdır.

Makale resmî olarak yayınlanmadan önce, yazara PDF düzeltme nüshası incelemesi için gönderilir. İlgili yazarın, makalenin yayınlanması için belirli bir süre içinde (genellikle 2 gün) makaleyi gözden geçirmesi ve onaylaması istenir. Bu, yayın sürecinde önemli bir adımdır, çünkü yazarın hataları yakalaması veya son değişiklikleri yapması için son bir fırsat sunar.

Açık Erişim Politikası  
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi açık erişimli bir yayındır.

2022 yılından itibaren dergide yayınlanacak tüm içerik, Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 4.0 International License lisansı ile yayınlanmaktadır. Bu lisans, içeriğin ticari olmayan amaçlarla paylaşılmasını ve adapte edilmesini sağlayarak dergide yayınlanan araştırmaların yayılmasını ve kullanılmasını teşvik eder.

2022’den önce yayınlanan içerikler geleneksel telif hakkı kapsamında lisanslanmıştır, ancak arşiv ücretsiz erişime açıktır.

Tüm yayımlanan içerikler https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder adresinden çevrimiçi olarak ücretsiz olarak erişilebilir.

Daha önce yayınlanmış içeriği, figürleri, tabloları veya diğer herhangi bir materyali basılı veya elektronik formatta kullanırken yazarlar, telif hakkı sahibinden izin almakla sorumludur. Bu konuda yasal, mali ve cezai sorumluluklar yazar(lara) aittir.

Telif Hakkı Politikası
Tüm makalelerle birlikte bir Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Katkı Formu gönderilmelidir. Yazarlar bu formu imzalayarak, makalenin Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde, üçüncü tarafların orijinal çalışmaya uygun şekilde atıfta bulunarak içeriği ticari olmayan amaçlarla paylaşmasına ve uyarlamasına izin veren Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) altında lisanslanacağını kabul eder.

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere daha önce yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarlar telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluklar yazar(lar)a aittir.

Yazarlar, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmış çalışmalarının telif haklarını saklı tutarlar.

Kendi Kendine Arşivleme Politikası
Yazarlar, yayınlandıktan sonra çalışmalarını kurumsal veya kişisel web sitelerinin yanı sıra açık erişim havuzlarında kendi kendilerine arşivleme hakkını saklı tutar. Yazarların makalelerini paylaşırken orijinal yayına uygun şekilde atıfta bulunmaları ve DOI numarasını eklemeleri beklenmektedir. Buna ek olarak, yazarlardan paylaşılan versiyondan yayıncının web sitesinin URL'sine bir bağlantı sağlamaları istenmektedir. Bu gereklilik, yayıncının web sitesindeki çevrimiçi yayınlanmış versiyonun kesin kayıt versiyonu olarak açıkça tanımlanmasıyla bilimsel kaydın bütünlüğünü ve gerçekliğini korumayı amaçlamaktadır.

Yayın Ücreti Politikası
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi tarafından finanse edilmektedir. Yazarlardan, değerlendirme ve yayınlama sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Reklam Politikası
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, web sitesinde dijital reklamları kabul etmektedir. Bu reklamlar, derginin Editoryal Kurulu ve yönetimi tarafından onaylanmalı ve net bir şekilde reklam olarak etiketlenmelidir. Reklam verenler, editoryal kararlara veya reklam politikalarına etki sahibi değillerdir.

Dergide reklam vermek isteyenler, Editoryal Ofis ile iletişime geçmelidir.

Yapay Zeka'nın (YZ) Makale Hazırlama Sürecindeki Rolü
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Yapay Zeka ve YZ destekli teknolojilerin makale hazırlama sürecinde kullanımına ilişkin olarak Yayın Etik Komitesi (COPE) tarafından belirlenen yönergeleri takip etmektedir. Yazarlık, sadece insanlar tarafından yerine getirilebilen bir dizi görevi içerir ve yazarlar, makalenin orijinalliğini sağlama ve yazarlık için gereken niteliklere sahip olma konusunda sorumludur. YZ, makale yazma sürecinde dil düzeltmeleri için kullanılabilir (ve bunun makalede açıkça belirtilmesi gerekmektedir), ancak orijinallik ve makalenin kalitesini korumak için YZ, yazar olarak dahil edilemez.

Hakem Değerlendirme Süreci
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, yazarlar ve hakemler arasında karşılıklı anonimlik sağlanan çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçer. Her gönderi, tarafsız bir değerlendirme sürecini sağlamak için en az iki dış bağımsız hakem tarafından, kendi alanlarında uzman olan kişiler tarafından incelenir.

Gönderiler, öncelikle teknik değerlendirme sürecinden geçer. Bu süreçte, editoryal ofis çalışanları, makalenin derginin kurallarına uygun olarak hazırlandığını ve sunulduğunu kontrol eder. Derginin kurallarına uymayan gönderiler, teknik düzeltme talepleriyle birlikte yazarlara geri gönderilir.

Derginin kurallarına uygun olan gönderiler, baş editöre atanır. Baş editör, her bir gönderinin kapsam ve kalite açısından dergiye uygunluğunu değerlendirir. Dergiye uygun olmayan gönderiler bu aşamada reddedilebilir.

Dergiye uygun olan makaleler için Baş Editör, Yardımcı Editörler ile birlikte çalışarak hakemleri makale için görevlendirir. Görevlendirildikten sonra, Yardımcı Editörler bir makaleyi reddetme, çift-kör hakem değerlendirme sürecini devam ettirme veya hakem değerlendirmesinden önce düzeltmeler isteme konusunda karar verebilirler.

Yardımcı editörler, hakemler tarafından sunulan raporlara dayanan önerilerini baş editöre sunarlar. Düzeltmeler yapılmış olan makaleler, yeni bir öneri oluşturmak için hakemlerle çalışmayı amaçlayan yardımcı editör tarafından tekrar değerlendirilir.

Tüm gönderilerde karar verme sürecinde baş editör son yetkili kişidir.

Gecikme durumunda, yazarlar gecikmenin nedenini bildirdiğinde, yazarlara makalelerini geri çekme imkânı verilir.

Hakem değerlendirme süreci tamamlandığında, yazarlar makaleleri hakkında anonim hakem değerlendirme raporlarını ve editoryal kararı alacaklardır. Hakem değerlendirme raporları herhangi bir ortamda kamuoyuna açıklanmayacaktır. Gönderilen materyal gizli kabul edilir ve yayınlanana kadar hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Bir hakemin bir yazarın fikirlerini veya verilerini izinsiz kullanmış olabileceği şüphesi varsa, Editoryal Kurul, ilgili COPE yönergesine uygun olarak konuyu ele alacaktır.

Yazarlar, gönderim sırasında hakem önerisinde bulunabilirler. İlgilenen editör, önerilen hakemlerin makaleyi değerlendirmek için davet edilip edilmeyeceğine karar verecek tek yetkilidir.

Hakemler, COPE’un hakemlik ilkelerine (COPE's Ethical Guidelines for Peer-reviewers) uyum sağlamak zorundadır ve bu ilkeler, hakemlerin çift-kör değerlendirme sürecinin bütünlüğünü ve tarafsızlığını sağlamak için takip etmeleri gereken bir çerçeve sunar.

Editoryal Kurul, hakem değerlendirmesi manipülasyonunu en aza indirmek için COPE'un ilgili akış şemasını takip eder. Yayından sonra hakem değerlendirmesi manipülasyon şüphesi varsa, Editoryal Kurul, COPE'un uygun akış şemasını takip edecektir.

Potansiyel hakemler, bir makaleyi değerlendirmek için bir daveti kabul etmeden önce herhangi bir çıkar çatışması olabileceğini editöre bildirmelidir. Potansiyel bir hakemin davet edilip edilemeyeceği konusunda bilinçli bir karar vermek için editörün potansiyel hakemi inceleme sürecine dahil etme konusunda bilgilendirilmesi önemlidir. Bu aynı zamanda değerlendirme sürecinin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamaya yardımcı olur.

Editörler ile hakemler arasındaki iletişim, üçüncü taraflarla paylaşılmaması gereken gizli bilgiler içerir.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, editoryal kurul üyeleri tarafından gönderilen makalelerin çift-kör hakem değerlendirme süreçlerini yönetmek için harici editörler görevlendirecektir. Editöryel kuruldan birinin yazı göndermesi durumunda; Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü, alanında uzman, Atatürk Üniversitesi dışından ve yazarın kurumundan bağımsız bir ismi araştırarak makale için editörlük daveti gönderir. Davet edilen editöre sistemde kayıt açılarak çift kör hakem değerlendirme sürecini ilerletmesini ister ve takip eder. Davet edilen editör kararında bağımsızdır.

Bir makalenin hakem değerlendirmesi derginin olağan politikasından sapma gösteriyorsa, aldığı değerlendirme türü makalede belirtilecek ve bu şekilde değerlendirme sürecinin şeffaflığı sağlanacaktır.

Revizyon Süreci
"Minör düzeltme" veya "major düzeltme" gerektiren makalelerin gönderen yazarları, karar mektubunu baş editörden alacaklardır. Karar mektubu, hakemler ve editörlerin önerilerini, makalenin gözden geçirilmiş ve güncellenmiş versiyonunu göndermek için belirlenen son teslim tarihini içerecektir.

Bir makalenin gözden geçirilmiş bir versiyonunu gönderirken, yazarlar, her bir hakem tarafından belirtilen her bir konunun nasıl ele alındığını ve değişikliklerin hangi satırlarda yapıldığını belirten ayrıntılı bir "Hakemlere Yanıt" sunmalıdır (her bir hakemin yorumu, yazarın cevabı ve değişikliklerin yapıldığı satır numaralarıyla birlikte) ve ana belgenin üzerinde işaretlemeler bulunmalıdır.

Gözden geçirilmiş makaleler, karar mektubunda belirtilen süre içinde gönderilmelidir. Eğer makalenin gözden geçirilmiş versiyonu ayrılan süre içinde gönderilmezse, düzeltme seçeneği iptal edilebilir. Gönderen yazar(lar) ek süre gerektiğine inanıyorsa, ilk süre dolmadan önce uzatma talep etmelidirler.

Yayın Etiği
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuz ilkeleri, Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri (COPE, DOAJ, OASPA, WAME ortak bildirisi) ve ICMJE’nin Tıp Dergilerinde Bilimsel Çalışmaların Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Öneriler’i de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından ortaya konan kılavuz ilkelere ve temel uygulamalara bağlı kalmayı amaçlamaktadır. Bu kılavuz ve tavsiyeler, bilimsel yayıncılıkta şeffaflık, dürüstlük ve en iyi uygulamaları teşvik etmek için tasarlanmıştır. Dergi, bu standartlara bağlı kalarak yayınladığı araştırmaların yüksek kalitede olmasını ve bilim camiasının etik standartlarını karşılamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

İnsan denekleriyle yapılan tıbbi araştırmalar, tanınabilir insan materyali ve veriler üzerinde yapılan araştırmalar, katılımcılardan bilgilendirilmiş onam almak, gizliliklerini ve mahremiyetlerini korumak ve çalışma katılımcılarına zarar vermemek gibi konularda rehberlik sağlamak için 2013 yılında değiştirilen Helsinki Bildirgesi'ne uymalıdır.

Ayrıca, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Tıbbi Dergiler İçin Yayın Etik Politikaları üzerine WAME'in Tavsiyeleri'ne uymaktadır. Bu tavsiyeler, çıkar çatışmalarıyla nasıl başa çıkılacağı, şüphelenilen araştırma yolsuzluğuyla nasıl ilgilenileceği ve hakem değerlendirme sürecinin bütünlüğü ve şeffaflığı nasıl sağlanacağı konusunda rehberlik sağlar. Bu tavsiyeleri takip ederek, dergi yayınladığı araştırmaların en yüksek etik standartları karşıladığından emin olmakta

Yazarlara, makalelerinin etik standartlara ve uygulamalara uygun olduğundan emin olmak için EASE Etik Kontrol Listesi'ni kullanmaları önerilir.

İnsan denekleri içeren tüm araştırmalar, gerçekleştirilmeden önce kurumsal inceleme kurulu (IRB) veya etik kurul gibi bir inceleme kurulu tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır. Araştırmayı inceleyen ve onaylayan etik kurulun adı, etik kurul onay numarası ve tarihi, yayınlanmak üzere gönderildiğinde makalenin Yöntemler bölümüne eklenmelidir. Ayrıca dergi, makale gönderim sürecinin bir parçası olarak yazarlardan etik kurul onayının bir kopyasını sunmalarını isteyebilir. Bunun amacı, araştırmanın uygun şekilde incelenip onaylandığından emin olmak ve derginin araştırmanın yayın için gerekli etik standartları karşıladığını doğrulamasını sağlamaktır.

Bir çalışma etik kurul onayından muaf tutulmuşsa, yazarlar etik kuruldan muafiyetin nedenini açıklayan bir beyan sunmalıdır. Bu, araştırmanın bir etik kurul tarafından incelendiğinden ve muafiyet kararının ilgili kılavuz ve yönetmeliklere uygun olarak verildiğinden emin olmak içindir.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’ne etik kurul onayı olmadan bir makale gönderildiğinde, dergi makaleyi COPE'un Araştırma, Denetim ve Hizmet Değerlendirmeleri rehberine göre değerlendirecektir. Bu rehber, etik kurul onayı olmayan makalelerin nasıl ele alınacağı konusunda yönlendirme sağlar ve derginin yayınlamayla ilgili araştırma ile ilişkili riskleri ve potansiyel etik endişeleri değerlendirmesine olanak tanır.

Dergi, etik kurul onayının eksikliğinin önemli bir endişe kaynağı olduğuna karar verirse, makale editöryal incelemeden sonra reddedilebilir. Bu, derginin yüksek etik standartları sürdürmesini ve yalnızca bir etik kurul tarafından uygun şekilde incelenmiş ve onaylanmış araştırmaları yayınlamasını sağlamak içindir.

İnsan denekleri içeren araştırmalarla ilgili makaleler için, tüm katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alındığını belirten bir ifadenin eklenmesi gerekmektedir. Bilgilendirilmiş onam yazılı olarak belgelenmeli ve bilgilendirilmiş onam formunun bir kopyası ileride başvurulmak üzere araştırmacılar tarafından saklanmalıdır.

Araştırmaya 18 yaşın altındaki çocukların katılması durumunda, çocuğun ebeveyni veya vasisi çocuk adına bilgilendirilmiş onam sağlamalıdır. Bu, çocukların savunmasız bir nüfus olduğu ve araştırmaya katılmanın risklerini ve faydalarını tam olarak anlayabilecek yetilerinin olmayabileceği için gereklidir.

Eğer makale bir anket veya görüşmelerin bulgularını raporluyorsa, yazarlar katılımcıların çalışmaya katılmak için bilgilendirilmiş onaylarını verdiğini ve kişisel bilgilerinin kaydedilmesine izin verdiklerini doğrulamalıdır. Alıntılar veya diğer atfedilebilir ifadeler bulunuyorsa, bunlar anonimleştirilmeli veya makalede kişinin adının yer almayı kabul ettiği belirtilmelidir.

Bilgilendirilmiş onam hakkında bilgi, araştırmanın nasıl yapıldığına dair diğer ilgili detaylarla birlikte, makalenin Yöntemler bölümünde sunulmalıdır.

Çalışma katılımcılarının anonimliğini korumak ve araştırmanın gizlilik ilkelerine saygı göstererek yürütülmesini sağlamak, yazarların sorumluluğundadır. Özellikle katılımcıların kimliklerini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için bu önemlidir, çünkü uygun onay olmadan böyle fotoğrafların yayınlanması, söz konusu kişilerin haklarını ihlal edebilir.

Katılımcılarda hastaların anonimliğini korumak için yazarlar, katılımcılardan veya yasal temsilcilerinden imzalı izin belgeleri almalıdır. Bu izin belgeleri, katılımcıların fotoğrafların yayınlanması için onaylarını verdiğini göstermeli ve fotoğrafların kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama veya koşulu belirtmelidir. Fotoğrafların yayın onayına ilişkin bilgiler, makalede sunulmalıdır.

Hayvanlarla ilgili çalışmalarda, araştırma protokollerinin bir etik komiteden onay alması gerekmektedir. Etik komite, araştırma protokollerini ilgili yönergeler ve düzenlemelerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmelidir, örneğin Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Rehberi (8. baskı, 2011) ve Hayvanlar Üzerinde Biyomedikal Araştırmalar İçin Uluslararası Rehber İlkeler (2012). Bu yönergeler, hayvanlarla yapılan araştırmaların etik ve insancıl bir şekilde nasıl yürütüleceği konusunda detaylı bilgi sağlar ve bu tür araştırmalar için standart olarak geniş çapta kabul edilir.

Yazarlar, makalelerinde hayvanların etik davranışına ilişkin ayrıntılı bilgi sağlamalıdır, bu da acı ve sıkıntının önlenmesi için alınan önlemleri içermelidir. Bu bilgileri açık ve kapsamlı bir şekilde sunmak için yazarlar ARRIVE kontrol listesini kullanabilirler.

Hayvanların etik davranışına ek olarak, yazarlar ayrıca acı ve sıkıntının önlenmesi için alınan önlemler hakkında bilgi sağlamalıdır. Bu, araştırmanın düzgün bir şekilde yürütüldüğünü ve okuyucuların ilgili etik standartları karşıladığını doğrulamasına olanak tanır.

İntihal ve Etik Dışı Durumlar
Tüm gönderiler, hakem değerlendirme ve/veya üretim süreçlerinde birden fazla kez benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) ile taranır.

Başkalarının (ya da kendi) önceki çalışmalarını tartışırken, her durumda materyali doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olunmasına çalışılır.

Yazarlara, aşağıda örneklenen herhangi bir intihal ve etik dışı davranıştan kaçınmaları kesinlikle tavsiye edilir.

Atıf manipülasyonu: Bir yazarın, derginin veya diğer yayınların alıntı sayısını, kendi alıntıları yaparak, aynı dergiden makalelerin aşırı alıntılanması veya onursal alıntılar veya alıntı yığınları dahil etmek gibi çeşitli yollarla manipüle etme uygulaması.
Kendi kendine intihal: Bir yazarın önceki yayınlarından örtüşen bölümleri veya cümleleri uygun şekilde alıntı yapmadan kullanma pratiğidir. Bu, başka birinin (bu durumda yazarın kendi eseri) çalışmasını uygun şekilde atıfta bulunmadan kullanmak anlamına gelen bir intihal biçimi olarak kabul edilir.
Dilimleme: Bir araştırma çalışmasındaki aynı verilerin birkaç farklı makalede kullanılmasıdır. Bu, aynı hipotezleri, popülasyonu ve yöntemleri birden fazla makalede rapor etmek anlamına geldiği için etik dışı kabul edilir.
Veri üretimi: Veri toplama veya deneyler sırasında gerçekleşmeyen verilerin çalışmaya eklenmesidir. Bu, yanıltıcı veya yanlış bilgiyi gerçek veri gibi sunma pratiği olduğu için araştırma kabahatl olarak kabul edilir.
Veri manipülasyonu/sahteciliği: Araştırma verilerini yanıltıcı bir izlenim vermek amacıyla manipüle etmektir. Bu, görüntüleri manipüle etmek, aykırı değerleri veya "güven verici olmayan" sonuçları çıkarmak, veri noktalarını değiştirmek ve diğer manipülasyon biçimlerini içerebilir. Bu aynı zamanda yanıltıcı veya yanlış bilgiyi gerçek veri gibi sunma pratiği olduğu için bir araştırma kabahati biçimi olarak kabul edilir.

İddia edilen veya şüphelenilen intihal, alıntı manipülasyonu veya veri sahteciliği/üretimi gibi araştırma kabahatleri durumunda, Editoryal Kurul, iddiaların veya şüphelerin adil, şeffaf ve tutarlı bir şekilde ele alınmasını sağlamak için ilgili COPE akış şemalarını takip edecektir.

YAZARLIK
Yazar olarak listelenen tüm kişiler, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır. ICMJE, yazarlığın aşağıdaki dört kritere dayanmasını önermektedir:

1. Çalışmanın konseptine veya tasarımına veya çalışma için verilerin elde edilmesine, analizine veya yorumlanmasına önemli katkı sağlamak,
2. Çalışmanın taslağını hazırlamak veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak gözden geçirmek,
3. Yayınlanacak versiyonun son onayı,
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılmasını ve çözülmesini sağlamak için çalışmanın tüm yönlerinden sorumlu olmayı kabul etme.

Yazarlar, çalışmanın kendi yaptıkları kısımlarından sorumlu olmanın yanı sıra, tüm yazarların katkılarının doğru ve uygun bir şekilde kabul edilmesini sağlamak için çalışmanın belirli diğer kısımlarından hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu da belirleyebilmelidir. Yazarlar, başvuru sırasında bireysel katkılar hakkında bilgi vermek için CRediT (Katılımcı Rolleri Sınıflandırması)’i kullanabilirler. Tüm yazarların, sorumlu yazar tarafından paylaşılan bireysel katkıları üzerinde mutabık kalmaları beklenmektedir. Yazarların katkı beyanı nihai makale ile birlikte yayınlanacaktır ve çalışmaya yapılan katkıları doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Yazarlar, ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güven duymalıdır. Bu, ortak yazarlarının araştırmayı etik ve sorumlu bir şekilde yürüttüğüne ve makalede sunulan veri ve sonuçların doğru ve güvenilir olduğuna güvenmeleri gerektiği anlamına gelir.

Yazarlık kriterlerinin dördünü de karşılamayan kişiler makaleye yazar olarak dâhil edilmemelidir. Bu kişilerin katkılarını tanımak ve araştırmaya katkıları konusunda şeffaflık sağlamak için, makalenin başlık sayfasında araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür edilebilir.

Yayın kurulu bir hayalet, fahri veya hediye yazarlık durumundan şüphelenirse, gönderim askıya alınacak ve ilgili COPE akış şeması ile yazarlık ve katkıda bulunmaya ilişkin COPE Politikası izlenecektir.

Yazar Değişikliği
Yazarlık değişiklik talepleri, yazarların çıkarılması veya eklenmesi, yazarların sırasının değiştirilmesi gibi herhangi bir değişiklik, nedenlerini belirten bir mektupla birlikte editoryal ofise sunulmalıdır. Mektup, çıkarılan herhangi bir yazar da dâhil olmak üzere tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır.

Derginin Editoryal Kurulu, yazarlıkta değişiklik taleplerini tutarlı ve şeffaf bir şekilde ele alarak, ilgili COPE akış şeması yönergelerini takip edecektir. Bu prosedürler, araştırmanın bütünlüğünü ve tüm ilgili yazarların itibarını korumak amacıyla uygulanmaktadır.

Çıkar Çatışması Beyanı
Yazarlar, çalışmalarında uygunsuz etki veya önyargıya yol açabilecek herhangi bir ilişki veya çıkarı açığa çıkarmak zorundadır. Bu, çıkar çatışmalarını mümkün olduğunca çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla gönderdikleri makalelerini sunarken yapılmalıdır.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakemlik sürecinde yer alan bireylerin mevcut veya potansiyel rekabet eden çıkarları hakkında herhangi bir bilgi verme ve açıklama yapma gerekliliğini talep ve teşvik etmektedir. Bu, olası bir önyargıya yol açabilecek çıkar çatışmalarının belirlenebilmesi amacıyla yapılmalıdır.

Editoryal kurul, editörlerin, yazarların veya hakemlerin potansiyel çıkar çatışmalarıyla ilgili durumları ilgili COPE akış şemaları çerçevesinde ele alacaktır.

Finansal Destek Beyanı
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, yazarlardan araştırmalarını gerçekleştirmek için aldıkları herhangi bir mali destek hakkında bilgi vermesini istemektedir. Bu bilgi, makalenin dergiye sunulduğu sırada sağlanması gereken finansal destek beyanında yer almalıdır.

Finansal destek beyanı, destekleyici kurumların adını, hibe numaralarını ve her destekleyicinin araştırmadaki rolünün bir açıklamasını içermelidir. Eğer destekleyici kurumun araştırmadaki bir rolü olmadıysa, bu da finansman beyanında belirtilmelidir. Bu bilgi, okuyucuların araştırmada olası önyargılar ve çıkar çatışmalarını anlamaları açısından önemlidir.

Yayın Sonrası Düzeltme Talepleri ve İadeler
Tüm yayın sonrası düzeltme talepleri editoryal bir incelemeye tabidir. Editoryal kurul, talebi gözden geçirecek ve düzeltmenin gerekli ve uygun olup olmadığına karar verecektir. Bir düzeltmenin yayınlanması kararı, hatanın doğası, makale üzerindeki potansiyel etkisi ve destekleyici kanıtlara dayanacaktır. Editoryal kurul, kararını vermek için gerektiğinde yazarlar, hakemler ve diğer uzmanlarla da danışabilir. Düzeltme talebi onaylanırsa, makale derginin arşivinde düzeltilir.

Editoryal Kurul, dergi politikaları ve COPE kuralları doğrultusunda vakaları gözden geçirir.

Eğer ihlal iddiaları doğrudan ihbarcılar tarafından yapılırsa, Editoryal Kurul, ilgili COPE akış şemasını takip edecektir. Dergi, bir sosyal medya sitesinde yayınlanan bir makaleyle ilgili endişeler ortaya çıktığında COPE'nin ihbarcılara nasıl yanıt verilmesi gerektiğine dair akış şemasına uygun hareket edecektir.

Çözümlenemeyen iddiaları çözmek için bazı durumlarda, bağımsız bilirkişiler atanabilir.

Potansiyel etik ihlalleri araştırmak için, editoryal kurul diğer baş editörlerle bilgi paylaşabilir ve soruşturmaları daha verimli ve etkili bir şekilde yürütebilir. Baş editör ile iletişim gerektiğinde, editoryal kurul ilgili COPE önerilerini takip edecektir.

Gerekli durumlarda, dergi araştırmacılar tarafından şüphelenilen etik ihlaller hakkında kurumlara başvurabilir ve bu endişeleri desteklemek için kanıtlar sunabilir. Bu süreçte COPE yönergelerine uygun hareket edilecektir.

Etik ihlal endişeleri durumunda, editörler COPE yönergelerine göre vakayı araştıracaktır. Araştırma endişeleri doğruladığında, editörler geri çekme bildirimi yayınlayabilir. Geri çekme bildirimi, dergide yayınlanacak ve makalenin kaydı geri çekme durumunu yansıtacak şekilde güncellenecektir. Makale derginin arşivinde kalacak, ancak geri çekildiği açık bir şekilde belirtilecektir. Makalenin kaydı ayrıca geri çekme durumunu yansıtmak için ilgili dizinlerde güncellenecektir.

Geri Çekme Talepleri
Makale yayınlanmadan önce geri çekme talepleri, derginin editör kurulu tarafından incelenir. Bir makaleyi geri çekme talebinin yapılabilmesi için yazarlar, taleplerini ve geri çekme nedenlerini belirten tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir mektubu dergi editörüne göndermelidir. Editör kurulu daha sonra talebi inceleyecek ve yazarlar tarafından sunulan nedenlere dayanarak bir karar verecektir. Talep kabul edilirse, makale dergiden geri çekilecek ve yazarlara karar bildirilecektir. Yazarlar, geri çeklme talebi onaylanana kadar başka bir dergiye çalışmalarını değerlendirmeye sunmamalıdır. Bu, olası çıkar çatışmalarını veya yayınların tekrarlanmasını önlemek amacıyla yapılır.

İtiraz ve Şikâyet
Derginin yayın kurulu, COPE'un yönergeleri ve önerilerine uygun olarak itiraz ve şikâyetleri ele almakla sorumludur. Bir yazarın bir itirazı veya şikâyeti varsa doğrudan yayın ofisiyle iletişime geçmelidir. Yayın kurulu, COPE yönergelerine dayanarak durumu gözden geçirecek ve bir karar verecektir.

Karar alma sürecinde, baş editör tüm itiraz ve şikâyetlerde nihai yetkiye sahiptir. Bazı durumlarda, Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. Dergi, itiraz ve şikâyetleri ele almak için adil ve şeffaf bir süreç izlemektedir ve bilimsel kayıtların bütünlüğünü korumayı hedeflemektedir.

Preprint Politikası
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, ön baskıları “önceden yayımlanmış eser” olarak değerlendirmemekte, yazarların çalışmalarını dergiye göndermeden önce ticarî olmayan bir ön baskı sunucusunda bulunma ve tartışma imkânına sahip oldukları şeklinde değerlendirmektedir. Ancak, yazarlar makalelerinin ön baskı sunucusuna yerleştirilmesini ve onun DOI numarasını dergiye başvuru sürecinde sağlamakla yükümlüdürler.

Makale dergide kabul edilir ve yayımlanırsa, yazarların arşivlenmiş ön baskıyı güncellemesi ve makalenin yayınlanmış versiyonuna bağlantı vermesi sorumluluğu kendilerine aittir. Bu, okuyucuların en güncel ve doğru bilgilere kolayca erişebilmelerini sağlamaya yardımcı olur.

İzin Politikası
Nisan 2022 sayısı itibarıyla derginin içeriği Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

Bu lisans kapsamında, kullanıcılar orijinal yazar ve dergiye uygun şekilde referans vermek kaydıyla, derginin içeriğini ticari olmayan amaçlarla paylaşabilir, adapte edebilir, çoğaltabilir ve dağıtabilirler.

2022 Nisan ayından önce yayımlanan içeriğin telif hakkı sahibi Atatürk Üniversitesi'dir.

Sorumluluk Reddi
Dergide yayınlanan makalelerde kibeyan veya görüşler sadece yazar(lar)ın görüşleridir ve editörler, yayın kurulu ve/veya yayıncının görüşlerini yansıtmamaktadır. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı, makalelerin içeriğinden sorumlu değildir ve bu makalelerde ifade edilen görüşlere katılmaz. Yazarların çalışmalarının doğru ve iyi araştırılmış olduğunu ve makalelerinde ifade edilen görüşlerin kendi görüşleri olduğunu sağlamak yazarların sorumluluğundadır. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı, yazarlara çalışmalarını bilimsel toplulukla paylaşmaları için bir platform sağlamaktadır.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi tarafından finanse edilmektedir. Değerlendirme ve yayın süreçlerinde yazarların herhangi bir ücret ödemesi gerekmemektedir.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929