Özel Sayı

Cilt: 5 Sayı: 3, 28.12.2022

Yıl: 2022

MAKALELER

2018 yılında ilk sayısını neşreden Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 2022 yılından itibaren yılda üç sayı olmak üzere (30 Nisan, 30 Ağustos, 30 Aralık) “Uluslararası Hakemli Alan İndexli Dergi” olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalını kapsayan yüzlerce dergiye mukabil bu ana bilim dalının Eski Türk Edebiyatı bilim dalını kapsayan sadece bir uluslararası hakemli dergi yayın hayatına devam etmektedir. Temel gayemiz işte bu husustaki boşluğu doldurmaya çalışmak ve alternatifleri çoğaltmaya yöneliktir. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] Şubat 2018 yılından itibaren “Uluslararası Hakemli Dergi” olarak yayın hayatına başlamıştır. 

Dergimiz 
ALAN indexli (MLA) ve ULUSLARARASI HAKEMLİ olup DOÇENTLİK kriterlerini ve 2022 yılı itibariyle TEŞVİK kriterlerini sağlamaktadır.

Dergi, Nisan Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır. Bunun dışında yayın kurulu tarafından uygun görülmesi halinde özel sayı olarak da yayımlanabilir.

Dergi, yayın takvimine mutlaka uymak zorundadır. 

Dergide, “Eski Türk Edebiyatı”, “Türk İslam Edebiyatı”, “Doğu Dilleri ve Edebiyatları”, Eski Türk Dili gibi alanlarda yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Özel sayılarda, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı gibi edebiyatın başka bilim dalına ait makaleler de kabul edilebilir.

Dergiye gönderilecek yazıların daha evvel başka platformlarda yayımlanmamış olması gerekir. Sempozyum veya kongrelerde sunulmuş çalışmalar, dipnotta belirtilmesi şartıyla dergide yayımlanabilir. Başka dergilerde red cevabı alan makaleler, dergiye gönderilirken editöre bildirilmelidir. 

Gönderilen çalışmalar, dergiye yüklenildiği andan itibaren, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi bu çalışmaların bütün yayın haklarına sahip olur. Makale dergiye yüklendikten sonra yazara otomatik olarak mail gelir. Eğer bu mail yazara ulaşmamış ise gönderme işlemi yarım bırakılmış demektir.

Gönderilen yazılar, YÖK’ün belirlediği “Bilimsel Etik Kuralları”na uygun şekilde olmalıdır.
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187

Etik kurallara uygun olmadığı anlaşılan çalışmalardaki tüm sorumluluk yazara aittir.

Gönderilen yazıların ilk olarak editör tarafından ön kontrolü yapılır. Editör, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra makalenin içeriği doğrultusunda iki uzman hakeme gönderir. Yazar, ön kontrol aşamasında istenilen tüm düzeltmeleri yapmak zorundadır. Dergiye makale gönderen her yazar, bu durumu kabul etmiş sayılır.

Bilimsel etik gereği kör hakemlik sistemi uygulanır. Yazarla ilgili bilgiler makalede asla yer almamalıdır. Yazarın unvanına bağlı olarak hiyerarşiye mutlaka dikkat edilir. Yazar doktor öğretim görevlisi ise doçente, doçent ise profesöre hakemlik görevi verilir. Yazar, hakemin verdiği düzeltmelere mutlaka uymak zorundadır. Dergiye makale gönderen her yazar, bu durumu kabul etmiş sayılır.

Yazar, ön okumadan sonra kendisinden istenilen düzenlemeleri 5 gün içinde, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri 10 gün içinde yapmalıdır. Bir olumlu bir olumsuz rapor gelmesi halinde üçüncü bir hakem tayin edilir. İki olumsuz rapor alan makale, sahibine iade edilir. Editör istisnai durumlarda uygun gördüğü takdirde, makaleyi hakem sürecine almadan da yayıma kabul edebilir. (Hakem raporları herhangi bir suretle dergi izni olmaksızın internet vb gibi neşriyat ve mecralarda kullanılamaz. Paylaşan hukukî olarak sorumlu tutulur.)

Yayın dosyasına alınan yazılar editörün belirlediği sıraya göre yayınlanır. 

Dergide yayımlanacak yazılar için kesinlikle yazarlardan ücret talep edilmez.

10 kadar dizin, Osmanlı Araştırmaları veri tabanı, Çukurova Türkoloji veri tabanı ve alanımızın 400 den fazla bilim insanına da dergimiz ulaştırılmaktadır. (Klasik Gazel Şerhi çalışmalarına yer verilmemektedir.)

DERGİ YAZIM KURALLARINA UYGUN OLMAYAN MAKALELER İŞLEME ALINMAZ VE REDDEDİLİR.

Kağıt Boyutu:
 A4 Dikey

Üst Kenar Boşluğu: 3

Alt Kenar Boşluğu: 3

Sol Kenar Boşluğu: 3

Sağ Kenar Boşluğu: 3

Yazı Tipi: Bookman Old Style  [Sadece transkripli metinlerde özel fontlar olabilir]

Yazı Tipi Stili: Normal

Yazı Tipi Boyutları:

a. Türkçe Başlık: 14 Punto [Tamamı Büyük Harf]

b. Türkçe Özet: 10 Punto (En Az 200-250 Kelime. Anahtar Kelime Sayısı En Az 5)

c. İngilizce Başlık: 12 Punto [Tamamı Büyük Harf]

d. İngilizce Özet: 10 Punto (En Az 200-250 Kelime. Anahtar Kelime Sayısı En Az 5)

e. Ana Metin: 11 Punto

f. Dipnotlarda: 9 Punto

Satır Aralığı: 1.15

Paragraf başlarında girinti olmamalıdır. Baş tarafa yaslı olmalıdır. [Beyitlerde istisna] Özel isimlerin ilk geçtiği yerde ölüm tarihi parantez içinde verilmelidir. Örneğin; "Necâtî'nin (ö.1509) 17 farklı gazeli şairler tarafından tahmis edilmiştir."

Alıntılar: YÖK’ün “Bilimsel Etik Kuralları”na uyulmalıdır. Doğrudan alıntılar mutlaka tırnak içinde verilmelidir. 3 satırdan uzun alıntılar “italik” yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme:

a. Metin İçinde: Tek Yazarlı Çalışmalar İçin: (Yazarın Soyadı, Tarih: Sayfa Numarası) (Kayaokay, 2017: 150) 

İki Yazarlı Çalışmalar İçin: (İlk Yazarın Soyadı, vd. Tarih, Sayfa Numarası) (Şentürk ve Kartal, 2012: 366)

İkiden Fazla Yazarlı Çalışmalar İçin: (Yazarın Soyadı ve Yazarın Soyadı,  Tarih, Sayfa Numarası) (Aça vd. 2012: 530)

Metin İçinde Yazarın Adı Ayrıca Zikrediliyorsa: Sadece (Tarih: Sayfa Numarası) Yekbaş (2011: 12)

Birden Fazla Kaynağa Atıf Yapılması: (Soyadı, Tarih: Sayfa Numarası;  Soyadı, Tarih: Sayfa Numarası) (Güleç, 2010: 40; Tatcı, 2012: 129)

Aynı Yazara Ait Aynı Yıl İçinde Birden Fazla Esere Atıf Yapılması: (2015a:, 2015b)

b. Kaynakçada:

1. Kitaplar İçin:           
                Tek Yazarlı: 
Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Eserin Adı, Yayın Yeri: Yayınevi.  KAYAOKAY, İlyas (2017). Klasik Türk Şiirinde Nefs, İstanbul: H Yayınları.

İki ve Daha Fazla Yazarlı: ŞENTÜRK Ahmet Atilla; KARTAL, Ahmet (2012). Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları.

2. Çevrilen veya Hazırlanan Kitaplar İçin: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Eser Adı, (Haz:/Çev: Adı Soyadı), Yayın Yeri: Yayınevi.     
                
BELL, Joseph Norment (2010). İslam’da Aşk Tasavvuru Hanbelîlik Örneği, (Çev: Yücel Aşıkoğlu), İstanbul: İnsan Yayınları.

3. Editörlü Kitaplarda Yayımlanmış Makaleler İçin: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Makalenin Başlığı”, Eser Adı, (Haz:/Ed: Adı Soyadı), Yayın Yeri: Yayınevi, Sayfa Aralığı.

HORATA, Osman (2011). “Necâtî Bey’den Bâkî’ye Döne Döne”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, (Ed: Mustafa İsen), Ankara: Grafiker Yayınları, s.s.393-418.

4. Ansiklopedi Maddeleri İçin: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Maddenin Başlığı”, Ansiklopedinin Adı, Cilt, Sayfa Aralığı.

BİLGİN, A. Azmi (2007). “Nesîmî”, İslam Ansiklopedisi, C.33, s.s. 3-5.

5. Makaleler İçin: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Makalenin Başlığı”, Derginin Adı, Cilt: No, Sayı: No, Sayfa Aralığı.

                CEYHAN, Âdem (1997). “Eski Türk Edebiyatında Sad-Kelime-i Ali Derleme Tercüme ve Şerhlerine Dair”, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s.s. 232-255.

                6. Tezler İçin: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Tezin Başlığı, Tezin Tipi, Üniversitenin Bulunduğu Şehir: Üniversitenin Adı

DERDİYOK, Çetin (1988). Cemâlî Dîvânı İnceleme-Metin, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

7. Yazma Eserler İçin: Yazar. Eserin Adı, Kütüphane Adı, Koleksiyon. Katalog Numarası, Yaprağı.

Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr, Millet Kütüphanesi, A. Emirî Efendi, No: 1326, vr. 45a.

8.  Web Kaynakları İçin: Kaynağın Linkiyle Birlikte Erişim Tarihi Verilmelidir. 
         Yazarı Belli İse: USLUER, Fatih (2013). “Nesîmî”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1201, (E.T.: 02.11.2017).

        Yazarı Belli Değilse: https://www.turkedebiyati.org/ahmedi.html (E.T.: 02.02.2013).


ORCİD KULLANIMI 


 Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları orcid kullanılacaktır. Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. Dergimiz, Şubat 2019 sayımızdan itibaren yazarların ORCID tahsis numarası (ID) ile çıkarılacaktır. Bu yüzden halen yayımlanmak üzere makale göndermiş ve daha sonra gönderecek olan yazarların ORCID numaraları ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Değerli   akademsiyenler http://orcid.org adresinden birkaç dakikanızı ayırarak bireysel ORCID için  kayıt yaptırabilirsiniz.

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] Şubat 2018 yılından itibaren “Uluslararası Hakemli Dergi” olarak yayın hayatına başlamıştır.

Dergimiz ALAN indexli (MLA) ve ULUSLARARASI HAKEMLİ olup DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK kriterlerini sağlamaktadır.


Dergi, Ağustos ve Şubat olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Bunun dışında yayın kurulu tarafından uygun görülmesi halinde özel sayı olarak da yayımlanabilir.

Dergi, yayın takvimine mutlaka uymak zorundadır.


Dergide, “Eski Türk Edebiyatı”, “Türk İslam Edebiyatı”, “Doğu Dilleri ve Edebiyatları”, “Eski Türk Dili” gibi alanlarda yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Özel sayılarda, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı gibi edebiyatın başka bilim dalına ait makaleler de kabul edilebilir.


Dergiye gönderilecek yazıların daha evvel başka platformlarda yayımlanmamış olması gerekir. Sempozyum veya kongrelerde sunulmuş çalışmalar, dipnotta belirtilmesi şartıyla dergide yayımlanabilir. Başka dergilerde red cevabı alan makaleler, dergiye gönderilirken editöre bildirilmelidir.


Gönderilen çalışmalar, dergiye yüklenildiği andan itibaren, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi bu çalışmaların bütün yayın haklarına sahip olur. Makale dergiye yüklendikten sonra yazara otomatik olarak mail gelir. Eğer bu mail yazara ulaşmamış ise gönderme işlemi yarım bırakılmış demektir.


Gönderilen yazılar, YÖK’ün belirlediği “Bilimsel Etik Kuralları”na uygun şekilde olmalıdır.
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187

Etik kurallara uygun olmadığı anlaşılan çalışmalardaki tüm sorumluluk yazara aittir.


Gönderilen yazıların ilk olarak editör tarafından ön kontrolü yapılır. Editör, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra makalenin içeriği doğrultusunda iki uzman hakeme gönderir. Yazar, ön kontrol aşamasında istenilen tüm düzeltmeleri yapmak zorundadır. Dergiye makale gönderen her yazar, bu durumu kabul etmiş sayılır.


Bilimsel etik gereği kör hakemlik sistemi uygulanır. Yazarla ilgili bilgiler makalede asla yer almamalıdır. Yazarın unvanına bağlı olarak hiyerarşiye mutlaka dikkat edilir. Yazar doktor öğretim görevlisi ise doçente, doçent ise profesöre hakemlik görevi verilir. Yazar, hakemin verdiği düzeltmelere mutlaka uymak zorundadır. Dergiye makale gönderen her yazar, bu durumu kabul etmiş sayılır.


Yazar, ön okumadan sonra kendisinden istenilen düzenlemeleri 5 gün içinde, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri 10 gün içinde yapmalıdır. Bir olumlu bir olumsuz rapor gelmesi halinde üçüncü bir hakem tayin edilir. İki olumsuz rapor alan makale, sahibine iade edilir. Editör istisnai durumlarda uygun gördüğü takdirde, makaleyi hakem sürecine almadan da yayıma kabul edebilir. (Hakem raporları herhangi bir suretle dergi izni olmaksızın internet vb gibi neşriyat ve mecralarda kullanılamaz. Paylaşan hukukî olarak sorumlu tutulur.)


Yayın dosyasına alınan yazılar editörün belirlediği sıraya göre yayınlanır.


Dergide yayımlanacak yazılar için kesinlikle yazarlardan ücret talep edilmez.

10 kadar dizin, Osmanlı Araştırmaları veri tabanı, Çukurova Türkoloji veri tabanı ve alanımızın 400 den fazla bilim insanına da dergimiz ulaştırılmaktadır. (Klasik Gazel Şerhi çalışmalarına yer verilmemektedir.)

Ücret talep edilemez.

   TARANDIĞIMIZ İNDEXLER  

Görüntünün olası içeriği: yazılogo.png

DRJI.pngici2.pnglogo.png        CenterLogo.png       ESJIndex_logo.png        Ust_bar_tur1a.jpg scholar_logo_64dp.png                       logo-large-explore.png                           logo.png 


data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARAAAAByCAMAAACsn37CAAABFFBMVEX///8BAQEAAAACAgK3ERjPQ03/3NufPDqoFhmtERpeXl4GBgYKCgr9+fmhFRuyYGXBDQybKSTyyMlKSkp6eno0NDSCgoKRkZETExOdnZ3d3d0cHByxsbEWFhYjIyNoaGgtLS3Ozs7x8fGlpaXm5ubJyclaWlo7OzvW1tZFRUW6urpSUlI2NjYnJye3t7dra2vHDRX86ub0ybyLi4v63eTqy8H/3dP9/O76+t3x/fnftsHVmpngmZDcopHDrJfz9u763fCxXW+SFyWHLSi4WmWoIyf/yMb98er789+ncWKVGA+zX1qrZGeYGR+VKyaiFB+EIRanMDHwqKSjNkSvECm3EB2vAwjEgHviQULPQELTQz3FSj7cWhnzAAAPz0lEQVR4nO1ciXsaxxXXzMiNzIycpIBYWJZTCMQh5Kr3lR5J08Rq3LSxG7f////Rd8zuzLILu4uF7O8Tz5Y+G5Y5fvPu94aTkyMd6UhHOtKRjnSkI31U9Ktff/GbD72Gj4h++7vf/+GPX3zoVXw89Kc//+XsxV9/+qGX8fHQyy9f395+9bcPvYyPh76+P7u9PUsB0r+uZ2mxgF/9Udlh2zlDMK35gTmOt8h94rq//3Yy87aqjvD3b7797Parn3mvXK6kUlpmScmoW3LUy4GylBmkyU+MjRQy8y4+oMWgNO4ZmiohaBj7WywvK46AgHz2eQqQgVY4FFO8MYUvqnXJUbsGFkZrUhskl/zE2MC/tRSZ92Erg6qbcPMGm+MF44pDvHx1lgEE0FBik2ChWq465Ua9QiD4YxskpvHS4ZEcHkFI9gdkIRWfBE+MC1hUHOLll5uAjAYSuAEwodU5TsHFm3IiORzIDKCweY0jxhyCgEidvIvgwGwwh5Z7i8ykl5lXhcNqY5x/+uL2NAVIZwDYkoBo4UQHjxwgqZcatGUyHKYE6wdpOQR0CDJD8py0Z4vADEryYYYaxnKmSsZV5q7iIPf/OD39bgMQwUoJj8vbEh6emZcZsy4zgBC7IQTX/Mg4AAViPA4UrHDw974c0mlK5WSFSccnUJqygICVwT9aCU9k2OxoXUatzqOsxFi9bxIOCVhjOLgFoaFh6n05pB1Yq+ZzpgrKmkZLn4JjtqFDWNkRSyhvR6gDxGBWPGQDnsyIDIgLyKEyiQ7RGkb3RZI4BFS32lep1mFeti3eQShdza05//IsAwgwHvAH828yMOwRucS0C4ccTWWuyODxS5n4ISSQTocowp+kZrWfyMwj0swsNU4UVZkzdPT1qxe3aSvTWfQGzdWqGYGAeEpPW5+i2IyNA5EFxMheczUAqvFDN1P6n/EZUKmoiVMv9gOkgXgKp4usGVclTaMlAOTt25QOObnsAF3O1qCynVLFf7O3Woh3X6gcHWIucFT48WeZNOP3NansNT2zHx6dATkLAInSxnj+tazkioDZBT8kL9q9IDub0QW6yIx1er5uSD6Xe07ny4S5SWs1qix9g9qGRAVXba5DZBbJPzK8qTBMZUDktOAAW0bkiIw4OCALtGSoVoUMWgNlHScUIVM24qAlVQVE6AIzdo32KatU8wFpPhggc44F0M7IXqcu2ZUk7SSqmK2qgIDt3G3G0AnRWZEpBES8JyA1Mozo7WhVP2lIG3mQEjEVIrwCQDJ4wFGudqrVBn4qC2Q+IKMHA2TW0wwBKH91geE2e1NoF6S6Kj9QVUBwhl1mDLZIQdpjA3JnJLMDnEYwB3wkrYJESIgKEV5lQADw6x3jjQPMnJQF5MFEZrRU1vsA7rweUSIAoWD/V+iL0iNVBQSniXaYsb4N4vYBRO4PCATPVmRAk+AoF0azxJChiZMOJagIEHTHjAwMpUPIO4Of7WZsFnJYj9xqjKeUDywyNWFzUbDOaAIvTAKrUVGXSG1KR3iFgGCIoQdRbMUIo+ZWtdoytASK9nuRF80eFpBJT8RxvxT1c3xpgWEM8bRA96R0hFcECGWx9GIgOZ2lKADbrlbr7CzToVyHfgLooIBc2BQu4mEX1+IEnE09yd2m0aNCQBATva5Z7cSgqG2Js0korLssVdiPxCOJTGdJMRcOBYw5tEuJj4ZkuESUzlQsMjCLvhgbhsaa9nCSP1pDU0oDVa9ctiL1SICMk6AZZrbhNNgZ6Ufr9ZIhYwlAAOGL2crqSlJTELrmjzYlDuWMdL8beeb3oIBcJcArkXild5osAC4BlxyVSn6WERlFC+1bacSkDgAyzc3yjSMOMQUVRCC6cNb3kIDMQ2XTFMCey3hl8wHZurikokuOXaxUMZxuoMMV513QFOebsRrm1bl+IQadm0DqRxGZRiIaSnkuwZWmFA4nsEXZTG2hyJAr1ji5nEoqtMUbqOV8YrgiG0R8BHbuBh2R3YA8iKfaaVoHSaHH5JzGthHKGX5VUq2WBQREUtvcO+vyHDPWDrC+x74LLKwb+DnZwwHSDhSbEsy6eUWHSU86zoG3ykV4pQEZRpRmFjYtpXISZwtpfVT4JCwMlGqRlXkQQOpcFGW/2h9hIRwg8F65CK84lrGAwLw6LpqirGbrP/OQZ0bnDRON3aDQD3kIQOboRbNhUzrw/YGWiVPCVEIoTH7ykkoD0tbaRgYIiMjW8BpcFqGfEDTYTaAeQ2T6jAWqOJ32GIcrV6TBR4qSn7ykEoDwQi9XMlk5opSJDpZx/G0T3aBDhDg4ILMVR9eUcZdpxVmTOqnTbDWNm0sqDcjJOpUJ05tqtRvoWOdI6srAjofDA3JHIb/guGXDtGITiuUQUrl5pjGzpPKA3ATOFZfZCK9P7Q4sYit8AXTII4jMlFK4aHhFJi/R6bmyJspMWCLZXMoxswu95viJ4mzYfDrC66xIYijE5OdLiMz7O2Y3lGxX1J8lgtalo9Fo1rmiUJM4BL20nclPS1UAuTOuLQh+eim12g6YPTCnG84fDZC+dLVLo1arnk/NIAGEj2pX8nMPQGY9W17g1KVMLb8eZ+uAc5l3HgOQYUjuObvHyuvQghhCsTm0M5Arq7dE6XsCclJzOgQ7HvwOP1iZYsZVcZHuMQC50KS5JCc4tTJ+9yP814mMogxacQ2vEiCgJr0tKr/+c8E9hXRKNjuFgBw4uBtNKVBgt51rl67qL633Kq2ZwSi1OHFWCZDO1Ivn02ZsaRcm3MuPAEjXYPxCHjp3xGmvvVPHKWY+PsoKF0d4lQBBDrXLJ4ZYJWq1G1AehoQ2Gj8WIKOaVK6ECyrC9Rtrm6hIANEU7uirIm+1GiCTMLbriuZPooO+ENwABLYtVi2HBwQUl3SMSd57wiGKT8hxCFd7tyU/9wTkZKE54UIHo7TtjzqZDRgoWkucXiwByHs6Zmvjd1xTSUBskM2MJ6+boikqAoKNfhZrNL6hjQ5aJgZEmuQMDg5IZ+mFBjYRkwOI9PthxbTAW60ISGfAqpt8Q5lEeAuZhAyu0n5wQNpen6vmklq2YVjH8mNnKerSrAiIi/CoI0Vyh9+kl0ypdWKLDw5I3WtDUToIjNEmS+w9u3UU1PCqAjKPXD0CI2raJvr0MSAu4HwYQDqd2agzw2a8y40s8TwUXlNgvdVqj+HPBo3bV7SNBLiiGl5VQE6upUxcHljONb/mWNI9+iCAdLmZE6k3SDsRa+216G53MLqB314K694d4VUGpGXY3aAgUyvMcnut3DJwEd/DAGLYocDgJD3EbIWNtPGntxcZOkvp15iLmt8rAzIM45iFI4g15WiSTXmzPQggbcURAU6W5oK2320hdmiGC2rhcRyy+wJDZUAwwvPsulp1ULlpDjeFn3HwAJFbrtoUAwIMSavAU073zrHsCr7aE+3wt+Z+0V1l00jvC8jYqFR5oTvrsa+MwUPoaSyfQ/YG5E5zXEZH6wMyj7h5XlNv6q78car3nkzjrhpedUBOqFDmEG8AQprXpqRfDEqJzJbG3UJAGoo7XlBjpVyIvr1NoHYV3+0YwgcEnt8V4e0BSCPl+cl6zXAvF6wrdYYPAkifS7MUmHhlSmwzpMsUemd7BhMyky8yOy8w7AHIJPTaHJRaNQ2JMhq3ps+5KUC29LoXAnJFM1E4q/yOhjtBOX7LIwU33669GzQo27s0zh6AYPuW5zIHIQfg+GTquQcBpG7vQ4okVcsfnIqkfQcOpSB53PCqJ5QH2OER7wMItka4bUgT9y5txNYEiHxPQKYMCCkSb3jqzuCaGPyj6IrQjXOUSNWpHdeb9wGks1L+PRrbIgurS3Mu5VTjDe8LyFLwIhD5ngOkZvsfMP+idjkhTC7ThxIjd93D2wkI71TKze6bhki6hhORkJn8XNcrbEHQlw+IcAPA7jKAjAZWYeN8jhEwUWUvYCojdzUSM93568QQbHtrRB4gl5PJZDjpc/c4BtamNhzia3E/QTfky0v+rcok9KUFDyfDWSvyb2SZxnA2g1E67pHJcD5wnIYmow9zWJrg38k8jC0YtiN36HMwylrFgKAINMe4ukm+GOCcszvXlWcvkHQnuJqSgDTCMIx6WORB/sKN6xBfCpfxjuvSlma0Q977ZoBxL4Ln/X4ZeD+AEaIwihP4KxwydKxM7G/CDYoMuxuYbZAISAvGjXpGqOTLBQSvLgzzHdBrXErorZN7SSIcJ89DywOkL20fCOxXJ4UxbHKIWaRFCbNUMzxYxUQwMXNDdRHP3GmRSil1jb0DFr8dX+VwpOIrYja8prtcLWMTdnFuV8cV1PxS9qjJCXj/4OzFdVAlJQFZk18osIdK8nVd7nGXScF/uFJ8pB4nauc+Y1er1qkrAFQxwSqBBQTNROpasFDW7UzqCNxKHmcBrc7G1Iu2oip5gyw4W7q3R00OzX1OtH1OcITlOUTzcdIqbTIfjqaXNCXVOJ6T/oac+0yBaFrpEhoeh+Ddf+3JFDEQzWPZQ3Da1v6QXUcHs2VbdkTyWxu+D57bB0jNgjJz3ZZdX5F3wzQXEJvw4Pqg4vZXXKVLNo0je26OFT2j2OYrANKLISxAOsUhyjPfFKN5Isi8LRhTNmoEiObuGGnb/7Qt5MKvfJGZMkckw7KsWxVQVmTsPWvyALQFBpF1HIKimeYQ7QUIbWPNqHcynNQQcXUVY2aRZmWROkkWGFt7IyNDLHBnpLZlKMshqEXo6XxAlmQUfLOrY96VpUUm75ppSodghGe/z4FDUaV9J6Rt5MYV/FhupE44ROCXQ+Rd6sslRB933NLSbdCbAs4uX2SaKu7Y39yPkGFZkZHS1/ZWbaUBmUQsTYKbNIX03ee2YX2cR7GV4ebSLQ/lEWtNrADlfU6pLQ1TTX4zsx9VQamus9+HwoLX8zo9F4q7lu23CKUqYm2d4ZDYeJhEZKTyc6KFHGIzXS0qHcZVIK/eorfokKYyefUaAqWs2e0nQuqdwEYwgZtmnNlnCfxEZTvI+ZYru5BEZEg1lmYRkBnCHHPcSmQ5WG3zQ6bct5IZD/OsQUmRaV9d1TKErzV873h9Ba8lD6aikHltkR3Akk0hTfo1+GzOPFsIJuuj43dj/5fzQG4ebHSRtxneztU6J/G4Pbh7onQEZIOOgGzQ+Tf/PD39/BcfehkfD728/3zjuxCfOP381be3R0A8+vmrF0dAfHp5BCRN5/cgMt8flWpC5/cvbk+PgDiib8v87ghIQgzIUYc4uj8CkqKv71+cnn7/r18C/eSpEyOCHPLiE6R/I33yhInwOP/07Pb2+euvXp+dvf4B6OwJEwHyEgF588MPb05P3yCdPmGKRebt2+dnz9+cPgeMnj9pYkD+8+zHH989e/fuv/8Devbu2ROmxzZoRzrSkY50pCMd6UhH2kL/BwredlKTVDLRAAAAAElFTkSuQmCC