Yazım Kuralları

GENEL BİLGİLER
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü süreli yayını olan “Sağlık Bilimleri Dergisi” yılda üç defa (Nisan, Ağustos ve Aralık) olmak üzere dört ayda bir yayınlanır. Sağlık alanının çeşitli dallarındaki klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları ve literatür derlemeleri daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olmak koşuluyla değerlendirmeye kabul edilir. Yazarlar, makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan sorumludur (http://www.icmje.org/abouticmje/faqs/conflict-of-interest-disclosure-forms/).

YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’ dir. Türkçe çalışmalarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya “https://sozluk.gov.tr/” adresinde yer alan çevrimiçi sözlük esas alınmalıdır. Varsa ilgili branş derneklerinin kendi terim sözlükleri de kullanılabilir. İngilizce çalışmalar ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce İngilizce dil uzmanı ve/veya ana dili İngilizce olan (native speaker) bir kişi tarafından değerlendirilmelidir. Çalışmayı, İngilizce yönünden değerlendiren kiși yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda bulunan “Teşekkür (Acknowledgement)” bölümünde belirtilmelidir. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen ve değerlendirme sonucunda yayıma kabul edilen çalışmalar Türkçe/İngilizce dili bakımından editöryal kurulda yer alan uzmanlar tarafından kontrol edilir. Dil hatalarının yazaralar tarafından düzeltilmesi beklenir ve gerek görüldüğü takdirde, çalışmanın bilimsel içeriğine dokunmadan, editöryal kurul tarafından ayrıca düzeltilebilir. Yazarlar bu düzeltmeleri kabul etmiş sayılırlar.

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmalardan yayımlanabilir olduğu düşünülen makaleler çift kör hakem sürecinden geçirilmektedir. Dergiye yayımlanması dileğiyle gönderilen her çalışma, yazım kurallarına uygunluk açısından bir ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Ön incelemeden geçen çalışmalara konusuna uygun olarak bir alan editörü belirlenir ve çalışma bu editöre yönlendirilir.
İlgili Alan editörü çalışmaya iki alan hakemi (editör kurulda yer almayan) ve bir istatistik hakemi olmak üzere toplam üç hakem atayarak çalışmanın bilimsel değerlendirme sürecini başlatır. Hakem seçimi çalışmanın konusuna göre yapılır.
Yazarların kimlikleri, çalıştıkları kurumlar ve çalışmanın yapıldığı kurum/kurumlar hakemlerden gizli tutulmaktadır. Hakemler, dolduracakları “makale değerlendirme formu” ile alan editörlerine, çalışmanın bilimsel değeri, metodolojisi, istatistiksel değerlendirmelerin yerindeliği, verilerin tartışılmasının yeterliliği ve varılan sonuçların verilerle uyumlu olup olmadığı gibi konularda kendi bilimsel görüşlerini iletirler. İlgili Alan editörü hakem değerlendirme formlarını da kapsayan genel bir değerlendirme ile kanaatini Dergi Editörler Kurulu’na sunar.
Hakem yorumları, değerlendirmeleri, eleştiri ve öneriler elektronik olarak çalışmanın sorumlu yazarına iletilir. Çalışmaların hakeme gönderilmesinde olduğu gibi bu süreçte de hakem kimlikleri yazara iletilmez ve gizli tutulur. Hakemler tarafından istenen düzeltmelerin yapılması için yazarlara geri gönderilen çalışmalarda Derginin daha önceden ilan ettiği süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılarak, yeniden değerlendirmeye sunulması beklenir. Tüm makaleler ingilizce dil kontrolünden geçer ve varsa hatalar düzeltilmesi için yazara gönderilir.
İstenen düzeltmelerin yapılması için yazara gönderilen çalışmaların takip sorumluluğu yazarlara aittir. Hakem önerileri doğrultusunda yazar derginin belirlediği süre içinde makaleyi sisteme yüklemelidir. Makalenin yüklenmediği durumda yazara ek süre verilir. Verilen ikinci ek süre sonunda sisteme yüklenmeyen çalışmalar reddedilir.

YAYIN PLATFORMU

Sağlık Bilimleri Dergisi, elektronik ortamda Tübitak-Dergipark çevrimiçi bilimsel dergi yayıncılık platformu üzerinden yayımlanmaktadır. Derginin web adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs. Dergiye çalışma gönderimi ve süreç takibi Dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir. Çalışma gönderebilmek için öncelikle Dergipark platformuna tüm yazarların üye olması gerekir. Derginin yazım kurallarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/writing-rules adresinden elektronik olarak ulaşılabilir.

Çalışmanın Dergipark’ a yüklenmesini takiben, Derginin e-posta adresine de makalenin Dergipark ID numarası ve başlığını da içeren bir bilgilendirme e-postası gönderilmesi gerekmektedir. İletişim için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/contacts


YAZIM KURALLARI
Yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gerekir. Yazıların yayınlanmasındaki gecikmenin en önemli nedeni makalelerin yazım kurallarına göre hazırlanmamasıdır. Yayın kurulu yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazara iade etmek ya da şekil açısından yeniden düzenlemek yetkisindedir. Yazılarda savunulan fikirlerin sorumluluğu yazara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye ait olup derginin izni olmadan kısmen de olsa aktarılamaz.

Dergiye gönderilen yazılar A4 kağıdı boyutunda Times New Roman yazı formatında 12 punto, 1,5 satır aralığında ve kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Araştırma makaleleri ve derlemeler için metin uzunluğu (şekil, tablo, kaynaklar hariç) 11 sayfa ve olgu sunumları için 5 sayfayı (şekil, tablo, kaynaklar hariç) geçmemelidir.
Tablo, şekil ve resim yazıları 10 punto ve tek aralıkla yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar yazı içerisindeki ilk geçtikleri yerde, parantez içinde, açık olarak yazılmalı, özel kısaltmalar yapılmamalıdır. Yazı içindeki 1-10 arası rakamsal veriler yazıyla, 10 ve üstü rakamlarla belirtilmelidir. Ancak, cümle başındaki sayılar yazıyla yazılmalıdır. Şekil ve resimler metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Ayrıca, makale, derleme ve olgu sunumu için kaynak sayısı 45’i geçmemelidir. Gönderilen yazılar; Etik Kurul Belgesi, iThenticate/Turnitin raporu, Başlık Sayfası, Tam Metin ve tüm yazarların imzaladığı Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte DergiPark sistemine yüklenmelidir.

BAŞLIK SAYFASI
Başlık sayfası ayrı bir dosya olarak hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir. Makalenin tam Türkçe ve İngilizce başlığını, (başlık uzunluğu 10-12 kelime olmalı ve başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır) kısaltılmış Türkçe ve İngilizce kısa başlığını (boşluksuz 60 karakter ve ilk harfleri büyük diğerleri küçük olacak şekilde) içermelidir. Ayrıca yazarların adı-soyadı, görevleri (akademik unvanlarını), kurum ve e-mail adresleri, telefon numaraları, ORCID numaraları varsa çalışmayı destekleyen kurumun adı belirtilmelidir. Yazı herhangi bir kongrede tebliğ edilmişse yeri ve tarihi belirtilmelidir. Ayrıca bu sayfada sorumlu yazarın adı, soyadı, iş adresi ve telefon numarası açıkça yazılmalıdır. “Örnek Başlık Sayfası” dergi web sitesinde yer almaktadır. Link ekle

TAM METİN TÜRLERİ
ARAŞTIRMA MAKALELERİ; Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Çıkar Çatışması, Teşekkür (Varsa), Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Araştırma makaleleri yazım kurallarına uygun olarak (şekil, tablo, kaynaklar hariç) 11 sayfa ve 5000 kelimeyi geçmemelidir.

DERLEME MAKALELER; Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords, Giriş, Temel ve Alt Bölümler Sonuç ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme makaleler yazım kurallarına uygun olarak (şekil, tablo, kaynaklar hariç) 11 sayfa ve 5000 kelimeyi geçmemelidir. Konu ile ilgili en az iki makalesi yayınlanan araştırmacıların derleme makaleleri değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yazarın konu ile ilgili yayınlanan makalelerini editöre not şeklinde belirtmesi gerekmektedir.

SİSTEMATİK DERLEME; Çalışma başlığında makalenin sistematik derleme olduğu belirtilmelidir. Sistematik derlemenin gerekçesi/amacı, literatür doğrultusunda açıklanmalı ve PICOS (katılımcılar, müdahaleler, karşılaştırmalar, sonuçlar ve çalışma tasarımı) çerçevesini kullanarak çalışmanın hedefi/araştırma sorusu belirtilmelidir.
Sistematik derlemede yöntem bölümünde; sistematik derleme olduğu belirtilmeli, dahil olacak çalışmaların uygunluk ölçütleri, çalışmaların problemi, müdahaleler ve karşılaştırmaları açıklanmalıdır. Bulgular kısmında; her çalışma için çıkarılan verilerin özellikleri (örneklem büyüklüğü, PICOS, izlem süresi) belirtilmelidir. Sistematik derlemede yer alan her bir çalışma için tüm bulgular belirtilmelidir. Şekil, tablo, kaynaklar hariç 11 sayfa ve 5000 kelimeyi geçmemelidir.

OLGU SUNUMLARI; Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords, Giriş, Olgu(Ların) Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Şekil, tablo, fotoğraf/şema (izin alınmış olmalıdır) ve kaynaklar hariç 5 sayfa ve 2500 kelimeyi geçmemelidir. Çalışmanın amacı/odağı ve “olgu sunumu” başlıkta yer almalıdır. Olgu sunumlarında, hastadan/bireyden bilgilendirilmiş yazılı onam alma zorunluluğu vardır.

Özet
Türkçe ve İngilizce olarak ayrı hazırlanmalı, yapılandırılmadan yazılmalı ve 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özet makaleyi yansıtacak nitelikte olmalı, önemli sonuçlar verilmeli ve bunların yorumu yapılmalıdır. Özette kısaltma kullanılmamalı, kaynak gösterilmemelidir. Özet sayfası yazar adlarını ve adreslerini içermemelidir.

Anahtar kelimeler
Özetten hemen sonra aynı dilde olmak üzere makale ile ilgili en az üç, en fazla beş anahtar kelime verilmelidir. Alfabetik sıraya göre küçük harflerle ve virgülle ayrılarak yazılmalıdır.
İngilizce anahtar kelimeler Türkçe anahtar kelime sıralamasına uygun olarak yazılmalıdır. Türkçe anahtar kelimelerinin Türkiye Bilim Terimleri’nden (TBT)’den; İngilizce anahtar kelimelerin Medical Subject Headings (MeSH)’den, seçilmesi gerekmektedir (bkz: http://www.bilimterimleri.com, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Tablolar
Tablolar makalede geçiş sırasına göre ve Romen rakamı ile numaralandırılıp (Örn; Tablo I), her birine ayrı bir başlık verilmelidir, başlıklar tabloların üstüne yazılmalıdır. Tablolar metin içinde olması gerektiği yerde verilmelidir. Metin içinde her tabloya atıf yapıldığından emin olunmalıdır. Tablolar Times New Roman, 10 punto ve tek aralıkla yazılmalıdır. Başlık satırı ve tablo alt üst satırları dışında tablonun içinde başka dikey ve yatay çizgiler kullanılmamalıdır. Her sütuna bir başlık verilmelidir. Yazarlar açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla aşağıdaki semboller kullanılmalıdır: (Örn; *, **). Eğer önceden yayınlanmış bir tablo kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran bireyden izin alınmalıdır. Toplum alanındaki belgeler hariç yazarlığa ve yayıncıya bakılmadan bu izin gereklidir. Tablo/şekil/grafik sayısı toplamda 6’yı geçmemeli ve her bir Tablo/şekil/grafik bir sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Şekiller ve Resimler
Makalede geçiş sırasına göre ve Romen rakamı ile numaralandırılıp, her birine ayrı bir başlık verilmelidir, başlıklar şekil veya resimlerin altına yazılmalıdır. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği belirtilmelidir. Şekil ve resimlerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir.
Şekiller ya profesyonel olarak çizilmeli ve fotoğraflanmalı ya da fotoğraf kalitesinde dijital olarak gönderilmelidir. Şekillerin basıma uygun versiyonlarının yanı sıra JPEG, GIF, TIFF gibi elektronik versiyonlarda yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve yazarlar göndermeden önce bu dosyaların görüntü kalitelerini bilgisayar ekranında kontrol etmelidir.
Röntgen, CT, MRI filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler yüksek kalitede basılmış olarak gönderilmelidir. Bu nedenle şekillerin üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açık ve tüm makalede eşit ve yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmalıdır. Şekiller mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatları iç ölçekler içermelidir. Semboller, oklar ya da harfler fonla kontrast oluşturmalıdır. Eğer insan fotoğrafı kullanılacaksa, ya bu kişiler fotoğraftan tanınmamalıdır ya da yazılı izin alınmalıdır.
Eğer önceden yayınlanmış bir şekil kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran bireyden izin alınmalıdır. Toplum alanındaki belgeler hariç yazarlığa ve yayıncıya bakılmadan bu izin gereklidir. Tablo/şekil/grafik sayısı toplamda 6’yı geçmemeli ve her bir Tablo/şekil/grafik bir sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Ölçüm Birimleri
Uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri metrik sistemde (metre, kilogram, litre) ve bunların onlu katları şeklinde rapor edilmelidir. Sıcaklıklar Celsius derecesi (oC), kan basıncı milimetre civa (mmHg) cinsinden olmalıdır. Ölçü birimlerinde hem lokal hem de Uluslararası Birim Sistemleri (International System of Units, SI) kullanılmalıdır. İlaç konsantrasyonları ya SI ya da kütle birimi olarak verilir, alternatif olarak parantez içinde de verilebilir.
Dört ve üzeri haneli sayılarda binlik basamaklar arasında boşluk bırakılmalıdır (Örnek: 1 000 000). Çift haneli sayılar, yazı içinde rakamla, tek haneli sayılar ise yazıyla verilmelidir. Ancak değerleri belirten ifadelerde tek haneler rakamla verilmelidir (Örnek: 1 cm). Yazı içinde ve tablolarda yüzdelik değerler noktadan sonra iki basamak (Örnek:%70.10), p değerleri noktadan sonra üç basamak olarak verilmelidir (Örnek: 0.001). Yazı, tablo ve şekillerde yer alan ondalık sayılar nokta ile ayrılmalıdır.

Çıkar Çatışması
Yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilir. Çıkar çatışması olup olmadığı, çalışmaya herhangi bir maddi destek/proje desteği ayrıntıları yazılmalıdır.

Teşekkür (Varsa)
Makale bitiminde çıkar çatışmasından sonra, kaynaklardan önce yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik, materyal yardımı ve laboratuvar kullanımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır. Araştırma desteği (Üniversite Bilimsel Araştırma projeleri, TÜBİTAK projeleri ve benzeri kurumlardan) alınmışsa, proje numarası belirtilmelidir

Kaynaklar
Sağlık Bilimleri Dergisi, kaynak gösterim şekli olarak AMA standartlarını kabul etmektedir. AMA standartlarıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.bcit.ca/files/library/pdf/bcit-ama_citation_guide.pdf adresinden ulaşılabilir.
Çalışmalar (makale, derleme ve olgu sunumu) için kaynak sayısı 45’i geçmemelidir. Kaynaklar son 10 yılı içeren literatürü kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
Dergiye gönderilecek çalışmalarda kaynaklar makalede yer alış sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra üstel olarak belirtilmelidir. (örnek: kaynak.1 kaynak.1-4, kaynak.1,5)
Çalışmaya katkı veren yazar sayısı 6 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, İngilizce makalelerde “et al” eklenmelidir.
Yazarlar, kaynakların güncellik ve geçerliliğinden sorumludur.
Kongre bildirileri ve tezler ancak çok zorunlu ise kaynak olarak gösterilebilir.
Kişisel deneyimler ve basılmamış yayınlar ancak tartışma kısmında kullanılabilir, kaynak olarak gösterilemez.
İnternet adresleri tek başına kaynak olarak gösterilemez (https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeahtd gibi).
Elektronik ortamda yayımlanmış makaleler ilgili makalenin web adresi ve alıntı yapıldığı tarih belirtilerek kaynak gösterilebilir. Elektronik ortamdaki kaynak kitaplar için de aynı kurallar geçerlidir.

Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale için;
Yazar (lar) ın soyad (lar) ı ve isim (ler) inin baş harf (ler) i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa numarası belirtilmelidir. Varsa DOI ve /veya PMID numarası belirtilebilir (zorunlu değildir)

Altı ve daha fazla yazar varsa: Wells CR, Townsend JP, Pandey A, Moghadas SM, Krieger G, Singer B, et al. Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies. Nat Commun. 2021;12(1):356. doi: 10.1038/s41467-020-20742-8. PMID: 33414470; PMCID: PMC7788536.

Altı ve daha az yazar varsa: Özcan NN, Özçam G, Koșar P, Özcan A, Bașar H, Kaymak Ç. Correlation of computed tomography, magnetic resonance imaging and clinical outcome in acute carbon monoxide poisoning. Braz J Anesthesiol. 2016; 66(5): 529-32. doi: 10.1016/j. bjane.2014.05.006

Kitap için;
Yazar (lar) ın soyad (lar) ı ve isim (ler) inin baş harf (ler) i, bölüm başlığı, Kitap ismi, editörün (lerin) ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar.

Türkçe yayın: Sözen TH. Bruselloz. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, editörler. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji. Cilt 1. Sistemlere Göre İnfeksiyonlar.1. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002.s.636-42

Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için: Philips SJ, Whistant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM; eds. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Pr;1995.p.466-78

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için;
Yazar (lar) ın /editörün soyad (lar) ı ve isim (ler) inin baş harf (ler) i, bölüm başlığı, editörün (lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Türkçe yayın: Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Önemlilik testleri. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, editörler. Biyoistatistik. 8. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi;1998.s.76-156.

Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için: Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. In: Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pancreas.2nd ed.Washington: Armed Forces Institute of Pathology. 1997.p.145-210.

Kongre bildirileri için:
Ozsoy MH, Koca G, Dincel E, et al.“Surgery and adjuvant Yttrium–90 radiosynovectomy in the treatment of diffuse pigmented villonodular synovitis (DPVNS) of the knee”. 5th Meeting of the European Federation of Associations of Orthopaedic Sports Traumatology (EFOST); 67pp, November 26–30, 2008, Antalya, Turkiye

Tezler için:
Karaca G. Kolon Anastomozlarında, Harmonic Scalpel, Bisturi ve Monopolar Elektrokoter Kullanılarak Yapılan Rezeksiyon Sonrası Anastomozlarda, Bu Araçların Anastomoz Sağlığı ve İyileşmesi Üzerine Etkileri. T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, Türkiye, 2010.

Elektronik ortamda yayımlanan makaleler için:
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm. Erişim tarihi:25.09.2018 (Accessed September 25,2018)
Elektronik ortamda yayımlanan kaynak kitaplar için:
Musculoskeletal MRI Atlas. Available at: http://www.gla.med.va.gov/mriatlas/Index.html. Erişim tarihi 25.09.2018. (Accessed September 25,2018.)