Politikalar - Değerlendirme Süreci
Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift kör  (double blind peer review)  hakemlik sistemi süreci işletilmekte, alan editörleri ve yayın kurulu üyeleri dışında en az iki adet bağımsız hakem (İlgili alanda en az doktora derecesine sahip) tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu  hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerin “yazım kurallarına” uygun hazırlanmış olması, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya dergimize gönderildiği tarihte bir başka dergide hakem değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.

Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir İktisat Dergisi ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

 Bu dergi ücretsiz olarak hizmet veren dergipark yazılımını kullanmaktadır. Değerlendirme süreci adımları aşağıda metin ve akış şemasına uygun yürütülür.

Makele Değerlendirme Süreci Adımları:

1. Makale Dergipark sistemi üzerinden sorumlu yazar tarafından gönderilir.

2. Dergipark sistemi üzerinde makaleye Baş Editör atanır.

3. Baş Editör tarafından makalenin değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağı sorgulanır. Eğer uygun bulunmazsa 4. adıma, bulunursa 5. adıma geçilir.

4. Makale Editörün Red veya Revizyon Kararı ile Yazara iade edilir.

5. Alan editörü ataması yapılır.

6. Alan editörü makalenin bilimsel ve şekil olarak ön incelemesini yapar.  Değerlendirmeye uygun bulmaz ise 7. adıma, bulur ise 9. adıma geçilir.

7. Uygun bulunmayan çalışma Alan editörünün Red veya Revizyon Talebi ile Baş Editöre İletilir.

8. Alan Editöründen Red veya Revizyon kararı ile gönderilen çalışma yazara iade edilir.

9. Alan editörü makalenin değerlendirilmesinde görev alabilecek en az iki bağımsız hakem önerisini Baş Editöre iletir.

10. Baş Editör iletilen hakem önerilerini dikkate alarak en az iki bağımsız hakem ataması yapar. Hakemlerin eksilmesi veya değiştirilmesi gereken durumlarda Baş editör yeni hakem ataması yapabilir.

11. Hakem değerlendirme süreci sonucunda Red kararı verilir ise 12. adıma geçilir. Revizyon kararı verilir ise 13. adıma geçilir. Kabul Kararı verilir ise 14. adıma geçilir.

12. Red kararı ve gerekçeleri ile karar yazara bildirilir ve makale iade edilir.

13. Revizyon kararı baş editör tarafından yazara bildirilir ve yazarın değişiklik yapılan makaleyi sisteme yüklemesi sonrası revizyon süreci için tekrar 11. adıma geçilir.

14. Çalışmaya Dil Editörü ataması yapılır. Dil uygun bulunmaması durumunda 15. adıma uygun bulunması durumunda 16. adıma geçilir.

15. Dil düzeltmeleri yapılmak üzere makale yazara gönderilir ve düzeltmelerin yapılıp sisteme yüklenmesi sonrası 14. adıma geçilir.

16. Makaleyi Mizanpaj editörü atanır ve Mizanpaj düzeltmeleri uygun bulunmaması durumunda 17. adıma uygun bulunması durumunda 18. adıma geçilir.

17. Mizanpaj düzeltmeleri yapılmak üzere makale yazara gönderilir ve düzeltmelerin yapılıp sisteme yüklenmesi sonrası 16. adıma geçilir.

18. Makalenin sayıya atanması yapılır.


İzmir İktisat Dergisi
TR-DİZİN, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Harvard Hollis, Google Scholar, OAJI, SOBIAD, CiteFactor, OJOP, Araştırmax, WordCat, OpenAIRE, Base, IAD, Academindex
tarafından taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi Web Sitesi
https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/

Dergi İletişim Bilgileri Sayfası
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/contacts


İZMİR İKTİSAT DERGİSİ 2022 yılı 37. cilt 1. sayı ile birlikte sadece elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır.