Son Sayı

Cilt: 18 - Sayı: 2

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (International Journal of Managemenet Economics and Business- IJMEB), işletme, ekonomi, finans ve yönetim bilimleri alanlarında teorik ve ampirik makaleler yayımlamaktadır.

Dergi, yeni bir veri seti kullanan ve bulgularıyla literatüre katkı sağlayan çalışmalarla ilgilenmektedir.

Dergi Editör Kurulu, tüm yazarlara eşit muamele yapmayı taahhüt eder. 

Dergiye gönderilen çalışmalar, araştırma motivasyonunu, amacını, (varsa) test edilebilir hipotezleri ve literatüre katkıları içermelidir.

Derginin dili, İngilizce ve Türkçe'dir; ancak, İngilizce gönderimler teşvik edilmektedir.

Gönderilen çalışmalar, ilk olarak editoryal değerlendirme ve sonrasında iki kör hakemin değerlendirmesinden geçer.

Dergi, amacı ve kapsamı dışındaki gönderiler için editoryal ret kullanılabilir.

Yayın Kurulunun kararıyla Özel Sayılar yayımlanabilir.


Derginin Tarandığı Indexler:
PROQUEST ABI/INFORM
EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı
DOAJ Veri Tabanı
SOBİAD
ASOS Index Veri Tabanı
TR DİZİN Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı

Lütfen yazım ve yayım kurallarına dikkat ediniz...

1. Çalışmalar, ekler ve kaynakça dahil 25 sayfayı aşmamalıdır.

Yazılar, Word formatında “Times New Roman” karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Tüm kenar boşlukları, 2,5 cm olmalıdır.

2. Başlık: Türkçe ve İngilizce başlıklar, Times New Roman, 12 punto, bold, büyük harfle, ortalayarak yazılmalıdır.

3. Özet: Çalışmanın birinci sayfasında, Türkçe ve İngilizce başlık, 150-200 kelime aralığında Türkçe ve İngilizce özet, özetlerin altında ise en fazla 5 anahtar sözcük yer almalıdır.

Özet'te çalışmanın konusu, amacı, bu alandaki diğer çalışmalardan farkı, kısıtlar ve bulgulardan bahsedilmelidir.  

Özet, tek satır aralığında, 10 punto, italik, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. 

Anahtar sözcüklerin ilk harfleri büyük ve İngilizce yazılmalı, karşılıkları da eksiksiz olmalıdır. İngilizce çalışmalarda ya da İngilizce özet, dil kurallarına uygun olarak yazılmalı, ingilizce başlıkta "i(I)" ifadesine dikkat edilmeli, "keywords" kelimesi doğru şekilde yazılmalıdır.  

*Özet ve Abstract, tek paragraf olmalıdır. 

4. Bölüm Başlıkları: Tüm bölüm ve alt başlıklar 10 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük olarak sola dayalı şekilde yazılmalıdır.

Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır. Numaralar ile başlık arasında boşluk olmamalıdır. Ayrıca başlıklandırma, sıralı bir şekilde olmalıdır. 

*Başlıklar metin ile aynı hizada olmalı.

5. Ana Metin:. Paragraflar 10 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel: İlk satır 1cm şeklinde olmalıdır.

Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağ üstte olmalıdır.

6. Tablolar ve Şekiller: Şekil ve tablo başlıkları 10 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmeli ve kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında 8 punto ve bibliyografik bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. 

Tablo, şekil vs. içindeki metin 8–10 punto aralığında olmalıdır. 

Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.

Tablo, şekil, grafiklerin kaynakçası alta açık olarak yer almalı, buradaki 'Kaynak' kelimesi, koyu yazılmalıdır.

Tablo, şekil, grafik ve başlıklardan önce ve sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır. 

Tablo gösterimlerinde metinsel öğeler, sola; sayısal öğeler, sağa dayalı olmalı, sadece alt ve üst kenarlık kullanılmalıdır. Yazım dili Türkçe olan çalışmalarda ondalık ayraç olarak virgül, İngilizce olan çalışmalarda ise nokta kullanmalıdır.

7. Atıflar: Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. 

Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (8 punto) ifade edilmelidir.

Metin içerisinde atıflar yazar(lar) ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Yüksel, 2003:5), (Yüksel & Murat, 2001:15), (Yüksel vd., 2000:10-12, 2000:10-12), (DPT, 2004:32).

Metin içindeki atıflar için iki yazarlı çalışmalarda "ve (and)" yerine "&" simgesi, 3 ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ise ilk yazarın soyadından sonra "vd. (et al.) ifadesi kullanılmalıdır. Makale ya da çalışmaya genel atıf verilecekse sayfa numarası olması zorunlu değildir.

8. Kaynakça: Kaynakça 10 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir.

Kaynakça, makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. 

Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir.

Kaynakça, asılı, 1 cm olmalıdır. İtalik ibare bulunmamalıdır. Satır aralığı, tek, önce ve sonrasında 6nk boşluk olmalıdır. 

Kaynakçada kitap ve makale isimlerinde sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Eğer arasında noktalama işareti ya da özel isim kullanılmıyorsa diğer tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır

Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır.

Kaynakçada ve metin içerisinde yer alan Türkçe eserler için aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi Türkçe kısaltmalar (örneğin, “vd.”, “ss.”, “s.”, “İçinde”, “Çev.”, “Der.”, “Ed.” gibi) kullanılmalıdır.

APA kuralları için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

• Basics of APA Style Tutorial; (http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm)
• APA Formatting and Style Guide; (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/)
• Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Citing, Quoting (http://library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6thmini.pdf)


Değişik kaynakların kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

Tek Yazarlı Kitap:

Güven, T. (2015). Zonguldak Kozlu’da kömür madenciliği: İşletmecilik ve çalışma hayatı (1848-1921).Zonguldak: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları.    

Shipley, W. C. (1986). Shipley institute of living scale. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.

İki Yazarlı Kitap:

Ceylan, A. & Korkmaz, T. (2004). Sermaye piyasası ve menkul değer analizi. 2. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.

Grellier, J. & Goerke, V. (2006). Communication skills toolkit: Unlocking the secrets of tertiary success. South Melbourne, Australia: Thomson Social Science Press.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Orhunbilge, N., Albayrak, A. S. & Bayyurt, N. (2006). Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

Lang, P. J., Bradley, M. M. & Cuthbert, B. N. (1997). Motivated attention: Affect, activation, and action. In P. J. Lang, R. F. Simons, M. Balaban (Eds.), Attention and orienting:Sensory and motivational processes (pp. 97–135). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Derleme Kitap:
Oktar, S. & Eroğlu, N. (2015). Petrolün ilk küresel krizi: 1973 krizi. İçinde N. Eroğlu, H. İ. Aydın (ed.), İktisadi krizler ve Türkiye ekonomisi (ss. 177-190). Ankara: Orion Kitabevi.

Raz, N. (2000). Aging of the brain and its impact on cognitive performance: Integration of structural and functional findings. In F. I. M. Craik, T. A. Salthouse (Eds.), Handbook of aging and cognition (2nd ed., pp. 1–90). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Çeviri Kitap:
Jones, C. I. (2001). İktisadi büyümeye giriş. (Çev. S. Ateş, İ. Tuncer). İstanbul: Literatür Yayınları.

Kurum Yayını:
İTO (2003). Ekonomik rapor. İTO Yayınları No: 2003-57, İstanbul.

Makale:
Çeştepe, H. & Vergil, H. (2004). Yabancı doğrudan yatırımlar ve istikrar: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir panel veri analizi. İktisat İşletme ve Finans, 19(216), 76-85.

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. & Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Tebliğ veya Konferans Bildirisi:
Çeştepe, H., Yıldırım, E. & Özbek, Z. (2017). Ticari ve finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği (1998q1-2016q2). II. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 17- 20 Nisan, Malaga, İspanya, Bildiriler Kitabı, 47-58.

Leclerc, C. M. & Hess, T. M. (2005). Age differences in processing of affectively primed information. Poster session presented at the 113th Annual Convention of the American Psychological Association, August 18-21, Washington, DC.

İnternet Kitap veya Rapor:
DPT. (2004). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı (2001–2005) 2004 yılı programı destek çalışmaları. Erişim Tarihi: 12.02.2005, http://ekutup.dpt.gov.tr/program

Howard, R. M. & Davies, L. J. (2009). Plagiarism in the internet age. Educational Leadership, 66(6), 64- 67. Retrieved February 28, 2009, from    http://www.ascd.org/publications/educational_leadership. aspx

İnternet Kaynağı:

İnternetten alınan bir kaynak (örneğin, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=bilgi-teknolojileri-ve-bilgi-toplumu-102&dil=1) , metin içinde kısa şekilde yazılmalı (TÜİK, 2019)’dır. Kaynakçada ise açık URL ve erişim tarihi olmalı.

Metin içinde kullanılan internet kaynaklarında yazar yıl belirtmediyse, kaynakçada Erişim tarihi mevcutsa, metin içi atıftaki kaynağa da erişim tarihinin yılı eklenmelidir. (örneğin (Internetstatisticworld) gibi bir atıf var ama metin içinde yıl belirtilmemiş, ama kaynakça da erişim tarihi varsa metin içinde (Internetstatisticworld, 2019) gibi yazılmalı.

Working Paper: 

Grossman, G.M. & Kruger, A.B. (1991). Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement (NBER Working Paper No. 3914). Retrieved from https://www.nber.org/papers/ w3914 (Tam URL adresi yazılmalıdır)

Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

Bahtiyar, B. (2017). Sosyal sermaye faktörünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin karşılaştırmalı analizi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İngilizce doktora ve master tezleri kaynakçada gösterilirken parantez içinde Master Thesis yada PhD Thesis ifadeli verilebilir.*** Etik ilkelere ilişkin yazım kurallarına, dergimizin Yazım Kuralları sekmesinde lütfen bakınız!!! 
 
ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ İLKELERİ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (İJMEB)’ne gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)’un önerileri ve Committee on Publication Ethics (COPE)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Davranışlar
İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan bu ve benzeri uygulamalarla ilişkili herhangi etik bir usulsüzlük durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek, intihal kapsamında ele alınmaktadır. İntihalden kaçınmak için yazarlar bilimsel kurallara uygun bir şekilde atıf yapmalı ve araştırmaları içerisinde yer alan tüm bilimsel yazılara ait kaynak gösterimine dikkat etmelidirler.

b) Veride Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan ya da değişikliğe uğratılmış verileri kullanmak, veride sahtecilik kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar verilerini etik kurallar dahilinde toplayarak, süreç içerisinde geçerlik ve güvenirliği etkileyecek bir değişikliğe maruz bırakmadan analiz etmelidirler.

c) Çarpıtma: Araştırmadan elde edilen kayıtları ya da verileri değiştirmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını değiştirmek ya da şekillendirmek, çarpıtma kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar araştırma süreci ile ilişkili verdikleri bilgilerde dürüst, objektif ve şeffaf olmalıdırlar. Etik kuralları ihlal etmekten kaçınmalıdırlar.

d) Yayın Tekrarı: Aynı yayını, yapılmış olan önceki yayınlara atıf yapmaksızın ayrı yayınlar olarak sunmak, yayın tekrarı kapsamında ele alınmaktadır. Değerlendirilmek üzere gönderilen yayınların daha önce başka bir yerde yayımlanması ya da değerlendirme sürecinde olması ile ilişkili sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazarlar tekrardan kaçınmalı, özgün ve orijinal araştırmalarını göndermeye özen göstermelidirler.

e) Bölerek Yayınlama: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları ayrı yayınlar olarak sunmak, bölerek yayınlama kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar araştırma bütünlüğünü göz önünde bulundurmalı ve sonuçları etkileyecek bölmelerden kaçınmalıdırlar.

f) Haksız Yazarlık: Araştırmaya katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek ya da katkısı olan kişileri dâhil etmemek, haksız yazarlık kapsamında ele alınmaktadır. Araştırmanın planlanması, tasarımı, verilerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, araştırmanın yayına hazırlanması ve son halinin ortaya koyulması aşamalarına tüm yazarlar yeterli düzeyde katkı sağlamış olmalıdırlar.


Araştırma Etiği İlkeleri

Aşağıdaki araştırma etiği hakkındaki mesleki ahlak kuralları, araştırmanın amaçlarına katkıda bulunur, iş birliği için gerekli değerleri destekler, araştırmacıların kamuya olan sorumluluğunu garantiye alır, kamu desteği ile güvenilirlik sağlar ve çeşitli ahlaki ve sosyal değerleri güçlendirir:
1. Araştırmacı kullandığı verileri, malzemeleri, teçhizatları, kaynakları ve bulguları toplumla paylaşmak zorundadır. 
2. Araştırmacı bulgularını uydurmamalı, başka bir yerden çalmamalı ya da yanlış yorumlamamalıdır. Sonuçları, metotları, prosedürleri doğru raporlamalı ve meslektaşlarını, sponsorları ve kamuyu yanıltmamalıdır. 
3. Araştırmacı insanların mahremiyetine ve sırlarına saygılı olmalı ve araştırmasında izin verilmediği sürece şahıs isimlerini kullanmamalıdır. Ayrıca araştırmacı kendi kimliğini de saklamamalıdır.
4. Patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyetlere saygılı olunması gerekir. İzinsiz veri, yöntem ve sonuçlar kullanılmamalı ve katkıda bulunanlar mutlaka referans gösterilmelidir.
5. Gizli iletişimler, personel kayıtları, ticari ve askeri sırlar, hasta kayıtları korunmalıdır.
6. Taraflı deney tasarımı, veri analizi ve yorumdan kaçınılmalı, objektif olunmalıdır. 
7. Bütünlük ve tutarlılık sağlanmalıdır.
8. Dikkatsizlik yüzünden yapılan hata ve atlamalar, çalışmanın baştan sona ciddi olarak incelenmesiyle engellenmelidir.
9. Sosyal hasarlara yol açabilecek araştırmalardan kaçınılmalıdır.
10. Bilimsel yetki ve bütünlük ile ilişkisi olmayan cinsiyet, ırk, köken ve diğer faktörleri kullanarak ayrımcılık yapılmaması gerekir.
11. İlgili kanunların bilinip, bunlara uyulması lazımdır.
12. İnsani konularda yürütülen araştırmalarda risk ve zarar minimize edilmeli, insan onuru, mahremiyeti ve otonomisi korunmalıdır. Çocuk, gelişimle veya kavramayla ilgili engelli, huzur evinde yaşayan, evsiz veya kanuni bir statüsü olmayan savunmasız kişileri içeren araştırmalarda özel önlemler alınmalıdır.

Yayın Etiği Bildirgesi
Aşağıda; editörler, yazarlar ve hakemler için belirlenmiş yükümlülükler “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (Code of Conduct for Journal Editors-COPE) esas alır. Editörler, yazarlar ve hakemler dergi başvuru ve değerlendirme işlemlerine uymakla mükelleftir.

Editörlerin Yükümlülükleri
• Sunulan makalelerin yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. 
• Makale önerilerini, yazarların etnik köken, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, uyruğu veya politik görüşlerini dikkate almadan değerlendirir. 
• Editör kararı çalışmanın önemi, özgünlüğü, açıklığı, ayrıca çalışmanın geçerliği ve derginin amacına uygunluğunu esas alır.
• Editörler Kurulunu, bilim dallarını gözeterek alanında uzman akademisyenlerden oluşturur. 
• Editörler Kurulu başkanı olarak, bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörlerini belirler.
• Makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.
• Yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunur. 
• Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yapar.

Editörler Kurulunun Yükümlülükleri 
• Başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden sorumludur.
• Dergiyle ilgili konularda karar alırken yalnızca kamu yararını düşünür; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar verir. 
• Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
• Yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• Makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• Her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik olarak saklar.
• Çalışmalarla ilgili bilgileri sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla paylaşamaz.
• Makale önerisinde yer alan yayınlanmamış içerik yazarın yazılı izni olmadan, Kurul üyelerince kendi araştırma amaçları için kullanılamaz.

Alan Editörlerinin Yükümlülükleri
• Hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya, gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterir.
• Makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alan yazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterir.
• Makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutar.
• Derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlar.
• Makaleleri hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını destekler.
• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olur.
• Akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engeller.

• Değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korur.

• Makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterir, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemser, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddeder.
• Görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alır. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlar.
• Yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alır; özgünlük-benzerlik denetimini yapar.
• Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alır, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanır.

Hakemlerin Yükümlülükleri
• Makale önerisi içeriği konusunda kendilerini yeterli görmediklerinde veya belirlenen sürede değerlendiremeyeceklerini düşündüklerinde, bu durumu editöre bildirir ve değerlendirme sürecinden çekilir.
• Değerlendirme amacıyla gönderilen herhangi bir makale önerisini, gizli bir belge olarak kabul eder.
• Değerlendirmeleri yansız olarak yapar. Yazarın bireysel eleştirisini yapmaz. Görüşlerini, destekleyici kanıtlarla birlikte açıkça belirtir.
• Daha önce yayınlanmış, ancak çalışmada gösterilmemiş ilgili çalışmaları belirtir. Başka kaynaklardan alıntıların uygun kaynak gösterimlerinin yapılıp yapılmadığını da belirtir. 
• Editörü, makale önerisi ile daha önce yayınlanmış çalışmalar arasında benzerlikler veya aynılıklar konusunda bilgilendirir.
• Değerlendirme sürecinde gördüğü özel veriler veya düşünceleri kişisel yarar için kullanmaz. 
• Çalışmada geçen yazarlar, şirketler ve kurumlarla herhangi bir rekabet veya işbirliği kaynaklı bir ilgi çatışmasını dikkate almaz.

Yazarların Yükümlülükleri
• Çalışmasının önemi konusunda yansızlığı kadar, orijinalliğini de belirtir. 
• Makale önerisini dergi başvuru yönergelerine uygun olarak hazırlar (Başvuru yönergelerine bakınız).
• Makale önerisiyle ilgili olarak aynı anda birden fazla dergiye başvurmaz. Ayrıca yazarların, çalışmalarını, gelecekte başka bir dergide yayınlamayacakları beklenmektedir.
• Çalışmada kullandığı verilerin kaynaklarını belirtir ve araştırmada gerekli ilgili çalışmalara atıf yapar.
• Yazarlık, makale önerisinde yer verilmiş kavramsallaştırma, desenleme, uygulama veya yorumlama aşamalarında kayda değer düzeyde katkıda bulunmuş olmakla sınırlıdır. 
• Tüm katkı sunan yazarlar makale önerisini gördüğünü ve isimlerine ilişkin bilgilerinin doğruluğunu teyit eder.
• Makale önerileriyle ilgili işlenmemiş verileri editöre sunar ve gerekli haller için korur.
• Herhangi bir zamanda önemli bir hata veya belirsizlik fark ettiğinde, hata veya belirsizliği editöre rapor eder. 


Makale gönderimi ücretsizdir.