Son Sayı

Cilt: 7 - Sayı: 2, 31.05.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Sistematik Derleme

Derlemeler

Olgu Sunumu

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6899-852X
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Prof. Dr. Yasemin TOKEM İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 0000-0001-9140-2846
Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Prof. Dr. Gözde AKOĞLU İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-3685-4310
Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi
Doç. Dr. Turhan KAHRAMAN İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 0000-0002-8776-0664
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Melike TEKİNDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 0000-0002-3453-3273
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmet
Doç. Dr. Gülşah KANER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üyesi İlknur YEŞİLÇINAR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0003-2864-4935
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) şeklinde yayımlanan multidisipliner, hakemli ve "çift-kör" sistemi ile makaleleri değerlendiren, süreli bir dergidir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri alanında yayınladığı bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası tüm sağlık profesyonellerine ulaştırmayı hedeflemektedir. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili Türkçe ve İngilizce dilinde özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve editöryal yorum/tartışma, editöre mektup şeklindeki bilimsel yazıları yayınlamaktadır.

    GENEL BİLGİLER
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayınıdır. Yılda üç kez yayınlanır (Ocak-Mayıs-Eylül). Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan hakemli bir dergidir. Dergide sağlık bilimleri alanında Türkçe ve İngilizce dilinde özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmalar ve editöryal yorum/tartışma, editöre mektup şeklindeki bilimsel yazılar yayınlanır. Dergipark web sayfası (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd) aracılığı ile çalışma göndermek ve çalışmayı izlemek için bir kullanıcı kaydı yapılması gereklidir.
Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar daha önce bir dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere kabul edilmemiş ve değerlendirme altına alınmamış olmalıdır. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş olan çalışmalar makale başlık sayfasında belirtilmelidir. Türkçe yazılarda Türk dilinin bütünlüğü korunmalı, İngilizce yazılar anlaşılır ve hatasız olmalıdır. Gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir. Yazılarda savunulan fikirlerin sorumluluğu yazara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye ait olup derginin izni olmadan kısmen de olsa aktarılamaz.


ETİK İLKELER
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, “insan” ve/veya “hayvan” öğesinin içinde bulunduğu tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu (2013 yılı revizyonu), Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (29.08.2012 tarihli, 2012.18.946 sayılı), Laboratuvar Hayvanlarının Bakım Rehberi (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, www.nap. edu/catalog/5140.html), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (15 Şubat 2014 tarihli, 28914 sayılı), Sağlık Bakanlığı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (13.04.2013 tarih, 28617 sayı) kapsamındaki hükümlere ve prensiplere uygunluk ilkesini kabul eder. Bu tip araştırmaların varlığında yazarlar, makalenin “Gereç ve Yöntem, Araştırmanının Etik Yönü” bölümlerinde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay alındığı (kurul adı, tarih ve sayı numarası) belirtmek zorundadır.
Yazarlar, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm araştırmalarda araştırmanın “Gereç ve Yöntem, Araştırmanının Etik Yönü” bölümlerinde araştırma katılımcılarımdan "Bilgilendirilmiş Olur” aldıklarını belirtmek zorundadır. Karar verebilecek yeterlilikte olmayan bireylerin (çocuk, bilinci kapalı hastalar vb.) adına ebeveyninden/birinci dereceden sorumlu olan kişilerden bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.

YAZAR KATKISI
“Yazar”, yayımlanmış bir çalışmaya bağımsız entelektüel katkı sağlayan kişi olarak kabul edilir ve aşağıda belirtilen dört kriteri sağlamalıdır:

 1. Çalışmanın kavramsal veya tasarlanma aşamalarına ya da verilerin toplanması/işlenmesi, analizi veya yorumlanmasına önemli katkılar sunmalıdır,
 2. Çalışma taslağının hazırlanmasına veya içeriğe ilişkin önemli fikirsel/kavramsal kritik düzenlemelerde bulunmalıdır.
 3. Yayına hazır hâle getirilmiş çalışmaya onay vermelidir,
 4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırıldığını ve çözüldüğünü garanti ederek çalışmanın her şeyinden sorumlu olduğunu kabul etmelidir.
 5. Yazar olarak belirtilen isimler yazarlık niteliği taşıyor olmalıdır; bu nitelikte olanların isimleri çalışmada sırayla bildirilmelidir. Yazar katkı formu için tıklayınız (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20480


YAZAR SORUMLULUĞU-ÇIKAR BİLDİRİMİ
Gönderilen araştırmalara herhangi bir maddi (nakdi-ayni) destek sağlanmış ise yazarlar bu desteği sağlayan kurumlarla çıkar ilişkisi olup olmadığını, varsa nasıl bir ilişkisi olduğunu (kurum/kuruluş, desteğin tipi) açıklamalıdır ve başlık sayfasının alt kısmında belirtmelidirler. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret/karşılık ödenmez. Yayın kurulu, yazar(lar)ın, dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini taahhüt ettiklerini kabul eder. Makalelerin etik, bilimsel, yasal vb. kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
Makale takip sisteminde yer alan “Makale Telif Hakkı Devir Formu”'nun tüm yazarlar tarafından imzalanarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi gerekir. Makale Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız.  https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20568


MAKALENİN HAZIRLANMASINA YÖNELİK GENEL KURALLAR

 • Dergiye gönderilecek yazılar derginin yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Makalelerin uzunluğu başlık sayfası, öz, abstract, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç 6000 kelimeyi aşmamalıdır. 
 • Makale, Microsoft Word programında, A4 kağıt boyutunda, sayfanın her kenarından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, 1.5 satır aralığında, metin iki yana yaslı formatta ve paragraf girintisi olmadan Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile yazılmalıdır.
 • Makale başlıklarında numaralandırma kullanılmalıdır. Ana başlıklar “1., 2., ..”; ikinci düzey alt başlıklar “1.1., 1.2., ….”; üçüncü düzey alt başlıklar “ 1.1.1., 1.1.2., ….” şeklinde numaralandırılmalıdır (Öz, Abstract, Teşekkür, Ek Tamamlayıcı Veriler bölümlerinde numaralandırma kullanılmamalıdır.) Herhangi bir alt bölüme kısa bir başlık verilebilir. Her başlık ayrı bir satırda görünmelidir. Ana başlıkların (Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Alana Katkı, Kaynaklar) ilk harfleri büyük, kalın ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü düzey alt başlıklar ilk harfleri büyük, sola yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Metin içinde standart kısaltmalar kullanılmalı, bunlar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalıdır. Paragraf başında geçen kısaltmalarda, kısaltmaların açık adı yazılmalıdır.
 •  İlaç adları kullanımında ilaçların jenerik adları Türkçe okunuşlarıyla yazılmalıdır.
 • Ölçüm birimleri metrik sisteme uygun olarak verilmelidir; örneğin, “mg” olarak yazılmalı, nokta kullanılmamalıdır. Ek alırsa (’) ile ayrılmalıdır. Laboratuvar ölçümleri Uluslararası Sistem (US; Systéme International: SI) birimleri ile bildirilmelidir.
 • Cronbach Alfa ve p değerleri gibi istatistiksel veriler üç değerli olmalı ve ondalık sayıların gösteriminde Türkçe metinlerde “virgül”, İngilizce metinlerde ise “nokta” kullanılmalıdır (Türkçe metinler için örnek yazım şekli: cronbach alfa= 0,545, p=0,002 ve İngilizce metinler için örnek yazım şekli: cronbach alfa= 0.545, p=0.002).
 • Araştırmada kullanılan ölçekler, anket formları vb. gibi ek bilgiler ayrı bir Word dosyası olarak eklenebilir. 
 • İngilizce dilindeki makaleler öncelikle dil kontrolünden geçirilip, ihtiyaç halinde yazar/lar dan dil kontrolünden geçtiğine dair bir sertifika veya belgenin eklenmesi talep edilir.    

MAKALE BÖLÜMLERİ


Başlık ve Yazar Bilgi Sayfası
Başlık ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfada ana metinden ayrı olarak verilmelidir. Başlık sayfasının sağ üst köşesinde okuyucuya makaleyi tanıtan “kısaltılmış başlık” ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Kısaltılmış başlık boşluklar hariç 50 karakteri geçmeyecek şekilde, 12 punto ile yazılmalıdır. Makalenin başlık sayfasında, makalenin Türkçe başlığı kelimelerin ilk harfi büyük, kalın ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. İngilizce başlık ise ilk harfi büyük, kalın, italik ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Önerilen makale başlık uzunluğu 10-12 kelimedir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Sayfa numarası, sayfanın sağ alt köşesinde 1’den başlayacak şekilde 12 punto ile verilmelidir.
Makalenin başlığı, yazarların adı, soyadları (büyük harflerle), unvanları, çalıştıkları kurum, ORCID numaraları, makaleye yaptıkları katkılar, yazışmalardan sorumlu yazarın yazışma adresi, telefon ve varsa faks numarası ile e-posta adresi yazılmalıdır. Bu bilgiler sadece kapak sayfasında verilmeli, makalelerin içerisinde verilmemelidir. Makale daha önce bildiri olarak sunulmuş ise bildiri yeri ve tarihi, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir. Başlık ve Yazar Bilgi Sayfası Şablonu için tıklayınız (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20482)

Ana Metin Dosyası

 • Araştırma Makalesi: Araştırma makalesi Türkçe ve İngilizce Öz, Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Alana Katkı Araştırmanının Etik Yönü, varsa Teşekkür ve Kaynaklar, varsa Tablo/Şekil/Resim bölümlerinden oluşmalıdır. Etik kurul onayı makale gönderimi esnasında dergipark sistemine yüklenmelidir. Araştırma makalesi linkte verilen şablonlara göre düzenlenmelidir. (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/8677).
 • Olgu Sunumları: Klinik değerlendirme, gözlem ya da bir başka açıdan bilimsel özellik ve önem taşıyan, bir ya da birden fazla olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Olgu sunumları Başlık Sayfası, Türkçe ve İngilizce Öz, Giriş, Gereç ve Yöntem, Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç, Alana Katkı, Araştırmanın Etik Yönü, varsa Teşekkür, Kaynaklar, Tablo/Şekil/Resim bölümlerini içerir. Ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Alıntı yapılan fotoğraflar ve akış şemaları için gerekli izinler alındığını belirten ifadeler mutlaka belirtilmelidir. Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalandığına dair ifadelere “Gereç ve Yöntem, Araştırmanın Etik Yönü” alt başlıklarında yer verilmelidir.  Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunu makale gönderimi esnasında dergipark sistemine yüklenmelidir. Olgu sunumu linkte verilen şablonlara göre düzenlenmelidir (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/8675). 
 • Derleme Makalesi: Konusuyla ilgili önemli kuramsal ya da uygulama sorunlarına değinen özgün düşüncelerin üretildiği ve tartışıldığı yazılardır. Derlemenin ana metni; Türkçe ve İngilizce Öz, Giriş, Sonuç, Alana Katkı, Kaynaklar ve Tablo/Şekil/Resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Derleme makalesi linkte verilen şablonlara göre düzenlenmelidir (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/8676

Ana metin dosyasında yer verilecek alt başlıklar makale türüne göre değişmekle birlikte, aşağıda tarif edilen formatta yapılandırılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce Öz
Öz başlığı adı altında Türkçe ve İngilizce dilinde özetlere yer verilmelidir. Türkçe özet metni tüm makale türleri için 250 kelimeyi aşmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler ana metin dosyasında ayrı sayfalarda yer verilmelidir. Dili İngilizce olan makalelerde 250 kelimelik İngilizce özet bulundurulması zorunludur. Araştırma makalelerinde Öz ve Abstract bölümünün alt başlıkları; Amaç (Objective), Gereç ve Yöntem (Material and Method), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Derleme ve olgu sunumlarında Öz yapılandırılmadan yazılmalıdır. Özetlerin sonunda en az üç, en çok beş anahtar kelime (keywords) yer almalıdır. Anahtar kelimeler MESH-Medical Subject Headings’e göre yazılmalıdır (https://meshb.nlm.nih.gov/search). İlk anahtar kelime haricinde diğer tüm anahtar kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı, sözcükler arasında virgül kullanılmalı ve en son kelimeden sonra nokta konulmalıdır. Özet metin bölümünde paragrafların ilk satırı sola yaslanmış olmalı, içeriden başlamamalıdır. Özette kaynak gösterilmemeli ve kısaltmalara yer verilmemelidir.


1. Giriş
1.1. Alt Başlık (varsa) (İkinci Düzey Başlık)
1.1.1. İkinci Alt Başlık (varsa) (Üçüncü Düzey Başlık)
“Bu bölümde ihtiyaç halinde alt başlıklar kullanılarak, Yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinilmelidir.”
Giriş bölümünün sonunda araştırmanın amacı ile araştırma soruları veya hipotezi yazılmalıdır.


2. Gereç ve Yöntem
2.1. Alt Başlık (varsa) (İkinci Düzey Başlık)
2.1.1. İkinci alt başlık (varsa) (Üçüncü düzey başlık)
“Bu bölüm araştırma makaleleri ve olgu sunumlarında kullanılır. Bu bölümde alt başlıklar kullanılarak, araştırmanın tipi, araştırmanın yapıldığı yer, araştırmanın evreni/örneklemi, veri toplama araçları, yapılan ölçümler/girişim/işlem/müdahale (araştırma deneysel ya da yarı deneysel çalışma ise olmalıdır), verilerin değerlendirilmesi ve araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadelere yer verilmelidir. Etik kurul ve kurum izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yer verilmelidir. Araştırma katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir. Karar verebilecek yeterlilikte olmayan bireylerin (çocuk, bilinci kapalı hastalar vb.) adına ebeveyninden/birinci dereceden sorumlu olan kişilerden bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.”


3. Bulgular /Olgu Sunumu
3.1. Alt Başlık (varsa) (İkinci Düzey Başlık)
3.1.1. İkinci alt başlık (varsa) (Üçüncü düzey başlık)
“Bu bölüm araştırma makaleleri ve olgu sunumlarında kullanılır. Bu bölümde ihtiyaç halinde alt başlıklar kullanılarak, çalışmadan elde edilen bulgular araştırma soruları veya hipotezine yanıt verecek şekilde sistematik olarak sunulmalıdır. Gerekirse tablo ve şekillerle desteklenebilir. Bulgular bölümünde elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma vb.), kullanılan istatistiksel testler, test ve olasılık (p) değerleri açık olarak yazılmalıdır. Cronbach Alfa ve p değerleri gibi istatistiksel veriler üç değerli olmalı ve ondalık sayıların gösteriminde Türkçe metinlerde “virgül”, İngilizce metinlerde ise “nokta” kullanılmalıdır (Türkçe metinler için örnek yazım şekli: cronbach alfa= 0,545, p=0,002 ve İngilizce metinler için örnek yazım şekli: cronbach alfa= 0.545, p=0.002).”


4. Tartışma
4.1. Alt Başlık (varsa) (İkinci Düzey Başlık)
4.1.1. İkinci alt başlık (varsa) (Üçüncü düzey başlık)
“Bu bölüm araştırma makaleleri ve olgu sunumlarında kullanılır. Bu bölümde ihtiyaç halinde alt başlıklar kullanılarak, çalışmanın bulguları ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçları ile birlikte tartışılmalı; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışmasını içermelidir.”
5. Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonuçları özetlenerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmalıdır.


6. Alana Katkı
Çalışmanın ilgili alana verdiği/vereceği katkı belirtilmelidir.


Araştırmanının Etik Yönü
Bu bölüm araştırma makaleleri ve olgu sunumlarında kullanılır. Bu bölümde mutlaka “Etik kurul ve kurum izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yer verilmelidir. Araştırma katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir. Karar verebilecek yeterlilikte olmayan bireylerin (çocuk, bilinci kapalı hastalar vb.) adına ebeveyninden/birinci dereceden sorumlu olan kişilerden bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.”


Kaynakça
Kaynakça listesi, metinde alıntı yapılan tüm referansları içermelidir. Dergi isimleri NLM Kataloğu’nda kullanılan stilde kısaltılmalıdır (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5BAll%5D).


Tablolar
Tablo sayısı beş ile sınırlandırılmalıdır. Beşten fazla tablo gönderilmesi durumunda editör onayı gereklidir. Tablo numarası ve tablo başlığı tablonun üstünde, sola yaslanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde italik, kalın, 10 punto olmalıdır. Tablo numarasından sonra nokta kullanılmalıdır. Tablolar dikey çizgiyi içermemelidir. Metin içinde her tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içinde satır aralıkları 1 satır aralığında, yazılar 10 punto ve ortalanmış olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar tablonun altında bir satır aralığı ile 9 punto olarak yazılmalıdır. Metin içinde her tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Başka bir kaynaktan alınan tablonun altına dipnot olarak alındığı kaynak belirtilmelidir. Tablolar kaynakçadan sonra her biri ayrı sayfada yer alacak şekilde bir MS Word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış tablo mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve aldığı izni makalede belirtmek zorundadır.


Şekil/Grafik ve Resimler
Şekil/grafik ve resimlerin toplam sayısı beş ile sınırlandırılmalıdır. Beşten fazla şekil/grafik ve resim gönderilmesi durumunda editör onayı gereklidir. Şekil/grafik ve resimlerin her biri ayrı sayfalarda olmak üzere sıra numarası ve başlığı olmalı, başlık şekil/grafiklerin altında yer almalıdır. Şekil/grafik ve resmin ismi sola yaslanmış, 10 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük, italik ve kalın yazılmalıdır. Şekil/grafik başlığı bir satırdan uzun olursa, ikinci satır solda ilk satırla aynı hizadan başlamalı ve bir satır aralığında yazılmalıdır.
Başka bir kaynaktan alınan tablo, şekil ve resimlerin altına dipnot olarak kaynak belirtilmelidir. Şekiller dijital formatlı, tiff kayıtlı ve en az 600 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Şekil/grafik veya resimler her biri ayrı sayfada yer alacak şekilde bir MS Word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış şekil/grafik ve resim mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve aldığı izni makalede belirtmek zorundadır.


Teşekkür
Yazar(lar), gerekli gördüklerinde yazıya, katkıları yazarlık düzeyinde olmayan, ancak belirtilmeyi hak ettiğini düşündükleri kişilere, birkaç cümlelik kısa teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları (parasal ya da araç-gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmelidir (örneğin; “bilimsel danışmanlık”, “taslakta düzeltme”, “veri toplama”, “klinik araştırmaya katılma” gibi).

KAYNAK GÖSTERİM KURALLARI

Metin İçinde Kaynak Gösterme
Kaynakların belirtilmesinde ‘National Library of Health (NLM) Kaynak Yazım Stili’ kullanılır. Metin içerisinde atıfta bulunulan her kaynak, makalede geçtiği sıra ile numaralandırılarak, yuvarlak parantez içinde ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli ve parantezin sonuna nokta konulmalıdır. Birkaç kaynak aynı anda gösterilecekse kaynaklar küçük numaradan büyüğe doğru sıralanır ve virgül ile ayrılır (1, 2, 5, 8). Yayınlanmamış raporlar, bildiriler, ders notları ve kişisel görüşler kaynak olarak gösterilemez.


Ardışık kullanılan kaynaklarda tarih sırası eskiden yeniye doğru olmalıdır. Bir başka deyişle küçük numara tarih sırası eski olana verilmelidir.


Ardışık gelen üç ve üzeri sayıda kaynak varsa başlangıç sayısı ile son rakam arasına “-” konularak (1, 2, 3, 4, yerine (1-4)) gösterilmelidir.
Örnek:
......... endotelinlerin çeşitli hipoksi ve/veya iskemi durumlarında salıverildikleri gösterilmiştir (64–66).


Eğer yazara atıfta bulunuluyorsa, kaynaklar yazar adından hemen sonra verilmelidir:
Örnek:
......... Miller ve Seals (47) ve Harvey (24), açıklanamayan bakteriyel enfeksiyonları olan çocukların %26’sında ...


Bir başka yayın içindeki kaynağa atıf yapılıyorsa ve söz konusu kaynağa ulaşılamıyorsa, sadece atıf yapılan yayın kaynak olarak gösterilir, esas kaynak ismen belirtilir:
Örnek:
........ Barman ve ark. (15)’nin belirttiğine göre Reis ve arkadaşları sempatoinhibitör nöronların kaudal ventrolateral medullada olduğunu bildirmiştir.


İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasına “ve” sözcüğü konulmalıdır:
Örnek:
......... Goodman ve Gilman (6) tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır.


İkiden fazla yazarlı eser kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra “ve arkadaşları” şeklinde yazılmalı ya da aynı anlama gelen “ve ark.” kısaltması kullanılmalıdır:
Örnek:
......... Merahi ve ark. (21) benzer sonuçların farklı tip işlemler altında da elde edildiğini rapor etmişlerdir.


Bir başka yayından alınan şekil ve tablolarda, metin içinde kullanılan kaynak belirtme usulüne uygun olarak kaynak belirtilmelidir: Kaynak şekil veya tablo açıklamasından sonra, yazarların adları (literatür numarası), “den” ya da “dan” takıları ve “alınmıştır” ibaresi eklenerek cümle halinde ya da sadece ilgili kaynağa ait literatür numarası verilerek belirtilir. Bu şekil ve tabloların açıklamasında, kullanımı için yazarlardan izin alındığına dair bir açıklama eklenmelidir.
Örnek:
Şekil 4. Uyku–uyanıklık dönemlerinin EEG görüntüleri (Nosjean ve arkadaşlarından (45) alınmıştır)
Şekil 4. Uyku-uyanıklık dönemlerinin EEG görüntüleri (45)


Web sayfaları kaynak olarak sıra numarası verilerek kullanılmalıdır ancak kullanılan web sayfalarının adresleri kaynaklarda erişim tarihi (ay, gün, yıl olarak) ile birlikte verilmelidir. Bu tür belgelerin çok sık güncellenmesi nedeni ile belirli ise en son güncellenme tarihinin yazılması önerilmektedir. Kullanılan web sayfaları bilimsel kişilerin yayınlarından, bilimsel bir kurul tarafından denetlenen organizasyonlardan, devlet, üniversite ve kamu kuruluşlarının yayın organlarından yararlanılan bilgiler içermelidir. Bu bağlamda “WHO”, “TÜBİTAK” gibi güvenilirliği kanıtlanmış uluslararası ve ulusal bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları, tercihen “gov”, “edu”, “org” takısı bulunan siteler kullanılmalı, ticari veya özel kişi ve kuruluşların siteleri ile magazin siteleri kullanılmamalıdır.
Örnek:
Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu’na internet adresinden (43) ulaşılabilir.
Sağlık Bakanlığı’nın 10 Mayıs 2007 erişim tarihli internet sayfası verilerine göre (8), kanser ölüme neden olan hastalıklar içinde ikinci sıradadır.


Kaynakça Yazımı
Kaynaklar, metinde atıfta bulundukları sırayla listelenir. Kaynakça listesi, metinde alıntı yaptığınız tüm referansları içermelidir. Dergi isimleri NLM Kataloğu’nda kullanılan stilde kısaltılmalıdır(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5BAll%5D).


Kitaplar

Basılı Kitap

 • Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford University Press; 2005. 194 p
 • Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; c2002. 768 p.
 • Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, Glass RM, Glitman P, Lantz JC, Meyer HS, Smith JM, Winker MA, Young RK. American Medical Association manual of style. 9th ed. Baltimore (MD): Williams & Wilkins; c1998. 660 p.

Elektronik Kitap

 • Merlis M, Gould D, Mahato B. Rising out-of-pocket spending for medical care: a growing strain on family budgets [Internet]. New York: Commonwealth Fund; 2006 Feb [cited 2006 Oct 2]. 23 p. Available from: http://www.cmwf.org/usr_doc/Merlis_risingpoopspending_887.pdf 

Yazarı Belli Olmayan Kitap

 • Advertising in the Western Cape. Cape Town: ABC Publishers; 1990. 150 p

Tekrar Basılan Kitap

 •  Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 180p.

Kitap Bölümü

 • Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-9.


Dergi Makaleleri

Basılı 1-6 Yazarlı Dergi Makalesi

 •  Salpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7.

Elektronik 1-6 Yazarlı Elektronik Dergi Makalesi

 • Kanneganti P, Harris JD, Brophy RH, Carey JL, Lattermann C, Flanigan DC. The effect of smoking on ligament and cartilage surgery in the knee: a systematic review. Am J Sports Med [Internet]. 2012 Dec [cited 2019 Feb 19];40(12):2872-8. Available from: http://ajs.sagepub.com/content/40/12/2872 DOI: 10.1177/0363546512458223

Basılı 7 ve Üstü Yazarlı Dergi Makalesi

 • Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Elektronik 7 ve Üstü Yazarlı Dergi Makalesi

 • Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. The effect of smoking on ligament and cartilage surgery in the knee: a systematic review. Am J Sports Med [Internet]. 2012 Dec [cited 2019 Feb 19];40(12):2872-8. Available from: http://ajs.sagepub.com/content/40/12/2872 DOI: 10.1177/0363546512458223

Basılı Yazarı Belli Olmayan Dergi Makalesi

 • 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184.

Elektronik In-press Makaleler

 • Bar DZ, Atkatsh K, Tavarez U, Erdos MR, Gruenbaum Y, Collins FS. Biotinylation by antibody recognition-A novel method for proximity labeling. BioRxiv 069187 [Preprint]. 2016 [cited 2017 Jan 12]. Available from: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/069187v1

Tezler

Basılı Tezler

 • Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. [Mount Pleasant]: Central Michigan University; 2002. 500p.
 • Overlock JA. The relationship between balance and fundamental motor skills in children five to nine yeras of age [master’s thesis]. [Corvallis]: Oregon State University; 2004. 111 p
 • Gün F. Hemiplejik serebral palsili çocuklarda 'çocukların el becerileri değerlendirmesi (ÇEBD)' ve 'çocuk el beceri anketi'nin (ÇEBA)' türkçe'ye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği [master’s thesis]. [Ankara]: Hacettepe Universitesi; 2019. 95 p.

Elektronik Tezler

 • Bianchi M. Multiscale fabrication of functional materials for regenerative medicine [dissertation on the internet]. Bologna (IT): University of Bologna; 2011. [cited 2019 Dec 7]. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22881-0

Elektronik Rapor/Doküman

 • Department of Health. Creutzfeldt Jakob disease: guidance for healthcare workers [homepage on the Internet]. c2003 [updated 2003 Mar 23; cited 2003 Nov 9]. Available from http://www.doh.gov.uk/pdfs/cjdguidance.pdf
 • İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları. İzmir; 2007. Available from: http://www.ihsm.gov.tr/indir/mevzuat/genelgeler/G_13082007_1.pdf

Web Sitesi

 • eatright.org [Internet]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; 2016 [cited 2016 Dec 27]. Available from: https://www.eatright.org/.

NLM Yazım Stili ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için;

 • Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 - [updated 2015 Oct 2; cited Year Month Day]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine

Yayınların yazımı esnasında alıntı ve kaynakça düzenlemesinde EndNote (https://endnote.com/), Mendeley (https://www.mendeley.com/?interaction_required=true) vb. programlar kullanılabilir. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin yayın süreçleri, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve editöryal yorum/tartışma, editöre mektup şeklindeki bilimsel yazıları yansız biçimde değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması esasına göre yürütülmektedir. Bu kapsamda yazarların, dergi editörlerinin, hakemlerin ve yayıncının uyması gereken etik kurallar aşağıda belirtilmiş olup, “Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/))” yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Yayıncının Etik Sorumlulukları
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.
 • Yayıncı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
 • Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.

Editör, Alan Editörleri ve Editör Yardımcılarının Sorumlulukları

 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’ne, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin yayınlanması ve sonrasındaki süreçlerden editör kurulu sorumludur.
 • Editör ve editörler kurulu, dergi ve basılan makalelerle ilgili kararları verirken tarafsız olarak ve kamu yararını düşünerek hareket etmelidir.
 • Editör ve editörler kurulu, makalelerin alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlamalıdır.
 • Makaleyi değerlendirmek için gönderilen hakemlerle yazarlar arasında çıkar çatışması çıkar birliği bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir.
 • Editör ve editörler kurulu kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler, yayımlanma süreci gibi dergi politikaları belirleyerek uygulanmasını sağlamalıdır. Yazarlar ve hakemlerle ilgili bilgiler her iki tarafa da ifşa edilmemelidir.
 • Yazarlar makalelerin durumu ile ilgili bilgi talep ettiklerinde kör hakemlik sürecine zarar vermeden makale durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.
 • Makalelerde gönderi ve kabul tarihlerinin yayımlanmış olduğu kontrol edilmelidir.
 •  Editör ve editörler kurulu, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen göstermeli, etik kurul onayı olmadığında makaleyi reddetmelidir.


Yazarın Sorumlulukları
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, “insan” ve/veya “hayvan” öğesinin içinde bulunduğu tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu (2013 yılı revizyonu), Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (29.08.2012 tarihli, 2012.18.946 sayılı), Laboratuvar Hayvanlarının Bakım Rehberi (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, www.nap. edu/catalog/5140.html), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (15 Şubat 2014 tarihli, 28914 sayılı), Sağlık Bakanlığı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (13.04.2013 tarih, 28617 sayı) kapsamındaki hükümlere ve prensiplere uygunluk ilkesini kabul eder. Bu tip araştırmaların varlığında yazarlar, makalenin “Gereç ve Yöntem, Araştırmanının Etik Yönü” bölümlerinde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay alındığı (kurul adı, tarih ve sayı numarası) belirtmek zorundadır.
 • Yazarlar, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm araştırmalarda araştırmanın “Gereç ve Yöntem, Araştırmanının Etik Yönü” bölümlerinde araştırma katılımcılarımdan "Bilgilendirilmiş Olur” aldıklarını belirtmek zorundadır. Karar verebilecek yeterlilikte olmayan bireylerin (çocuk, bilinci kapalı hastalar vb.) adına ebeveyninden/birinci dereceden sorumlu olan kişilerden bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.
 • Makalelere yalnızca katkısı olan yazarların ismi yazılmalıdır (çalışmanın tasarımı, yürütülmesi, uygulanması, veri toplanması veya analizi/yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş kişiler; çalışmanın hipotezi, ve taslağına katkı sağlamış ve entelektüel içerik için eleştirel olarak revizyon gerçekleştirmiş kişiler; makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayına sunulmasını kabul etmiş kişiler).
 • Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
 • Yazar(lar)’ın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerinin başka bir dergide yayımlanmamış ya da aynı anda başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
 • Yazar(lar), makale yazımı sırasında kullandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda atıf yapmalıdır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 • Hakemler yazarlarla doğrudan iletişim kuramaz, makale değerlendirme formları ve metin üzerinde düzeltme istemlerini dergipark yönetim sistemi üzerinden editör ve/veya editörler kurulu aracılığı ile yazar(lar)a iletilir.
 • Makalenin yazarlarından, fon sağlayıcılarından veya kurumlarından herhangi biriyle rekabet, işbirliği veya diğer ilişkiler ya da bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip olan veya çalışmanın yayımlanmasından fayda ya da zarar görebilecek kuruluşlarla herhangi bir bağlantısı olan hakemler söz konusu makaleyi değerlendirmemelidir.
 • Hakemler yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya siyaset felsefelerini göz önünde bulundurmadan makalenin bilimsel yönlerini değerlendirmeli, değerlendirme yaparken gizliliğe önem vermelidir.
 • Değerlendirmeler dürüst, objektif ve kişisel önyargılardan bağımsız olmalıdır.
 • Hakemler makaleleri, ilişkili materyalleri ve içerdikleri bilgileri kesinlikle gizli tutmalıdır. Makaleye ait bilgiler kişisel kullanım amacıyla saklamamalıdır.
 • Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri makalelerle ilgili görüşlerini kendilerine verilen süre içerisinde editör ve editörler kuruluna iletmelidir.


İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde, intihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerinin benzerlik oranı (kaynaklar hariç) %20 ve altında olan makaleler değerlendirmeye alınır. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da aşağıda belirtilen etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.

 • Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
 • Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse, herhangi bir yerde sunulmuşsa bunun belirtilmemesi.
 • Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
 • Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
 • Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.


Yayın Hakkı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan makaleler, resim, şekil ve tablolar yayıncının yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıta ile basılamaz, çoğaltılamaz. Bilimsel amaçlarla (kaynak göstermek kaydıyla) özetleme ve alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanan yazı, şekil ve resimlerden yazarları, ilan ve reklamlardan firmaları sorumludur.


Yayımcı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından elektronik ortamda yayınlanmaktadır. İşlemlerinizi "kullanıcı adı ve şifrenizi" kullanarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd adresinden yapabilirsiniz.

Hiçbir ücret talep edilmemektedir.