Cilt: 7 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

 • İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, İslam medeniyeti kapsamındaki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, gelenekli sanatlar, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlar.

 • İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nde İslam medeniyeti kapsamındaki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, gelenekli sanatlar, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmaları yayınlanır.

 • İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nde Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar yayımlanabilmektedir. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.
 • Makalelerin hacmi en az 3.000, en fazla 9.000 kelime olmalıdır (öz, abstract, kaynakça ve ek hariç). 9.000 kelimeyi geçen makaleler Yayın Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde hakem sürecine alınır. Makalenin başında 150-250 kelimelik Türkçe Öz ve İngilizce Abstract, en az 5 kelimelik Türkçe anahtar kelime ve İngilizce keywords ile Türkçe ve İngilizce başlıklara yer verilmelidir.
 • Öz/abstract kısmında; araştırmanın konusu ve yöntemi belirtilmeli, konuya dair bulgu ve tespitlere yer verilmeli ve ulaşılan sonuçlara değinilmelidir. Öz/Abstract tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Öz kısmında yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nin kullanımına uyulmalıdır. İngilizce (abstract ve keywords) metninde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopaedia of Islam THREE edisyonu dikkate alınmalıdır.
 • Metin içinde atıf yapılan eserler, KAYNAKÇA başlığı altında aşağıdaki formatta metnin sonuna eklenmelidir. Arapça makalelerin sonunda latin harfleriyle KAYNAKÇA bulunmak zorundadır.
 • Hakem süreci tamamlanan birden fazla yazarlı çalışmaların sonunda katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir. Etik beyan formu için tıklayınız.
 • İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımını önermektedir.

YAZILAR DERGİ SİSTEMİNE YÜKLENİRKEN AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE GÖRE DÜZENLENMELİDİR:

 1. Metinler bir kelime işlemci programında yazılmalı ve DOCX formatında gönderilmelidir.
 2. Metin yazı tipi Türkçe ve İngilizce için Gentium Plus Font (11 punto); Arapça için Tradational Arabic (14 punto) olmalıdır.
 3. Makalede kullanılan atıflar ve kaynakça İsnad Atıf Sistemi 2. edisyona uygun olmalıdır.
 4. Sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

    Sayfa Düzeni
        Sağ ve Sol 3.5 cm.
        Üst ve Alt 4 cm.
        Üst bilgi veya sayfa numarası eklemeyin.

    Öz ve Anahtar Kelimeler
        Gentium Plus 9 punto, (Arapça Traditional Arabic 11 punto)
        İki yana yaslı, heceleme açık, Satır başı olmamalı.
        Tek satır aralıklı
        Başlık ile metin arasında boşluk olmamalı
        Başlıklar koyu ve 9 punto (Arapça Traditional Arabic 11 punto)
        Anahtar Kelimeler ve Keywords koyu ve sonlarında iki nokta olmalı
        Anahtar kelimeler ile öz arasında bir satır boşluk olmalı    

    Başlıklandırma
        Başlık hiyerarşisi font büyüklüğüyle değil numaralandırmayla yapılmalıdır.
        Tüm başlıklar 12 punto ve koyu ve düz olmalıdır. (Arapça Traditional Arabic 16 punto)

    Başlık numaralandırılması
        1.
        1.1.
        1.1.1.
        şeklinde yapılmalı, Giriş, Sonuç ve Kaynakça'ya numara verilmemelidir. Bu bağlamda numaralandırmanın otomatik yerine elle yapılması daha iyi sonuç verebilir.
        Başlıkların üstü 3 nk (0.20 cm) altı 0 boşluk olmalıdır.
        1 cm girintili olmalıdır.

    Metin
        Metin iki yana yaslı, heceleme açık olmalıdır.
        Gentium Plus, 11 punto, (Arapça Traditional Arabic 14 punto)
        İlk satır 1 cm girintili
        Paragrafın üstü 0, altı 2 nk (0.20 cm)
        Metnin hiçbir yerinde fazladan enter veya tab kullanmayın.

    Alıntılar
        40 kelimeden az alıntılar, tırnak içinde, 40 kelimeden fazla olanlar:
        10 punto
        sağdan iki cm girintili
        tek satır aralıklı
        paragrafın üstü ve altı 2 nk (.020 cm ) boşluklu verilmelidir.

    Dipnot ve Kaynakça
        Metin içi kaynak, dipnot ve kaynakça ISNAD Atıf Sistemi 2. Edisyona göre verilmelidir.
        Dipnot:
            Gentium Plus 9 punto
            İki yana yaslı, heceleme açık
            Tek satır aralığı
            Paragraf üst-alt 0 boşluk
        Kaynakça:
            Gentium Plus 10 punto
            Tek satır aralığı
            Paragraf üst 0, alt 2 nk (0.20 cm)
            Asılı 1 cm
        Dipnot ve kaynakça için Zotero veya benzeri bir uygulama kullanmanızı öneriyoruz.

    Tablo ve Şekiller
        Tablolar sabit ölçüde değil, tablo özelliklerinden sayfaya otomatik sığacak şekilde ayarlanmalı.
        Tablo ve şekil başlıkları, Tablo 1:, Şekil 1: şeklinde numaralandırılmalı
        Başlıkların tamamı normal yazılmalı. (Kalın veya italik değil.)
        Başlıklar tablo veya şeklin üstünde, 1nk (0.10 cm ) boşlukla verilmeli.
        Başlıklar Gentium Plus, 9 punto olmalı.
        Başlıklarda her kelimenin baş harfi büyük yazılmalı.

    Burada yazılanların detaylarını ve burada bulunmayan gerekli olabilecek tüm düzenlemeleri ISNAD Atıf Sistemi'nin online kılavuzunda bulabilirsiniz. Ayrıca çalışmanızı buradaki     düzenlemelere göre     hazırladığımız şablonun üzerinde yazabilirsiniz.

    ISNAD Atıf Sistemi online kılavuzuna erişmek için tıklayınız.
    Örnek makale yazım şablonu için tıklayınız.
    Gentium Plus yazı tipini İndirmek için tıklayınız.


Yayın Etiği Beyanı

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin tarafsız bir şekilde ve bilimsel yöntemle üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nin bu doğrultuda yayınladığı hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi ve tarafsızlığı destekleyen çalışmalardır.

Derginin yayın sürecinde rol alan bütün paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere uymaları elzemdir. Bu doğrultuda İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nin yayın etiği ile açık erişim politikası, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayımladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (“Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm paydaşlarının etik ilkelere uymasını gerektirmektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile Tübitak Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği’nde yer alan hususlar derginin benimsediği standartlardır.

Yukarıdaki etik ilkeler kapsamında çalışmasını hazırlayan yazar(lar) uydurma/fabrikasyon veri kullanmamalı, verileri manipüle edip çarpıtmamalı, kesinlikle intihale yer vermemelidir.

Yayına hazırlanan çalışma mükerrer olmamalı, başka yerde yayınlanmış veya yayınlanması için gönderilmiş olmamalıdır.

Yazarın çalışması, yayınlanmamış tebliğ metni ise veya yüksek lisans, doktora tezinden üretilmişse mutlaka ilk sayfada bu husus belirtilmelidir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalar (Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem gibi teknikler kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar vs) için olgu sunumlarında "Bilgilendirilmiş onam formu"nun alındığının belirtilmesi; başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.


Yayın Politikası

a. Makale Kabulü

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'ne gönderilecek yazılarda alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.

Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için, daha önce başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

Dergi editörleri ve yayın kurulu, yukarıda belirtilen Yayın Etiği kurallarına ve derginin yayın politikasına uymayan yazıları reddetme yetkisine sahiptir.

Makale adı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı; yazarların adları, soyadları, akademik unvanları, çalıştıkları kurum ve ORCID bilgileri belirtilmelidir. Ayrıca yazarların iletişim bilgileri (e-posta adresleri) tam olarak verilmelidir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin danışmanlarıyla birlikte kaleme aldığı yazılarda sorumlu yazar öğrenci olmalıdır.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nin yazım dili Türkçe’dir. Ancak her sayıda derginin 1/3'ünü geçmeyecek şekilde Arapça ve İngilizce yazılmış yazılara da yer verilebilir. Arapça ve İngilizce yazıların Türkçe başlık, öz ve abstract içermesi; Arapça yazıların ayrıca Latin Alfabesi kullanılarak yazılmış kaynakça içermesi gereklidir.

Araştırma makalesinin hacmi en az 3.000, en fazla 9.000 kelime olmalıdır (öz, abstract, kaynakça ve ek hariç). Türkçe başlık, öz (150-250 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), İngilizce başlık, abstract (150-250 kelime), keywords (en az 5 kavram) ve İsnad Atıf Sistemi 2. edisyonda hazırlanan kaynakça içermesi gereklidir.


Makalenin dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

b. Makale Değerlendirme Süreci

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar Ön Kontrol ve Hakem Değerlendirme süreçlerinden geçirilmektedir.

Yazılar, önce Editör Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve intihal kontrolünden geçirilir. Maksimum benzerlik oranı, %15 olarak kabul edilmektedir. Ön kontrol sürecinde yetersiz görülen çalışmalar hakem sürecine alınmadan Yayın Kurulu tarafından yazara iade edilir. Ön kontrol sürecinde yeterli görülen çalışmalar değerlendirmeleri için hakem sürecine alınır veya eksiklikleri gidermesi için yazara gönderilir.

Ön Kontrol sürecinde üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.

Ön Kontrol sürecini geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. Hakemlerin isimleri gizli tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Editör Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Editör Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.

c. Makale Kabul Tarihleri

Haziran ve Aralık ayında yayımlanan dergiye makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak - 15 Nisan; Aralık sayısı için ise 1 Temmuz - 15 Ekim arasıdır.

d. Atıf ve Referans Sistemi

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemi 2. edisyonun kullanılmasını şart koşmaktadır.

e. İntihal Tespit Politikası

Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen makaleler, intihal taraması yapılarak makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

f. Yayın ve Değerlendirme Ücreti

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

g. Telif Hakkı

Yayımlanan yazıların telif hakları yazarlarına aittir.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.