Yazım Kuralları

JER YAZIM KURALLARI VE MAKALE ŞABLONU

1) Çalışmanın tamamı Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
2) Makale başlığı, sayfanın ortasına hizalı biçimde, Times New Roman yazı karakterinde, Bold olarak yazılmalıdır. Tamamı Büyük Harf ile yazılması gereken Makale Başlığını oluşturan kelimelerin tamamı 14 punto olmalıdır.
3) Yazar isimleri çalışma başlığının sonrasında tek satır atlanarak, sağa yaslı ve sağ üst köşesinden numaralandırılmış biçimde yazar adının baş harfi, soyadının ise tamamı büyük olacak şekilde; Times New Roman 12 Punto Bold karakterine uygun olarak İtalik biçimde yazılmalıdır. Yazarların sırasıyla; “Unvan, kurum, e-posta, orcid bilgileri” ise dipnot olarak sayfanın altında; Times New Roman 8 Punto ile belirtilmelidir.
4) Çalışmalarda ana metinden önce; Türkçe başlık ve Öz ile hemen altında İngilizce başlık ve Abstract verilmelidir. En az 100, en fazla 200 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanan Türkçe ve İngilizce Özetler, Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak yazılmalıdır. (Metin dili yabancı dilde olan çalışmalarda ise yabancı dildeki özetin altında Türkçe özet yer almalıdır).
5) Makaleler, Microsoft Office Word 97-2003 ile uyumlu yazılım programı kullanılarak 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan 2,5 cm, soldan 3 cm; üstten 2 cm ve alttan ise 2,3 cm olmak üzere, Tek Satır Aralıklı, İki Yana Yaslı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 6 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.
6) Metni oluşturan kelimeler arasında birden fazla boşluk bırakılmamalı, noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra ise bir boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1 cm olmalıdır. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.
7) “GİRİŞ”, “SONUÇ VE DEĞERLENDİRME”' ve “KAYNAKÇA” başlıklarına numara verilmemeli ve sola yaslı bir şekilde tamamen büyük harflerle bold yazılmalıdır.
8) Ana başlıklar: Ana başlıklar iki yana yaslanmış şekilde, tamamen büyük harflerle bold ve 12 punto ile yazılmalıdır.
9) Ara başlıklar: Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak her kelimenin ilk harfi büyük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır. Ara başlıklar sola yaslı şekilde, bold ve 12 punto ile yazılmalıdır.
10) Şekil, tablo ve fotoğraflar mümkün olduğunca yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. 12 punto Times New Roman Bold karakterine uygun hazırlanması gereken Şekil ve Tablo başlıkları mutlaka numaralandırılmalı (Tablo 1.) ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Gerektiğinde açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve tabloların hemen altında 8 punto ile verilmelidir. Şekil, tablo içinde yer alan metin 10 punto olmalıdır. Ayrıca tablo ve şekillere ait kaynaklar, alt tarafta 8 punto ile verilmelidir.
11) Atıflar;
• Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilmelidir (Örnek, 2001: 28).
• Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde, soyada göre alfabetik olarak, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanmalıdır (Örnek, 2001: 120; Türkmen, 2018: 74).
• İki yazarlı kaynaklarda, araya “ve” yazılmalı; ikiden fazla yazarlı kaynaklarda ise birinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır (Örnek ve Türkmen, 2008: 74), (Taş vd., 2001: 425). Yazarın adı, ilgili cümle içinde geçiyor ise, parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir (1990: 28). Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri, yayın yılına bir harf eklenmek suretiyle ayırt edilir (İlhan, 2003a: 25), (İlhan, 2003b: 58).
• Ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken, bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı eser şu şekilde gösterilmelidir (Köprülü, 1911: 75’ten aktaran, Çelik, 1998: 25).
• El yazması bir eser kaynak gösterilirken, müellif veya mütercim adından sonra [yz.] kısaltması konmalı, varak numarası örnekteki gibi belirtilmeli ve tam künye kaynakçada gösterilmelidir (Ahmedî, [yz.] 1410: 7b).
• Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken, metin içindeki kısaltma örnekteki gibi olmalı, açılımı kaynakçada verilmelidir (BCA, Mühimme 15: 25).

12) Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmesi yeterlidir.
13) Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça”ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemelidir. Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre (Soyadı kanunundan öncekiler için yazar adı esas alınır.) alfabetik olarak verilmelidir.
• Kaynakçada yer alan kaynak düzeni; girinti şekli Asılı 1 cm olarak ayarlanacak biçimde olmalıdır.
KAYNAKÇA’DA TÜM GÖSTERİMLER APA (American Psychological Association) FORMATI KULLANILMALIDIR.

Önemli Not: JER, makale şablonunu BURADAN indirebilirsiniz. Çalışmalarınızı şablona uygun biçimde göndermeniz hakem sürecinin başlatılması için ön koşulu oluşturmaktadır.


22310