Cilt: 3 - Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2021

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün makale, deneme ve derlemelerin yayınlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen bilimleri ve matematik eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır. Dergide yayına kabul edilecek araştırmaların eğitimle ilgili alanlarda hem kuramsal hem de uygulama yönünden yeni ve özgün bilgiler sunuyor olmaları gerekmektedir.

Yazarlarımız Makale Gönderi Dosyalarını aşağıda sunulduğu şekilde hazırlamalıdırlar.


1. Telif Hakkı Devri Formu Buradan indirebilirsiniz.

Tüm yazarların isimleri ve iletişim bilgilerini içermeli ve sorumlu yazar tarafından imzalanarak yüklenmelidir.

2. Benzerlik Raporu Buradan indirebilirsiniz.

BENZERLİK RAPORU: Lütfen çalışmanızın "Benzerlik Raporu (Similarity Report)'nu yükleyiniz. Benzerlik Raporu bir aşırma testi raporudur. Yazarlarımızın tam metin benzerlik raporunu PDF dosyası olarak yüklemeleri gerekmektedir. Benzerlik raporu aşağıdaki kurallara uyularak hazırlanmalıdır. ALINTILARI ÇIKART: KAPAT BİBLİYOGRAFYAYI ÇIKART AÇIK EŞLEŞMELERİ ÇIKART: KAPAT KSUED icin kabul edilebilir benzerlik raporu oranı<=%25 dir. <=%25 oranında özgünlük raporuna sahip olan çalışmaların, ön incelemeye alınıp alınmayacağına, Editörler Kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karar verilir.

3. Tam Metin Buradan indirebilirsiniz.

Lütfen yazınızı hazırlarken KSUED Tam Metin Şablonunu Kullanınız ve Tam Metin olarak yükleyiniz.

4. Etik Kurul Kabul Belgesi Buradan indirebilirsiniz.

Ethics Committee Approval Certificate İnsanlar Üzerinde yapılan araştırma ve uygulamalar için, ilgili birimlerin Etik Kurullarından onay alınmış olması zorunludur. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar etik kurul onayı gerektiren uygulamalar kapsamındadır. İnsan araştırmaları için Etik Kurul Kabul Belgesi zorunludur. Eğer Etik Kurul Kabul Belgesi yoksa yazarlardan Ek Dosya'da bu durumu açıklamaları beklenmektedir. Araştırma izin Belgesi (Gerekiyorsa) Araştırmanın gerçekleştirilmesine yönelik alınan izinler. 

5. Araştırma Etik Taahhütnamesi Buradan indirebilirsiniz.

2020 öncesi çalışmalar için geçerlidir.

6. Başlık Sayfası Buradan indirebilirsiniz.

Çalışmanın: Başlığı, Kısa Başlığı; Yazar Bilgileri (Ad, Soyad; Kurum; Adres; e-posta; ORCID), ve makalede yer alması istenen diğer bilgiler başlık sayfasında yer almalıdır.


Yazım Kuralları

KSUED APA7 yazım kurallarına göre yazılmış çalışmaları değerlendirilmeye almaktadır.

KSUED Makale Şablonu yukarıda Tam Metin dosyasında yer almaktadır. Buna göre hazırlanmayan çalışmalar değerlendirme dışında bırakılacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımını benimsemiştir. Yayın sürecinde yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, yayıncılar, hakemler ve editörlerin etik kurallarla ilgili esaslara uymasını bekler. Söz konusu paydaşların Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan açık erişim rehberlerine göre aşağıda paylaşılan standart genel ve özel etik kurallara ve sorumluluklara dikkat etmesi gerekmektedir.

I. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı genel eylemler
a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini, bilimsel etik kurallarına uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Mükerrer yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak belirli sınav değerlendirmelerinde ve akademik teşvik ve terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri makale yazarlarına eklemek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8)

II. Paydaşların Sorumlulukları
1. Yazarların Sorumlulukları

• Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyan edilmelidir.

• Ön değerlendirme veya hakem değerlendirme sonucunda gösterilen intihal durumunu, hataları, şüpheli durumları ve önerilen düzeltmelerin yapılması zorunludur. Bu düzeltmelere yapılmayacak ise tutarlı bir şekilde gerekçesi bildirilmelidir.

• Makale veya araştırmanın “Kaynakça”sı eksiksiz ve dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

• İntihal ve sahte verilerden uzak durulmalıdır..

• Araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına imkân verilmemelidir.

2. Hakemlerin Sorumlulukları
Dergimiz idaresi, hakemlik sürecinin etik yayıncılık kuralları çerçevesinde başarılı bir şekilde yürütülmesini ve iyileştirilmesini taahhüt eder. Araştırmaların paydaşları ve okuyucularının, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi'nde yayımlanan incelemelerde gördükleri intihal, mükerrer yayın, yanlışlık, şüpheli içerik veya durumları egitimdergisi@ksu.edu.tr e-mail adresine bildirmeleri memnuniyetle karşılar. Konu hakkında elde edilen veri sonuçları ilgili taraflara bildirir ve takibini yapar. Hakemlerin aşağıdaki esaslara uymasını temel alır.


• Değerlendirmeler tarafsızca yapılmalıdır.

• Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

• Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret edilmelidir.

• Çift taraflı kör hakemlik sistemine binaen değerlendirmesi yapılmış makaleler veya hakemleri açıklanmamalıdır.


4. Editörlerin Sorumlulukları
• Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Bu sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır.

• Editörler kabul ya da red edilen makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

• Editörler özgün ve alanına katkı sağlayacak makaleleri kabul etmelidir.

• Editörler dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.

• Editörler yanlış, eksik ve problemli makalelerin hakem raporu öncesi veya sonrasında geri çekilmesine ya da düzeltildikten sonra yayımlanmasına imkan vermelidir.

• Editörler en az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.

Editörler “Turnitin” intihal programı aracılığıyla makalelerin intihal durumu ve yayımlanmamış özgün araştırmalar olup olmadığını sağlar.

5. İntihal Politikası
Dergimize gelen her inceleme, Turnitin intihal programında taranmaktadır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayın etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır. 

Makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamasında KSUED hiçbir şekilde yazarlardan ücret talep etmemektedir. KSUED tamamıyla ücretsiz açık erişim bir dergidir.

Open Access Policy
KSUJED provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.