Cilt: 26 Sayı: 5, 20.10.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Sakarya Üniversitesi Bilim Dergisinin kapsamı, fen bilimleri, mühendislik ve mimarlığın tüm yönleriyle ilgili özgün araştırmaları içermektedir. Bilim ve teknolojinin çeşitli alanlarında özgün araştırma sonuçları ve bilimsel incelemeler yayımlanmak üzere değerlendirilmektedir. Derginin yayın dili İngilizce'dir. Derleme makalelerinde, belirli bir konudaki bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelerin kapsamlı bir kaynakça kullanılarak yansıtılması ve tatmin edici bir değerlendirme yapılması bekler. Daha önce başka bir dergide yayınlanmış makaleler kabul edilmez.


Sakarya Üniversitesi Bilim Dergisi tarafından kapsanan araştırma konuları ve alanları aşağıda listelenmiştir (Konular genellikle şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir): Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine ve Enerji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Ziraat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Sakarya University Journal of Science, SAUJS), fen bilimleri, mühendislik ve mimarlık alanlarında yürütülen bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları ve kamuoyu ile paylaşmayı amnaçlamaktadır. Dergiye fen ve mühendislik disiplinlerinde özgün araştırma makaleleri ve derleme makaleleri kabul edilir. Orijinal araştırma makalelerinin teorik ve deneysel sonuçlar içermesi beklenir ve başka dergilerde yayınlanmamalıdır. Derleme yazılarında belirli bir konudaki bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelerin kapsamlı bir kaynakça kullanılarak yansıtılması ve bunlar hakkında doyurucu bir değerlendirme yapılması beklenir.


SAUJS’nin kapsadığı araştırma konuları veya alanları aşağıda listelenmektedir (Konular sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte genel olarak bunlardan ibarettir): Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine ve Enerji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Ziraat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği.

Gönderi Kontrol Listesi
Gönderi sürecinin bir parçası olarak, yazar(lar)ın, gönderilerinin aşağıdaki tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmeleri gerekir ve bu yönergelere uymayan gönderiler yazar(lar)a iade edilebilir. Ayrıca, makale gönderen tüm yazar(lar)ın, bağlı oldukları kuruluş hesaplarıyla ilişkili bir Açık Araştırmacı ve Katılımcı Kimliği (ORCID) numarasına sahip olması ve bu numarayı dergi sistemine kayıt etmesi gerekmektedir.

Bu dosya makale başlığı, özet, anahtar kelimeler; ana metin, materyal ve metot, sonuçlar, tartışma; teşekkür; fon/finansman bilgisi, çatışmasızlık beyanı; yazar(lar)ın katkısı, etik kurul onayı bildirimi, araştırma ve yayın etiği bildirimi, referanslar; ekler (varsa) bilgilerini içermelidir. Bu dosyada yazar bilgileri kesinlikle yer almamalıdır. Belge özellikleri anonimleştirilmelidir (Belgeyi yazan kişi belli olmamalıdır. Bunun için word belgenizde Dosya-Sorunları Denetle-Belgeyi İncele diyerek açılan pencereden Tümünü Kaldır seçenekleri seçilmelidir.)

İnceleme için dergiye göndermeden önce gönderinizin son kontrolünü yapmak için aşağıdaki listeyi kullanabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu Yazarlar Kılavuzunun ilgili bölümünü kontrol edin.
1. Makale dosya adı, makale başlığı veya kısaltılmış makale başlığı ile aynı mı?
2. Makale dosyası, dergimizin web sayfasındaki şablona uygun olarak hazırlandı mi? (Örnek Makale Dosyası için tıklayınız)
3. Makalede yer alan yazar bilgileri silindi mi?
4. Makale dosyasının içinde, yazar adını çağrıştırabilecek başka herhangi bir bilgi var ise, bu bilgi silindi mi?
5. Kapak yazısı olarak cover letter yazıldı mı? (Kapak yazısı)
6. Etik kurul onay belgesi yüklendi mi? Onaya ihtiyaç yoksa, buna dair dergi web sayfamızda yer alan "Etik kurul onay belgesine ihtiyaç yoktur" beyan formu imzalanıp yüklendi mi? (Etik Kurul Onay Belgesi, Etik Kurul Onayına İhtiyaç Yoktur Beyan Formu)
7. Araştırma ve yayın etiği beyan formu, imzalanarak, ek dosya olarak yüklendi mi? (Araştırma ve Yayın Etiği Bildirim Formu)
8. Telif hakkı devir formu imzalanıp yüklendi mi? (SAUJS İçin Telif Hakkı Devir Formu)
9. Çıkar çatışması /Ortak Çıkar Beyan formu imzalanıp yüklendi mi? (Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı)
10. Yazar katkı formu imzalanıp yüklendi mi? (Yazar Katkı Formu)
Yazar Katkı Formu ve Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı hariç, yukarıdaki formlar, ya tüm yazar(lar) tarafından ya da sadece sorumlu yazar tarafından imzalanarak yüklenmelidir. Yazar katkı formu ve Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı tüm yazar(lar) tarafından imzalanmalıdır.
Tüm formlar ıslak imzalı olmalı ve taranarak PDF formatında sisteme yüklenmelidir.
Makale dosyası Word formatında yüklenmelidir.
Her iki dilde yazılmış formlardan sadece İngilizce olanı göndermeniz yeterlidir. Türkçe formlar sadece bilgi amaçlıdır.

Gönderim Beyanı
Bir makalenin sunulması, yapılan çalışmanın daha önce yayınlanmamış olduğunu, başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini, yayınlanmasının tüm yazar(lar) tarafından ve çalışmanın yapıldığı yerde sorumlu makamlar tarafından açık bir şekilde onaylandığını ve kabul edildiği takdirde, telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın aynı biçimde, İngilizce veya başka bir dilde elektronik olarak da dahil olmak üzere başka bir yerde yayınlanmayacağını garanti eder. Orijinalliği doğrulamak için makaleniz, özgünlük tespit hizmeti Ithenticate benzerlik kontrolü tarafından kontrol edilebilir.

Kapsayıcı Dil Kullanımı
Kapsayıcı dil, çeşitliliği kabul eder, tüm insanlara saygı gösterir, farklılıklara duyarlıdır ve eşit fırsatları teşvik eder. İçerik, herhangi bir okuyucunun inançları veya taahhütleri hakkında hiçbir varsayımda bulunmamalıdır; yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, kültür, engellilik veya sağlık durumu temelinde bir bireyin diğerinden üstün olduğunu ima edebilecek hiçbir şey içermemelidir ve baştan sona kapsayıcı bir dil kullanılır. Yazarlar, yazının önyargı, klişe, argo, baskın kültüre referans ve/veya kültürel varsayımlardan arınmış olmasını sağlamalıdır. İlgili ve geçerli olmadıkça yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, kültür, engellilik veya sağlık durumu gibi kişisel özelliklere atıfta bulunan tanımlayıcıların kullanılmasından kaçınmanızı öneririz. Bu yönergeler, uygun dili belirlemeye yardımcı olmak için bir referans noktası olarak verilmiştir, ancak hiçbir şekilde ayrıntılı veya kesin değildir.

Yazarlık Değişiklikleri
Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazar(lar)ın listesini ve sırasını dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Yazar listesindeki yazar adlarının herhangi bir şekilde eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi, yalnızca makale kabul edilmeden önce ve yalnızca dergi Editörü tarafından onaylanması halinde yapılmalıdır. Böyle bir değişikliği talep etmek için Editör, sorumlu yazardan aşağıdakileri almalıdır: (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazar(lar)dan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta, mektup), kaldırma veya yeniden düzenleme. Yazar(lar)ın eklenmesi veya çıkarılması durumunda, bu, eklenen veya çıkarılan yazarın onayını gerektirir.
Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazar(lar)ın eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Editör talebi değerlendirirken, makalenin yayını durdurulacaktır. Makale daha önce çevrimiçi bir sayıda yayınlanmışsa, Editör tarafından onaylanan talepler bir düzeltme ile sonuçlanacaktır.

Dil
Metin, yazım ve dil bilgisi hatalarından arındırılmış ve iyi bir İngilizce ile yazılmış olmalıdır.

Makale Yükleme
Çevrimiçi gönderim sistemimiz, makale ayrıntılarınızı girme ve dosyalarınızı yükleme sürecinde size adım adım rehberlik eder. Makalenizi final yayın için dizmek için düzenlenebilir dosyalar gereklidir. Editör kararının bildirilmesi ve revizyon talepleri de dahil olmak üzere tüm yazışmalar e-posta ile gönderilir.
Makalelerinizi SAUJS’ye göndermek için lütfen Dergipark Web Sitemize gidin: https://dergipark.org.tr/tr/journal/1115/submission/step/manuscript/new.

Hakem Önerme
Gönderilen makaleyi değerlendirmek üzere potansiyel hakem(ler) önerilebilir. Önerilen hakemlerin adları ve kurumsal e-posta bilgileri sağlanmalıdır. Aynı kurumda olan veya son üç yıl içinde ortak yazarlık veya işbirliği yapmış hakemler önerilmemelidir. Ayrıca, çalışmanın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve bilimsel titizliğin sağlanması için farklı ülkelerden/bölgelerden aday hakemler önerilebilir. Önerilen hakemleri davet edip etmemeye editör karar verir. Editörler, yazar(lar)la potansiyel çıkar çatışması/ortak çıkarı olan hakemleri davet etmez.

Biçimlendirme Gereksinimleri
Katı bir biçimlendirme gerekliliği yoktur, ancak tüm makaleler, makalenizi iletmek için gereken temel unsurları içermelidir. Makale, farklı ana başlıklarla bölümlere ayrılmalı ve her bölüm başlığı numaralandırılmalıdır. Bölüm adlandırılmalarında Kalın Yazı Tipi kullanılmalıdır. Numaralandırma işlemleri ana bölümler için 1.'den başlamalı ve tüm ana başlıklar (Özet, Teşekkür ve Kaynaklar hariç) 2., 3., ... olarak devam etmelidir. İkincil başlıklar ana bölüm numaralandırmasına uygun olarak 1.1., 1.2., 1.3., ... şeklinde devam etmelidir. İkinci başlıkların kelimelerinin ilk harfleri büyük harfle başlamalıdır. Üçüncü başlıklar ikinci başlıklara uygun olarak 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., ... şeklinde devam etmelidir. Üçüncü başlıkların sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Ayrıca, ekler (varsa), teşekkür, fon bilgisi, çıkar çatışması/ortak çıkar beyanı, yazar(lar)ın katkısı, etik kurul onayı bildirimi, araştırma ve yayın etiği bildirimi bilgileri eklenmelidir.

Hakem Değerlendirmesi
Tüm çalışmalar öncelikle editör tarafından dergiye uygunluk açısından değerlendirilecektir. Uygun görülen makaleler, makalenin bilimsel kalitesini değerlendirmek için genellikle en az iki bağımsız uzman hakeme gönderilir. Makalelerin kabulü veya reddi ile ilgili nihai karardan Editör sorumludur. Editörün kararı kesindir. Editörler, kendilerinin veya aile üyeleri veya yakın ilişki içinde oldukları kişiler tarafından yazılmış olan veya editörün ilgilendiği ürün veya hizmetlerle ilgili olan makaleler hakkındaki kararlara dahil olmazlar. Bu tür herhangi bir gönderi, derginin olağan prosedürlerinin tümüne tabidir ve ilgili editörden ve araştırma gruplarından bağımsız olarak hakem değerlendirmesi yapılır.


MAKALE YAPISI
Lütfen önce yazım kurallarını okuyunuz. SAUJS’de yayınlanacak araştırma makaleleri, kaynaklar, ekler, şekiller ve tablolar dahil olmak üzere 20 sayfa, derleme makaleleri ise 30 sayfadan uzun olmamalıdır. Tablolar ve şekiller, kaynak gösterildikleri yere yakın bir yerde doğrudan makaleye eklenmelidir. Hem tablolar hem de şekiller sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo ve Şekiller makaledeki her bölüm için numaralandırmaya yeniden başlanmamalıdır. Makale Microsoft Word ile yazılmalıdır. Yazarların talimatları takip etmeleri önemlidir.
Tipik bir makale tarzında sunulan aşağıdaki yazar kılavuzunda daha fazla ayrıntı bulabilir ve bir makalenin nasıl biçimlendirileceğine dair öneriler bulabilirsiniz.
Bu belge, “Sakarya University Journal of Science (SAUJS)” için kullanılan önceki stil kılavuzlarından uyarlanmıştır. Lütfen makalelerinizi bu stil kılavuzunu kullanarak yazınız.

Sayfa Sınırı
SAUJS’de yayınlanacak araştırma makaleleri, kaynaklar, ekler, şekiller ve tablolar dahil olmak üzere 20 sayfa, derleme makaleleri ise 30 sayfadan uzun olmamalıdır. Özet 300 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılmalıdır.

Yazım ve Dil Bilgisi
Lütfen belgenizi göndermeden önce yazım ve dil bilgisi açısından kontrol ettiğinizden emin olunuz.

Kenar Boşlukları
Başlık ve Özeti içeren ilk sayfada üstten 5 cm, alttan, soldan ve sağdan 2,5 cm olmalıdır. Diğer sayfalar için sol ve sağ kenar boşlukları 1,5 cm ve diğerleri 2,5 cm olmalıdır ve metin tam olarak iki yana yaslanmalıdır. Bu kılavuz, tüm bu gereksinimler için örnek bir dosyadır. Daha eşit sözcük aralığı elde etmek için sözcükleri tirelemeniz önerilir.

Satır Aralıkları
Makalenin ana metni tek satır aralıklı ve 12 punto Times New Roman yazı tipinde tam olarak yaslanmalıdır. Paragraflar arasında tek satırlık boşluk bırakmayınız ve yeni bir paragrafın ilk satırını girintili yapmayınız. Nokta, virgül, noktalı virgül ve iki nokta üst üste gibi noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk kullanınız. Kısaltmalardaki noktalardan sonra boşluk kullanmayınız (örneğin, i.e., etc., U.S.).

Başlıklar
Ana başlıklar için 12 punto Times New Roman kalın yazı tipi, tüm harfler büyük ve ortalanmış olarak kullanılmalıdır. Ana başlıklardan önce 12 punto, sonra ise 18 puntoluk satır kullanınız. İkinci başlıklar için, 12 punto Times New Roman yazı tipini kullanın ve ilk kelimenin ilk harfini büyük yazın. Üçüncü başlıklar için, 12 punto Times New Roman yazı tipini kullanın ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Üstbilgi/Altbilgi
Lütfen makalenize üstbilgi veya altbilgi koymayınız.

Başlık Sayfası
• Makalenin Başlığı
Ayrı bir başlık sayfası kullanmayın. Makale başlığı için, her kelimenin (bağlaçlar hariç) sadece ilk harfi büyük ve ortalanmış şekilde 14 punto Times New Roman kalın yazı tipi kullanılmalıdır.
• Yazarlar
Bu aşamada yazar(lar) hakkında herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Gönderiniz yayına kabul edildikten sonra yazar bilgileri istenecektir.
• Özet
Özette konunun niteliğini belirtmek ve makalenin bulgularını kısaca açıklamak için 300 kelimeden fazla kullanılmamalıdır. Bir özet genellikle makaleden ayrı olarak sunulur, bu nedenle tek başına anlaşılabilir olmalıdır. Özet içerisinde referans kullanılmamalıdır. Ayrıca, standart olmayan veya yaygın olmayan kısaltmalardan kaçınılmalıdır, eğer gerekliyse, özetin içinde ilk bahsedildikleri yerde tanımlanmalıdırlar.
• Anahtar kelimeler
Özetten hemen sonra, en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Yalnızca alanda kesin olarak belirlenmiş kısaltmalar kullanılabilir. Anahtar kelimeler indeksleme amacıyla kullanılacaktır. Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)’nden seçilmesi önerilir.

Makalenin Gövdesi
Makalenin gövdesi, özetten iki satırlık boşluklarla ayrılmalıdır. Burada kullanılan "gövde metni" stili, yaslanmış 12 punto Times New Roman yazı tipidir. Paragraflar arasında tek satır aralığı (12 punto) bırakılmalıdır. Yeni bir paragrafın ilk kelimesi girintili başlamamalıdır.

Dipnotlar, Şekiller ve Tablolar
• Dipnotlar
Dipnot kullanımı zorunlu olmadıkça tavsiye edilmemektedir, ancak gerektiğinde kullanılabilir. Art arda numaralandırılmalı ve göründükleri sayfanın altına yerleştirilmeli, metnin gövdesinden 25 mm uzunluğunda bir satırla ayrılmış olmalıdır. Aynı sayfadaki iki dipnot bir satır aralığı ile ayrılmalıdır. Sayfanın altındaki kenar boşluğu gereksinimlerine uyduğunuzdan emin olunuz. Denklemlere dipnot eklenmemelidir.
• Şekiller ve Tablolar
Şekil ve tablo başlıkları için 11 punto Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Şekiller ve tablolar, metinde ilk alıntılandıktan hemen sonra yer almalı ve metin okunurken kolay referans alınabilecek şekilde yer almalıdır.
Şekil başlıkları şeklin altına yerleştirilmeli, ortalanmalı ve kalın olmamalı, şekil numarasından sonra veya satır sonlarında nokta bırakılmamalıdır.
Tablo başlıkları tablonun üstüne yerleştirilmeli, ortalanmalı ve kalın olmamalı, tablo numarasından sonra veya satır sonlarında nokta bırakılmamalıdır. Tablonun ilk satırında açıklamalar yer almalıdır.
Hem tablo hem de şekil başlıkları için, bir sözcük zorunlu olarak büyük harfle yazılması gerekmediği sürece ilk sözcüğün yalnızca ilk harfi büyük yazılmalıdır. Kalın yazı tipleri kullanılmamalıdır. Tablo ve şekil numaralarından sonra ve satır sonlarında nokta kullanılmamalıdır. Tablolar, mümkünse tüm sayfa boyunca ortalanmalıdır. Tablonun hücrelerindeki girişler sola yaslanmalıdır. Hücre girişleri için kullanılan yazı tipi yazarın takdirine bırakılmıştır. Genel olarak, dikey çizgilerin sayısını en aza indirilmesi ve mümkün olduğunca sadece yatay çizgiler kullanılması önerilir.
Sonraki sayfada devam eden tablolarda tablo başlığının yanına parantez içerisinde (devam) ifadesi eklenmelidir. Devam eden tablolarda ilk satırda açıklamalar yer almalıdır.

Referans Alıntıları
Referanslarınızı biçimlendirmek için IEEE Atıf formatı kullanılmalıdır: https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
Referanslar sola dayalı olarak belirtilmeli ve IEEE tarafından tercih edilen girintiler kullanılmamalıdır. Kitaplar, dergiler ve diğer referanslar ana metninde numara sırasına göre belirtilmelidir.

Formüller
Lütfen matematik denklemlerini resim olarak değil, düzenlenebilir metin olarak yazılmalıdır. Tüm formüller ayrı satırlara yerleştirilmeli, hizalanmalı ve ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tüm semboller yeterince tanımlanmalıdır. Tanımlama numaraları formülün sağ tarafına yazılmalıdır. Basit formüller mümkünse normal metinle aynı hizada sunulmalı ve küçük kesirli terimler için yatay çizgi yerine “/” kullanılmalıdır (örneğin, X/Y).

Ekler
Çalışmada ek verilmesi gerekiyor ise, ekler makalenin ana metnini takip etmeli ve referanslardan önce gelmelidir. Ek olarak sunulan tüm tablo ve şekillere metinde atıfta bulunulmalıdır. Ek olarak sunulan tablo ve şekil numaraları “Tablo S1” ve “Şekil S1” şekinde kullanılmalıdır.
Eklerden sonra aşağıdaki sıraya dikkat edilerek diğer beyanlar yazılmalıdır.

Teşekkür
Çalışmaya katkı sağlayan herhangi bir kişiye teşekkür etmek istenirse, bu teşekkür metni "Acknowledgments" başlığı altında referanslardan önce yazılmalıdır.

Fon Bilgileri
Araştırmanın yürütülmesi ve/veya makalenin hazırlanması için mali destek sağlayan kaynakların belirtilmesi gerekmektedir. Finansman kaynağının/kaynaklarının böyle bir katılımı yoksa, bunun da belirtilmesi önerilir.

Finansman ve bağış sağlayan kaynakların tüm ayrıntıları FUNDING başlığı altında aşağıdaki gibi eklenmelidir:
This study is supported by Sakarya University Scientific Research Projects Coordination Unit. Project Number: 2016-01-02-001.
Eğer destek alınmadı ise, bu başlık altında "Yazar(lar), bu çalışmanın araştırması, yazarlığı veya yayınlanması ile ilgili herhangi bir finansal destek almamıştır." ifadesi yazılmalıdır. (The author has not received financial support for the research, authorship or publication of this study.)

Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı
Sorumlu yazar(lar), bir makalenin tüm yazar(lar)ı adına, çalışmalarını uygunsuz şekilde etkileyebilecek diğer kişi veya kuruluşlarla olan her türlü mali ve kişisel ilişkiyi açıklamalıdır. Potansiyel çıkar çatışması örnekleri kişisel, ticari, politik, akademik veya finansal olabilir. Bildirecek çıkarları olmayanlar (beyan edecek hiçbir şeyleri olmadığını belirtebilir) da dahil olmak üzere tüm yazar(lar), ilgili bilgileri sorumlu yazara sağlamalıdır. Örneğin;
Çıkar çatışması politikası ve bir araştırmacı olarak etik zorunluluğum uyarınca, ekteki belgede bildirilen araştırmadan ……… [firması, kurumu, kişisinin] etkilenebileceğini bildiriyorum. Bu çıkar çatışması durumunu dergiye tamamen açıkladım ve olası çatışmaları yönetmek için onaylanmış bir planım bulunmaktadır." gibi.
Herhangi bir çıkar çatışması durumu bildirilmez ise, makalenize yayın sürecinde aşağıdaki ifadeyi ekleyeceğiz: "Yazarlar tarafından potansiyel çıkar çatışması bildirilmedi".

Yazarların Katkısı
Şeffaflık için yazar(lar)ı, ilgili yazar(lar)ın makaleye bireysel katkılarını özetleyen bir yazar beyanı dosyası göndermesi beklenmektedir. Bu başlık altında, "Yazarlar çalışmaya eşit oranda katkı sağlamıştır" veya "1. yazar %60 oranında, 2. yazar %40 oranında katkı sağlamıştır." gibi ifadelere yer verilmelidir.

Etik Kurul Onayı Bildirimi
Çalışma, etik kurul izni gerektiriyorsa, bu başlık altında iznin alındığı kurul adı, tarih, ve sayı no belirtilmelidir. Ayrıca izinle ilgili bilgilere YÖNTEM bölümünde de yer verilmelidir. Alınan iznin bir kopyası, makale gönderimi aşamasında ETİK KURUL ONAYI BELGESİ olarak yüklenmelidir.

Çalışma etik kurul izni gerektirmiyorsa, bu başlık altında, "Bu çalışma, etik kurul izni veya herhangi bir özel izin gerektirmemektedir" ifadesi yer almalıdır. Ayrıca, ETİK KURUL İZNİNE İHTİYAÇ YOKTUR BEYAN FORMU, sorumlu yazar tarafından imzalanarak, makale gönderimi aşamasında istenecek olan ETİK KURUL ONAYI BELGESİ yerine yüklenmelidir.

Araştırma ve Yayın Etiği Bildirimi
Yazar(lar), bu başlık altında "Bu çalışmanın yazım sürecinde uluslararası bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş, toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Karşılaşılacak tüm etik ihlallerde Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin ve editör kurulunun hiçbir sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk sorumlu yazara aittir ve bu çalışma Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinden başka hiçbir akademik yayın ortamında değerlendirilmemiştir" ifadesine yer vermelidirler.
Ayrıca bu beyana ilişkin ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ BİLDİRİM FORMU sorumlu yazar tarafından imzalanarak, makale sunarken ek dosya olarak yüklenmelidir.

Telif Hakkı Devri
Yazarlardan, makalelerindeki telif haklarını yayınlanmadan önce SAUJS'ye devretmeleri istenir. Sorumlu yazardan, makale gönderim aşamasında bir ‘Telif Hakkı Devir' formu yüklemesi beklenir. Bu, makalenizi çoğaltma ve okuyucularla sunma hakkına sahip olmamızı sağlar.

Referanslar
Literatür referansları ardışık olarak numaralandırılmalı ve makalenin sonunda “REFERANSLAR” başlığı altında gruplandırılmalıdır. Metinde kaynaklara, referans listesindeki karşılık gelen numaraları köşeli parantez içinde verilerek atıf yapılmalıdır.
Çoğu belge türü için standart referans biçimleri vardır. Aşağıda, başvurmak isteyebileceğiniz en yaygın belge türlerine örnekler verilmiştir. Aşağıdakilerin her biri, referans için önerilen bir standart format ve ardından farklı belge türleri için örnekler verir.

• Kitap
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, Kitap Adı, basım (ilk değilse). Basım yeri: Yayınevi, Yıl.
[1] I.A. Glover and P.M. Grant, Digital Communications, 3rd ed. Harlow: Prentice Hall, 2009.
• Kitap bölümü
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Kitapta Bölüm Adı” Kitap Başlığında, Baskı (ilk değilse), Editörün baş harfleri. Editörün Soyadı, Ed. Basım yeri: Yayınevi, Yıl, sayfa numaraları.
[2] C. W. Li and G. J. Wang, "MEMS manufacturing techniques for tissue scaffolding devices," in Mems for Biomedical Applications, S. Bhansali and A. Vasudev, Eds. Cambridge: Woodhead, 2012, pp. 192-217.
• Makale
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Makale Başlığı” Derginin adı İtalik olarak kısaltılmıştır, cilt. sayı, sayı, sayfa numaraları, Kısaltılmış Ay Yıl.
[3] F. Yan, Y. Gu, Y. Wang, C. M. Wang, X. Y. Hu, H. X. Peng, et al., "Study on the interaction mechanism between laser and rock during perforation," Optics and Laser Technology, vol. 54, pp. 303-308, Dec 2013.
• Konferans sunumları
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Bildiri Adı”, Konferans Adı, Yer, Yıl, Sayfa numaraları
[4] S. Adachi, T. Horio, T. Suzuki. "Intense vacuum-ultraviolet single-order harmonic pulse by a deep-ultraviolet driving laser," in Conf. Lasers and Electro-Optics, San Jose, CA, 2012, pp.2118-2120.
• Patentler
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Patent Başlığı” Patentin tescil edildiği ülke. Patent numarası, Ayın Kısaltması Gün Yıl.
[5] J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, July 16 1990.
Not: Birden fazla tarih verilmişse “yayınlanma tarihi” kullanın.
• Tezler
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Tez Adı”, Adlandırma türü, Kısaltma. Bölümü, Kısalt. Üniv., Üniversite Şehri, Eyalet, Yıl.
[6] J. O. Williams, “Narrow-band analyser,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.
• Web siteleri
Not: Belirli bir web sitesi için bulabildiğiniz kadar önemli bilgiyi ekleyin. Bir web sayfasının kişisel yazarı yoksa, kurumsal bir yazar kullanabilirsiniz. Bunu başaramazsanız sitenin başlığının kullanılmasına izin verilir.
Yazarın baş harfleri. Yazarlar Soyadı. (Yıl ay gün). Web sayfasının başlığı [Çevrimiçi]. Mevcut: URL
[7] BBC News. (2013, Nov. 11). Microwave signals turned into electrical power [Online]. Available:http://www.bbc.co.uk/news/technology-24897584
[8] M. Holland. (2002). Guide to citing internet sources [Online]. Available:http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar ( “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” gibi) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1. ETİK İLKELER


1.1. Yayıncının Etik Sorumlukları
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Editörleri aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
• Editörler, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
• Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
• Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.
• Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi veri tabanını internet üzerinden erişime açık tutar.
• Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Dergi, yazılı eserlerin orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde intihal önleme programı aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır.

1.2. Editör Kurulunun Görev ve Etik Sorumlulukları
• Dergiye gönderilen makalelerden hangisinin yayınlanacağına karar vermek editörün sorumluluğundadır. Editör, yazarların ırkına, cinsiyetine, cinsel yönelimine, dini inancına, etnik kökenine, vatandaşlığına veya politik felsefesine bakılmaksızın makaleleri değerlendirecektir. Karar, makalenin önemine, özgünlüğüne, açıklığına, çalışmanın geçerliliğine ve derginin kapsamıyla ilgisine dayalı olacaktır. Çalışmanın okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen göstermelidirler. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır. Editörler, dergiye sunulan makalelerin yazarlarına hiçbir konuda ayrıcalık göstermemeli, dengeli, objektif ve adil bir şekilde görevlerini yerine getirmelidirler.
• Editör, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseye açıklamamalıdır.
• Gönderilen bir yazıda ifşa edilen yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmaksızın, editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmayacaktır.
• Editörler, SAUJS yi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini artırmaya yönelik çaba sarfetmelidirler.
• Derginin tüm politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında sorumludurlar.
• Çalışmaların değerlendirilmesi sırasında, aralarında herhangi bir ilişki bulunabilecek kişileri bir araya getirmemelidirler. Makaleler hakkında son kararı veren editörlerin, çalışmanın yazarları ile hiçbir kişisel, profesyonel veya finansal bağının olmaması beklenir.
• Destek veya sponsor olunan çalışmaları, diğer çalışmalarla aynı şekilde değerlendirme sürecine almalıdırlar.
• Çalışma, derginin amaç ve kapsamı doğrultusunda hazırlanmamışsa, çalışmayı direkt olarak reddetmelidirler.
• Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almalı ve varsa mevcut beyanları değerlendirmelidirler.
• Çalışma ile ilgili etik ihlal olması durumunda gerekli yaptırımları uygulamalıdırlar.
• Değerlendirme sürecinde, kör hakemlik ilkesine göre hakem ataması yapmalı ve gizlilik ilkesine riayet etmelidirler.
• Çalışmaların tarafsız değerlendirilmesi için, editörler, hakem belirlerken, çıkar ilişkisine göre değil, hakemlerin uzmanlık alanı ile çalışmanın konusunun uygunluğunu kontrol ederek hareket etmelidirler.
• Editörler, hakem havuzunun sürekli güncellenmesi ve genişlemesi konusunda çalışmalar yapmalıdırlar.
• Dergide sayı yayınlarken, sayıda sadece belirli alanlardaki makalelere değil, geniş yelpazede, derginin kapsamında yer alan her alandaki makalelere yer vermelidirler.
• Değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlamalıdırlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumalıdırlar.
• Görevini kötüye kullanan kişilere karşı gerekli önlemleri almalıdırlar.
• Editörler, yazarların veya hakemlerin süreçle ilgili sorularına mümkün olduğunca geri dönüş yapmalıdırlar. Olumsuz eleştirilere de açık olmalıdırlar.
• Editörler, gönderi dosyalarını kontrol etmeli, makale dosyası dışındaki dosyaların eksiksiz olduğundan emin olduktan sonra hakem ataması yapmalıdırlar. Yazarın, derginin istediği tüm ek beyanları imzalı bir şekilde yükleyip yüklemediği kontrol edilmelidir.
• Makalelerin tüm süreçlerinde, derginin yayın sürecindeki kurallara göre hareket etmelidirler.

1.3. Hakemlerin Görev ve Etik Sorumlulukları
SAUJS ye gönderilen tüm araştırma makaleleri, çift taraflı kör hakemlik ilkesine göre değerlendirilmektedir. Hakemlerin, derginin kapsamı başlığı altındaki alanlara katkısı ve makalenin yayımlanmaya değer olup olmadığına ilişkin görüşleri ve bu görüşlerine ilişkin gerekçelerini içeren bir hakem değerlendirme formunu doldurmaları beklenir. Bu süreçte, hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara dikkat etmeleri ve değerlendirmelerini bunlara göre yapmaları gerekmektedir.
• Kendilerine değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmayı, tarafsız ve nesnel bir şekilde (din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı olmadan, ekonomik çıkar gözetmeden), kendilerine verilen süre içerisinde inceleyerek, editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak.
• Yalnızca uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesini kabul etmek.
• Değerlendirdiği çalışmayı titizlikle inceleyerek, kalitesinin artırılmasına yönelik yapıcı ve geliştirici öneriler sunmak.
•Çift taraflı kör hakemlik ilkesi gereği, yazarın, çalışmasını değerlendiren hakemin kim olduğu bilinmemeli. Bu sebeple, hakem değerlendirme formuna, hakem adını çağrıştırabilecek yorum veya herhangi bir bilgi vermemek.
• Değerlendirdikleri çalışmayı gizlilik ilkesi gereğince, değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak çalışma yayımlandıktan sonra kullanmak isterse kullanmalıdırlar.
• Hakemler, çıkar çatışması veya çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddetmeli ve editörü bu konuda bilgilendirmelidir. Hakemler, rekabetçi, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerden veya makalelerle ilişkili herhangi bir yazar, şirket veya kurumla bağlantıdan kaynaklanan çıkar çatışmaları içeren makaleleri dikkate almamalıdır.
• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdırlar. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar (özellikle reddedilen makalelerde) yapmamalıdırlar.
• İncelenmek üzere alınan tüm makaleler gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Editör tarafından yetki verilmedikçe başkalarına ifşa edilmemeli veya başkalarıyla tartışılmamalıdır.
• Hakemler, makalede atıfta bulunulan ilgili yayınlanmış çalışmanın referans bölümünde alıntılanmadığı vakaları belirlemelidir. Diğer yayınlardan elde edilen gözlemlerin veya argümanların ilgili kaynağa eşlik edip etmediğini belirtmelidirler. Hakemler, incelenen makale ile kişisel bilgilerine sahip oldukları diğer yayınlanmış makaleler arasındaki önemli benzerlik veya örtüşmeleri editöre bildireceklerdir.

1.4. Yazarların Görev ve Etik Sorumlulukları
• Dergiye gönderilen makaleler, yazar(lar)ın özgün ve bilimsel çalışması olmalıdır. Bilimsel çalışmada oluşturulan bilginin yeni olması, yeni yöntem önermesi veya var olan bir bilgiye yeni bir boyut kazandırması esastır. Sunulan çalışmanın yalnızca bir araştırma makalesi veya derleme olması gerekmektedir.
• Yazarlar, başkalarının eserlerini ve / veya ifadelerini kullandılarsa, bunun doğru ve uygun şekilde atıf yapılarak belirtildiğinden emin olmalıdırlar. Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır. İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
• Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
• Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkıları belirtilmelidir.
• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
• Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazarlar beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazarların yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, yazarlar etik kurallara uymalı, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermelidir.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir.
• Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler uluslararası kabul görmüş bilimsel etik kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.
• Makalenin tüm safhalarında YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın etiği Yönergesinin de dikkate alınması tavsiye edilmektedir
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında ve etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen saujs@sakarya.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

2. YAYIN POLİTİKASI
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Sakarya University Journal of Science, SAUJS), bilimsel çalışmaların kamuoyu tarafından görünürlüğünün sağlanmasını ve etkisinin artırılmasını hedefleyen, bilimin geliştirilmesi ve bilimsel iletişim ağının güçlendirilmesi için bilgiye kolaylıkla erişilebilir olması gerektiğinin bilincinde olan açık erişimli bir dergidir. Bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı yasaktır. Dergide yer alan makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece kullanılabilir. Yazardan ve yayıncılardan izin alınması gerekmez.


SAUJS’de her yıl Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere 6 sayı yayımlanır.


SAUJS, yazar/yazarlardan yayın işlemleri ile ilgili olarak hiçbir aşamada (makale gönderimi, değerlendirilmesi ve yayımlanması) ücret talep etmemektedir.


Derginin yayıncısı olan Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, elektronik kaynaklara erişim için herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

2.1. Derginin Yayın Süreci

• Ön Değerlendirme Süreci
SAUJS ye sunulan makaleler, öncelikle dergi sekreterinin sistemine düşer. Dergi sekreteri, makale sunumu için gerekli olan dosyaların, yazar tarafından eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenip yüklenmediğini ve dosya isimlerinin uygun olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca, makalenin benzerlik raporunu oluşturup, sisteme yükler. Dosyalarda eksiklik veya hata bulunursa ya da makalenin benzerlik oranı %30 un üzerinde ise, gerekli güncellemeleri yapması için makale yazara tekrar gönderilir.


Eğer benzerlik oranı veya dosyalarda sıkıntı yok ise, bu adımdan sonra makale, Yazım ve Dil Editörüne gönderilir. Yazım ve Dil editörü, makalenin, derginin makale yazım şablonuna uygunluğunun ve yazım dilinin kontrolünden sorumludur. Yazım ve Dil Editörü, kontrolünü yaptıktan sonra, olumlu görüşe sahip ise, makalenin İstatistiksel olarak değerlendirilmesi açısından, makaleyi İstatistik Editörüne gönderir. (Eğer makalenin yazım şekli veya dilinde sıkıntı varsa, makale yazara düzeltme yapması için tekrar gönderilir.) İstatistik editörü değerlendirmeyi yaptıktan sonra makaleyi, makalenin alanı ile ilgili editöre yönlendirir. Buradan sonra makalenin durumu EDİTÖRDE olarak görünür. Yani makale ön kontrolden geçmiş demektir.


Sekreter adımında iken, makale kontrolü için sekretere verilen maksimum süre 10 gündür. Bu süreçte, makalenin durumu SEKRETERDE olarak görünür. Makale yazara tekrar gönderildiğinde, makalenin durumu YENİDEN GÖNDERİM İSTEĞİ GÖNDERİLDİ şeklinde olur ve bu isteğe cevap vermesi için yazara 1 hafta süre verilir. İsteği kabul eden yazara makaleyi tekrar göndermesi için 15 gün süre verilir. Bu süreçte makalenin durumu YENİDEN GÖNDERİM İSTENDİ (YAZARDA) olarak görünür. Belirtilen sürelerde dönüş yapmayan yazar(lar)a verilecek ek süre 5 gündür. Yazım ve Dil editörü veya İstatistik editörüne verilebilecek maksimum süre ise 15 gündür.


Editör, kendisine gönderilen makalenin benzerlik raporunu da dikkate alarak, makalenin bilimsel açıdan yeterli olup olmadığını, derginin amaç ve kapsamı doğrultusunda hazırlanmış bir çalışma olup olmadığını ve özgünlük değerini kontrol eder. Bu kontrolden sonra, olumlu görüşe sahip olursa DEĞERLENDİRME adımı başlar. (Olumsuz görüşe sahip ise makaleyi hakem sürecine almadan reddeder) Editör, gerekirse, tüm bu kontrolleri yapması için alan editörü de atayabilir.


Editörün makaleyi üzerine alması için gereken maksimum süre (Kontrol Tamamlandı Adımı) 10 gündür. Editörün makaleyi üzerine aldıktan sonra işleme devam etmesi için gereken maksimum süre (Editörde Adımı) 10 gündür.

• Değerlendirme Süreci
Makalenin editörü veya onun atadığı alan editörü, makaleyi üzerine aldıktan sonra, makaleyi incelemek üzere, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakeme atama yapıp davet gönderir. Hakemin, değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi (makalenin değerlendirilmesini kabul veya ret etme), 7 gündür. Bu süreçte makalenin durumu Davet Gönderildi olarak görünür. Daveti kabul eden hakeme, makale değerlendirme formu otomatik olarak gider. (Bu süreçte makalenin durumu Değerlendirmede olarak görünür.) Hakemin makaleyi değerlendirme süresi 15 gündür. Belirtilen sürelerde dönüş yapmayan hakemlere 5 gün ek süre tanınır.


Hakem sürecinde aşağıdaki ilkeye göre hareket edilir.


SAUJS, çift taraflı kör hakemlik ilkesi ile çalışır. Bu, makalenin yazar(lar)ının, makaleyi değerlendirecek hakemlerin kimliklerini bilmeyeceği, hakemlerin de yazar(lar)ın kimliklerini bilmeyeceği anlamına gelir. Burada amaç, tarafsız bir değerlendirilme yapılmış olmasıdır.


Bu amaca hizmet etmek adına, yazar(lar), kimliklerini vermeyecek şekilde makale dosyası hazırlamalıdırlar. Yazar adları da dahil olmak üzere tanımlayıcı bilgileri dosya adlarından kaldırmalıdırlar. Ayrıca belge özelliklerinin de anonimleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için Microsoft Word DOSYA menüsünden SORUNLARI DENETLE-BELGEYİ İNCELE- BELGE DENETÇİSİ-DENETLE diyerek belge içerisinde, yazarın kimliğini çağrıştırabilecek tüm bilgiler kaldırılmalıdır. Sunulan çalışmanın hangi yazar(lar)a ait olduğunun gizlenmesi adına, makale içerisinde yapılan atıflara da dikkat edilmelidir. Örneğin, yazar(lar) kendi çalışmalarına atıf yaparken, “[5]’deki çalışmamızda……” demek yerine “[5] çalışmasında …….” ifadesini kullanmalıdırlar. Makale içerisindeki görsellerde yazar ve kurum bilgileri dahil edilmemelidir. Başlıklar ve altbilgiler, kişisel bilgi içermemelidir. Bu sisteme göre çalışıldığında, yazarın demografik özellikleri veya cinsiyetinden kaynaklanabilecek ayrımcılık minimuma iner. Makale yazarının veya makaleyi inceleyen hakemin üzerinde hiçbir baskı oluşmaz.


Değerlendirmeyi kabul eden hakemler, makale dosyasına sistem üzerinden ulaşır (bu süreçte hakem, sistem üzerinden makale yazar(lar)ının adlarını göremez) Makaleyi 15 gün içinde inceleyip, doldurulmuş hakem değerlendirme formunu sisteme yükler.


Makalenin kabul veya ret işlemine dair karar için gerekli hakem değerlendirme sayısı, makalenin editörü tarafından belirlenir. İstenilen sayıda hakem değerlendirme formuna sahip olan makalenin durumu KARAR İÇİN HAZIR olarak görünür. Bu adımda işlem yapılması için verilen süre 7 gündür. Editörün karar vermesi için verilen maksimum süre (KARAR BEKLENİYOR ADIMI) 7 gündür.


Editör bu süreçte hakem raporları doğrultusunda bir karar vermek zorundadır. Ayrıca ek görüş de ekleyebilir. Hakem raporları ve önerilerini yazara bir karar mektubu ile bildirir. Bu mektup ile makale kabul veya reddedilebilir. Editör, dilerse, yazardan revizyon isteyebilir. Revizyon isteğine cevap vermesi için yazara verilebilecek süre 7 gündür. Revizyon isteğini kabul eden yazara verilen süre ise 15 gündür. (Bu süreçte makalenin durumu YAZARDA olarak görünür.) Tüm bu adımlardan sonra kabul edilen makaleler yayın sürecine aktarılır.

• Yayına Hazırlama Süreci
Kabul edilen makalelerin ilgili sayıda yayımlanmak üzere hazırlığının yapıldığı süreçtir. Bu süreçte makalenin durumu Yayın Sürecinde olarak görünür. Bu süreçte, yayın editörü, mizanpajcı ve son okuyucu görev almaktadır. Mizanpaj editörü, makalenin şekil olarak yayına hazır hale getirilmesinden sorumludur (sayfa düzeni, tablo ve görsellerin makale içerisindeki yerleşimi, kaynakların düzeni, sayfa numaralarının makale kabul tarihi önceliğine göre verilmesi, yayıncının logosunun makaleye yerleştirilmesi gibi).


Mizanpajı tamamlanan makalenin ilgili sayıda yayınlanacak olan son hali yazarın da görmesi adına, ERKEN GÖRÜNÜMDE dergi web sayfasında kullanıcılara sunulur. Bu süreçte makalede mevcut olabilecek olan küçük hataların tespiti yapılır ve bunları düzeltmek için hala vakit vardır. Yazar bu süreçte herhangi bir hata tespit ederse, derginin teknik iletişim sorumlusuna mail ile bildirim yapmalıdır. Teknik iletişimden bilgi alan yayın editörü gerekli düzeltmeyi yapacaktır. Makaleler ERKEN GÖRÜNÜMDE en fazla 15 gün bekleyebilir. Daha sonra ilgili sayıda yayımlanır. Sayı yayımlandıktan sonra SADECE 5 GÜN daha olası hataları düzeltme imkanı bulunmaktadır. Fakat yazar(lar)ın makale ERKEN GÖRÜNÜMDE iken düzeltme önerilerini bildirmeleri beklenir.

Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.