Yayın İlkeleri

• Dergiye gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması ve/veya hiçbir yayın kuruluşu tarafından basılmak üzere inceleme altında olmaması gerekir.

• Eserler Türkçe, İngilizce veya Arapça olarak yayımlanabilir veya bu dillerden yapılan çeviriler kabul edilebilir.

• Eserler DergiPark sayfasında yer alan makale yazım kuralları altında verilen makale yazım kurallarını ve aynı sayfada yer alan makale şablonuna uygun hazırlanmalıdır. Aynı kurallara ve şablona dergi web sayfasından ulaşmak da mümkündür (https://sbedergi.sdu.edu.tr/ ). Eserler yazım kurallarına ve makale şablonuna uygun bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Tüm yarların varsa unvanları, görev yaptıkları kurumlar, iletişim bilgileri ve ORCID bilgileri sisteme ve makale şablonunda yer aldığı üzere dipnotlarda eksiksiz olarak belirtilmiş olmalıdır.

• Eserler MS WORD dosyası şeklinde DergiPark sistemi üzerinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe ) gönderilmelidir.

• Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserler araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmadan çalışmanın ne zaman yapıldığına bakılmaksızın etik kurul izin belgesi istenmektedir. Sosyal bilimlerde bilhassa etik kurul izni en çok anket çalışmalarında gerekli olmaktadır. Bu tür çalışmalarda yazarın/yazarların çalıştıkları kurumdan ya da esere konu olan araştırmanın evreninin yetkili kurumundan etik kurul onayı almış olmaları gereklidir. Bu onay eserde belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin son sayfasına taranarak eklenmelidir. Dolayısıyla etik kurul izin belgesi gerektirdiği halde bu belgeyi göndermeyen makaleler değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilecektir. Hangi çalışmalara etik kurul izni gerektiğine dair TR Dizin bilgilendirmesi için tıklayınız.

• Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen eserler ilk olarak ön kontrol aşamasına alınır editör incelemesi aşamasına alınırlar. Bu aşamada gönderilen eserin derginin kapsamı dahilinde olup olmadığı, derginin yayın politikasına uygunluğu, yayın ilkelerinin gözetip gözetilmediği, yazım kurallarına ve makale şablonuna uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu aşama en çok 10 gün içinde tamamlanır.

• Bu aşamadan sonra editör kontrolü aşaması başlar. Bu aşamada gönderilen eserin ortaya çıkmasında araştırma ve yayın etiği kurallarına uyulup uyulmadığı bu aşamada kontrol edilir. Bu maksatla gönderilen eser intihal tarama programları (ithenticate, turnitin, intilhal net vb) ile taranır ve diğer bilimsel yayın etiğine aykırı durumların olup olmadığı (dilimleme, haksız yazarlık vb) yazarın diğer yayınlanmış çalışmalarına, ulaşılabilen veri kaynaklarına ulaşılarak incelenir. Bu aşama, eserin gönderildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süreçte eksiklikler söz konusu olmuş ise yazara bu eksikliklerini gidermesi için eser geri gönderilir. Yazarın bu eksikliklerini 30 gün içinde tamamlaması gereklidir. Aksi durumda eser editör kurulunun teklifi yayın kurulunun kararı ile sorumlu yazara iade edilir.

• Bu iki ön aşamada ayrıca eser yazım ve dilbilgisi açısından da bir ön incelemeye tabi tutulur. Yazım ve dilbilgisi yanlışlarının eserin özünü anlaşılamayacak hale getirecek düzeyde olması, makale yazım kurallarına ve yazım şablonuna uyulmaması durumlarında yazara geri dönülür eksiklikleri giderilmesi, hatalı kısımların düzeltilmesi istenir. Ancak ısrarla yazım yanlışlarının düzeltilmemesi, makalenin yazım kurallarına, makale şablonuna uyulmaması durumlarında makale editör kurulunun teklifi yayın kurulunun kararı ile reddedilir, sorumlu yazarına iade edilir.

• Editör incelemesi geçen eseler bir sonraki aşamada literatüre yapacağı özgün katkı, önemi, akademik alt yapısının sağlamlığı, araştırma sorularının ve ortaya konan hipotezlerin olası farkındalık yaratma kapasitesi, araştırmada kullanılan yöntemlerin araştırma konusuna olan uygunluğu, toplumsal hayata yapacağı olası katkılar açısından ilgili alan editörünün uzman görüşü alınarak, editör kurulunun teklifi ile yayın kurulunun gündemine alınır ve en geç 10 gün içerisinde makalenin hakem değerlendirme sürecinin başlamasına veya hakem değerlendirme sürecine alınmadan reddedilmesine karar verilir.

• Hakem değerlendirilmesine başlanabilir kararını takiben makale içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme (çift kör hakem) gönderilir. Bu görevlendirm, ilgili konuya ilişkin hakem havuzundan COPE editörler için etik kurallar gözetilerek körlemesine yani rastlantısal yapılır. Bu aşamada yazar hakemlerin kimler olduğunu bilmediği gibi hakemlerin de yazarın kimliği hakkında bir bilgisi olmaz. Eser için hakemlik teklifi hakeme dergipark sistemi üzerinden gönderildikten sonra teklifi kabul etmesi için 10 günlük süre sonrasında ise 15 günlük süre içinde de raporunu göndermesi istenmektedir. Hakemlerin talepleri halinde en fazla iki kez 15 günlük ek süre daha verilebilmektedir. Hakemin verilen ek sürelerde de geri dönüş yapmaması durumunda makaleye yeni bir hakem atanmaktadır. Hakemler ilk tur değerlendirmesini tamamladıktan sonra ikinci ve üçüncü tur değerlendirmelere ihtiyaç duyarsa yukarıda belirtilen süreler tekrar baştan işlemektedir.

• Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, editör kurulu makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir veya hakem raporları çerçevesinde makalenin reddedilmesine karar verebilir. Dolayısıyla dergiye gönderilen bir makalenin yayımlanabilmesi için en az iki ayrı hakemden olumlu görüş alması gerekmektedir. Bu süreç titizlikle takip edilir.

• Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda eserin yayınlanmasına, majör düzeltilmesine, minör düzeltilmesine ya da eserin geri çevrilmesine karar verilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir. Aksi durumda eserin değerlendirme süreci sonlandırılacak ve makale reddedilecektir.

• Hakem raporları olumlu olan ve gerekli düzeltmeleri yapılan makaleler redaksiyon aşamasına gelirler. Dil editörleri tarafından dil bilgisi ve yazım kuralları açısından incelenirler. Eğer dilbilgisi yönünden bu son aşamada eksiklik ya da hatalı kullanımlar tespit edilirse durum yazara geri dönüş yapılarak bildirilir. İlgili dil kullanım yanlışlıklarının düzeltilmesi istenir.

• Redaksiyon aşamasını geçen eserler yayın süreci aşamasına alınırlar. Gönderilen eserler hakemlerden dönüş sırasına göre sıralanırlar ve her bir dergi sayısında en fazla 16 makaleye yer verilmektedir. Eğer bir yayın dönemi içirişinde hakem değerlendirmesi tamamlanmış 16 taneden fazla makale var ise 17. sırada hakem değerlendirmesi tamamlanmış makale bir sonraki sayının ilk makalesi olacak şekilde mizanpajı yapılır yayına hazır hale getirilir bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere beklemeye başlar. Derginin yazar ve kurumsal çeşitliliğin sağlanması için kabul etmiş ve yayın politikası olarak duyurmuş olduğu ilkeler çerçevesinde makalelerin yayın tarihlerinin değiştirilmesi bu ilkenin ihlali olarak değerlendirilmez. Bu tür değişiklikler gerekçesi ile birlikte sorumlu yazara bildirilir. Bu şekilde yayın sürecinde olan makaleler için talep edilmesi durumunda dergi sayısı ve yayın tarihini içeren ayrıntılı yayınlanacaktır yazısı verilir. Her aşamasında olduğu gibi tüm bu süreç açık ve şeffaf bir şekilde yürütülür, izlenebilir takip edilebilir

• Dizgi ve mizanpaj işlemleri bittikten sonra eser kontrol amaçlı son bir kez yazarlarına gönderilir. Yazardan gelecek geri dönüşten sonra makaleler mizanpaj editörümüzün son kontrolünden geçecek ve makaleye DOI numarası verilerek yayın süreci başlayacaktır. Yazarlar kontrollere ilişkin belirtilen süre içinde geri dönüş yapmadıkları takdirde editör kurulu teklifi yayın kurulunun kararıyla makalenin bir sonraki sayıya kaydırılmasına veya mevcut haliyle yayımlanmasına kadar verebilir.

• Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler derginin, dergi sahibinin ya da editörlerin görüşleri değildir. Makalelerde yer alan görüşler ve fikirlere dair idari ve adli sorumluluk ilgili makalenin yazar veya yazarlarına aittir. Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmemektedir.

.