Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi tarafından düzenlenmiş yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini takip etmektedir. Dergiye yayınlanması hususunda gönderilen eserlerin etik standartlara uygun olup olmadığı ilk önce editör incelesi safhasında başlar ve etik kurallara aykırı hareket edilerek hazırlanmış eserler hakem incelemesi öncesinde reddedilir. Benzer şekilde yayın öncesi yaşanan editör, hakem, yayın kurulu, yayın süreçlerinin herhangi bir aşamasında araştırma ve yayın etiğine aykırı davranıldığı tespit eserler yayınlanmaz reddedilir. Eserin yayınlanması sonrası tespit edilen yayın etiğine aykırı davranışlar ile ilgili Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi çerçevesinde tanımlanan adli ve idari bildirimler yapılır inceleme süreci başlatılır. Yayın etiği kapsamında tüm paydaşların özetle aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmekte olup, her türlü etik vakası COPE ilkeleri ve tavsiyeleri, ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Yazarlar İçin Etik İlkeler

• Eser sahiplerinin öncelikli sorumlulukları dergiye gönderdikleri eserin konusu olan bilimsel araştırma sürecinin tamamında ve araştırma raporunun yazım ve yayım sürecinde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hükümleri başta olmak üzere genel etik ilkelerine uymaları gerekir.
• Eser sahipleri yayınlanmak üzere gönderdikleri eserler ile, ilgili eserlerinin kendi çalışmaları neticesinde ortaya çıktığını, özgün olduğunu, eserlerinde hiçbir şekilde intihal de dahil olmak üzere yayın etiğine aykırı bir eylem yapmadıklarını, tespit edilecek etik dışı davranışlarından doğacak tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, bu konuda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul etmiş olurlar.
• Yayın etiğine aykırı davranışlardan olan haksız yazarlığa karşı eser sahipleri yayınlanmak üzere gönderdikleri esere bilimsel katkı verdiklerini garanti etmeli ve tüm yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğu bilinmelidir.
• Sorumlu yazar eser değerlendirme sürecinde dergi editörleri ile iletişimi yürüten eser sahibi olarak eserde adı bulunan tüm ortak yazarların eserin yayınlanmasına ve eserde ortak yazar olarak adlandırılmaya rızalarının olduğunu garanti etmelidir. Bilimsel araştırma ve araştırma raporu yazım sürecine katkı sağlayan bilim insanları ortak yazar olarak makalelerde yer almalı, katkı sağlamayan bilim insanların isimleri de yer almamalıdır. Bir tetik dışı davranış olarak haksız yazarlık eylemlerinden uzak durulmalıdır. Araştırma ve yayın sürecine katkı yapmamış olmakla birlikte desteği olanlara eserlerde uygun şekilde teşekkür edilmelidir.
• Eser sahipleri yapmış oldukları bilimsel çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları veya varsa çıkar çatışması durumlarını eserlerinde beyan etmekle yükümlüdürler.
• Eser sahiplerinin gönderdikleri eserlerin başka bir yerde yayınlamamış ya da yayınlanmak üzere göndermemiş olması gerekir.
• Eser sahiplerinin eserlerinde özetleyerek veya aynen yaptıkları tüm alıntılamalarda kullandıkları tüm eserlere APA  kaynak gösterme kurallarına uygun bir şekilde kaynak göstermiş olmalıdır.
• Eser sahipleri gerekli görülmesi halinde eserlerinde yer alan veri setlerine telif hakları düzenlemeleri çerçevesinde ulaşım imkânı sağlamalıdır.
• Eser sahipleri dergide yayımlanmak üzere gönderdikleri eserlerini araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay eserde uygun şekilde belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
Editörler İçin Etik İlkeler

• Dergide yayınlanmak üzere gönderilen eserleri hakem inceleme sürecinin başlatılması için kabul etmek veya reddetmek editör kurulunun sorumluluğundadır. Yayınlanması için dergiye gönderilen eserlerin ön incelemesini yaparken editör kurulu eser sahiplerinin; ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık ya da politik görüş ve inanışlarından bağımsız olarak değerlendirme hiçbir ayrımcılığa müsaade edilmeden yapmalıdır.
• Eserlerin bilimsel değerlendirilmesinde kararlar derginin önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş yayın ve etik ilkeleri, derginin kapsamı doğrultusunda makalenin akademik kalitesi, geçerliliği göz önünde bulundurularak objektif ve şeffaf bir şekilde gerekçeli verilmelidir.
• Editörler eser incelemelerinde suç ya da kabahat teşkil edebilecek iftira, hakaret, telif hakkı ihlali ve araştırma ve yayın etiği ile ilgili mevcut yasal gereklilikleri de dikkate alarak hareket ederler.
• Editörler “kör hakemlik” sürecinin ilke ve prensiplerine uygun bir şekilde davranırlar. Editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi, ilgili eser sahibi, süreçte değerlendirme yapan hakemler, potansiyel hakemler ve diğer başka bir kimseye bir eser hakkında bilgi ifşa etmemelidir.
• Dergiye gönderilen bir eserde açıklanan yayınlanmamış malzemeler de yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün, editör kurulunun veya editörler üzerinden başka birisinin araştırmasında kullanılmamalıdır.
Hakemler İçin Etik İlkeler

• Bir eserin incelenmesi konusunda kendisine hakemlik teklifi gönderilen hakem adayı, kendisini uzmanlık alanı itibariyle eserin değerlendirilmesinde yeterli nitelikte görmüyorsa veya kendi açısından eserin kapsamlı ve hızlı bir şekilde değerlendirmesini olanaksız durumda görüyorsa, kendisine gelen hakemlik teklifini reddetmeli veya editöre bu durumu bildirmeli ve hakemlik gerekliliklerini yerine getiremeyeceğine dair bildirimini ivedilikle yapmalıdır.
• Hakemler kendileri ile paylaşılan eserleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinde elde ettikleri özgün bilgileri, yöntemleri, ölçekleri vb her türlü özgün veriyi kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.
• Hakemler “kör hakemlik” ilke ve prensiplerine uygun şekilde raporlarını veya makale hakkındaki görüşlerini dergi editörleri haricindeki üçüncü kişilerle paylaşmamalıdırlar.
• Hakemler eserlerin değerlendirilmesinde araştırma ve yayın etiği prensipleri ve ilkeleri hususunda hassas olmalı, farkında vardığı potansiyel etik ihlallerini editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki eser ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış veya telif hakları ile korunan bir ya da birkaç çalışma arasındaki özlü benzerlik ve esinlenme durumlar da dahildir.
• Hakemler eserleri değerlendirirken bilimsel nesnellik çerçevesinde hareket etmeli. Görüş ve eleştirilerinde sübjektif, ayrımcı, aşağılayıcı, hakaretengiz, kişisel görüş inanış ve kanılara dayalı yorumlar yapmamalıdırlar. Bilimsel nesnellik çerçevesinde yapılan eleştirilerin ve belirtilen görüşlerin nezaket sınırları içerisinde dürüst ve kibar olmasına özen göstermeleri gereklidir.
• Kendisine hakemlik değerlendirmesi için gönderilen eserin bilimsel araştırma ve yazım sürecinde görüş, öneri, tavsiyeleri ile katkıda bulunmak suretiyle işbirliği yapan veya eser ve yazarlar hakkında bilgi sahibi olarak rekabet içinde ya da başka şekillerde işbirliği içinde olarak çıkar çatışması yaşayan hakemlerin eseri değerlendirmekten imtina etmesi ve ilgili durumu editör veya editör yardımcılarına bildirmesi gerekir.

Yayın Politikası

1. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 3 kez. (Nisan, Ağustos, Aralık) aylarında elektronik olarak yayınlanan bir dergidir.
2. Dergide Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılmış araştırma ve derleme türünden makalelere ve bu dillerden yapılmış çevirilere yer verilebilir.
3. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yayıncılıkta açık erişim (Open Access) ilkelerini benimser. Bu kapsamda yayınlanacak eser hak sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmez, yayınlanacak eserlerin sahibi yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Kör hakemlik sürecinde makale değerlendirmesi yapan hakemlere bir ücret ödenmezken dergi kullanıcısı okurlardan da herhangi bir ücret talep edilmez. Makaleler DergiPark sisteminden ve akabinde dergi web sitesinden ücretsiz olarak bilim camiasının kullanımına sunulur. Tüm bu süreçler ücretsiz olarak işletilir ve bu çalışmaların ve ücret politikasının amacı bilimsel ilerlemeye katkı sağlanması, özgür bilimsel ortamın yaratılmasıdır.
4. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, açık erişim politikasını benimsemiş bir dergi olarak, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) ilkelerine uygun olarak yayınlanan bilimsel çalışmaların, telif haklarının korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasını kabul etmektedir. Dergide yayınlanan eserlerin sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler.
5. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde ancak kapsamı dahilinde olan alanlarda yapılmış araştırma ve derleme makalelerin yayımı mümkündür. Bununla birlikte yayınlanan makaleler içerisinde derleme makalelerin oranı %25 ten fazla olamaz.
6. Derginin kapsamı dışında gönderilen makaleler editör incelemesi sırasında gerekçesi ile reddedilir. Bununla birlikte derginin faaliyet kapsamına giren disiplinler ile girmeyenler arasında yapılan disiplinler arası konularda yapılan makale çalışmalarının kabulüne veya reddedilmesine ilişkin kararlar danışma kurulundan konunun uzmanı akademisyenlere danışılarak editör kurulunun hazırlayacağı teklif ve yayın kurulunun kararı ile verilir.
7. Makalelerin yayınlanması veya reddedilmesine ilişkin nihai kararlar editör kurulunun gerekçeli teklifleri ile yayın kurulunun kararları ile verilir. Makalelerin reddedilmesi durumlarında ret kararı ile ret gerekçesi sorumlu yazara DergiPark sistemi veya iletişim maili üzerinden bildirilir.
8. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi her bir sayısında en çok 16 makaleye yer verilir. Bu makaleler haricinde dergide aynı zamanda gönderi olması ve yayın kurulunun uygun görmesi halinde çevirilere, kitap incelemelerine de yer verilebilir. Makaleler yayın dönemi içerisinde hakem incelemesinin tamamlanması tarihine göre sıralanırlar. Makalelerin gönderilme ve hakem değerlendirilmelerinin tamamlanıp kabul kararı verilme tarihleri makale üst bilgisinde verilir. Eğer bir yayın dönemi içirişinde hakem değerlendirmesi tamamlanmış 16 taneden fazla makale var ise 17. sırada hakem değerlendirmesi tamamlanmış makale bir sonraki sayının ilk makalesi olacak şekilde mizanpajı yapılır yayına hazır hale getirilir bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere beklemeye başlar. Derginin aşağıdaki maddelerde yer alan yazar ve kurumsal çeşitliliğin sağlanması için kabul etmiş ve duyurmuş olduğu ilkeler çerçevesinde makalelerin yayın tarihlerinin değiştirilmesi bu yayın politikası ilkesinin ihlali olarak değerlendirilmez. Bu şekilde yayın sürecinde olan makaleler için talep edilmesi durumunda dergi sayısı ve yayın tarihini içeren ayrıntılı yayınlanacaktır yazısı verilir. Tüm bu süreç açık ve şeffaf bir şekilde yürütülür, izlenebilir takip edilebilir.
9. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yazar çeşitliliğinin sağlanmasına önem verir. Bu çeşitliliğin sağlanması için bir takvim yılı içerisinde bir yazarın 1 tane tek yazarlı ve 1 tane birden çok yazarlı olmak üzere en çok 2 makalesine yer verilebilir. Bu 1 takvim yılı süre yazarın son eserinin yayınlanmasından itibaren hesap edilir. Bu süreç şeffaf ve izlenebilir olarak işletilir. Dergiye yayınlanması talebiyle aynı anda birden fazla makale gönderen yazarlar bu kuralı kabul etmiş sayılırlar.
10. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yayınlanacak eserlerde kurumsal çeşitliğin sağlanmasını hassasiyetle takip eder. Eserlerin yayımlanması için gönderen hak sahiplerinin ağırlıklı olarak belli kurum veya kuruluştan olmaması için gerekli düzenlemeleri yapar. Bu düzenlemelere ilişkin bilgilendirmeyi eser sahiplerine gerekçeli olarak bildirir.
11. Dergiye gönderilen makaleler editör incelemesi sırasında bilimsel araştırma ve yayın ilkeleri açısından da incelenir. Her bir makalenin hakem değerlendirme sürecine geçmeden önce intihal tespit platformlarından (iThenticate ve/veya Turnitin ve/veya intihal.net) kaynakça da dahil olmak üzere yapılacak taramadan en fazla %25 benzerlik oranına sahip olması gerekir. Bu şartı sağlamayan yayınlar hakem sürecine geçmeden yazarlara iade edilir. Aynen alıntılamanın zorunlu olduğu, hukuk, edebiyat, ilahiyat gibi alanlarda araştırma konusunun gerektirdiği ölçüden fazla aynen alıntılama yapılıp yapılmadığı, gerekmesi durumunda, danışma kurulundan uzman görüşlerine başvurularak editör kurulu tarafından değerlendirilir. Bu süreç dergi editörlüğü
12. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde eserleri yayınlanan özgün eser sahiplerinin telif hakları Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY) ile korunmaktadır. Dergiye yayınlanmak üzere eserlerini gönderen hak sahipleri bu ilkeler çerçevesinde özgün haklarının koruma altına alınmasını kabul etmiş sayılırlar (Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.tr )
13. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Politikasına ve ayrıca belirlenen yayın ilkelerine uygun olmayan makalelerin başvuruları kabul edilmez. Yayın politikasına ve ilkelerine uygun olmamakla birlikte değerlendirme sürecine alınan faka süreçte eksiklikleri sonradan tespit edilen eserlerin ise hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın değerlendirme süreci sonlandırılır ve eser sahibine iade edilir.

.