Sayı: 11, 30.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Kitap Değerlendirmesi

Toplantı Notları

Sufiyye, Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yayınlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergimize gönderilen çalışmaların Tasavvufun tarihî, kültürel, sosyal, edebî, sanatsal, felsefî, siyasî ve diğer yönleri hakkında bilimsel yöntemlere dayanan, sorunlara öneriler geliştiren ve alana katkı sunan bir nitelikte olması beklenmektedir. Dergimiz, interdisipliner bir anlayışla bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak çalışmaların yayınlanmasına ve yaygınlaştırılmasına özen göstermektedir. Bu kapsamda Sufiyye, geçmişten günümüze Tasavvuf alanında oluşmuş bilgi birikiminin değerlendirilmesini, bu birikimin gerektiğinde tashih edilerek geliştirilmesini ve alana katkı sağlayan yeni fikirler üretilmesini amaçlamaktadır.

Dergimizde Tasavvuf alanına dair tüm konularda telif makale, araştırma notu, kitap kritikleri, sempozyum değerlendirmeleri, edisyon kritik, tercüme-sadeleştirme gibi bilimsel çalışmalar yayınlanır. Sufiyye’de Tasavvuf alanıyla doğrudan veya dolaylı bağlantılı olmak kaydıyla Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde makaleler değerlendirmeye alınır. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin öncelikle alan ve dil editörleri tarafından ön incelemesi yapılır, daha sonra Turnitin programı ile intihal içerip içermediği kontrol edilir. İntihal raporunun %20 oranını aşmaması gerekir. Dergimizde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Dergimizin amaç ve kapsamı dışında olan çalışmalar yayınlanmamaktadır.

Yazar Rehberi:
* Yazarın Süreç Ekranları için bk.
* Telif Hakkı Politikası: Yazarlar Sufiyye dergisinde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) olarak lisanslıdır. Bu lisans, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.
* Dergiye ulaşan çalışmalar, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan turnitin programı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. İntihal raporu %20'nin üzerinden çıkan yazılar yazarına iade edilir. Yazarlardan yayın değerlendirme ücreti alınmamaktadır.
* Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Bu rakamı geçen yazılar editör değerlendirmesiyle kabul edilebilir.
* Başvuru esnasında 150-350 kelimelik Türkçe öz, İngilizce abstract ve en az 5-8 adet Türkçe ve İngilizce anahtar kavram yazılmalıdır.
* Yazı başlığının altında yazar ünvanı, adı, görev yaptığı kurum, ORCID numarası ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, editör tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır.
* Yazar bilgileri hakemlik süreci bittikten sonra metnin ilk sayfasında İSNAD Atıf Sistemi'ne uygun olarak yazılmalıdır. Bk. https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/3-yazar-ve-kurum-bilgisinin-yazimi/
* Başlıklandırma Formatı: Ondalık Sistemde olmalıdır. Bk. İSNAD: https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/2-yayinin-adi-ve-basliklandirma/
* Yayın aşamasına gelmiş birden fazla yazarlı makalelerin sonunda, Kaynakçadan önce, araştırmacıların katkı oranı beyanına, varsa destek-teşekkür beyanına ve çatışma beyanına yer verilmelidir. Bu beyanlara dair aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.
Etik Beyan:
Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
Yazar(lar): Asiye Aykıt - Gülistan Kızıleniş
Finansman:
Yazarlar, bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadıklarını kabul ederler.
Yazar Katkıları:
Çalışmanın Tasarlanması: GK (%55), AA (%45)
Veri Toplanması: GK (%70), AA (%30)
Veri Analizi: GK (%60), AA (%40)
Makalenin Yazımı: GK (%80), AA (%20)
Makale Gönderimi ve Revizyonu: GK (%90), AA (%10)
Çıkar Çatışması:
Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
* Kitap Değerlendirmeleri dergimizin kabul ettiği yazım klavuzu çerçevesinde hazırlanıp gönderilmelidir. Bk. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/377527
* Sufiyye, İsnad Atıf Sistemi'ni (İSNAD-Metiniçi ve İSNAD-Dipnotlu) kullanmaktadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı inceleyiniz.

İSNAD Dipnotlu Sistem:
 İki yazar isminin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.
Örnek:
Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 4. Basım, 2015), 55.
 Ömer Seyfettin, Ahmed Cevdet Paşa vb. ad-soyad ayrımı yapılamayan yazar adları EndNote’a isimden sonra virgül (,) eklenerek kaydedilir. Zotero’da ise ad alanına olduğu gibi yazılır.
EndNote Ad Alanı : Ömer Seyfettin,
Ahmed Cevdet Paşa,
Zotero Ad Soyad Alanı : Ömer Seyfettin
Ahmed Cevdet Paşa
 Aynı yazarın aynı dipnotta birden fazla çalışması peş peşe kaynak olarak belirtilecekse ikinci ve sonraki eserin “Yazar Adı Soyadı” alanına “a.mlf.” (aynı müellif) kısaltması kullanılır.
Örnek:
Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri (Ankara: TDV Yay., 2010), 56; a.mlf., “İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü’l-İrcâ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37 (1997), 317-331.
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 Kaynakçada künye bilgileri ayrılırken, vd., ts. gibi sonu nokta ile biten kısaltmalardan sonra ikinci bir nokta kullanılmaz.
 Genel kural olarak dipnotlarda eser künye bilgileri virgül (,) ile kaynakçada ise nokta (.) işareti ile ayrılır.
 Birden fazla esere atıf yapılırken iki eserin künye bilgileri noktalı virgülle (;) ayrılır.
Örnek: Yazar soyadı, yayın adı, sayfa; Yazar soyadı, yayın adı, sayfa.
 Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz.
 Cilt numarası, “C” kısaltması kullanılmadan yazılır. Cilt ve sayfa numarası arasında eğik çizgi (/) kullanılır.
Örnek: Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.
 Cilt numarasının belirtilmesinde Romen rakamı kullanılmaz.
 Hatalı Kullanım: V/11  Doğru Kullanım: 5/11
 İki kısımdan müteşekkil ciltleri olan eserlerin ciltlerinin kısım numaraları, parantez içinde belirtilir.
Örnek: el-Muğnî 6(1)/33-34; el-Muğnî 6(2)/121; MEB İslam Ansiklopedisi 5(1)/13.
 Makale atıflarında dergi cilt ve sayı numarası arasında eğik çizgi (/) kullanılır.
Örnek: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.
 Eserin basım sayısı, “bs.” kısaltması kullanılmadan “8. Basım” şeklinde açık olarak yazılır. Bu bilgi kaynakçada basım tarihinden önce belirtilir. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.
 EndNote ve Zotero gibi programlarda basım sayısı sadece rakam ile yazılır; Nokta ve basım ifadesi (. Basım) yazılmaz. Baskı bilgisi belirtilmeyen eserler için “Basım Sayısı Yok” bilgisi eklenmez.
Örnek:
Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. thk. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011.
Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.
 Eser isimleri (Kitap, Dergi, Ansiklopedi, Sözlük, Yazma Eser, Tez, Rapor, Gazete vb.) eğik yazılır (Italicized Titles). Eser isimleri, “age.” veya “agm.” şeklinde kısaltılmaz. Bunun yerine eser başlığı uygun şekilde kısaltılarak “Kısa Başlık (Short Title)” kullanılır.
İlk kullanıma örnek: Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011), 2/143.
İkinci kullanıma örnek: Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/143.
 Kitap Bölümü, Sözlük Maddesi, Ansiklopedi Maddesi, Makale Adı, Bildiri Başlığı, Sosyal Medya İletisi, TV Program Adı ve Müzik eseri çift tırnak içinde yazılır.
 Kitap Bölümü, Basılı Bildiri ve Ansiklopedi Maddesi türündeki çalışmalar kaynakçada yazılırken sayfa aralığı en sonda değil basım bilgilerinden önce belirtilir. Yalnızca makale türü çalışmalarda sayfa aralığı en sonda yazılır.
Örnek: Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.
Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193.
 İlk geçtiği yerde atıf yapılan yayının baskı bilgilerini içeren parantez işaretinden önce virgül kullanılmaz.
Örnek:
 Hatalı Kullanım: Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam New Edition, (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.
 Doğru Kullanım: Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam New Edition (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.
 Erişim adresi sadece kaynakçada yazılır. Dipnotta yazılması, çalışmanın dizgisi yapılırken güçlüklere neden olmaktadır. “Erişim” ifadesinden sonra iki nokta (:) kullanılmaz. Erişim adresinden sonra nokta işareti konulmaz. Nokta konulması, URL (Uniform Resource Loader) bağlantısının bozulmasına yol açabilmektedir.
 EndNote’da “Tahkik Eden”, “Neşreden”, “Sadeleştiren” ve “Hazırlayan”, aynı isimde olan veri alanına, Zotero’da ise “Dizi Editörü/Series Editor” veya “İlave/Ekstra” alanına girilir.
 EndNote ve Zotero gibi programlarda cilt ve baskı sayısı kaydedilirken “Cilt” ile “x. Basım” sözcükleri yazılmaz. Bunlar şablonda yer almaktadır.
 Makale DOI (Digital Object Identifier) numarası EndNote ve Zotero kütüphanesine https://doi.org/ uzantısı olmadan 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer almaktadır.
 Klasik kaynakların basım tarihi, Hicrî/Milâdî olarak “534/1139” şeklinde yazılır.
Örnek:
Hâfızüddin Muhammed el-Bezzâzî, el-Fetâva’l-Bezzâziyye (Bulak: el-Matbaatü’l-Kübrâ el-Emîriyye, 1310/1892), 243.
 Eser baskı bilgilerinin Hicrî/Milâdî olarak kullanıldığı yayınlarda EndNote programında tarih bilgisi 1422/2001 şeklinde Yıl (Year) alanına yazılır.
2. Kitap
2.1. Kitap-Yazarsız ve Anonim

İlk Geçtiği Yerde Kitap Adı, ed. Editör/Neşreden, çev. Çeviren (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı (Ankara: Adalet Yayınevi, 2014), 12.
Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā ve ḫullāni’l-vefāʾ, nşr. Butrus el-Bustânî (Beyrut: y.y., 1376-1377/1957), 1/45.
Sonraki Geçtiği Yerde Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı, 32.
Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā, 1/45-46.
Kaynakçada Kitap Adı. ed. Editör/Neşreden, çev. Çeviren. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı. 2 Cilt. Ankara: Adalet Yayınevi, 2. Basım, 2014.
Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā ve ḫullāni’l-vefāʾ. nşr. Butrus el-Bustânî. 4 Cilt. Beyrut: y.y., 1376-1377/1957.
2.2. Kitap-Tek Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Afet İnan, Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018), 22.
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden: Brill, 1967-2015), 1/44-45.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri, 34.
Sezgin, GAS, 1/48-56.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.
Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.
 EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı ve soyadı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
 Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinir.
Örnek: Soyadı, Adı
Topaloğlu, Bekir
Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-
Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Nokta ve basım ifadesi (x. Basım) yazılmaz.
2.3. Kitap-İki Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı - Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Arı İnan - İsmet Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018), 54-58.
Ömer Lütfi Barkan - Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), 520.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı - Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek İnan - Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk, 62.
Barkan - Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 159.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı - Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Barkan, Ömer Lütfi - Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2. Basım, 1973.
İnan, Arı - Parmaksızoğlu, İsmet. Düşünceleriyle Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.
 Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.
2.4. Kitap-Çok Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı vd., Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Bekir Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 25.
Mitchell L. Eisen vd., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates, 2002), 65.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı vd., Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları, 36.
Eisen vd., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.
Kaynakçada İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Eisen, Mitchell L. vd. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.
Topaloğlu, Bekir vd. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Nokta ve basım ifadesi (x. Basım) yazılmaz.
2.5. Kitap-Editörlü
 Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “Kitap-Editörlü” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “Kitap Bölümü” türünde atıf yapılır.
İlk Geçtiği Yerde Editör Adı ve Soyadı (ed.), Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Mete Kaan Kaynar (ed.), Türkiye’nin 1950’li Yılları (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 7.
Suraiya Faroqhi (ed.), Türkiye Tarihi 1603-1839, çev. Fethi Aytuna (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011), 3/6.
Ahmet Hamdi Furat vd. (ed.), Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVIII. Yüzyıl (İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018), 5-10.
Sonraki Geçtiği Yerde Editör Soyadı, Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Kaynar, Türkiye’nin 1950’li Yılları, 7.
Faroqhi, Türkiye Tarihi 1603-1839, 3/6.
Furat vd., Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, 5-10.
Kaynakçada Editör Soyadı, Adı (ed.). Kitap Adı. x Cilt. Şehir: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi.
Örnek Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. çev. Fethi Aytuna. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2. Basım, 2011.
Furat, Ahmet Hamdi vd. (ed.). Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVIII. Yüzyıl. 2 Cilt. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.
Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
2.6. Kitap-Elektronik
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Yayın Formatı: Yayıncı, Yayın Tarihi), Sayfa Numarası.
Örnek Derya Şahin, Amisos Mozaiği (PDF: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2004), 44.
Şule Yüksel Şenler, Huzur Sokağı (Epub: Timaş Yayınları, 2016), 56.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Şahin, Amisos Mozaiği, 98.
Şenler, Huzur Sokağı, 59-60.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Yayın Formatı: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi. Erişim Adresi
Örnek Şahin, Derya. Amisos Mozaiği. PDF: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2004. http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/38967,amisos-mozaigi.pdf
Şenler, Şule Yüksel. Huzur Sokağı. Epub: Timaş Yayınları, 2016.
 Microsft Word gibi kelime işlemci yazılımlar kullanılırken erişim adresinden sonra nokta işareti konulmaz. Nokta konulması, URL bağlantısının bozulmasına yol açabilmektedir.
2.7. Kitap-Çeviri
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, çev. Çeviren Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, çev. Mehmet Aydın (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 11.
Abdülhalim Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, çev. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 33.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı çeviriler kullanılmışsa) çev. Çeviren Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Dvornik, Konsiller Tarihi, 23.
Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, 34-54.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. çev. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.
Mahmud, Abdülhalim. Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri. çev. M. Beşir Eryarsoy. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.
 Bir eserin farklı çevirilerinin birlikte kullanılması durumunda, esere yapılan ikinci ve sonraki atıflarda çevirmen ismi belirtilir.
Örnek:
Dvornik, Konsiller Tarihi, çev. Mehmet Aydın, 23.
 Türkçeye çevrilerek yayımlanan kitapların kapaklarında yer alan isimler aynen korunur.
Örnek:
İbn Acîbe, Bahrü’l-Medîd fî Tefsiri’l-Kur’âni’l-Mecîd
2.8. Kitap-Neşir
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr - Kâmil Kâmil Bekrî (Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, 1968), 2/142.
Sa‘deddîn et-Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā (Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1408/1988), 43.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı neşirler kullanılmışsa) nşr. Neşredenin Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde, 2/162.
Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, 73.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı Hicrî/Milâdî.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr - Kâmil Kâmil Bekrî. 3 Cilt. Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, 3. Basım, 1968.
Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye. nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1408/1988.
 Bir eserin farklı neşirlerinin birlikte kullanılması durumunda, esere yapılan ikinci ve sonraki atıflarda neşredenin ismi belirtilir.
Örnek:
Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā, 73.
 Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
Örnek: Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-
 EndNote programında “Neşreden”, “Neşreden” olarak girilir. Zotero’da ise “İlave/Ekstra” alanına girilir.
2.9. Kitap-Tahkik/Edisyon Kritik
Yazma bir metnin, farklı nüshalarına dayanılarak müellifin kaleminden çıkmış hâline ulaşmaya çalışmaya “Tahkik”, “Tenkitli Metin Neşri” veya “Edisyon Kritik” denir. Sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda tahkik çalışmalarına atıf yapılırken tahkik eden kişinin (muhakkik) isminden önce “thk.” kısaltması kullanılır (Örnek: Ebû İshâk es-Saffar, Telḫîṣü’l-edille, thk. Angelika Brodersen). APA, MLA ve Chicago gibi akademik yazım sistemlerinde ise “tahkik” yerine “Edited by” ifadesi veya “ed.” kısaltması tercih edilir (Örnek: Ebû İshâk es-Saffar, Telḫîṣü’l-edille, ed. Angelika Brodersen). Oysa tahkik çalışması, editöryal yayından farklıdır ve bu farkı belirtmek için “thk.” kısaltmasının kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nde tahkik çalışmalarına atıf yapılırken Türkçe metinlerde “thk.” ve İngilizce metinlerde ise “Critical ed.” kısaltmasının kullanılması gerekli görülmektedir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, thk. Muhakkikin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 1432/2011), 2/34.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı tahkikler kullanılmışsa) thk. Muhakkikin Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/52.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. thk. Muhakkikin Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı Hicrî/Milâdî.
Örnek Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. thk. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 1432/2011.
 Bir eserin farklı tahkiklerinin birlikte kullanılması durumunda, esere yapılan ikinci ve sonraki atıflarda muhakkik ismi belirtilir.
Örnek:
Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, thk. Angelika Brodersen, 2/52.
 Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero yazılımları kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinir.
 EndNote programında “Tahkik Eden”, “Muhakkik” olarak girilir. Zotero’da ise “Dizi Editörü/Series Editor” olarak kaydedilir.
2.10. Kitap-Sadeleştirilen
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, sad. Sadeleştirenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ahmed Cevdet Paşa, Sadeleştirilmiş Mecelle, sad. İbrahim Ural - Salih Özcan (İstanbul: Fey Vakfı, 1995), 420.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı sadeleştirmeler kullanılmışsa) sad. Sadeleştirenin Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ahmed Cevdet Paşa, Sadeleştirilmiş Mecelle, 234-235.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. sad. Sadeleştirenin Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı Hicrî/Milâdî.
Örnek Ahmed Cevdet Paşa. Sadeleştirilmiş Mecelle. sad. İbrahim Ural - Salih Özcan. İstanbul: Fey Vakfı, 1995.
 Bir eserin farklı sadeleştirmelerinin birlikte kullanılması durumunda, esere yapılan ikinci ve sonraki atıflarda sadeleştiren ismi belirtilir.
Örnek:
Ahmed Cevdet Paşa, Sadeleştirilmiş Mecelle, sad. İbrahim Ural - Salih Özcan, 234-235.
 EndNote programında “Sadeleştiren”, “Sadeleştiren” alanına girilir. Zotero’da ise “İlave/Ekstra” alanına girilir.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.
 Ömer Seyfettin, Ahmed Cevdet Paşa vb. ad-soyad ayrımı yapılamayan yazar adları EndNote’a isimden sonra virgül (,) eklenerek kaydedilir. Zotero’da ise ad alanına olduğu gibi yazılır.
EndNote Ad Alanı : Ömer Seyfettin,
Ahmed Cevdet Paşa,
Zotero Ad Soyad Alanı : Ömer Seyfettin
Ahmed Cevdet Paşa
3. Kitap Bölümü
3.1. Kitap Bölümü-Editörlü Eserde

İlk Geçtiği Yerde Bölüm Yazarının Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, çev. Çeviren, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, çev. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.
John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly vd. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Bölüm Kısa Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.
Kelly, “Seeing Red”, 81-82.
Kaynakçada Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. ed. John D. Kelly vd. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.
 Editöryal bir kitapta yer alan ön söz, takdim, sunuş ve ekler gibi kısımlar da bu şekilde kaynak gösterilir.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
3.2. Kitap Bölümü-Neşredilen Eserde
İlk Geçtiği Yerde Bölüm Yazarının Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, Kitap Adı, mlf. Yazar Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime”, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 14.
Sonraki Geçtiği Yerde Bölüm Yazarının Soyadı, “Bölüm Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Mahmud, “Mukaddime”, 34.
Kaynakçada Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. Kitap Adı. mlf. Müellifin Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr. 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.
 Tahkik edilen veya neşredilen bir kitapta yer alan mukaddime, takdim ve ekler gibi kısımlar da kitap bölümü olarak kaynak gösterilir.
4. Kur’ân-ı Kerîm
4.1. Meâl-Basılı

Âyet atıflarında âyet metni verilecek ise tırnak içine alınmadan yazılır. Meâl, çift tırnak içinde eğik olarak verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta belirtilir. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Âyetin çevirisi bir meâlden alınmış ise istifade edilen meâlin mütercimi, yayıncısı ve basım bilgisi ilk dipnotta belirtilir.
Örnek:
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَاناً وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَۚ
“Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca rablerine güvenirler.”1
________________________________________________
1 Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-Enfâl 8/2.
2 el-Enfâl 8/6.
el-Ahzâb 33/1 | İngilizce metinde: al-Aḥzāb 33/1.
el-Cuma 62/1 | İngilizce metinde: al-Jumuʿa 62/1.
İlk Geçtiği Yerde Meâl Adı, çev. Çeviren Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-Enfâl 8/2.
Kur’an Mesajı: Meal-Tefsir, çev. Muhammed Esed, Türkçeye çev. Cahit Koytak - Ahmet Ertürk (Ankara: İşaret Yayınları, 2002), el-Bakara 2/4.
Sonraki Geçtiği Yerde Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek el-Enfâl 8/2.
el-Bakara 2/14.
Kaynakçada Meâl Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kur’ân-ı Kerîm Meâli. çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2009.
Kur’an Mesajı: Meal-Tefsir. çev. Muhammed Esed, Türkçeye çev. Cahit Koytak - Ahmet Ertürk. Ankara: İşaret Yayınları, 2002.
 Kur’an-ı Kerîm | al-Qurʾān al-Karīm
 Kur’ân | The Qurʾān
4.2. Meâl-Web
Âyet atıflarında âyet metni verilecek ise tırnak içine alınmadan yazılır. Meâl, çift tırnak içinde eğik olarak verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta belirtilir. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Âyetin çevirisi bir web sayfasında alınmış ise meâlin yer aldığı web sitesine erişim tarihi parantez içinde, ilk dipnotta belirtilir.
Örnek:
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَاناً وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَۚ
“Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca rablerine güvenirler.”1
_________________________
1 Kur’an Yolu (Erişim 16 Nisan 2019), el-Enfâl 8/2.
2 el-Enfâl 8/6.
el-Ahzâb 33/1 | İngilizce metinde: al-Aḥzāb 33/1.
el-Cuma 62/1 | İngilizce metinde: al-Jumuʿa 62/1.
İlk Geçtiği Yerde Meâl Adı (Erişim Gün Ay Yıl), Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek Kur’ân Yolu (Erişim 16 Nisan 2019), el-Bakara 2/12.
Sonraki Geçtiği Yerde Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek el-Bakara 2/12.
el-Enfâl 8/6.
Kaynakçada Kur’ân Yolu. Erişim Gün Ay Yıl. Web Sitesi Ana Sayfa Adresi
Örnek Kur’ân Yolu. Erişim 16 Nisan 2018. https://kuran.diyanet.gov.tr
 Kişi veya kurumlarca yayımlanan meâller, kurumsal web sayfaları ile ilmi hata veya telif hakkı ihlali içermediğine güvenilen web sitelerinden kaynak gösterilebilir. Bununla birlikte akademik çalışmalarda basılı meâllerin kullanılması öncelikli tercih olmalıdır.
 Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.
 Kur’an-ı Kerîm | al-Qurʾān al-Karīm
 Kur’ân | The Qurʾān
5. Kitâb-ı Mukaddes
5.1. Kitâb-ı Mukaddes-Basılı

Kitâb-ı Mukaddes (Kutsal Kitap, The Bible) bir araya getirilmiş bağımsız kitaplardan oluşmaktadır. Bu kitaplar; Yaratılış, Matta İncili, Elçilerin İşleri gibi isimler almışlardır. Kitâb-ı Mukaddes, Eski Antlaşma (Ahd-i Atik, Old Testament) 39 kitap ve Yeni Antlaşma (Ahd-i Cedid, New Testament) 27 kitap olmak üzere 66 kitaptan müteşekkildir. Yayımlandığı bütün dillerde, Kitab-ı Mukaddes isimli yayının baş tarafında bu kitapların kısaltmalarına yer verilmektedir. Uluslararası kullanımda kaynak gösteriminde kısaltmalar esas alınmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nde uluslararası yaygın kullanıma uyulması tercih edilmiştir.
İlk Geçtiği Yerde Kaynak Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Kitabı Mukaddes (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2003), Yar.1:12.
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi - Yeni Yaşam Yayınları, 2009), Elç.12:10-12.
Sonraki Geçtiği Yerde Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Yar.1:12.
Elç.12:10-12.
Kaynakçada Kaynak Adı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kitabı Mukaddes. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2. Basım, 2003.
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi - Yeni Yaşam Yayınları, 2009.
5.2. Kitâb-ı Mukaddes-Web
Kitâb-ı Mukaddes pasajlarına atıf yapıldığında, web sitesine erişim tarihi parantez içinde belirtilir.
İlk Geçtiği Yerde Kaynak Adı (Erişim Gün Ay Yıl) Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Kitab-ı Mukaddes (Erişim 12 Temmuz 2019), Yar.1:12.
The Holy Bible (Erişim 10 Nisan 2020), Gen.1:12.
Sonraki Geçtiği Yerde Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Yar.1:12.
Gen.1:12.
Kaynakçada Kaynak Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Web Sitesi Ana Sayfa Adresi
Örnek Kitab-ı Mukaddes. Erişim 12 Temmuz 2019. https://www.kitabimukaddes.com
The Holy Bible. Erişim 10 Nisan 2020. https://www.biblegateway.com
 Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.
6. Hadis Kaynakları
6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi)

Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî’nin hadis kitaplarından biri kaynak gösterilirken ilk geçtiği yerde baskı bilgisi ve sonrasında “Kitap Adı” ve Bâb numarasına yer verilir. İstenmesi hâlinde parantez içinde hadis numarası da yazılabilir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Hadis Kitabının Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Kitâb Adı”, Bâb Numarası (No. Hadis Numarası).
Örnek Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001), “Menâḳıb”, 24 (No. 3437).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Bâb Numarası (No. Hadis Numarası).
Örnek Buhârî, “Menâḳıb”, 24 (No. 3437).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.
 Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
Örnek: Soyad, Ad
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-
Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî
 EndNote’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına, Zotero’da ise “Kitap (book)” alanına“Kitâb Adı” ve Bâb Numarası elle yazılır. Kitâb adlarını programa ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur. Aynı hadis kaynağına ikinci kez atıf yapıldığında program dipnot bilgisinin Yazar Meşhur Adı kısmını otomatik oluşturur; Kitâb Adı ve Bâb Numarası “Menâḳıb”, 24 şeklinde sayfa numarası yazılıyormuş gibi elle yazılır. Sonuçta dipnot bilgisi Buhârî, “Menâḳıb”, 24 olarak yazılmış olur.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır.
6.2. Hadis (“Kitâb Adı”, Hadis No. Sistemi)
Müslim ve İmam Mâlik’in hadis kitapları kaynak gösterilirken ilk geçtiği yerde baskı bilgisi sonra ise “Kitap Adı” ve sonrasında hadis numarası belirtilir. Hadis numarasından sonra parantez içinde cilt ve sayfa numarası da yazılabilir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Hadis Kitabının Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Kitâb Adı”, Hadis Numarası.
Örnek Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī (Kahire: y.y., 1374-75/1955-56), “Ticârât”, 45.
Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî İmam Mâlik, el-Muvaṭṭaʾ, nşr. Abdüvehhâb Abdüllatîf (Kahire: y.y., 1382/1962), “Sadaka”, 12.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Hadis Numarası.
Örnek Müslim, “Ticârât”, 45.
İmam Mâlik, “Sadaka”, 12.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī. Kahire: y.y., 1374-75/1955-56.
İmam Mâlik, Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî. el-Muvaṭṭaʾ. nşr. Abdüvehhâb Abdüllatîf. Kahire: y.y., 1382/1962.
 Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
Örnek: Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî
 EndNote’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına, Zotero’da ise “Kitap (book)” alanına“Kitâb Adı” ve Hadis Numarası elle yazılır. Kitâb adlarını programa ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur. Aynı hadis kaynağına ikinci kez atıf yapıldığında programlar dipnot bilgisinin Yazar Meşhur Adı kısmını otomatik oluşturur; Kitâb Adı ve Hadis Numarası “Ticârât”, 45 şeklinde sayfa numarası yazılıyormuş gibi elle yazılır. Sonuçta dipnot bilgisi Müslim, “Ticârât”, 45 olarak yazılmış olur.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır.
6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned adlı eseri ile Kütüb-i Sitte dışındaki diğer hadis kitaplarına cilt ve sayfa numarası belirtilerek atıf yapılır. Cilt numarası, Romen rakamı kullanılmadan yazılmalı ve cilt ile sayfa numarası arasında eğik çizgi (5/13) kullanılmalıdır. İstenilmesi hâlinde sayfa numarasından sonra parantez içinde hadis numarası da belirtilebilir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî (Beyrut: y.y., 1405/1985.), 4/289 (No. 8716).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/289 (No. 8716).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî. Beyrut: y.y., 1405/1985.
 Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
Örnek: Soyad, Ad
Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-
 EndNote ve Zotero’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına“Kitâb Adı” ve Bâb Numarası sayfa numarası yazılıyormuş gibi yazılır. Kitâb adlarını ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır.
7. Yazma Eser
7.1. Yazma Eser-Müellifi Bilinmeyen

İlk Geçtiği Yerde Yazma Eser Adı (Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Tefsîru suveri'l-Ḳur’ân (Ankara: Milli Kütüphane, Yazmalar, 363/2), 51a.
Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ mine’l-fıkh (Bursa: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Orhan Camii, 473), 17a.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazma Eser Kısa Adı (Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Tefsîru suveri'l-Kur’ân (Yazmalar, 363/2), 51a.
Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ (Orhan Camii, 473), 17a.
Kaynakçada Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Tefsîru suveri'l-Kur’ân. Ankara: Milli Kütüphane, Yazmalar, 363/2, 48a-72b. http://yazmalar.gov.tr /eser/tefs%C3%AEru-suveril-kuran/4084
Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ mine’l-fıkh. Bursa: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Orhan Camii, 473, 1a-272a.
 Bir yazma eserin farklı kütüphanelerde nüshalarının bulunabilmesi ve yapılan çalışmada eserin birden fazla nüshasının kullanılabilmesi nedeniyle, esere ikinci ve sonraki atıflarda koleksiyon ve kayıt numarası belirtilir.
 Varak numarasından önce “vr.” kısaltması kullanılmaz.
 Zotero’ya bu türde bir yayın kaydedilirken “Kütüphane Adı” Arşiv, “Koleksiyon Adı”, Arşivdeki Yeri, “Kayıt No” Yer Numarası ve “Varak No” Sayfa Sayısı alanına girilir.
7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinen
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Yazma Eser Adı (Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî el-Keşşî, et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153), 77b.
Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893), 1a.
Meḥmed ibn Pīr ʿAlī Birgiwī, Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah (Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5), 2a.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Yazma Eser Kısa Adı (Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Keşşî, et-Temhîd (Şehit Ali Paşa, 1153), 77b.
Siğnâkī, et-Tesdîd (Esad Efendi, 3893), 1a.
Birgiwī, al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah (Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5), 2a.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Birgiwī, Meḥmed ibn Pīr ʿAlī. Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah. Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5, 1a-227b.
Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153, 1a-217b.
Siğnâkī, Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali. et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893, 1a-215a.
 Bir yazma eserin farklı kütüphanelerde nüshalarının bulunabilmesi ve yapılan çalışmada eserin birden fazla nüshasının kullanılabilmesi nedeniyle, esere ikinci ve sonraki atıflarda koleksiyon ve kayıt numarası belirtilir.
 Varak numarasından önce “vr.” kısaltması kullanılmaz.
 Zotero’ya bu türde bir yayın kaydedilirken “Kütüphane Adı” Arşiv, “Koleksiyon Adı”, Arşivdeki Yeri, “Kayıt No” Yer Numarası ve “Varak No” Sayfa Sayısı alanına girilir.
8. Yunan ve Roma Klasikleri
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı, Kitap Adı, ed. Editör, çev. Çeviren (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası [Bölüm Numarası Paragraf Numarası Satır Numarası)
Örnek Aristoteles, Metaphysics, çev. Richard Hope (USA: The University of Michigan Press: Ann Arbor Paperbacks, 1960), 139 (1031a 15-20).
Thomas Aquinas, Commentary on the Metaphysics of Aristotle, çev. John P. Roman (Chicago: Henry Regnery Company, 1961), 784 (XI.2. 2188).
Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan (İstanbul: Sosyal Yayınlar, Kasım 1996), 171 (III.4 999b 5-7).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Adı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası (Bölüm Numarası Paragraf Numarası Satır Numarası)
Örnek Aristoteles, Metaphysics, 139 (1031a 15-20).
Thomas Aquinas, Commentary on the Metaphysics of Aristotle, 784 (XI.2. 2188).
Aristoteles, Metafizik, 171 (III.4. 999b 5-7).
Kaynakçada Yazar Adı. Kitap Adı. ed. Editör, çev. Çeviren. Basım Yeri: Yayıncı, Basım Sayısı, Basım Yılı.
Örnek Aristoteles. Metafizik. çev. Ahmet Arslan. İstanbul: Sosyal Yayınlar, Kasım 1996.
Aristoteles. Metaphysics. çev. Richard Hope. USA: The University of Michigan Press: Ann Arbor Paperbacks, 1960.
Thomas Aquinas. Commentary on the Metaphysics of Aristotle. çev. John P. Roman. 2 Cilt. Chicago: Henry Regnery Company, 1961.
 Klasik eserlere referansta bulunurken uluslararası standart atıf usulü parantez içerisinde yazılır.
Örnek: (XI. 2. 2188).
 Klasikler EndNote gibi programlara “Kitap” veri türünde kaydedilir.
 Klasik eserlere referansta bulunurken EndNote ve Zotero gibi programlarda sayfa numarası alanına uluslararası standart atıf usulü yazılır.
9. Arşiv Belgesi
Osmanlı Arşivi’nde (BOA) Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadarki döneme ait Osmanlı Devlet kurumları ile merkez ve taşra arasında yapılan yazışmalar bulunmaktadır. Cumhuriyet Arşivi’nde ise Millî Mücadele, Meclis Hükümetleri ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler yer alır. Defter adlarının kısaltmaları, Devlet Arşivleri Başkanlığının belirlemiş olduğu kodlara uygun olarak yazılmalıdır. Kodlara Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nden ulaşılabilmektedir.
Defter Adı Defter Kodu/Fonun Kodu
Mühimme-i Asâkir Defterleri A.DVNS.ASK.MHM.d
İlk Geçtiği Yerde
Arşiv Adı (Arşiv Adı Kısaltması), Defter Adı [Defter Kodu], No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası, Varak Numarası.
Örnek Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme-i Asâkir Defterleri [A.DVNS.ASK.MHM.d], No. 989, Gömlek No. 7, 440.
Osmanlı Arşivi (BOA), Düvel-i Ecnebiye Belgeleri [A.DVN.DVE], No. 976, 61.
Osmanlı Arşivi (BOA), Bâb-ı Âsafî- Âmedî Kalemi [A.(AMD)], No. 16, Gömlek No. 72, 1a.
Sonraki Geçtiği Yerde Arşiv Adı Kısaltması, Defter Kodu, No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası, Varak Numarası.
Örnek BOA, A.DVNS.ASK.MHM.d, No. 989, Gömlek No. 7, 440a.
BOA, A.DVN.DVE, No. 976, 61b.
BOA, A.(AMD), No. 16, Gömlek No. 72, 1a.
Kaynakçada Arşiv Adı Kısaltması, Arşiv Adı. Defter Adı [Defter Kodu]. No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası. (varsa) Erişim Adresi
Örnek BOA, Osmanlı Arşivi. Mühimme-i Asâkir Defterleri [A.DVNS.ASK.MHM.d]. No. 989, Gömlek No. 7. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
BOA, Osmanlı Arşivi. Bâb-ı Âsafî- Âmedî Kalemi [A.(AMD)]. No. 16, Gömlek No. 72. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
BOA, Osmanlı Arşivi. Düvel-i Ecnebiye Belgeleri [A.DVN.DVE]. No. 976. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
10. Kadı Sicilleri
10.1. Kadı Sicili-Matbu

İlk Geçtiği Yerde
Sicil Adı (Yılı), haz. Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Aralığı.
Örnek Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil (1073-1074/1663), haz. Fuat Recep - Salih Kahriman (İstanbul: İSAM Yayınları, 2012), 51.
İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 49 Numaralı Sicil (1054/1644), haz. Ayşe Seyyide Adıgüzel - Zeynep Trabzonlu (İstanbul: İSAM Yayınları, 2011), 37.
Sonraki Geçtiği Yerde Sicil Adı, Cilt/Sayfa Aralığı.
Örnek Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil, 51.
İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 49 Numaralı Sicil, 38.
Kaynakçada Sicil Adı (Yılı). haz. Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı. Erişim Adresi
Örnek Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil (1073-1074/1663). haz. Fuat Recep - Salih Kahriman. İstanbul: İSAM Yayınları, 2012. http://www.kadisicilleri.org/index.php
İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 49 Numaralı Sicil (1054/1644). haz. Ayşe Seyyide Adıgüzel - Zeynep Trabzonlu. İstanbul: İSAM Yayınları, 2011. http://www.kadisicilleri.org/index.php
10.2. Kadı Sicili-Arşivde
İlk Geçtiği Yerde
Sicil Adı (Yılı), Kütüphane/Arşiv Adı, Koleksiyon Adı, No. Numarası, Varak Numarası.
Örnek Kayseri Sancağı Şer'îye Sicil Defteri (1334-1336), Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz C 39/3, 68-90.
Sonraki Geçtiği Yerde Sicil Adı (Yılı), Varak Numarası
Örnek Kayseri Sancağı Şer'îye Sicil Defteri (1334-1336), 61a-61b.
Kaynakçada Sicil Adı (Yılı). Kütüphane/Arşiv Adı, Koleksiyon Adı, No. Numarası. Erişim Adresi
Örnek Kayseri Sancağı Şer'îye Sicil Defteri (1334-1336). Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz C 39/3, 68-90. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=857602
11. Ansiklopedi
11.1. Ansiklopedi-Matbu

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı (Alt Başlık)”, Ansiklopedi Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.
Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam, ed. C. E. Bosworth vd. (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.
Yusuf Şevki Yavuz, “İstidlâl (Kelâm)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/325-328.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/416.
İnalcık, “Selīm I”, 9/127.
Yavuz, “İstidlâl (Kelâm)”, 23/325-328.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.
Örnek Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.
İnalcık, Halil. “Selīm I”. The Encyclopaedia of Islam (New Edition). ed. C. E. Bosworth vd. 9/127-131. Leiden: Brill, 1997.
Yavuz, Yusuf Şevki. “İstidlâl (Kelâm)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23/325-328. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
11.2. Ansiklopedi-Yazarsız
İlk Geçtiği Yerde “Madde Adı (Alt Başlık)”, Ansiklopedi Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek “Felsefe”, Temel İslam Ansiklopedisi, ed. Tuncay Başoğlu (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları - İSAM Yayınları, 2019), 3/33.
Sonraki Geçtiği Yerde “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek “Felsefe”, 3/34.
Kaynakçada “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.
Örnek “Felsefe”. Temel İslam Ansiklopedisi. ed. Tuncay Başoğlu. 3/31-36. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları - İSAM Yayınları, 2019.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
11.3. Ansiklopedi-Web
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Ansiklopedi Adı (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Mustafa Çağrıcı, “İhsan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Temmuz 2019).
Shari L. Lowin, “Isrāʾīliyyāt”, Encyclopaedia of Islam (Erişim 13 Temmuz 2019).
Raşit Küçük, “İsnad”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 16 Nisan 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”.
Örnek Çağrıcı, “İhsan”.
Lowin, “Isrāʾīliyyāt”.
Küçük, “İsnad”.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Çağrıcı, Mustafa. “İhsan”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 12 Temmuz 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/ihsan--iyilik
Küçük, Raşit. “İsnad”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 16 Nisan 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/isnad--hadis
Lowin, Shari L. “Isrāʾīliyyāt”. Encyclopaedia of Islam (3. Edisyon). ed. Kate Fleet vd. Erişim 13 Temmuz 2019. http://ekaynaklar.mkutup.gov.tr:2097/10.1163/1573-3912_ei3_COM_32621
 Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.
12. Sözlük
12.1. Sözlük-Arap Harfli

 Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.
 Biyografik eserler de sözlük türü kapsamında atıf ve kaynakçada belirtilir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Sözlük Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Muhammed Fuâd Abdülbâkī, “ecl”, el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm (Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945), 332.
Muhammed Aʿlâ b. Ali et-Tehânevî, “delîl”, Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm, nşr. Ali Dahrûc - Abdullah Hâlidî (Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996), 1/793-799.
Hayreddin ez-Ziriklî, “Ahmed Emîn”, el-Aʿlâm: Ḳāmûsü terâcim, nşr. Züheyr Fethullah (Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyin, 2002), 1/101.
Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, “ʿabd”, Lisânü’l-ʿArab, nşr. Abdullah Ali el-Kebîr (Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.), 4/2776.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Abdülbâkī, “ecl”, 337.
Tehânevî, “delîl”, 1/797.
Ziriklî, “Ahmed Emîn”, 1/101.
İbn Manzûr, “ʿabd”, 4/2776-2782.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm. Kahire - Beyrut: y.y., 1364/1945.
İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem. Lisânü’l-ʿArab. nşr. Abdullah Ali el-Kebîr. 6 Cilt. Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.
Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali. Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm. nşr. Ali Dahrûc - Abdullah Hâlidî. 2 Cilt. Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996.
Ziriklî, Hayreddin. el-Aʿlâm: Ḳāmûsü terâcim. nşr. Züheyr Fethullah. 8 Cilt. Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyin, 2002.
12.2. Sözlük-Latin Harfli
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Sözlük Adı, ed. Editörün Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, “Kader”, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 174-175.
Edward William Lane, “nece’e”, An Arabic-English Lexicon (Beirut: Librairie du Liban, 1968), 8/2764.
Ferit Devellioğlu, “isnâd”, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Ankara: Aydın Kitabevi, 2017), 520.
Ahmet Cevizci, “Ahlâk Yasası”, Felsefe Sözlüğü (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999), 27.
Şükrü Halûk Akalın vd., “isnat”, Türkçe Sözlük (Ankara: Türk Dil Kurumu, 11. Basım, 2011), 1029.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Topaloğlu - Çelebi, “Kader”, 174-175.
Lane, “nece’e”, 8/2764.
Devellioğlu, “isnâd”, 520.
Cevizci, “Ahlâk Yasası”, 27.
Akalın vd., “isnat”, 1029.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. ed. Editörün Adı Soyadı. X Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Akalın, Şükrü Halûk vd. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu, 11. Basım, 2011.
Cevizci, Ahmet. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 3. Basım, 1999.
Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi, 33. Basım, 2017.
Lane, Edward William. An Arabic-English Lexicon. 8 Cilt. Beirut: Librairie du Liban, 1968.
Topaloğlu, Bekir - Çelebi, İlyas. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 4. Basım, 2015.
 Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.
12.3. Sözlük-Web
İlk Geçtiği Yerde Sözlük Adı, “Madde Adı” (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Güncel Türkçe Sözlük, “Mukallit (Erişim 8 Temmuz 2019).
Arabic Ontology, “آمن” (Erişim 31 Ağustos 2019).
Kubbealtı Lugati, “İsnat-İsnad” (Erişim 11 Temmuz 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde Sözlük Adı, “Madde Adı”.
Örnek Güncel Türkçe Sözlük, “Mukallit”.
Arabic Ontology, “آمن”.
Kubbealtı Lugati, “İsnat-İsnad”.
Kaynakçada Sözlük Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Arabic Ontology. Erişim 31 Ağustos 2019. https://ontology.birzeit.edu
Güncel Türkçe Sözlük. Erişim 8 Temmuz 2019. http://sozluk.gov.tr
Kubbealtı Lugati. Erişim 11 Temmuz 2019. http://lugatim.com
 Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.
 Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.
13. Tez
13.1. Tez-Lisans

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Lisans Tezi” ifadesi yerine “Lisans Tezi/Undergraduate Thesis” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Lisans Tezi, Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Abdullah Demir, Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Nesefîler ve Ebû Hafs Ömer en-Nesefî’nin İtikâdî Görüşleri (Bursa: Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Lisans Tezi, 2002), 54.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Demir, Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Nesefîler, 56-57.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Lisans Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Demir, Abdullah. Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Nesefîler ve Ebû Hafs Ömer en-Nesefî’nin İtikâdî Görüşleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Lisans Tezi, 2002. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359800
 EndNote ve Zotero gibi programlarda tezin türü; Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi vb. şeklinde elle kaydedilir.
13.2. Tez-Yüksek Lisans
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi” ifadesi yerine “Yüksek Lisans Tezi/Master’s Thesis” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017), 45.
Stephen Edward Eskildsen, The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism (Canada: The University of British Columbia, The Faculty of Graduate Studies, Yüksek Lisans Tezi, 1989), 45.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı, 145-147.
Eskildsen, The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism, 67-69.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl. Varsa Erişim Adresi
Örnek Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
Eskildsen, Stephen Edward. The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism. Canada: The University of British Columbia, The Faculty of Graduate Studies, Yüksek Lisans Tezi, 1989. https://open.library.ubc.ca/ cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0097774
13.3. Tez-Doktora
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doktora Tezi” ifadesi yerine “Doktora Tezi/Ph.D. Dissertation” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014), 122.
Mustafa Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi (Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987), 45.
Philip Christopher Dorroll, Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology (Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013), 45.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.
Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi, 62.
Dorroll, Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī, 56.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987.
Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359806
Dorroll, Philip Christopher. Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology. Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013.
13.4. Tez-Tıpta Uzmanlık
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Tıpta Uzmanlık Tezi/Specilization in Medicine” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakültei Adı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Enes Uyar, Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2017), 34.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Uyar, Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi, 45.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Uyar, Enes. Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2017.
13.5. Tez-Sanatta Yeterlik
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi” ifadesi yerine “Sanatta Yeterlik Tezi/Proficiency in Art” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Sanatta Yeterlik Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Esen Baydemir, Berlin İslam Sanatları Müzesi'nde Bulunan Türk Halıları (İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, 2018), 55.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Baydemir, Berlin İslam Sanatları Müzesi'nde Bulunan Türk Halıları, 70-71.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Sanatta Yeterlik Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Baydemir, Esen. Berlin İslam Sanatları Müzesi'nde Bulunan Türk Halıları. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, 2018. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
13.6. Tez-Diş Hekimliği Uzmanlık
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi/Specilization in Dentistry” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Elif Tekin, Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental Erozyon Prevalansının ve Etiyolojik Faktörlerin Belirlenmesi (Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2019), 43.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Tekin, Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental, 76-77.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Tekin, Elif. Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental Erozyon Prevalansının ve Etiyolojik Faktörlerin Belirlenmesi. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2019. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
13.7. Tez-Tıpta Yan Dal Uzmanlık
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi/Minor Specilization in Medicine” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Ayşe Zeynep Bal, Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler (Ankara: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2014), 56.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Bal, Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon, 65.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Bal, Ayşe Zeynep. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler. Ankara: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2014.
13.8. Tez-Doçentlik
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doçentlik Atama Tezi” ifadesi yerine “Doçentlik Tezi” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Doçentlik Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Özer Soysal, Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği (Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1973), 33.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Soysal, Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği, 11.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Lisans Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Soysal, Özer. Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği. Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1973.
14. Makale
14.1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.
Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife 5/3 (2005), 175-193.
Mehmet Kalaycı - Muhammet Emin Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”, Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249.
Ali Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Örnek Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.
Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.
Kalaycı - Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography”, 285.
Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi”, 55.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.
Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242
Kalaycı, Mehmet - Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182
Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343671
 Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 Makale sayfa aralığı belirtilirken öncesi ve sonrasında boşluk verilmeksizin “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.
Örnek: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.
 Cilt ve sayı numarasından önce “c.” ve “S” kısaltması kullanılmaz.
 Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Ay Yıl), sayfa numarası” şeklinde gösterilir.
Örnek: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016), 44.
 Dergi sadece sayı numarası kullanıyorsa “Dergi Adı Sayı no (Ay Yıl), sayfa” şeklinde gösterilir.
Örnek: ULUM 3 (Temmuz 2018), 120-123.
 Makale DOI numarası dipnotta belirtilmez. Sadece kaynakçada yazılması yeterlidir.
 EndNote ve Zotero gibi programlarda makale DOI numarası 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer aldığından ayrıca yazılmaz.
 Değerlendirme süreçleri tamamlanmış, yayına kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış, erken görünüm vb. şeklinde ulaşılabilen makalelerin kaynak gösterimi, mevcut bilgiler (cilt ve sayı numarası, sayfa numarası, DOI numarası vb.) yazılarak yapılır. Ancak dergi isminden sonra (Yayın Aşamasında) bilgisi eklenir.
Örnek: Asutay, Muhammet Mücahit. “İlk Fıkhu’l-Luğa Kitaplarında Sözdizim ve Anlamsal Yoruma Bir Bakış”. Mütefekkir (Yayın Aşamasında) 6/12 (2019).
14.2. Makale-Çeviri
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, çev. Çevirenin Adı Soyadı, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Josef van Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, çev. Veysel Kasar, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/20 (2008), 296.
Jon Hoover, “İslâmî Monoteizm ve Teslîs”, çev. Zeynep Yücedoğru, Oksident 1/1 (2019), 117-143.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Örnek Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, 296.
Hoover, “İslâmî Monoteizm ve Teslîs”, 121-122.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Ess, Josef van. “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”. çev. Veysel Kasar. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/20 (2008), 291-299.
Hoover, Jon. “İslâmî Monoteizm ve Teslîs”. çev. Zeynep Yücedoğru. Oksident 1/1 (2019), 117-143. https://doi.org/10.5281/zenodo.3360748
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 Çevrimen sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk çevirmenin adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk çevirmenin soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 EndNote ve Zotero gibi programlarda makale DOI numarası 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer aldığından ayrıca yazılmaz.
14.3. Makale-Tahkik/Neşir
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Neşredilen Eser Adı, “Makale Adı”, nşr./thk. Makale Yazarı Adı Soyadı, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek İbrahim el-Halebî, Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl, “Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi”, nşr. Kadir Gömbeyaz, Bilimname 38 (2019), 76.
Bedreddin eş- Şuhâvî. et-Tırâzu’l-müzheb, “Bedreddin eş-Şuhâvî’nin et-Tırâzu’l-müzheb Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi”, thk. Osman Bayder, Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 2/1 (Haziran 2019), 229
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Neşredilen Eser Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Halebî, "Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl", 76.
Şuhâvî, "et-Tırâzu’l-müzheb", 229.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Neşredilen Eser Adı. “Makale Adı”. nşr./thk. Makale Yazarı Adı Soyadı. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Halebî, İbrahim. Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl. nşr. Kadir Gömbeyaz. “Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi”. Bilimname 38 (2019), 57-81. https://doi.org/10.28949/bilimname.592278
Şuhâvî, Bedreddin. et-Tırâzu’l-müzheb. “Bedreddin eş-Şuhâvî’nin et-Tırâzu’l-müzheb Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi”. thk. Osman Bayder. Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 2/1 (Haziran 2019), 211-257. https://doi.org/10.5281/zenodo.3475103
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
14.4. Makale-Popüler
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Süreli Yayın Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Mustafa Arslan, “Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal/Bireysel İlişkiler”, Diyanet Aylık Dergi 315 (Mart 2017), 12-14.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Başlık”, Sayfa Numarası.
Örnek Arslan, “Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal/Bireysel İlişkiler”, 14.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Süreli Yayın Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Arslan, Mustafa. “Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal/Bireysel İlişkiler”. Diyanet Aylık Dergi 315 (Mart 2017), 12-30. http://www.diyanetdergi.com/gundem/item/674-sanal-dunya-ve-degisen-toplumsal-bireysel-iliskiler
14.5. Makale-İnternette
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Site Adı (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Sebastian Karcher - Philipp Zumstein, “Citation Styles: History, Practice, and Future”, Authorea (Erişim 18 Eylül 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı”.
Örnek Sebastian Karcher - Philipp Zumstein, “Citation Styles: History, Practice, and Future”.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Site Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Karcher, Sebastian - Zumstein, Philipp. “Citation Styles: History, Practice, and Future”. Authorea. Erişim 18 Eylül 2019. https://www.authorea.com/users/102264/ articles/124920-citation-styles-history-practice-and-future
15. Bildiri/Tebliğ
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Abdullah Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, IV. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Velî Sempozyumu, ed. Cengiz Çuhadar vd. (Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017), 1/650.
Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri, ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5-43.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, 1/653.
Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Başlığı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Velî Sempozyumu. ed. Cengiz Çuhadar vd. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.
Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
16. Gazete
16.1. Gazete-Köşe Yazısı

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Köşe Yazısı Başlığı”, Gazete Adı (Yayın Günü Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Murat Bardakçı, “Restorasyon Faaliyetleri ve Şeyh Galib’in Sandukası”, Habertürk (20 Ağustos 2019).
M. Şükrü Hanioğlu, “15 Temmuz’u Farklı Kılan Nedir?”, Sabah (15 Temmuz 2018), 8.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Köşe Yazısı Başlığı”, Sayfa Numarası.
Örnek Bardakçı, “Restorasyon Faaliyetleri ve Şeyh Galib’in Sandukası”.
Hanioğlu, “15 Temmuz’u Farklı Kılan Nedir?”, 8.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Köşe Yazısı Başlığı”. Gazete Adı (Yayın Günü Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Bardakçı, Murat. “Restorasyon Faaliyetleri ve Şeyh Galib’in Sandukası”. Habertürk (20 Ağustos 2019). https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/2514553-restorasyon-faaliyetleri-ve-seyh-galibin-sandukasi
Hanioğlu, M. Şükrü. “15 Temmuz’u Farklı Kılan Nedir?”. Sabah (15 Temmuz 2018), 8. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hanioglu/ 2018/07/15/15-temmuzu-farkli-kilan-nedir
16.2. Gazete Haberi-Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Haber Başlığı”, Gazete Adı (Gün Ay Yıl), Sayfa Aralığı.
Örnek Alaattin Aktaş, “Faizin düşmesi kimlere yarar?”, Dünya (10 Temmuz 2019), 6.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Haber Başlığı”, Sayfa Numarası.
Örnek Aktaş, “Faizin düşmesi kimlere yarar?”, 6.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Haber Başlığı”. Gazete Adı (Gün Ay Yıl), Sayfa Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Aktaş, Alaattin. “Faizin düşmesi kimlere yarar?”. Dünya (10 Temmuz 2019), 6. https://www.dunya.com

ETİK İLKELER

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe). Ayrıca bk. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018).

Sufiyye "İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı-I", "İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı-II" ve Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri'ne uymayı taahhüt eder.

Sufiyye, yazarların, derginin ve bilimin haklarını korumak adına Etik Kurallarına önem vermektedir. Bu çerçevede tarafların uyması gereken etik kuralları şu şekildedir:

Yazarların Sorumlulukları

* Dergiye gönderilen akademik çalışmalar özgün olmalıdır.
* Alıntı yapılan kaynaklar kaynakçaya mutlaka yazılmalıdır.
* Dergiye gönderilen yazılarda yazarların bu koşullara uymayı kabul ettikleri varsayılır.
* Dergiye gönderilen akademik çalışmalar yayın etiğine aykırı olmamalıdır.

Hakemlerin Sorumlulukları

* Değerlendirdikleri makalelerin eksikliklerini ve bilimsel katkılarını mutlaka bildirmelidirler.
* Hakemlik yaptıkları makalelerin gizliliğine aykırı fiiliyatta bulunmamalıdırlar.
* Değerlendirmelerinde tarafsız olmalıdırlar.

Editöryal Sorumluluklar

* Editörler, bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptirler.
* Editörler, kabul ettikleri ya da reddettikleri makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdırlar.
* Editörler, alanla ilgili özgün makaleler kabul etmelidirler.
* Editörler, makalede hatalar buldukları takdirde yazarın makaleyi düzeltmesini ya da makaleyi geri çekmesini isteyebilmelidirler.
* Editörler, hakemlerin ismini saklı tutmalıdırlar ve intihal/sahte veriye engel olmalıdırlar.
* Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Sufiyye'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.
* Okuyucu Sufiyye'de yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman sufiyye@kalemdernegi.org.tr/journalofsufiyye@gmail.com adresine mail atarak bildirebilir. Şikâyetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikâyetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

Yayın Etiğine Aykırı Durumun Tespiti

Sufiyye'ye gönderilen tüm akademik yazılarda yayın etiğine aykırı durumların tespiti için intihal tespit programı (https://www.turnitin.com/) kullanılmakta ve makaleler çift taraflı kör hakemlik usulü üzere an az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi 4. Madde’ye Göre Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler Şunlardır:

(1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
d) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
e) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
f) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
g) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
h) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
ı) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
i) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

YAYIN POLİTİKASI

1- Makale gönderimi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, sağlıklı ve bilimsel bir değerlendirme sürecinin temini açısından önem arz etmektedir.
2- Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir. Makalenin, süreci tamamlanmadan derginin bilgisi haricinde başka bir yayın organına gönderilmesi etik karşılanmamaktadır. Bu durumun tespiti halinde söz konusu makale sahibinin sonraki süreçteki hiçbir makalesi değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Dergi dili Türkçe olmakla beraber makalelerin % 40'nı geçmeyecek şekilde İngilizce, Arapça ve Farsça makaleler de yayımlanabilir.
4- Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki yayımlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince uygun görülen bir sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.
5- Sufiyye'de telif makale, hazırlama metin (edisyon kritik), çeviri, kitap kritiği, toplantı notları şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.
6- Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum ve toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
7- Yazılar, notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dâhil 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Bu miktarı geçen yazılar editörlerin değerlendirilmesine tabi kılınır. Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır.
8- Makalelerde, konuyu anlaşılır bir şekilde özetleyen 150-350 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce öz/abstract bulunmalıdır. Öz ve Abstract kısımlarından hemen sonra en az beş (5), en çok sekiz (8) kavramdan oluşan “Anahtar Kelimeler/Keywords” yer almalıdır.
9- Yazı başlığının altında yazar ünvanı, adı, görev yaptığı kurum, ORCID numarası ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, editör tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır.
10- Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.
11- Dergimize gönderilen yazılar, Microsoft Office Word programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir.
12- Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orjinal metinler pdf olarak, kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapağı resmi jpeg formatında eklenmelidir.

Makale Son Gönderi Tarihleri

Haziran sayısı için 30 Nisan
Aralık sayısı için 31 Ekim

Makalelerin Yayımlanması

* Hakem süreci tamamlanan makaleler, yayımına karar verilen sayıdan 1 ay önce yazarlara bildirilir; makalelerin kontrol edilerek son halinin gönderilmesi istenir.

* Sufiyye, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukukî sorumluluğu ise yazarına aittir ve dergiyi bağlamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır. Bu ilkelere uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sufiyye, TUBİTAK ULAKBİM’in Türkiye'de yayımlanan akademik dergilerin elektronik ortamda yayımlanmasına olanak veren DergiPark sistemi aracılığıyla online olarak yayımlanan açık erişimli ve ücretsiz bilimsel yayıncılığı ilke edinen bir dergidir. Sufiyye, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmediği gibi yazarlara-hakemlere herhangi bir ücret de ödememektedir.

Sufiyye, açık erişimli bir dergidir.